ÜCRET İLİŞKİSİ VE ÜCRET-SOSYAL YARDIM BAĞI: KİMİ ÖNERMELER

Denizcan Kutlu

Özet


Özet

Bu çalışma, ücret ilişkisi ve sosyal yardım biçimindeki gelir aktarımları arasındaki ilişkileri, kuramsal yönleriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel kapitalizm, geçimin ve yaşamın idamesini giderek artan bir eğilim ile ücretlere ve ücretli çalışmaya indirgeme eğiliminde iken, bizatihi bu sürecin bir ürünü olarak, sosyal yardım programlarının da güçlenmekte olduğu küresel ölçekte gözlemlenebilir bir olgudur. Çalışma bu olgunun ücret ilişkisinin dönüşümü ve devlet arasındaki ilişkiler temelinde açıklanabileceği iddiasındadır. Bu tarihsel bağlam temelinde, ücret ve sosyal yardımlar arasındaki ilişki, sosyal yardım ve doğrudan bir parçası olmadığı üretim noktası arasındaki bağlantılar açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, sosyal yardım biçimindeki ücret dışı gelir aktarımları ile özel olarak ücret mücadelesi ve pazarlığı, genel olarak ise sosyal ve ekonomik mücadeleler arasında ilişki de çalışmanın arkaplan sorunsalını oluşturmaktadır. Ücret ve sosyal yardım bağına dönük bu tartışma; birikim, emek gücünün oluşumu ve yeniden üretimi ve devlet arasındaki ilişkilerin bir parçası olarak yürütülmüştür. Çalışma, tartışma çerçevesi ile ilgili argümanlarını önermeler olarak sunmakta ve şekiller yardımıyla açıklamaktadır.

Anahtar sözcükler: Ücret ilişkisi, sosyal yardım, emek gücü, devlet

 

Wage Relation and Wage-Social Assistance Bond: Some Propositions

Abstract

This study aims to examine the relationship between wage relations and income transfers in the form of social assistance with it’s theoretical dimensions. While global capitalism tends to reduce subsistence and the maintenance of life to wages and wage labour with an increasing tendency, it is a globally observable phenomenon that social assistance programs are being strengthened as a product of this process. The study claims that this phenomenon can be explained on the basis of relations between the transformation of wage relation and the state. On the basis of this historical context, the relationship between wages and social assistance was tried to be evaluated in terms of the link between social assistance and production point. On the other hand, the relationship between non-wage income transfers in the form of social assistance and the wage struggle and bargaining in particular, and social and economic struggles in general, constitute the background problem of the study. The discussion of wage and social assistance bond was carried out as part of the relations between the accumulation, formation and reproduction of labor power and the state. The study presents its arguments about the framework of the discussion as propositions and explains them through figures.

Key words: Wage relation, social assistance, labour power, state


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.