TÜRKİYE SENDİKAL HAREKETİ İÇİNDE CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ AYRIMCILIKLA MÜCADELE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ceyhun Güler

Özet


Bu çalışma, sendikal hareket içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele politikaları ve stratejileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Gerçekleştirilen alan araştırması aracılığıyla Türkiye sendikal hareketi içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadelenin görünürlüğü sorgulanmaktadır. Bu sorgulama süreci yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca sendika web sitelerinden elektronik veri toplama tekniğiyle konuya ilişkin sendikal faaliyet ve belgeler de taranmıştır. Elde edilen bu bilgiler, bulguların oluşturulmasında diğer unsurlarla ilişkilendirilerek anlamlandırılmıştır. Sendikal politikalarda LGBTİ görünürlüğü, sendika tüzük ve belgeleri ile toplu iş sözleşmesi metinlerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele, LGBTİ mücadelesinin sendika yayınları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında ne ölçüde yer bulduğu, LGBTİ üyelerin sendika komite ve komisyonları aracılığıyla temsili, sendika eğitim ve farkındalık faaliyetlerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ve sendikaların diğer LGBTİ örgütlerle oluşturdukları dayanışma ağları çalışmada tartışmaya açılan konular arasındadır. Çalışma sonucunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadelenin Türkiye’de çok az sayıda sendika tarafından son derece sınırlı faaliyetlerle yürütülmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Eşitlik, Sendikal Hareket,  Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 

 

On the Struggle by Turkish Trade Union Movement against the Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity

This study focuses on policies and strategies to fight discrimination based on sexual orientation and gender identity within the trade union movement. The visibility of the struggle with the discrimination based on sexual orientation and gender identity within the Turkish trade union movement is questioned through a field research. This inquiry process has been tried to be embodied through semi-structured interviews. In addition, trade union activities and documents related to the subject were also scanned by electronic data collection technique from trade union web sites. This information has been interpreted by associating with other elements in the creation of the findings. LGBTI visibility in union politics, combat discrimination based on sexual orientation and gender identity in trade union statutes and documents and collective agreement texts, LGBTI struggle in trade union publications, internet sites and social media accounts, representation of LGBTI members through trade union committees and commissions, sexual orientation and gender identity in trade union training and awareness activities and solidarity networks of trade unions with other LGBTI organizations have been discussed in this study.  As a result of the study, it has been determined that the struggle with sexual discrimination based on sexual orientation and gender identity is being carried out by very few trade unions in Turkey with very limited activities.

Key Words: Discrimination, Equality, Trade Union Movement, Sexual Oorietation and Gender IdentityTam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.