ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARIN BEDENSEL GELİŞİMİ VE SAĞLIK SORUNLARI

İzzet Duyar

Özet


Son yıllarda sayıca azalma eğilimine girse de ça- lıştırılan çocuklar halen küresel çapta bir sorun ol- maya devam etmektedir. Çocuk emeğinin kullanımı çok yönlü bir olgu olmakla birlikte sağlık üzerindeki etkileri her zaman ön planda olmuştur. Ağır işlerde çalışmanın çocuk sağlığını ve gelişimini olumsuz yönde etkilediği genelde kabul gören bir görüştür; ancak “hafif” işlerde çalışma söz konusu olduğunda bir uzlaşıdan bahsedilemez. Bazı araştırıcılar özel- liklerle son yıllarda “hafif” işlerde çalışmanın ço- cukların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini daha sık dillendirir olmuşlardır. Bu çalışma, literatür verileri ışığında çalışma yaşa- mına erken yaşlarda girmiş çocukların fiziksel sağlı- ğının çalışma koşullarından nasıl etkilendiğini sektörler bazında ele alıp değerlendirmeyi amaçla- maktadır. Araştırmalar, tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe yüzlerce farklı işkolunda çalıştırılan ço- cukların sağlığının iş ortamının çeşitli olumsuzluk- ları nedeniyle tehdit altında olduğunu göstermektedir. Bu durumu en net şekilde, genel sağlığın en önemli göstergesi olan fiziksel büyüme verilerinde görmek mümkündür. Farklı çalışma alanlarından elde edilen veriler “hafif” işlerde ça- lışmanın da çocukların sağlığını olumsuz yönde et- kilediğini ortaya koymaktadır. Ulaşılan bu sonuçlar, çocuk işçiliğinin hemen ortadan kaldırılması gere- ken bir olgu olduğunu gözler önüne sermektedir.

Anahtar sözcükler: Çalıştırılan çocuklar, çocuk emeği, sağlık sorunları, fiziksel gelişim.

Physical Development and Health Problems of the Children in Employment
Abstract

Although the number of children in employ- ment has a tendency to decline in recent years,

child labour still remains a global issue. The use of child labour is a multifaceted phenomenon, however, its effects on health have always been at the forefront. It is a commonly accepted view that performing heavy works negatively affects the health and development of the children, but there is no consensus with regard to the effects of working in “light” duty jobs on children’s health. Some researchers, particularly in recent years, suggest more frequently that working in “light” duty jobs might affect the physical and mental health of the children positively. The aim of this study is to assess in the light of literature how working conditions affect physical health of the children started working at early ages, on a sectoral basis. The studies on this issue reveal that the health of the children employed in hundreds of different branches of agriculture, industry and service sector is threatened by various unfavourable conditions of the work environment. This can most clearly be seen through the data on physical growth of the children, which is the most important indicator of general health status. The findings about various fields of work show that working in “light” duty jobs also affects the children’s health negatively. It is concluded that child labour is a phenomenon that must be eradicated imme- diately.

Key words: Children in employment, child labour, health problems, physical development. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.