BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE TEKNİSYENLERİN MESLEKİ RİSK ALGISININ BELİRLENMESİ

Serap Akgün, Mehmet Zencir

Özet


Amaç: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşire ve teknisyenlerin mesleki risk algılama durumları ve bunu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çalışma bir üni- versite hastanesinde 10 Ağustos – 5 Eylül 2012 tarihlerinde yürütülmüştür. Toplam 349 hemşire ve teknisyenin 240’ına (%69) ulaşılmıştır. Sosyo- demografik özellikler, çalışma yaşamı ve mesleki risk algısı ve koruyucu önlemlerden oluşan anket formu ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde ki-kare analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %88,3’ü hemşire, %11,7’si teknisyen, %83,8’i kadındır ve yaş ortalaması ise 29,9±6.1dir. Hemşire ve teknisyenlerin yarıdan fazlası (%51,0) kliniklerde çalışmaktadır. Çalışanların %60,3’ü kadrolu iken; %18,8’i taşerona bağlı (4857) istihdam edilmektedir.

Hemşire ve teknisyenlerin %2,1’i işi risksiz algılarken, %69,6’sı çok riskli algılamaktadır. Hemşirelerin işi riskli algılamaları (%90,0) teknisyenlere göre (%75,0) daha yüksektir (p=0,029). Yoğun bakım /derlenme ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde çalışanların işi riskli algılamaları (%100,0), diğer birimlere göre daha yüksektir (p<0,001). En sık belirtilen riskli durum invaziv girişimlerdir (%45,0), bunu enfeksiyon (%19,0), hasta ve hasta yakınları (%11,3) izlerken; en az ifade edilen koruyucu önlem almadan çalışma (%1,3) olarak belirtilmiştir. Çalışma ortamında maruz kalınan riskler sıklık sırasına göre sürekli ayakta kalma (%86,5), enfeksiyon (%64,2), dezenfektanlar (%48,3), ağır kaldırma (%31,9), radyasyon (%28,1), iğne batması (%24,7), yaralanma (%18,3), antineoplastikler (%15,9), şiddet (%14,1) ve anestezik gazlar (%5,5) olarak ifade edilmiştir. Hemşire ve teknisyenlerin çoğunluğu (%97,1) önlem gereksinimi olduğunu dile getirmiştir.

Sonuç: Hemşire ve teknisyenler işlerini riskli algılamaktadırlar. Hemşirelerde, yoğun bakım/derlenme ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde risk algısı daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, tehlike, risk, risk algısı

Abstract

The Determination of Occupational Risk Per- ception of The Nurses and Technicians Working at a University Hospital

Purpose: This study was performed in order to find out profession risk status of technicians and nurses who work in at a university hospital.

Method: This sample-section (cross-sectional method) study was performed between 10 Agust – 5 September, 2012 at a university hospital 40 of the total 349 nurses and technicians (69%) were reached. All the data was collected with the questionnaire which consists of work life, perceiving of the occupational risk, social features and safety precautions. Chi-square analysis was used.

Results: 88,3% of the participants are nurses, 11,7% are technicians and 83,8% are women. The average of age is 29,9±6,1. More than half of the nurses and technicians (51%) work in clinics. While 60,3% of the workers are permanent staff, 18,8% of them are employed as impermanent staff.

While 2,1% of nurses and techicians perceive the job to be not risky, 69,6% of them perceive it to be very risky. Nurses perceiving the job risky (90,0%) is higher than technicians (75,0%) (p=0,029). Intensive care/recovery and central sterilization units’ staffs perceiving the job to be risky (100%) is higher than the other units. (p˂0,001). The riskiest states indicated are invasive enterprises (45,0%), which is listed as infection (19,0%), patient and watchers (11,3%), and working without taking protective measures is stated as the least. The risks exposured at working environment, according do frequency rate, are stated as standing (86,5%), infection (64,2%), disinfectants (48,3%), lifling (31,9%), radiation (28,1%), sting (24,2%), injury (18,3%), antineoplastics (15,9%), vislence (14,1%) and anesthetic gases (5,5%). Most of the nurses and technicians (97,1%) have stated that measures are needed.

Conclusion:Nurses and technicians perceive their job to be risky. For nurses perception of risks at intensive care and central sterilazition units is higher.

Key words: Health care worker, danger, risk, risk perception 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.