KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE ÇALIŞAN ASİSTANLAR ARASINDA BEL AĞRISI SIKLIĞI VE BEL AĞRISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

NilayUtku Urgan, Onur Hamzaoğlu

Özet


Giriş: Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dahili ve cerrahi tıp bilimleri kliniklerinde çalışan asistan hekimler arasında bel ağrısı sıklığını ve ilişkili faktörleri incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma kesitsel tipte olup, 05–25 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Evrendeki 260 asistan hekimden 215’i (%82,6) çalışmaya dahil olmuştur. Çalışmanın bağımlı değişkeni olan son üç aydaki bel ağrısı varlığı ile bağımsız değişkenleri olan yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, beden kitle indeksi, çalışılan klinik, sigara kullanma durumu, gün içinde ayakta kalma süresi, haftalık çalışma süresi, hekimlik mesleğinde çalışma süresi, kronik hastalık varlığı ve egzersiz yapma durumu katılımcıların beyanlarına dayanılarak anket formu kullanılarak sorgulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan araştırma görevli- lerinde son üç ayda bel ağrısı prevalansı %50.2 olarak saptanmıştır. Bu sıklık; kronik hastalığı olanlarda %52.2, olmayanlarda %50.0 (p<0,01), siga- ra içmeyenlerde %45.3, içenlerde %68.9 (p<0,01), düzenli egzersiz yapmayanlarda %61.4, yapanlarda ise %27.1 (p<0,01) olarak tespit edilmiştir. Bel ağrısı sıklığı cerrahi branşlarda çalışanlarda %74.2, dahili branşlarda çalışanlarda %36.0 (p<0,01), haftalık çalışma süresi 50 saatin altında olanlarda %29.3, 50-89 saat olanlarda %51.9, 90 saat ve üzerinde olanlarda %60.0 (p<0,01), aylık nöbet sayısı beş ve altında olanlarda %41.0, altı ve üzerinde olanlarda ise %58.3 olarak bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç ve Öneriler: Öncelikle asistan hekimle- rin çalışma koşulları ve sürelerinde yapılacak iyileştirmeler, sağlığa olumlu katkı yapan davranışların teşviki ile tanı tedavi uygulamalarına gereken önemin gösterilmesi asistan hekimler arasında bel ağrısı sıklığını azaltabilir.

Anahtar Sözcükler: Bel ağrısı, risk faktörleri, asistan hekim, sağlık çalışanının sağlığı 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.