DÖKÜM İŞKOLUNDA GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARI SIKLIĞI VE ETKİLEYEN ETMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Öztürk, Gül Ergör, Yücel Demiral, Alp Ergör, Necibe Tapçı

Özet


Araştırma İzmir’de döküm işkolunda 10-99 işçisi olan 7 işyerinde gürültü, gürültüye bağlı işitme kayıpları ve bunları etkileyen etmenleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yedi işyerinde üretim sürecinde kişilerin etkilendikleri eşdeğer gürültü düzeyi ölçülmüş, çalışan 392 kişiye anket uygulanmış, otoskopik bakı ve odyometrik ölçüm yapılmıştır. Odyometrik ölçümlerin değer- lendirilmesinde Uluslararası Standart ISO (Inter- national Standards Organization) 1999 ve ANSI S3-1 (American National Standards Institute) sınıflaması kullanılmıştır.

Döküm işkolunda işyeri alanlarının %62.5’inde gürültü saptanmıştır (≥ 85 dB) (Desibel) ve gürültü ortanca değeri 87.5 dB en düşük gürültü 68.8 dB en yüksek gürültü 105.5 dB bulunmuştur. GBİK (Gürültüye bağlı işitme kaybı) sıklığı %23.5 saptanmıştır. Çalışanların halen çalıştıkları bölüm- lerin gürültüsü ile gürültüye bağlı işitme kaybı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Gürültülü işte toplam çalışma süresi yaşa, sigara içme (paket-yıl), ve gürültü düzeyine göre düzeltildiğinde GBİK riskinin 10 yıl üzerinde gürültülü işlerde çalışanlarda 5.9 (GA=2.58-13.56) kat. 15 paket - yıl üzerinde sigara kullanmak gürültülü işte toplam çalışma süresi, yaş, ve gürültü düzeyine göre düzeltildiğinde işitme kaybı 4.8 (GA=1.86 - 8.94) kat, yüksek bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: Gürültü, gürültüye bağlı işitme kaybı, odyometri, döküm işkolu. 

Summary

Noise, Noise-Induced Hearing Loss And The Evaluation Of The Influences Factors In Foundry Departmant

This study was carried out in foundry work- places in İzmir which has 10-99 workers. The aim of this study is to evaluate noise, noise-induced hear- ing loss & their influences. In seven foundry places weighted equivalent noise level were measured dur- ing the production. Aquestionnaire were given to 392 workers, and then otoscopic examination & audiometric measurements were done. During the evaluation of the audiometric measurement ISO 1999 and ANSI S3-1 was used in classification. Noise was determined in 62.5% of the working field in foundry workplaces. Noise median value was 87.5 dB, minimum noise level was measured as 68.8 dB, maximum noise level was measured 105.5dB. The frequency of noise- induced hearing loss was determined to be 23.5%. A statistically significant relationship could not be established betwen Noise level of workin areas and noise indveed hearing loss. Workers exposed to noise in their workplaces more than 10 years, were detected 5.9 times (CI: 2.58-13.56) higher risk of noise induced hearing loss after adjusted for age, smoking and noise level. Similarly, workers smoke more than 15 pack-year, were found 4.8 times (CI:1.86-8.94) higher risk for NIHL after adjusted for age, total work duration in the noisy workplaces, and noise level.

Key words: Noise, noise induced hearing loss, audiometry, foundry. Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.