TARIM İŞÇİLERİNDE ASEMPTOMATİK KARPAL TÜNEL SENDROMU

Yeşim Sücüllü Karadağ, Fatma Pak Onganlar, Esen Çiçekli, Berna Alkan, Şerefnur Öztürk, Şenay Özbakır

Özet


Diş hekimliği, kasaplık, marangozluk, müzisyenlik, ev kadınlığı, kuaförlük gibi el ve el bileğinin tekrarlayan zorlamalı hareketleri ve titreşimli el aletlerinin kullanımının sık olduğu belirli meslek gruplarında karpal tünel sendromu (KTS) riskinin arttığı gösterilmiştir. Tarım işçilerinde de KTS riskinin arttığı belirtilmesine rağmen ülkemizde bu meslek grubunda yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada bir grup tarım işçisinde KTS sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Aynı sahada çalışan ve aydınlatılmış onam veren toplam 15 tarım işçisi (Kadın/Erkek:10/5) çalışmaya alındı. Tüm hastalar dominant el, KTS semptomları, sekonder KTS açısından sorgulandı. Fizik ve nörolojik muayeneleri ile Tinel ve Phallen testlerinin ardından laboratuvar testleri (tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, açlık kan şekeri, tiroid fonksiyon testleri) yapıldı. Ardından sinir iletim çalışması her iki kola yapıldı. Hastalar elektrofizyolojik olarak 4 grupta (normal, hafif, orta, ağır KTS) olarak sınıflandırıldı.

Hastaların ortalama yaşları 28±14 idi. Hepsi erken yaşlardan itibaren çiftçilik ile uğraşmaktaydı ve tümünde sağ el dominansı mevcuttu. Hiçbir hastada KTS semptomatolojisine ait yakınma, sekonder KTS nedenleri veya KTS nedeniyle cer-rahi öyküsü ile anormal laboratuvar testleri saptanmadı. Tinel ve Phallen testi pozitiflikleri sırasıyla %72 ve %67 olarak bulundu. Sinir iletim çalışmasında 11 (%73.3) hastada (K/E: 8/3) KTS saptandı. Mediyan sinir tuzaklanması tüm hastalarda dominant elde bulundu. Toplam 21 (%70) el bileğinde KTS vardı (1 elde ağır, 15 elde orta, 5 elde hafif şeklinde).

Hastaların hiçbirinde KTS semptomu olmamasına rağmen, %73,3’ünde KTS saptanmıştır. Çalışma grubunun küçük olması nedeniyle ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, tuzak nöropati, meslek hastalıkları, EMG, tarım işçileri.

Abstract

Carpal tunnel syndrome (CTS) is frequently seen in jobs which need repetetive and vibrative movements of hands and wrists as carpenters, dentists, butchers, musicians. Although increase of CTS frequency is reported in farmers, no study was done in Turkish farmers. This study is aimed to investigate CTS frequency in a group of Turkish farmers.

Fifteen (Female/Male: 10/5) farmers working in the same field were included into the study. All the subjects were questioned about dominant hand, CTS symptoms and secondary causes of CTS. Physical and neurological examinations and laboratory studies (hemogram, erytrtocyte sedi-mentation rate, blood glucose and thyroid func-tions) were performed. Phallen and Tinel tests were done. Nerve conduction studies (NCS) were applied to both of wrists and hands. Subjects were classified into 4 groups (normal, mild, mod-erate, severe) according to NCS.

All of the subjects have been working from early ages and had right hand dominancy. Mean age was 28±14. None of them had CTS symp-toms, secondary causes of CTS and abnormal laboratory results. Tinel and Phalen tests were posi-tive in 72% and 67% of patients, respectively. CTS was found in 11 (F/M:8/3) (73,3%) of 15 subjects. All of CTS was found in dominant hand. Twenty one wrist had CTS (mild: 5, moderate: 15, severe: 1).

Even though none of subjects had complaints of CTS symptoms, CTS was found in 73,3% of farmers. Since our study group is small, further studies are needed.

Key words: Carpal tunnel syndrome, entrap-ment neuropathy, occupational disease, Elec-tromyography (EMG), farm workers.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.