RİSK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN L TİPİ KARAR MATRİSİ YÖNTEMİNİN İŞÇİ SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Altan Koltan, H. Yıldıray Orhon, Serkan Yılmaz, Metin Altay, Süleyman Yılmaz, İsmail Çay

Özet


Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı.

Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir. Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı.Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir. Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı.Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı. 

Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı. 

Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı. 

Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı.  Finans, sigortacılık, endüstrivbpekçokalanda risk değerlendirmeamacıylauygulanan L Tipi KararMatrisiyönteminin, iş kazalarıvemeslekhastalıklarınayönelikuygulamasıkuramsalaçıdanincelenmiştir. İncelemesonucundayönteminişçisağlığıalanındakullanılmasınınsakıncalarınadikkatçekilmiştir.
AnahtarKelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi KararMatrisi, AçıkTehlike, GizilTehlike, BilgiselOlasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, MeslekHastalığı. 
Finans, sigortacılık, endüstri vb pek çok alanda risk değerlendirme amacıyla uygulanan L Tipi Karar Matrisi yönteminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik uygulaması kuramsal açıdan incelenmiştir. İnceleme sonucunda yöntemin işçi sağlığı alanında kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekilmiştir. Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi Karar Matrisi, Açık Tehlike, Gizil Tehlike, Bilgisel Olasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, Meslek Hastalığı. Finans, sigortacılık, endüstrivbpekçokalanda risk değerlendirmeamacıylauygulanan L Tipi KararMatrisiyönteminin, iş kazalarıvemeslekhastalıklarınayönelikuygulamasıkuramsalaçıdanincelenmiştir. İncelemesonucundayönteminişçisağlığıalanındakullanılmasınınsakıncalarınadikkatçekilmiştir.
AnahtarKelimeler: Risk Analizi, Risk Yönetimi, L Tipi KararMatrisi, AçıkTehlike, GizilTehlike, BilgiselOlasılık, Katlanılabilirlik, İş Kazası, MeslekHastalığı. 

  

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.