Ana Sayfa | Eski Sayılar

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
2. Ulusal Kongresi yapıldı


Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi'ne 33 ilden 433 kişi katılarak (%35.8'i doktor, %18.2'si hemşire, %5.1'i fizyoterapist ve %4.4'ü radyoloji teknisyeninin oluşturduğu 15 ayrı alandan) toplam 69 sözel poster bildiri, iki forum, yedi konferans, üç panel yapıldı. Sağlık Sektöründe; Sermaye-Kar, Sağlık Emekçilerinin Sömürüsü panelleri katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen ve aktif katılımın en yoğun olduğu tartışmaları içermekteydi. Sağlığın doğrudan iş gücünün yeniden üretimini sağlamasından dolayı, kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden üretimi noktasında tarihsel bir öneme sahip olduğu dile getirildi. 
Kongrede, yaklaşık 70 sözel-poster bildiri sunumu yapıldı. Sağlık çalışanlarının örgütlenmesi, sağlık politikaları, çalışma ortamı ve çalışma koşulları sözel bildiri oturumlarında, özelleştirme, döner sermaye uygulamaları, sınıf sendikacılığı, çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan sağlık sorunları konuları ele alındı. Ayrıca, üç gün boyunca birinci basamakta çalışanların sağlık riskleri, enfeksiyon riski altında çalışanlar, kanser yapıcı maddelerle çalışanlar, radyasyon riski altında çalışanlar ve ilaç sanayii işçileri başlıklarında toplanan grup çalışmaları yapılarak maruz kalınan risklerin  (fiziksel, biyolojik, kimyasal etkenlerin ötesinde) toplumsal etkeni başlığı altında tartışmalar yürütüldü.. Kongre, kapanış bildirgesinin sunumu ile sona erdi.
Kapanış bildirgesinde; SES Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu tarafından yürütülmekte olan "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı/Güvenliği İçin İşyeri Örgütlenme Birimi" siyasallaşmanın ve örgütlenmenin önemli bir aracı olarak nitelenerek iki yıl sonra tekrar gerçekleştirilecek  kongrede bunu hayata geçirerek, sonuçlarını birlikte tartışma dileği dile getirildi.
Kongrede sunulan bildiri ve posterlerden bazılarının başlıkları şöyle: Kocaeli İlinde Bir Grup Sağlık Çalışanının Mesleksel Risk Algıları -  Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekim Kolu Komisyonu, Hemşirelerde Bel Ağrısı Sorununa Ergonomik Koşullar, Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı, Hemşirelerde Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Sırt / Bel Ağrıları ve Risk Faktörleri,  Edirne Merkezindeki Hastanelerde Görev Yapan Hemşirelerde İş İle İlgili Rahatsızlıklar ve Konulan Tanılar, Bir Devlet Hastanesi Vardiya Çalışanlarında Anlık ve Sürekli Kaygı Durum Değerlendirilmesi, 
İçel İlinde Görev Yapan Hekimlerde Ruhsal Tükenmişlik Durumu  ve Etkileyen Faktörler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Görev Yapan Hekim Dışı Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri, Aydın İli Sosyal Sigortalar Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sigara İçme Durumunun ve Sigarayı Bırakma Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi , Sağlık Personelinin Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları ve Başetme Durumlarının Belirlenmesi, Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu, Hemşirelerin Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Röntgen Ünitesinde Çalışan Personelin Sağlığı Hakkında Bir Araştırma, İçel İlinde Çalışan Hekimlerin Çalışma Yaşamlarına İlişkin Bazı Özelliklerin Değerlendirilmesi, Bayan Cerrahların Karşılaştıkları Güçlükler, Bolu İl Merkezindeki Sağlık Kurumlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Lateks Allerji Prevelansı, İstanbul'daki Değişik Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Risklere Maruz Kalma Durumlarına Yönelik Bir Araştırma, Sağlık Çalışanlarında Ağrı Analizi, Hekimlerde Kas - İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi, Hemşirelik öğrencilerinin Hepatit İnfeksiyonu Geçirme ve Aşılanma Durumlarının İncelenmesi, Etik Açısından AIDS ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı, Sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetini önlemek için öneriler.