Ana Sayfa | Eski Sayılar

UDDK'DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) Genel Kurulu'nun ardından yapılan 7.10.2001 tarihinde yapılan  Yürütme Kurulu toplantısında yeni görev dağılımı yapıldı. Yapılan görev dağılımına göre Başkanlığa Prof.Dr. Semih Baskan seçilirken, 2. Başkanlığa Prof.Dr. Serhat Ünal, Genel Sekreterliğe Prof.Dr. Nural Kiper, Muhasip üyeliğe Prof.Dr. Murat Akova ve Yürütme Kurulu üyeliklerine de Prof.Dr. Oya Bayındır, Doç.Dr. Cem Terzi, Prof.Dr. Ali Kocabaş, Doç.Dr. Kürşat Yıldız ve Prof.Dr. Haluk Özen getirildi.
Yürütme Kurulu toplantısında alınan kimi kararlar şöyle:
* 1-2 Aralık 2001 tarihinde yapılacak olan 7. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı öncesi (30 Kasım 2001, saat 15:00) İstanbul'da, Uzmanlık Dernekleri Başkanları (başkanlarının katılamaması durumunda genel sekreter veye yönetim kurulu üyelerinden birinin) katılacağı toplantıda; A) Eğitim ve Yeterlilik, B) Hekimlik Uygulamaları-Etik, C) Araştırma-Planlama, D) Standart Tanı ve Tedavi, E) Toplum Sağlığı-Sağlık Politikaları konularında oluşturulacak grupların işlevleri ve çalışma yöntemleri tartışılacaktır.
* Bir sonraki dönemde başlamak üzere yeni bir Yönetmelikle TTB-UDKK Yürütme Kurulu seçimine ait düzenleme yapılabileceğine dair tavsiye kararı alındı.
* Yürütme Kurulu üyeleri arasında aşağıdaki başlıklarda iş bölümü yapıldı.
A) Eğitim-Yeterlilik Komitesinde
a) Yeterlilik ve Sertifikasyon Sınavları ve asistan karnesi (Dr. Cem Terzi),
b) Eğitim Standardizasyonu (Dr. Murat Akova)
c) Eğitim Kuruluşları Ziyareti (Dr. Serhat Ünal),
B) Tanı ve Tedavi Standart Uygulama Rehberleri (Dr. Kürşat Yıldız, Dr.Nural Kiper),
C) Hekimlik Uygulamaları-Etik (Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Haluk Özen),
D) Toplum Sağlığı-Sağlık Politikaları (Dr. Ali Kocabaş, Dr. Cem Terzi),
E) Araştırma-Planlama (Dr. Oya Bayındır, Dr. Ali Kocabaş),
F) TTB-UDKK Başkanı yukarıda sayılan kurulların çalışmalarına katkıda bulunacaktır.
* Sağlık Bakanlığı Standart Tanı ve Tedavi Rehberleri hazırlıkları içinde bu taslaklara ait TTB-UDKK görüşünün hazırlanarak gönderilmesine karar verildi.
* 3153 "Radyum Yasası Hakkında Görüş" hazırlama görevini üstlenen Dr. Oya Bayındır ve Dr. Semih Baskan'ın hazırladıkları raporun Sağlık Bakanlığı ve TTB'ye  gönderilmesine karar verildi.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNDE UYULMASI BEKLENEN
İLKELER VE ETİK KURALLAR*

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu çatısı altında toplanmış bulunan uzmanlık dernekleri, yapacağı endüstri destekli tüm bilimsel etkinliklerde  aşağıdaki ilkelere uymayı kabul ederler: Bu ilkeler tıp uygulamaları ile ilgili bilimsel etkinlik düzenleyen diğer kurum ve kuruluşlara da önerilmektedir.
1. Endüstri-hekim ilişkilerinde saydamlık, kurumsal ilişki ve eğitim etkinliğinin amacı dışında bir destekte bulunulmaması ilkeleri geçerli olmalıdır.
2. Bilimsel toplantıları gerçekleştiren düzenleme kurulları, her etkinlik sonrasında bütçe gelir ve giderlerini kendi yayın organında yayınlar veya dernek Genel Kurulu toplantısında açıklar.
3. Bu bütçe içerisinde Düzenleme Kurulu'na yapılan kurumsal destekler, katılımcılara verilen burslar, katılımcıların ve refakatçılarının ne kadarının endüstriden bireysel destekle katıldıkları açıkça belirtilir.
4. Düzenleme Kurulu, etkinliğin uygun yer, biçim ve düzeyde olmasını sağlar. Sosyal program toplantıya ilgiyi yoğunlaştırma amacıyla çekiliş, lüks eğlence ya da abartılı dinlenceye yönelik düzenlemeleri içeremez.
5. Bilimsel toplantıların yapıldığı salon ve mekanlarda endüstri tanıtımına yönelik herhangi bir araç ya da işaret bulunamaz.
6. Bilimsel toplantıların katılım ücreti her yılın Ocak ayında belirlenen 1. dereceden 4. kademe uzman hekim net maaşının üçte birini geçemez.
* 22 Eylül 2001 tarihinde yapılan TTB-UDKK Genel Kurulu'nda tartışmaya açılan metin.