Ana Sayfa | Eski Sayılar

EMEK PLATFORMU ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ


Emek Platformunda yer alan örgütler, yapılacak Anayasa Değişiklikleri konusundaki önerilerini bir basın açıklaması ile duyurdu. Değişiklik önerisinde Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olarak şu öneri yer aldı: ''Kamu  Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Madde 135 : Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, belli  bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını  karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek  mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak, mesleki denetim yapmak için yasayla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından yasada gösterilen usullere göre seçilen kamu tüzel  kişilikleridir.

Meslek mensuplarının, mesleklerini yürütebilmeleri için  ilgili kuruluşlara üyelikleri aranır. Meslek kuruluşlarının yasa, tüzük, yönetmelik, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının denetimleri, yasada gösterildiği şekilde seçilmiş organları aracılığıyla yerine getirilir. İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici  veya sürekli olarak görevden uzaklaştıramaz."