Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB 50. BÜYÜK KONGRE KARARLARI

1-TTB 50. Büyük Kongresi, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne ait olan  Mithatpaşa Caddesi 62/15-17-18 nolu dairelerin ayrı ayrı ya da birlikte satılması için Merkez Konse-yi'ne yetki verilmesini oybirliğiyle kabul eder.
2-TTB 50. Büyük Kongresi, TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin kimi maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri oybirliği/oyçokluğuyla kabul eder. Değişiklik yapılan maddelerin oylanarak kabul edilen son halleri aşağıdadır.
"TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
MADDE:5-Para cezasını  gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
a)Her türlü basın, yayın organlarında, elektronik ortamda ve tüm iletişim mecralarında reklam amacına yönelik, haksız rekabete neden olan yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamada bulunmak, yahut ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığıyla bu anlamda reklam yapılmasını sağlamak.
b)Basın, yayın organlarında, elektronik ortamda ve tüm iletişim mecralarında yer alan duyurularda, her türlü basılı evrakta ve reçete kağıtlarında ad, soyadı, adres, uzmanlık ve akademik ünvanı ile muayene gün ve saatleri dışında reklama yönelik beşinci maddenin (a) bendinde belirtilen amaçlarla yazılar yazmak,
c)Türk Tabipleri Birliği'nce veya Odalarca saptanmış, Tabela Yönetmeliği'ne uymamak,
d)Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalarca belirlenmiş en az muayene, tedavi, girişim ve incelemeler ile sözleşme ücretleri tarifesi altında ücret almak, Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 5. Maddesine uygun izinleri almadan çalışmak,
e)Hekimlerin yasada öngörülen sürede odaya kayıt yaptırmadan serbest meslek faaliyetlerini yürütmek,
f)El ilanları, tabelalar basın ve benzeri yollarla meslektaşlar arası haksız, tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,
g)Uzmanı olmadığı konularda uzmanmış gibi herhangi bir şe-kilde tanıtım yaparak hekimlik yapmak,
h)Aidatını ve Oda tarafından belirlenen ödentileri yasanın belirlediği süre sonuna kadar haklı gerekçe olmaksızın ödememek,
ı)6023 sayılı yasanın 10. Maddesinde belirtilen görevin Oda yöneticileri tarafından ilgili yıl sonuna değin yerine geti-rilmemesi,
i)Oda veya Birlik organlarına seçilmiş üyelerin görev yapmasını engellemek,
j)Meslek uygulaması sırasında veya tabip odası ile ilişkilerin herhangi bir şekilde haksız kazanç teminine yönelik davranışlarda bulunmak.
k)Meslektaşlara maddi çıkar karşılığı muayene ve tedavi için hasta göndermek,
l)Kendisine hasta sağlaması için aracı kullanmak veya herhangi bir kişiye bu nedenle para ödemek veya maddi çıkar sağlamak,
m)Resmi hasta sevklerinde usulsüz uygulamalar yapmak, sevk evraklarına el koymak, sevk edilen hastaları zorunlu durumlar dışında kendisine, yakınına veya ortağına ait muayenehanelere yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunmak.
o)Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almaksızın tıbbi girişimde bulunmak.
p)Sonuçta hastanın ölümüne, sakatlığına sebep olmayıp da sağlığının kısa süreli geçici bozulmasına yol açan tıbbi hata ve ihmalde bulunmak".
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:6-Geçici meslekten alıkoyma cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
a)Mesleğin uygulanması sırasında öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak,
b)Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce, kişilik ve sosyal durumuna göre ayrıcalıklı uygulamalar yapmak,
c)Gerçeğe uymayan rapor ve/veya belge vermek,
d)Aynı ilde veya farklı illerde birden fazla muayenehane açmak veya çalıştırmak,
e)Kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların gerekli tıbbi tedavi veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak ya da ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak,
f)Mesleksel bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak veya işkence yapmak, resmi görevi gereği bile olsa, işkenceye katılmak veya işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunmak, işkence ile ilgili bilgileri saklamak,
g)Bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemlerle tanı ve tedavi uygulaması yapmak, insanlar üzerinde bilimsel kurallara uymayan araştırmalar yapmak, bu uygulamaları yapan kişilere sözlü veya yazılı destek vermek,
h)Meslekte bilgi ve beceri yetersizliğinden ötürü eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya zarar vermek,
ı)Belirlenmiş etik değerler, TTB ve/veya TBMM tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve kurallar dışında davranışta bulunmak.
i)Savcılıklar ve mahkemeler dışında kalan kişi ve kurumlardan gelen cinsel ilişki muayene istemlerini yerine getirmek, savcılık ya da mahkeme istemi olsa dahi ilgilinin, veli ya da vasisinin aydınlatılmış onamı olmaksızın cinsel ilişki muayenesi yapmak.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:8-Bu yönetmelikte öngörülen suçlar nedeniyle verilen disiplin cezaları kesinleştiği takdirde, disiplin cezasına temel oluşturan eylem, ayrıca TCY uyarınca suç oluşturuyorsa, Oda Yönetim Kurulu'nca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması zorunludur.
Merkez Konseyi, kesinleşen geçici olarak meslekten alıkoyma cezası ve oda bölgesinde çalışmanın yasaklanması cezalarını ve gerekçelerini verilen cezanın uygulanması için Sağlık Bakanlığı'na bildirir. Verilen cezanın yetkililerce uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur ve kamuoyuna her türlü olanakla duyurulması sağlanır.
Kesinleşen her türlü disiplin cezası, gerekçeleriyle birlikte Birlik veya Oda bültenlerinde yayınlanır, ilgilinin çalıştığı kuruma bildirilir."
Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerine göre verilen cezaların kesinleşmesiyle, mesleğin yürütülemeyeceği ve hükmolunan cezanın nedeni Bakanlıkça ilgiliye tebliğ ve bilinen yollarla duyurulur.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:9-Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlık itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde eylem ve durumun ağırlığına göre Onur Kurulları geniş takdir hakkını kullanmakta serbesttir. Ancak aynı suçun tekrarında bir üst ceza verilir.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 11. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:11-Altıncı maddenin b, c, f, g, h paragraflarında belirtilen suçların işlenmesinde itibaren 5 yıl içinde madde 4 ve 5'de ve ayrıca madde 6'nın diğer paragraflarında belirtilen suçların işlenmesinden itibaren 2 yıl içinde soruşturmaya başlanmamış ise bu suçlar ile ilgili disiplin işlemi yapılamaz. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç oluşturuyor ve bu suç için, yasa daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zamanaşımı süresi uygulanır.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 14. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:14-Sözlü bildirim veya yakınma, herhangi bir kişinin Merkez Konseyi'ne veya Oda'ya başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu hekimi ve bu yönetmeliğin kapsadığı diğer kişileri belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
Bildirim veya yakınmanın sözlü yapılması durumunda yakınmada bulunan kişinin açık kimliği, adresi, bildirim veya yakınılan kişinin kimliği, yakınma veya bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi, Merkez Konseyi veya Oda Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile bildirim veya yakınmada bulunan kişi ve sekreter tarafından imzalanarak bir tutanak tutulması zorunludur. Bildirim veya yakınmada bulunan kişinin kimliği zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığı kararı verilen durumlarda, hakkında soruşturma yapılan kişinin isteği üzerine bildirimde veya yakınmada bulunan kişinin kimliği kendisine açıklanır.
Yazılı bildirim veya yakınma, ilgili odaya veya Merkez Konseyi'ne verilecek yazı ile yapılır. Bu yazıda yukarıdaki hususlar bulunmalıdır. Aksi halde bu hususların yazılı bildirim veya yakınma yapan kişiden sağlanması yine Merkez
Konseyi veya oda yönetim kuruluna aittir.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 16. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:16-Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirim veya yakınmanın yapılmasından sonra gelen ilk toplantısında konuyu inceler. Yönetim Kurulu bildirim veya yakınmayı değersiz görürse, "Soruşturma açılmasına yer olmadığına dair" kararını şikayet eden tarafa bildirir. Bildirim veya yakınma soruşturmayı değer gördüğünde ise Yönetim Kurulu şu iki yoldan birini izler:
a)Yönetim kurulu ilgiliye yakınma veya bildirim konusunu 7 gün içinde yazılı olarak bildirerek tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde açıklamasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. Bu sürenin geçmesi veya zamanında gelen yanıt ile birlikte dosyayı inceleyerek Onur Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine karar verir.
b)Yönetim kurulu, bildirim ve yakınmayı inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda oda üyelerinden birini veya birkaçını soruşturmacı olarak atar. Tabip Odası sınırları içinden soruşturmacı atanması uygun görülmediği takdirde Merkez Konseyi'nden soruşturmacı belirlenmesi istenebilir.
Soruşturmacı atanan kişinin atandığına dair Yönetim Kurulu kararı bulunmak zorundadır. Soruşturmacı bu kararın örneğini, hakkında suçlamada bulunulan kişiye bildirir. Soruşturmacı olarak atanan hekim haklı sebeplerle görevi kabul etmeyebilir."
Bu atamanın görüşüleceği toplantıya, eğer yakınmacı yönetim kurulu üyelerinden biri ise, katılamaz.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 17. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:17-Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder. 6023 sayılı Yasa'nın 30. Maddesi uyarınca tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı beyanda bulunmasını ister. Bu süre içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.
Soruşturmacı, kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına da başvurabilir.
Soruşturmacının bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar "GİZLİ" ve "KİŞİYE ÖZEL" kaydı ile yapılır. Soruşturmacı her türlü ifade ve benzeri tutanağı kendisi yazabileceği gibi, Tabip Odası Yönetim Kurulu'nca görevlendirilecek bir yeminli sektere de yazdırabilir.
Soruşturmacı, suçlanan kişinin beyanının alınmasından veya bunun için öngörülen süresinin dolmasından itibaren 20 gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.
Zorunlu durumlarda soruşturma süresi, Yönetim Kurulu kararı ile ve bir keze özgü olmak üzere en geç 90 gün uzatılabilir.
Gerekli ifadeleri ve belgeleri toparlayan soruşturmacı, bir "fez-leke" düzenler. Fezleke'de suçlama konusu olay veya olaylar ile, lehte ve aleyhteki tüm belge ve ifadeler tartışılır. Soruşturmacı fezlekenin sonuç bölümüne kişinin kusurlu olup olmadığı ve ve-rilmesini uygun gördüğü ceza konusunda kendi kişisel yargısını da ekler. Ancak bu yargı Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu'nu bağlamaz.
Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği uzatmasız en çok 20 gün içinde tamamlatır. Tamamlanmış olan dosya, Yönetim Kurulu'na sunulmasından itibaren 7 gün içinde karara bağlanır.
Soruşturmacının ilk inceleme sırasında yapacağı tüm harcamalar belge ile kanıtlanmak koşuluyla Tabip Odası bütçesinden ödenir, gerektiğinde avans da verilebilir.  Soruşturmacıya mesaisi ile orantılı olarak oda bölgesinde geçerli asgari muayene ücretinin 1 ila 5 katı tutarında: .. soruşturma öncesinde ve/veya soruşturma sürecinde görevlendirilen bilirkişilere, verdikleri emek ve raporun kapsamına göre, asgari muayene ücretinin 1 ila 3 katı tutarında bir ücret, yönetim kurulunca takdir edilebilir.  Daha sonra hakkında soruşturma açılan kişi suçlu bulunduğunda tüm bu ödemeler 6023 sayılı yasanın 51. Maddesi uyarınca kendisine ödettirilir.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 19. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:19-Oda Yönetim Kurulu'nun "Disiplin soruşturması veya koğuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin" kararlarına karşı, ilgililer, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Oda Onur Kurulu'na itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi Oda Yönetim Kurulu aracılığı ile Oda Onur Kurulu'na gönderilir.Dosyanın gidiş dönüş ücreti itiraz edenden alınır.
Oda Onur Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda, yakınma, bildirim veya istem konusu incele-meye değer nitelikte görülürse, Oda Yönetim Kurulu'nun kararı kaldırılır. Oda Yönetim Kurulu ve itiraz sahibi Onur Kurulu'nun bu kararına uymak zorundadır. Bu durumda soruşturma tamamlatılarak Onur Kurulu'na sunulur.
Oda Onur Kurulu'nun ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, Oda Yönetim Kurulu veya ilgili kişi Yüksek Onur Kurulu'na itiraz edebilir.
Yüksek Onur Kurulu'nun ceza verilmesine yer olmadığına i-lişkin kararlarına karşı Oda Yönetim Kurulu veya ilgili kişi İdari Yargıya başvurabilir.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, onur kurullarının kararları hakkında Yüksek Onur Kurulu'na başvurma hakkına sahiptir.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 22. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
MADDE:22-Oda Onur Kurul, varsa özürlü üyelerin yerinin yedeklerle tamamlanmasıyla en az dört üye ile toplanır. Karar salt çoğunlukla alınır.
Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra, konunun görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse, soruşturmacı ve ilgilileri de dinler. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterli-liği sonucuna varıldığında, oylamaya geçilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada, başkan oyunu en son kullanır. Onur Kurulu, bu yönetmelikte bulunan cezalardan birini sıra izlemeden verebilir.
Karar, ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik maddelerini ve gerekçeyi kapsayacak biçimde kaleme alınıp imzalanır. Karara karşıt olanlar, bunun nedenlerini belirten yazılı bir açıklamayı karara eklemek zorundadırlar.
Kurul, savunmanın yapılması veya öngörülen sürenin geçmesinden itibaren 1 ay ve her ne olursa olsun kovuşturma dosyasının kendisine sunumundan itibaren dosyayı üç ay içerisinde karara bağlamak zorundadır."
3-TTB 50. Büyük Kongresi, TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkındaki Yönetmeliği(ekte) oybirliğiyle kabul eder.
4-TTB 50. Büyük Kongresi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 22 yıldır sürdürülen OHAL uygulamasının kaldırılmasını ve köye dönüş sürecinin hızlandırılmasına ve bu talebinin Merkez Konseyi tarafından yetkililere iletilmesini kararlaştırır.
5-TTB 50. Büyük Kongresi, gerek Makedonya'da gerekse dünyanın herhangi bir bölgesindeki insan hakları ihlallerini bir kez daha kınar.
6-TTB 50. Büyük Kongresi, İstanbul Tabip Odası'nın Tabela Yönetmeliğini onaylar.
7-TTB 50. Büyük Kongresi, Tabip Odaları bölgesinde Afet ve Yardımlaşma Fonu kurulması konusunda çalışma yapılmasını Merkez Konseyi'ne tavsiye eder.