Ana Sayfa | Eski Sayılar

II. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ SONUÇLANDI

II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 24-28 Nisan 2001 günlerinde İzmir’de Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülteleri ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılmış kongreye Dokuz Eylül, Ege Üniversitesi Rektörleri, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Tıp Konseyi Başkanı, Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Üniversiteler arası Kurul Başkanı, Dokuz Eylül ve Cumhuriyet Üniversiteleri Rektör Yardımcıları, Adnan Menderes, Akdeniz, Ankara, Celal Bayar, Cumhuriyet, Dokuz Eylül, Edirne, Ege, Gazi, Hacettepe, Harran, Yeditepe Üniversiteleri Tıp Fakülteleri Dekanları, Türk Tabipleri Birliği temsilcileri, çok sayıda tıp fakültesi ile eğitim hastanesinin eğiticilerinin aralarında yer aldığı 332 eğitimci, tıp öğrencileri ve basın mensupları katılmıştır.

Kongre’de 4 gün boyunca  toplam 22 oturum gerçekleştirilmiş, 166 adet poster bildirisi sunulmuş, 27 adet workshop gerçekleştirilmiştir. Konular delegelerin aktif katılımıyla ele alınmış ve aşağıdaki kararlara varılmıştır:

II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Katılımcıları,

1- Son yıllarda çok sayıda tıp fakültesinin klasik veya entegre eğitim programlarını, öğrenci merkezli, probleme ve yeterliliğe dayalı aktif öğrenme yöntemleriyle geliştirme yolunda önemli adımlar attıkları,

2- Ülkemizin gereksinimlerine uygun, öğrenmeyi öğrenen, mesleki değerlere ve etiğe sahip, ekip çalışmasını bilen, lider özellikleri taşıyan, iletişim becerisi yüksek, toplum sağlığını korumayı ve yükseltmeyi amaçlayan hekimlerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak bir “çekirdek müfredat” belirlenmesi için gerçekleştirilen girişimlerin desteklenmesi,

3- Tıp eğitimi programlarının problem çözme becerilerini kazandıran yöntemlerle zenginleştirilmesi,

4- Mesleki eğitimde çok önemli roller oynayacağı düşünülen ve bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışması amaçlanan “Tıp Eğitimi Geliştirme Derneğinin” bu alanda yapacağı her türlü bilimsel toplantı, yayın ve benzeri etkinliklerinin arttırılması gerektiği,

5- Hızlı bir gelişim süreci yaşayan tıp eğitimiyle ilgili araştırmaların ve kaynak niteliğindeki yayınların özendirilmesi gerektiği,

6- İvme kazanan evrensel ölçütlerde hekim yetiştirme çabalarının güçlenmesi ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılabilmesi için ölçme-değerlendirmeye önem verilmesi,

7- Sayıları hızla artan Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının koordinasyon içinde olarak bu alanda özellikle eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi, süreçlerin gözlenmesi ve iyileştirilmesi, değerlendirme gibi etkinliklerde öncülük yapmaları gerektiği,

8- Eğitime verilen emeğin akademik yükseltmelerde göz önünde bulundurulması ve ödüllendirilmesi için gerekli çabanın gösterilmesi,

9- Topluma Dayalı Tıp Eğitiminin tam olarak gerçekleştirilebilmesi adına birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların, eğitim kurumları ile sorunsuz bir paylaşım için Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğine çağırılması,

10- Eğitimin tüm aşamalarında ve gelişmenin ana unsuru olan katılım ve görüş paylaşma süreçlerinin arttırılması ve bu amaçla özellikle öğrencilerden geri bildirim alınması uygulamalarının yaygınlaştırılması,

11- Halen uygulanması zorunlu görünen Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS), pratisyen hekimliğe yönelik sorulara ağırlıklı olarak yer verilmesi, sınav sonrasında soruların ve yanıtlarının açıklanmasının gerekli olduğu, değerlendirmenin çekirdek müfredatla uyumlu hale getirilmesi, ancak en kısa zamanda doğru ulusal politikaları üreterek, pratisyen hekimliğe gereken önemin verilmesi ve meslektaşlarımızın girdiği “uzman olma yarışına” son verilmesi gerektiği inancını taşımaktadırlar.

Ana Sayfa | Eski Sayılar