Ana Sayfa | Eski Sayılar

UDKK GENEL KURULU YAPILDI

* TTB-UDKK İlkbahar Genel Kurulu 12 Mayıs 2001 günü toplandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’ndaki toplantıya 42 dernek, İstanbul ve İzmir Tabip Odası ile TTB’yi temsilen 64 üye katıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Kemal Alemdaroğlu da toplantıya katılarak Üniversite olarak uzmanlık derneklerinin çalışmalarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu ise ülke gündeminin yoğunlaştığını, derneklerin daha geniş bir alanda etkinlik göstermelerini beklediklerini vurguladı. Divan Başkanlığı’na Dr. Tuğrul Çavdar, Yardımcılığı’na Dr. Aydemir Yalman, Yazmanlığa Dr. Cem Terzi seçildi. Güncel konuların değerlendirilmesinden sonra TTB-UDKK ve derneklerin rolü tartışıldı.

* Tıpta Uzmanlık Tüzüğü konusunda Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak Sağlık Bakanlığı’na sunulan öneriler Genel Kurul üyelerince benimsenerek bu konuda daha fazla tartışmaya girilmemesi, uzmanlık eğitimin geliştirecek somut çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Öğleden sonra Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan TTB-UDKK Yönergesi üzerinde değişiklik önerileri tartışılarak karara bağlandı. Alınan diğer bir kararla bazı dallarda tıp dışındaki kişilerin sertifikalandırmak yoluyla uzmanlık uygulaması konusunda yetkilendirilmesine karşı çıkılması ve girişimlerde bulunulması kabul edildi. Tahmini bütçe tartışılarak 10 milyar TL olarak kabul edildi, uzmanlık dallarının yıllık katkı paylarının 250 milyon TL olması kararlaştırıldı.

 * Yönerge uyarınca 2001 yılında bu yıl yapılması gereken ikinci Genel Kurul’un 22 Eylül 2001 Cumartesi günü Ankara’da toplanması oyçokluğuyla kabul edildi.

* Tıpta Uzmanlık Tüzük Tasarısı konusunda bazı gelişmeler olmakla beraber sonuca yaklaşıldığını söylemek zordur. Mayıs ayı başında TTB-UDKK’ya ulaşan bilgilerden Sağlık Bakanlığı’nın Şura’da sunulandan farklı bir tasarıyı yürürlüğe sokmak üzere Başbakanlığa gönderdiği, ancak diğer bakanlıkların görüşü alınmadığı için bu tasarının iade edildiği anlaşılmıştır. Bu metin incelendiğinde Bakanlığın Şura’da kabul edilen metni ve uzmanlık dernekleri tarafından hazırlanan öneriyi dikkate almadığı görülmektedir. Bize ulaşan tasarı metnine http://www.ttb.org.tr/udkk  adresinden ulaşabilirsiniz.

* Yürütme Kurulu Sekreterliği tarafından bir süredir tıpta uzmanlık alanındaki gelişmelerin yer aldığı “Cuma Postası” adında bir elektronik bülten yayınlanmaktadır. Deneme aşamasındaki bu bültene ulaşmak isteyen eğiticilerin [email protected]  adresine bir ileti göndermeleri yeterli olacaktır.

*TTB-UDKK ile ilgili bilgilere www.ttb.org.tr/udkk adresinden ulaşabilirsiniz.

Ana Sayfa | Eski Sayılar