Ana Sayfa | Eski Sayılar

Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Sonuç Bildirgesi

“ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞMA ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Bursa Tabip Odası tarafından birlikte düzenlenen Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri 27-29 Nisan günlerinde Bursa’da BUTTİM Kültür Merkezi’nde yapıldı.

isci.jpg (19236 bytes) Bursa dışından 224 olmak üzere toplam 493 kişi katıldığı etkinlikte İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği tüm yönleriyle ele alınırken, toplantı sonunda ‘’Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri hekimliği Günleri’’ sonuç bildirgesi yayınlandı.

Etkinlikler sonucunda yayınlanan sonuç bildirgesi  şöyle:

’’İş Sağlığı ve İşyeri hekimliği kavramı işverenler başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından yeterince bilinmemektedir. İşyeri hekimlerinin temel görevi koruyucu hekimliktir. İşverenlerin işçi sağlığı giderlerini rekabeti zorlaştıran bir etmen olarak görme anlayışları reddedilmelidir. Sağlıklı yaşamak en temel insan hakkıdır ve işçi sağlığı alanına yaklaşım kesinlikle insan odaklı olmak zorundadır.

Küreselleşme sermaye sınıfı için yeni ekonomik fırsatlar, çalışan sınıf için ise yeni kurbanlar yaratmaya devam etmektedir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki eşitsizlik derinleşmekte, zenginin daha zengin, yoksulların ise daha yoksul olduğu bir yaşam biçimi topluma dayatılmaktadır. Küreselleşme bir kader değildir. Küreselleşme ile birlikte ülkemizde de gözlenen özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamaları çalışanların sağlığını tehdit eden büyük tehlike olarak karşımızda durmaktadır. 

Çalışanların sağlığının korunması işçi sayısına bakılmaksızın her  işyerinde işyeri sağlık servislerinin ve işyeri hekimlerinin fonksiyonel hale gelmesiyle mümkün olabilir.

İşçi sağlığı hizmetlerinin ve bu alanda istihdam edilen insan gücünün geliştirilmesi, araştırma, eğitim, ölçme ve değerlendirme ile  izleme ve destekleme işlevlerini üstlenecek bir İşçi Sağlığı Enstitüsü kurulmalıdır

Çalışma Bakanlığı’nın işçi sağlığı iş güvenliği alanında  ulusal bir otorite olarak varlığını gösterme çabası desteklenmelidir.

Bu dönemde değiştirilecek ve yeniden yapılandırılacak hukuksal düzenlemeler   ulusal ihtiyaçlar, öncelikler gözetilerek ve ilgili tarafların katkısı, katılımıyla hazırlanmalıdır. Bakanlık bürokrasisinin bu alandaki bilgi, deneyim ve kaynakları birleştirmesi gereklidir.

Çalışma Bakanlığı’nın özellikle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki yeterliliği ve etkinliği denetlemesi son derece önemlidir. Denetim fonksiyonunun güçlendirilmesi en önemli ve en acil gereksinimdir. Denetim fonksiyonu kesinlikle özelleştirilmemelidir. Ülkemizde halen hekim iş müfettişi yalnızca 1 kişidir. Çalışma Bakanlığı tarafından ivedilikle hekim iş müfettişi istihdam edilmelidir.

Son yirmi yıl içinde ülkemize transfer edilen teknolojiler, nüfusumuzun yapısı ve bileşimi çalışanlarımızın meslek hastalıklarından işe bağlı sağlık sorunlarından korunması gereksinimini daha önemli bir hale getirmiştir.

Özellikle kadın çalışanlarımızın korunması, çalışma yaşamında kadınlara eşitliğin sağlanması ve çocukların çalıştırılmasının önlenmesi gereklidir

Meslek hastalıklarının erken dönemde tanınması tehdit altında çalışanların sağlıklarının  korunmasının en önemli yollarından birisidir. Meslek hastalıkları alanında yaşadığımız sorunların büyüklüklerinin ve yaygınlıklarının tanınması bu alanda çalışan ulusal kurumların güçlendirilmesi gereklidir.

Türk Tabipleri Birliği’nin 13 yıldır başarıyla sürdürmüş olduğu işyeri hekimliği sertifika kurslarının oluşturduğu birikim Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri’ne de yansımış ve etkinliğin yüksek bir katılımla gerçekleşmesini sağlamıştır. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen oturumlar ve sunulan 44 bildiri ülkemizde işçi sağlığında yaşanan sorunları bir kez daha göz önüne sermiştir.

Bu tür etkinliklerin işyeri hekimliğinin ayrı bir disiplin haline gelmesinde önemli rol oynayacağı düşünülmekte ve bu etkinliklerin sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Etkinlik gelecek yıl Nisan ayında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Ana Sayfa | Eski Sayılar