Ana Sayfa | Eski Sayılar

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi II.Genel Kurul Raporu'ndan...
SOSYALLEŞTİRMENİN  DARBOĞAZLARI:
''İNSAN GÜCÜ, FİNANSMAN , YÖNETİM, EĞİTİM VE
ÖRGÜTLENME''


Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine ilişkin 224 sayılı yasaya göre her yıl toplanması gereken Genel Kurul yasa çıktıktan bu yana geçen 40 yılda iki kez toplandı:1969 ve 1978. Aşağıda 1978 yılında toplanan Genel Kurul'da "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ikinci Genel Kurul'un son toplantısında 30 üyenin aşağıdaki önerisi Genel Kurul'a sunulmuş, önceden yapılmış konuşmaları aynen muhafaza etmekle, öneri bir temenni kararı olarak Genel Kurul'ca oybirliği ile benimsenmiştir.

Dokuz yıl aradan sonra yeniden toplanan Genel Kurul"da yapılan görüşmelerin, sosyalizasyonu yeniden canlandıracak önerilerle ortaya çıkmasının gerektiği inancındayız. Aksi halde bu istişari genel kurul, yalnızca dertlerin ortaya konduğu bir "ağlama duvarı" olmak durumunda kalacaktır.

Genel Kurul'da yapılan önerilerin bir belge niteliği kazanması ve hayata geçirilerek sosyalizasyona taze bir kan vermesi düşüncesi ile, aşağıdaki önerileri Genel Kurul'un onayına sunuyor ve uygun görüldüğü takdirde Genel Kurul kararı olarak hayata geçirilmesi için savaşım verilmesi gerektiğini vurguluyoruz

Yapılan görüşmeler sosyalleştirme uygulamasının başlıca beş ana bölümde darboğazları olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar;

-İnsan gücü

-Finansman

-Yönetim

-Eğitim

-Örgütlenme konularındadır.

Bu konuların birbirinden ayrılması mümkün olmamakla birlikte, kısaca bu başlıklar altında önerilerimizi sunuyoruz.

İnsan Gücü

Genel Kurulumuz;

-Sosyalleştirmenin gereksinim duyduğu insan gücünü nicelik ve nitelik olarak sağlayabilmek için;

1-Senato gündeminde olan Tam-Süre Çalışma Yasası'nın çıkarılması için Bakanlık yetkililerinin bütün güçleri ile çalışmasını,

2-Sağlık personelinin atama ve nakillerinin, sağlık hizmetlerinin verimlerini artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaların ilgili meslek örgütlerinin de katılmasıyla oluşacak bir üst kurulca yapılmasını,

3-Atama ve nakillerde 224 sayılı Yasa'da yazılı "adil bir rotasyon" sistemi uygulamasının önemle gözönüne alınması ve sağlık personelinin sosyal güvencesinin sağlanmasını,

4-İller düzeyinde, sağlık personeli atamasının, gene 224 sayılı Yasa'da yazılı olduğu halde bugüne kadar uygulanmayan sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşacak "Sağlık Personeli Şubeleri"nce yapılmasını,

5-Sağlık personelinin disiplinle ilgili sorunlarının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez teşkilatında, ilgili meslek kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu bir kurulca görüşülmesi gerekliliğini.

Finansman

Genel Kurulumuz;

1-Sağlık hizmetlerinin finansmanının, Anayasa'nın amir hükümleri gereğince tümüyle genel bütçeden karşılanmasını,

2-Genel bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılması gerekli payın, sosyalleştirme uygulamasının temel gereksinmeleri olan altyapı tesislerinin kurulabilmesi için en az %10 olacak biçimde artırılmasını,

3-Sağlık personeline ödenecek ücretlerin yapılan hizmetin ağırlığı da gözönüne alınarak, bu personeli insanca yaşatacak düzeye çıkarılmasının ve uygulamada eşit işe eşit ücret ilkesinin gözönüne alınmasını.

Yönetim

Genel Kurulumuz;

1-Sağlık kuruluşlarının tek elde toplanması için en kısa zamanda ve yoğun olarak çaba gösterilmesini,

2-Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatının, sosyalleştirme uygulamasının polivalan hizmet verme ilkesi gereğince ve buna uygun olarak yeniden düzenlenmesini,

3-Yönetim kadrolarının sosyalleştirme uygulamasını sekteye uğratan kişilerden hızla arındırılmasını,

4-Tedavi hizmetlerinin büyük kentlerde toplanmasını engelleyecek önlemlerin alınmasını ve daire, banka, hekimliği gibi uygulamaların kaldırılmasını,

5-Sağlık yöneticisi yetiştirmek, halk sağlığı uzmanlarını yönetimde kullanmak için yasal düzenlemelerin yapılmasını,

6-Diğer Bakanlıklar ve teknik kadrolar ile eşgüdüm sağlanması, işbirliğinin mutlaka gerçekleştirilmesi için Bakanlıkça girişimlerde bulunulmasını,

7-Hizmet üreten sağlık personelinin, yönetime her kademede katılımının sağlanmasını.

Eğitim
Genel Kurulumuz;
1-Hekimlerin ve tüm sağlık personelinin eğitiminin ülke gerçeklerine göre yenidne düzenlenmesinin zorunlu olduğunu,
2-Bunun için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesi içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Üniversite ve Yüksek Okullar, Sağlık Okul ve Kolejleri, Meslek Kuruluşları, Uzman Kişiler, Öğrenci ve Toplumun temsilcilerinden oluşan merkezi bir kurul oluşturulmasını,
3-Sağlık personelinin ülke koşullarına, uygulamaya yönelik ve toplum içinde çalışarak eğitilmesini,
4-Sağlık hizmeti bir ekip hizmeti olduğundan değişik kesim  sağlık personelinin eğitim programları arasında ilişki ve eşgüdüm sağlanmasını,
5-Hekim ve diğer sağlık personelinin hizmet içi sürekli eğitiminin sağlanmasını,
6-Uzmanlığa yönelmesini önleyecek ve pratisyenliğe özendirici etkili önlemler alınmasını.

Örgütlenme
Genel Kurulumuz;
1-İlk aşamada ve en kısa zamanda üç büyük kentte sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesini,
2-Sosyalleştirmenin 1981 yılına kadar tüm ülkeye yaygınlaştırılmasını,
3-Türkiye'yi 16 bölgeye ayıran planın, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra uygulamaya konmasını ve buralarda tam kadrolu bölge hastaneleri kurulmasını,

Genel Kurul Hakkında
Genel Kurulumuz;
1-Sosyalleştirme Genel Kurulu'nun her yıl toplanmasını,
2-Bundan sonraki Genel Kurulların daha demokratik biçimde oluşturulmasını, bunun için de meslek kuruluşlarının nicelikleri ölçüsünde temsil edilmelerinin sağlanmasını,
3-Bu Genel Kurul'un sonuçlarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki bir yıl boyunca Genel Kurul kararlarının yaşama geçirilmesi için sürekli çalışacak bir komisyonun, bu Genel Kurul bünyesinde oluşturulmasını, bu komisyonun bir sonraki Genel Kurul'a bir yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında rapor sunmasını, karar altına alır.