Ana Sayfa | Eski Sayılar

Sertifikalı hekimlere göz muayenesi yapma ve gözlük reçetesi yazma hakkı veren yasa taslağı parlamentoda...
SAĞLIK BAKANLIĞI "GÖZE GİRECEK  İŞLER" YAPIYOR" !

Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği sertifikalı hekimlere göz muayenesi yapma  ve gözlük reçetesi yazma  hakkını veren yasa taslağı komisyonlardan geçerek, Genel Kurul'da görüşülmek üzere sıraya alındı.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yaptığı açıklamada, bakanlığın, bu girişimle hekimler ve halk sağlığı açısından olumsuz bir eyleme daha imza attığını bildirdi.
Açıklamada, hekimlikle ilgili yasa, etik ve mesleki geleneklerin, uzmanlık alanlarının işlevlerinin başka meslek gruplarınca yapılmasını  engellediği belirtildi.
Yasa tasarısının taraflarla tartışılmadan parlamentoya sevkedildiği kaydedilen açıklamada, bu uygulamanın pekçok sakıncası bulunduğu vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan, TBMM'ndeki yasa taslağını geri çekmesini isteyen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,  tasarının bütün ilgili tarafların katılımıyla tartışmaya açılmasının yararlı olacağını bildirdi.
Öte yandan yasa tasarısı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nce 6 Şubat'ta düzenlenen Uzmanlık Dernekleri Toplantısı'nda ele alınarak tartışıldı.
Toplantıya katılan Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Dr. Sunay Duman'ın verdiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı'nın Gözlükçülük Yasası'nı değiştirmek için başlattığı çalışma yaklaşık 10 yıldan buyana sürüyor.
Türk Oftalmoloji Derneği'nin de son aşama çalışmalarına katılmasıyla  yasa tasarısı üzerinde "Kontakt lensin gözlük ticarethanelerinde satılması" maddesi dışında görüş birliğine varılmış. Ancak son anda tarafların bilgisi dışında, "gözlük reçetesini göz hekimleri yanısıra sertifika almış hekimlerin de yazabileceği'' şeklinde bir cümle eklenmiş ve tasarı komisyonlardan geçerek Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere sıraya alınmış.
Uzmanlık Dernekleri Toplantısı'nda yapılan değerlendirmede, tarafların görüşünün alınmadığı, ilgisiz bir yasa taslağına hekimlerle ilgili maddenin eklenmesiyle bir   dayatma yapıldığı belirtildi.
Katılımcı derneklerin değerlendirilmesinde, gözlükçülük yasası içine konulan "Sertifikalı hekim" konusunun hiçbir gerçek ihtiyaca dayanmadığı  ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Değerlendirmede, taslağın kısa süre içerisinde yasalaşabileceği endişesi dile getirilerek, derneklerin  belirlenen etkinlik programına katılımının beklendiği ifade edildi.
Buna göre, bütün dernekler Sağlık Bakanı Osman Durmuş, milletvekilleri, Meclis Başkanı, Başbakan ve basına  bir yazı göndererek, tarafların görüşlerini dikkate almayan bir yaklaşımın kabul edilemeyeceği, özel olarak gözlükçülük yasası içine konulan "Sertifikalı hekim" konusunun hiçbir ihtiyaca dayanmadığı vurgulanacak.
Değerlendirmede ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın genel tutumunun Türkiye tıp ortamının ilgili kurum ve kuruluşlarının muhatap almayan ve hukuk tanımaz bir tarza endekslendiği, bu nedenle ortak tutum geliştirilmesinin yararlı olacağı belirtildi.
Değerlendirme toplantısı sonunda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin bayramdan önce uzmanlık derneklerini tekrar toplantıya çağırarak somut bir tutum belirlemesi kararlaştırıldı.

"GÖZLÜKÇÜLÜK HAKKINDA KANUN"DA DEĞİŞİKLİK
İÇİN HEKİM GÖRÜŞLERİ

Pratisyen Hekim- Göz hastalıklarının çok spesifik hastalıklar olduğunu, gözün genel tıptan çok daha farklı bir dal olduğunu düşünüyorum. Kısa dönemde alınan bir kursun faydalı olacağına katılmıyorum.
Pratisyen Hekim-Gözlük konusunda eğer sertifika dahilinde ise olumlu bakıyorum.
Pratisyen Hekim-Bu konuda kurs programını kursiyere uygulayacak olan insanların kendi tecrübelerini bir başkasına aktarma fakirliğini hissetmeyecek olmaları garanti olmadığı sürece başarıya ulaştırılacak bir program olarak görülmüyor. Kaldı ki bu insanlardan bunu istemek onların paylarını düşürmek olarak değerlendirilince zaten kaliteli bir kursun verilmesi mümkün değil.
Pratisyen Hekim-Sağlık ocaklarının yetersiz koşulları, pratisyen hekim başına düşen hasta yoğunluğu gözönüne alındığında göz kırma kusurlarının bu hekimlerce değerlendirilmesini sağlıklı bulmuyorum. Ayrıca kırma kusurları bence uzmanlık gerektiren bir hastalık grubu.
Pratisyen Hekim-Sağlık ocaklarında gözlük verilmesi uygulamasına karşıyım. Bunun yeterince sağlıklı uygulanamayacağını ve suistimallere neden olabileceği kanısındayım. Ayrıca branş hekimlerinin emeklerini hiçe saymak olacağını düşünüyorum.
Pratisyen Hekim-Sağlık ocağında kırılma kusuru muayenesi yaparak pratisyen hekimlerin gözlük reçetesi yazmasını doğru bulmuyorum. Yapılacak muayene sadece kırılma kusurunu içermemeli, her hastaya yapılması gereken rutin göz muayeneleri uygulanmalıdır. Bu da göz hastalıkları uzmanının görevidir. Yetersiz bir uygulama olacaktır.
Pratisyen Hekim-Yeni çıkarılması düşünülen yasa ile pratisyen hekimlerin kurs sonucu gözlük reçetesi verebilmesi öneriliyor. Bence bu mantıklı bir düzenleme. Türkiye'deki hastanelerin bazılarında göz uzmanı tarafından angarya olarak görülen gözlük muayenesi hemşireler bazen de müstahdemler tarafından yapılmaktadır. Hemodiyalizde olduğu gibi, gözlük muayenesinde pratisyen hekimler kurs sonucu gözlük yazabilirler.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR:

TÜRKİYE: Yasal yönden düzenleme yapılmadan Optisyen okulları açılmış ve mezun vermiştir. Gözlükçü ticarethanesi açamayan mezunlar bu nedenle mağdur durumdadır. Türk Oftalmoloji Derneği, bu nedenle optisyenlerin mağduriyetini giderecek yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini istiyor.
Bu arada yasa 10 yıldan bu yana yeniden düzenlenmeye çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kurslardan mezun  fenni gözlükçüler sadece gözlük montajı yapması gerekirken, yeterli denetim yapılmadığı için ruhsatsız gözlükçü ve kontakt lens merkezi adı altında çalışan illegal işletmeler vardır. Kontakt lensde tam bir kaos yaşanmaktadır.
AVUSTURYA: Göz hekimlerinin yanısıra refraksiyorn muayenesi sadece master düzeyinde dereceye sahip optometristlerce yapılabilmekteri.
Komplikasyonların çokluğu nedeniyle göz hekimleri optimetrist muayenelerine karşı çıkmaktadır. Buna karşın optometristler kontakt lens hastalarını korumak istiyorlar.
ALMANYA: Optometristlerin çalışma izni yoktur.
FRANSA: Bütün kontakt lensler teorik olarak göz hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Optometristlerin bu konuda çalışma izinleri yoktur.
İNGİLTERE: Refraksiyon ve kontakt lens muayenesi göz hekimi kontrolünde optometrist tarafından yapılabilmektedir. Ancak bu muayeneler genellikle hastanelerde yapılmaktadır.
HOLLANDA:  4 yıllık üniversite eğitimli optometristler, 2 yıllık kurs programları ile kontakt lens uzmanı olmaktadır. Oküler sağlığın korunmasında basında yoğun çalışmalar vardır. ancak yasal düzenlemeler yeterli değildir.
BELÇİKA, DANİMARKA VE FİNLANDİYA: Göz hekimlerinin dışında optisyenler de kontakt lens muayenesi yapabilmektedir. Ancak komplikasyonların çokluğu nedeniyle oftalmologlar yeni yasalar konusunda çaba gösteriyor.
FRANSA: Bütün kontakt lensler teorik olarak göz hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Optimetristlerin bu konuda çalışma izinleri yoktur.
İTALYA:  Teorik olarak kontakt lensler göz hekimi tarafından uygulanmalıdır, fakat pratikte kontrolü yoktur.

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimlik Kolu Başkanı
Dr. Muharrem Baytemür

Değişiklik hangi gerekçelerle yapılıyor bilemiyoruz. Ancak  toplumsal ve bilimsel kaygılar içermediği görülüyor. Pratisyen hekimler her zaman olduğu gibi sağlık insan gücü eksikliğinde başvurulacak joker konumundan kurtulamıyor.
Biz pratisyen hekimler olarak mesleki pratiğimizi ilgilendiren her alanda  hizmet vermekteyiz. Göz sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili bilgi, beceri ve görevlerimizi de yürütmekte ve birçok sorunu birinci basamakta çözmekteyiz. Ancak pratisyen hekimliği ve pratisyen hekimleri önemsemeyen, ihtiyaç olan her yerde istihdam etme anlayışıyla hazırlanan bu yasa tasarısıyla gözlük camı yazma  sorumluluğu ve görevinin pratisyen hekimlere havale edilmesini doğru bulmuyorum. Konunun taraflarca tartışıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.