Ana Sayfa | Eski Sayılar

DÖNER SERMAYE YASASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI


Yasanın ne getirdiği ne götürdüğü (!) iyi anlaşılsın diye harfine, noktasına,virgülüne dokunmaksızın aslını yayınlıyoruz;

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME(REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİ İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN(KanunNo:4618,Kabul Tarihi:11.01.2001)

Madde:1-4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5'nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının %80'ini, diğer personele ise %100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.

Ancak uygulanacak oranlar;
a)Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için %30'una,
b)Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzmanı ve asistanları dahil) %50'sine,
c)Muayenehane açmayan hastane başhekimlerine %200'üne
kadar fazlasıyla tespit edilebilir. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerin oran, esas ve usulleri Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir.

Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özelliklerini dikkate alarak eğitim hastaneleri ve en az yüz yatağa sahip hastanelerde şef, şef yardımcısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç olmak ve saat 16:00'dan önce olmamak üzere mesai saatleri dışında özel sağlık hizmetleri verebilir. Bu hizmetlerden elde edilen ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu hizmetlerde görev alacak personele döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin oranı, esas ve usulleri ile hizmet ücret tarifesi Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili birimin cari yıldaki) döner sermaye gelirinin %50'sini aşamaz.

Madde:2-209 sayılı Kanun'a aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE:2-Döner sermaye işletmelerinin saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı'nca kurulacak döner sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığı'nca atanacak sayman ve saymanlık personeli tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığı'nca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı'nca sayman dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek saymanlık hizmeti yürütülür.

Madde:3-209 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

EK MADDE:2-Sağlık Bakanlığı'na bağlı il düzeyindeki mevcut döner sermayeli işletmelerden 1999 yılı gayri safi gelirleri bir trilyon liranın altında olanlar Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak birleştirilir ve birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardaki ana çocuk sağlığı, sağlık ocağı ve halk sağlığı laboratuvarları gibi koruyucu sağlık hizmetleri dışında kalan tedavi hizmetlerini de kapsamak üzere her ilde bir adet döner sermayeli işletme kurulur. Büyük illerde Sağlık Bakanlığı'nın teklifi ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine birden fazla döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Döner Sermaye İşletmelerinin birleştirme ve kuruluş işlemleri 31.12.2002 tarihine kadar gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE:3-Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı'na ait bölümüne eklenmiştir.

Madde:4-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde:5-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

"DÖNER SERMAYE" HAKKINDA HEKİM GÖRÜŞLERİ

Pratisyen Hekim-Döner sermaye ile ilgili yapılacaklar belirsizliklerle dolu. Hem birinci basamağa başvuranların ücretsiz hizmet alma haklarına tecavüz, hem de sağlık çalışanları için yeterli maddi destek vermeyecek bir uygulama olacaktır.

Pratisyen Hekim-Özel bölümlerde çalışan personele ek döner sermaye verilmesi doğrudur. Ancak buralarda çalışan doktorlar için de bu ek artışın geçerli olması gerekir.

Pratisyen Hekim-Sağlık hizmetlerinde görevli personelin mali durumlarının iyileştirilmesi fikri olumlu. Ama bu yükü hastaların sırtına yüklemek doktoru hastayla karşı karşıya getirmesi açısından ve sağlık personeli arasında ücret dengesizliği yaratması açısından yeni sorunları gündeme getirir. Sonuçta diğer çözümler gibi bu da yakın zamanda bir çok olumsuzluğu beraberinde getirecektir. En azından sağlık personelinin sorunlarının devletin gündemine gelmesi güzel.

Pratisyen Hekim-Sunulan önergeden sağlık ocağı hekimlerinin anlatıldığı gibi koşullarının iyileşeceğini sanmıyorum. Döner sermayenin sağlık ocaklarında kurulmasından dağıtımına kadar birçok yerde sorun çıkaracağından eminim. Döner sermayeden pay yerine taban maaşlarımızın arttırılmasının isteklerimize daha uygun düştüğünü düşünüyorum.

Pratisyen Hekim-Döner sermayenin yeni yasasında 112 gibi birimleri içerip içermediği belli değil, döner sermayeden çok hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin genel özlük haklarının iyileştirilmesi daha iyi olur. Çünkü döner sermayeden sonra sağlık alanında bütün olarak özelleştirmeye açık kapı yaratılmak isteniyor.

Pratisyen Hekim-Döner sermayeden sağlık ocaklarının pay alması konusunun çok üstü kapalı olarak aktarıldığını düşünüyorum. Sağlığa emek veren hekimlerin emeklerinin karşılığını ne derecede alacakları belli değil. Ayrıca döner sermayeden pay alma düşüncesinin hekimlerin maaşlarına yapılacak zam oranında gerilemelere yol açacağını düşünüyorum.

Pratisyen Hekim-Hastanelerimizin çok az bir kısmı çalışanlarına maksimum oranda döner sermaye veriyor. Bu kanunla hükümet TTB'nin ve hekimlerin maaş eylemlerini köstekleyip halkın hekimlere karşı kötü düşüncelerini arttırmayı amaçlıyor.

Hekim daha fazla döner sermaye için çok ilaç, çok tahlil, çok yatış ile devleti soymayı amaçlayacaktır. Bunun sonucunda devlet hekimlere vermediği paranın on katını ilaç ve medikal firmalarına verecektir.

Hekim ve devlete geçmiş olsun. Sermayedarlara da hayırlı olsun.