Ana Sayfa | Eski Sayılar

İŞYERİ HEKİMLİĞİ ATAMA VE UYGULAMA
YÖNERGESİ


AMAÇ VE DAYANAK

MADDE: 1-
İşyeri hekimlerinin atanmasına temel oluşturacak listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamada standart oluşturmak üzere 6023 Sayılı Türk Tabipleri yasası, Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Atama Yönetmeliği (m.10)'a dayanılarak bu Yönerge hazırlanmıştır.

KAPSAM:

MADDE:2
-Bu yönerge, hekimin;
- İşyerine ayırabileceği  zaman,
- Mesleki etkinlik sayısı ve türleri,
- Eğitim programlarına katılımı,
- Sertifika programlarına katılımı ve sertifika alış tarihi,
- Odaya üyelik tarihi,
- İşyeri hekimliği için Odaya başvuru tarihi,
- Mezuniyet tarihini veri alarak atamaya temel olacak listelerin oluşturulmasını kapsar.

ATAMAYA  TEMEL OLACAK LİSTELERİN OLUŞTURULMASI:

MADDE:3-
İşyeri hekimi atamalarında, aşağıdaki maddelere uygun olarak Tabip Odalarınca hazırlanan aday listeleri esas alınır. Hiçbir hekim yerel Tabip Odasının yetki ve onayı olmadan işyeri hekimliği üstlenemez.

MADDE:4 -Listelerin oluşturulmasında öncelikle hekimin ayıracağı zaman ve mesleki gelir getirici etkinliği değerlendirilir.

  1. 0 (sıfır) mesleki gelir: Hiçbir mesleki etkinlik ve mesleki geliri olmayan
İşsiz Hekim: Kamu kurumlarına başvurduğu halde ataması yapılmayan veya mezuniyet tarihinden itibaren en az bir yıldır çalışmayan hekim.

  1. 1 (bir) mesleki gelir:
- İşyeri hekimliği
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak
- Özel hekimlik (Muayenehane, özel hastane, poliklinik vb.)
- Sözleşmeli hekimlik (Turizm, spor, okul, banka vb.)
- Sağlık şirket ortaklığı (Hastane, poliklinik, laboratuar vb.)
- Emeklilik

MADDE:5 - Mesleki gelir sayısına göre sınıflandırılan hekimler kendi içerisinde;
  1. Eğitim programlarına katılım düzeyi;
A tipi sertifikanın verildiği tarih ile listenin düzenlendiği tarih arasındaki fark yıl olarak belirlenip 0,25 ile çarpılarak puan hesaplanır.
B tipi sertifikaların verildiği tarih ile listenin düzenlendiği tarih arasındaki fark yıl olarak belirlenip 0,25 ile çarpılarak puan hesaplanır.
C tipi sertifikanın tarih ile listenin düzenlendiği tarih arasındaki fark yıl olarak belirlenip 0,25 ile çarpılarak hesaplanır.

b) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği ile ilgili Türk Tabipleri Birliği  - Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) kredi puanı (A, B, C tipi sertifika puanlarından alınan kredi puanı hariç) 0,01 ile çarpılarak puan hesaplanır.

c) Mezuniyet tarihi ile listenin düzenlendiği tarih arasında fark yıl olarak belirlenip 0.1 ile çarpılarak puan hesaplanır


d)
Tabip Odasına ilk üyelik tarihi ile listenin oluşturulduğu tarih arasındaki fark yıl olarak belirlenip 0.1 ile çarpılarak puan hesaplanır.

e) İşyeri hekimliği için Odaya  başvuru tarihi ile listenin oluşturulduğu tarih arasındaki fark yıl olarak belirlenip 1 ile çarpılarak puan hesaplanır.

f) a, b, c, d, e fıkralarında hesaplanan puanlar toplanarak atamaya temel oluşturacak toplam puan belirlenir.

g) İşyeri hekimliği uygulamalarından dolayı bir disiplin cezası almış ise; toplam  puan, uyarı cezası için 2'ye, para cezası için 3'e, meslekten men için 4'e bölünerek puan hesaplanır. Bu uygulama yasada belirtilmiş olan disiplin cezalarının sicilden silinme süresi boyunca sürdürülür.

h) İşçi Sağlığı - İş sağlığı ile   ilgili uzmanlık, doktora, yüksek lisans alanlar kendi grupları içerisinde önceliklidir.

ATAMAYA TEMEL OLUŞTURACAK LİSTE OLUŞUMUNDAKİ PUANLAMA TABLOSU

MADDE:6 -Madde 4/b'de tanımlanan bir etkinliği olanlara en fazla 240 işçi çalıştıran işyeri için onay verilir. Sadece işyeri hekimliği yapanlara en fazla toplam 780 işçiye kadar onay verilir.

MADDE:7- Madde 4/b'de tanımlananlar  Yönetmelik ilkelerine uygun onay alarak işyerinde kısmi zamanlı çalışırken işçi sayısındaki artış 240'ı geçerse; en fazla 49 işçi artışına  kadar (toplam 289 işçi), işyerinde tamgün çalışırken işçi  sayısındaki artış 780'ı geçerse; en fazla 220 işçi artışına kadar (toplam 1000 işçi) onay verilebilir.

MADDE:8- Asıl işyerine bağlı olarak aynı işyerini paylaşan, Organize Sanayi Bölgesi gibi aynı alanda bulunan yada birbirine komşu işyerlerinin oluşturduğu ortak sağlık birimlerinde çalışacak olan işyeri hekimlerinden;
- Tam gün çalışanlar için en fazla 780 işçi bulunan,
- Bir mesleki etkinliği olanlar için en fazla 240 işçi bulunan ortak sağlık birimleri için onay verilir.

MADDE:9- Elinin altında işçi çalıştıran sadece bir işyeri için verilen onay puanlamada değerlendirme dışında tutulur.

UYGULAMA KURALLARI:

MADDE:
10- Atama listeleri en az yılda bir kez güncelleştirilir.

MADDE: 11- Atama listelerinde iş durumu değişikliği nedeniyle etkinlik sayısı kendi iradeleri ile değişen hekimlerin başvuru tarihi  de değiştirilir (yeni başvuru tarihi  esas alınır).

MADDE: 12- Türk Tabipleri Birliği'nin İşyeri Hekimliği alanına ilişkin hukukuna  uygun olarak çalıştığı halde, iş akdi haksız nedenlerle fesh edilen, yada iş akdini haklı nedenlerle fesh eden işyeri hekimleri, grubu içerisinde öncelikli olarak değerlendirilebilir. Bu konuda, hangi nedenlerin haklı ya da haksız fesh nedenleri olduğunu belirten yasa maddeleri göz önüne alınarak, İşçi Sağlığı Komisyonunca yapılan araştırma sonucuna göre karar verilir.
YÜRÜRLÜK

MADDE: 14-
Bu yönerge Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde kabul edildikten ve Türk Tabipleri Birliği'nin bir yayın organında yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

MADDE:15- Bu yönergeyi Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları yürütür.

GEÇİCİ MADDE:1 Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle Tabip Odaları tarafından daha önce çıkartılan işyeri hekimi ataması ile ilgili yönerge ve benzeri düzenlemeler yürürlükten kalkar.