Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB Merkez Yürütme Kurulu toplandı
"Sonuç alıncaya kadar etkin çaba gösterilecek"


Olağan ya da olağandışı her durumda,  geceli-gündüzlü büyük özveriyle çalışan ancak emeğinin karşılığını alamayan hekimler sorunlarına sahip çıkmak ve çözümlerin üretilmesine katkıda bulunmak için tüm Türkiye genelinde harekete geçiyor.

23 Eylül'de yapılan GYK toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından 24 Eylül 2000 tarihinde ilk toplantısını yapan TTB MYK, halkın sağlık sorunları ile sağlık çalışanları ve özel olarak da hekimlerin sorunları ile çözüm yollarınının birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu gerçeğini gözönünde tutarak, TTB'nin önümüzdeki dönem gerek sağlık ortamı, gerekse de hekimlik ortamına daha etkin müdahil olması gerekliliği ve kararlılığını vurguladı.

MYK kararları şöyle

"1-Türk Tabipleri Birliği'nin önümüzdeki dönem yürüteceği faaliyet programı -dün olduğu gibi bundan sonra da- Türkiye'nin sağlık sorunlarını aktaran, çözümleri konusunda yol gösteren/öneri getiren bir anlayış ve halkın sağlığına duyarlı bir perspektifle işlenmelidir.

2-Halkın sağlık sorunları ile sağlık çalışanları ve özel olarak da hekimlerin sorunları ile çözüm yaklaşımlarının birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu gerçeğini gözönünde tutarak; Türk Tabipleri Birliği önümüzdeki dönem gerek sağlık ortamı gerekse de hekimlik ortamına daha etkin müdahil olma gerekliliği ve kararlılığı vurgulanmıştır.

3-Bu bütünlük çerçevesinde iki alt başlıkta;
SONUÇ ALININCAYA kadar ETKİN OLARAK sürdürülecek programın Kasım ayı ilk haftasonuna kadar yürütülecek takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a)Birinci alt başlık:"Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Türk Tabipleri Birliği Öncelikli Yasa Tasarısı Önerileri"

-1 Kasım 2000 Çarşamba günü tüm Türkiye'deki hekimlerce "TTB Öncelikli Yasa Tasarısı Önerileri"nin özel bir etkinlik olarak oylanması,

-Aynı günde oylamanın etkin gerçekleştirilebilmesi için bir ay süresince her türlü hazırlığın (kendisinin de bir faaliyet olarak planlanıp) yapılması.

-Bunun için;

.9 Ekim 2000'de tabip odalarında olacak şekilde tasarıyı içeren broşürün Merkez Konseyi'nce bastırılarak Tabip Odalarına gönderilmesi,

.Tabip Odalarının broşürü yaygın biçimde tüm hekimlere tanıtarak oylama hazırlıklarının yapılması,

.Söz konusu çalışmaların sağlık çalışanlarına aktarılması,

.Yine söz konusu çalışmaların halkla değişik biçimlerde paylaşılması,

.Kendi illerinin milletvekillerinin -özellikle hekim milletvekillerine- özel bilgilendirme için çaba harcamaları,

.İllerindeki siyasi partilere ulaştırarak genel merkezleri düzeyinde baskı oluşturmaları,

.Tüm vb çalışmaların tabip odalarınca basına aktarılması için programlar geliştirilmesi,

.Benzer çalışmaların merkezi düzeyde Merkez Konseyi'nce etkin olarak gerçekleştirilmesi,

.1 Kasım 2000 Çarşamba Hekim Oylaması

-Hekim oylaması sonuçları ışığında 2001 bütçesinin TBMM'deki takvimi de gözetilerek 1 Kasım 2000 sonrası program değerlendirme yapılarak belirlenecektir.

b)İkinci alt başlık "Tıp Eğitimi"

-Ekim ayı içerisinde Merkez Konseyi'nin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu'nu kamuoyu ile paylaşması,

-Merkez Konseyi'nce Ekim ayı içerisinde tıp fakültesi dekanları ve tıp kökenli rektörlerin çağrıldığı bir toplantı yapılması ve bu toplantıda tıp eğitimi (mezuniyet öncesi ve sonrası) ile ilgili değerlendirmeler paylaşılması,

-Benzer biçimde tıp fakültesi dışı eğitim hastanelerinin başhekimleriyle de toplantı yapılması,

-Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili broşürün Ekim ayının ikinci yarısından itibaren yaygın bir şekilde kamuoyuna dağıtılması,

-Akademik yükseltmelerle ilgili hazırlıkları yürütülen broşürün de Ekim sonunda gündeme getirilmesi,

-Bütün örgütün
4-5 Kasım 2000 tarihlerinde İzmir'de yapılacak 6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'na -en azından her odadan bir temsilci ile-  katılmalarının sağlanması ,

4-5 Kasım tarihlerindeki Kurultay'ın bu alandaki sorunların büyüklüğü kavrayan ve çözümü  için gerek duyulan kuvvete denk düşen bir katılımla yapılması için gereken özen gösterilmelidir.

Tıp Eğitimi ve Mali Hakların İyileştirilmesi paketleri Kasım'ın ilk hafta sonuna kadar üzerinde yoğunlaşacağımız programın iki başlığıdır. Ancak Türk Tabipleri Birliği programı bütünlüklü bir çerçevede yürütülmek durumundadır. Bu anlamda sağlık finansmanı, 224 sayılı yasa, tam süre, vd. broşür hazırlıkları da yürütülerek uygun zamanlarda gündeme sokulacaktır.