Ana Sayfa | Eski Sayılar

Neden Daya İyi Bir Ücret, Neden Yasa?


TEKLİF MADDE GEREKÇELERİ

TEKLİF 1 GEREKÇESİ:
657 Sayılı Kanun'un Göstergeler başlıklı 43. Maddesinin (B) bendinde; bu kanuna tabi personelin ek göstergeleri, III. bölümde ise; Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personele uygulanacak ek göstergeler belirtilmiş bulunmaktadır.

Tıp Fakültelerinde görev yapan öğretim görevlisi 6400 ek gösterge alırken, aynı şekilde eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi veren klinik şefine 3600 ek gösterge verilmektedir. Farklı meslek gruplarından hakim ve savcılara 5800 ek gösterge verilirken, uzman tabiplere 3600 ek gösterge verilmektedir.

Eşdeğer konumdaki unvanlar arasındaki ücret farklılığının giderilmesi  için; ek gösterge puanları  yeniden düzenlenmiştir.

TEKLİF 2 GEREKÇESİ:
Tüm hizmet sınıflarına ödenen Özel Hizmet Tazminatından ayrı olarak Eğitim Öğretim, Din Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Denetim Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Adalet Hizmetleri sınıflarına ayrıca bir tazminat ödenmektedir. Sağlık hizmetleri sınıfında bulunan ve en az diğer hizmet sınıflarında çalışan personel kadar hizmetine ihtiyaç duyulan,iş riskine maruz kalan, ağır iş yükü altında çalışan tabiplerin de bu tazminattan yararlanmaları amaçlanmıştır.

TEKLİF 3 GEREKÇESİ:
Her türlü hastalık riskine açık ortamda ve 24 saat süre ile zor şartlarda görev yapan hekimlerin özel hizmet tazminat oranlarının eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, kurumlar arası ve diğer meslek grupları arasındaki farklılığı giderecek şekilde öğretim süreleri de dikkate alınarak  artırılması uygun görülmüştür.

TEKLİF 4 GEREKÇESİ:
Kanunda yer alan ve yapılan fazla çalışmaların en az 25 yataklı tedavi kurumlarında yapılması halinde dikkate alınacağını belirten düzenleme değiştirilerek  bütün sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin fazla çalışmalarının karşılıklandırılması ve bu güne kadar hiçbir biçimde karşılığı ödenmeyen icap (çağrıya hazır bekleme) nöbetlerinin ücretlendirilmesi suretiyle bir tür angaryanın ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Ayrıca gösterge rakamları da arttırılarak fazla çalışmanın hakkaniyete ve eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olması amaçlanmıştır.

TEKLİF 5 GEREKÇESİ:
Yapılacak bu mali özendirme ile sağlık personelinin bölgeler arasında dengeli dağılımının sağlanması amaçlanmıştır.

TEKLİF 6 GEREKÇESİ:
Hizmetin özelliği gereği ağır çalışma koşullarına sahip olan hekimlerin çalışma süresinin en azından diğer kamu personelinin çalışma saatleri ile eşit hale getirilmesi amaçlanmıştır. Hekimlerin tüm mali ve özlük hakları ile birlikte tam süre çalışmaları gereği hukuksal düzenlemeye kavuşturuluncaya kadar kısmi çalışmanın haftada 35 saat olarak uygulanması amaçlanmıştır.

TEKLİF 7 GEREKÇESİ:
Hizmetin özelliği gereği ağır çalışma koşullarına sahip olan hekimlerin yıllık izin süresi arttırılmıştır.

TEKLİF 8 GEREKÇESİ:
Tıp alanında sürekli ortaya çıkan yeniliklerin öğrenilebilmesi için bilimsel toplantılara katılımın özendirilmesi sonuçta toplum sağlığına olumlu etki yaratacağından anılan düzenleme önerilmektedir.

TEKLİF 9 GEREKÇESİ:
Kamu personelinin hizmet içi eğitiminde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının düzenledikleri ya da kredilendirdikleri etkinliklere katılımının özendirilmesi  amaçlanmıştır.

ÖNERİ GEREKÇESİ
Genel gerekçede belirtilen mesleğin özellikleri dikkate alındığında mevcut iş riski zammının çok düşük olduğu dikkati çekmektedir. İş riski zammının hekimlik mesleğinin özelliğine uygun olması amacıyla değişiklik önerilmektedir.