Ana Sayfa | Eski Sayılar


 

TTB, “Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı Önerileri” hazırladı

Daha iyi bir ücret için!

Sağlık hizmetlerinin özgünlügü, acil durumlar, özel zorunluluklar, beklenmeyen durumların sıklığı, hekimler için daha fazla çalisma anlamına geliyor. Geceli gündüzlü, özveriyle çalisiliyor ama ücret yetersizliğinin yarattığı baskı, bütünüyle gündelik yaşamda hissediliyor. İcap nöbetlerinin karşilıkları ödenmiyor. Mesleki açıdan yenilenebilmek desteklenmiyor, olanak sunulmuyor.Bunun için daha fazla zaman ve yeterli ücret gerek. Sistem, ek işlere yöneltiyor, hastalara yabancılaştırıyor. Günlük yaşam biyolojik ve psiko-sosyal risklerle dolu ama mesleki risklere karşi olması zorunlu işleyiş kurulmamış durumda değil.

Yıllardır, tepkileri yatıştırmaya yönelik, özlük haklarında iyileşme yapılacağı sözleri veriliyor. Hazırlanan yasa teklifleri bir biçimde kadük oluyor. Türk Tabipleri Birliği, bu kez “Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Türk Tabipleri Birliği Öncelikli Yasa Tasarısı Önerileri” olarak hazırladığı metinleri hekim topluluğunun onayına sunuyor. Ekim ayı boyunca yasa tasarıları, broşür, afiş vb. yazılı materyallerle, toplantılarla, duyurularla hekimlerle paylaşilacak ve 1 Kasım’da tüm Türkiye’de hekimlerin değerlendirmesine sunularak oylanacak. Tasarılar, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. 

Yasa tasarıları ne getiriyor? Yasalaştığında, normal mesai ücretleri artırılıyor. Eşdeğer konumdaki unvanlar arasındaki ücret farklılığı gideriliyor ve ek göstergeden yararlanamayan sağlık personelinin de yararlandırılabilmesi için ek gösterge puanları artırılıyor. Hekimlere de, özel hizmet tazminatı ödeniyor. Nöbetler, karşilığı ödenmeyenicap nöbetleri ve çagrinin beklendiği saatler de gözönünde bulundurularak karşilıklandırılıyor. Çalisma süresi, diğer kamu personeli çalisma saatleriyle eşit hale getirilerek kısaltılıyor. Yıllık izinler 25-35 gün olarak artırılacak. Bilimsel toplantılara katılabilmek için yılda bir ay mazeret izni veriliyor. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA

EK VE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

TEKLİF 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Göstergeler” başlıklı 43. maddesinin (B) bendine göre 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı KHK’nin 3.maddesi ile düzenlenmiş olan Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan ve Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” cetvelinin ‘III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


 
EK GÖSTERGE
DERECESİ
MEVCUT
TEKLİF
a)
(1)On yıl ve daha fazla hizmeti olan Klinik Şefi

(2)On yıldan az hizmeti olan Klinik Şefi

1

1

3600

3600

6400

6100

b)Klinik Şef Yardımcısı
1
2

3

3600
3000

2200

5300
4800

4100

c)Başasistan, Uzman Tabip
1
2

3

4

5

6

7

8

3600
3000

2200

1600

1300

1150

950

850

4800
4000

3000

2150

1750

1550

1300

1150

d)Tabip 
1
2

3

4

5

6

7

8

3600
3000

2200

1600

1300

1150

950

850

4600
3850

2800

2050

1700

1450

1200

1100

TEKLİF 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213. maddesinden sonra gelen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı Ek Madde’nin “II-Tazminatlar” bölümüne “H” bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (H) bendi (I) bendi olarak değiştirilmiştir.

 
 “H-Sağlık Hizmetleri Tazminatı
a)Klinik Şefi%250’sine
b)Klinik Şef Yrd.%200’üne

c)Başasistan%150’sine

d)Temel Sağlık Hizmetlerinde görevli tabiplerden;

-1-4.dereceden aylık alanlar%200’üne

-Diğer derecelerden aylık
alanlar%100’üne

e)Sağlık Hizmetleri Sınıfına Dahil diğer tabiplerden;

-1-4. dereceden aylık
alanlar %150’sine

-Diğer derecelerden aylık
alanlar %75’ine

Bu madde hükmü, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 3/l hükmüne tabi personelden tabip olanlar hakkında da aşağıdaki şekilde uygulanır.

Sağlık Hizmetleri Tazminatı Oranları %

Profesör% 250’sine

Doçent% 200’üne

Yrd.Doçent% 150’sine

Diğer tabip personelden

-1-4. dereceden aylık
alanlar% 150’sine

-Diğer derecelerden aylık
alanlar% 75’ine

TEKLİF 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213. maddesinden sonra gelen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı Ek Madde’nin “II-Tazminatlar” bölümü “A-Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı fıkranın “b” bendindeki özel hizmet tazminat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI(%)

 
MEVCUT
TEKLİF
1-
a)Klinik Şefi

b)Klinik Şef Yardımcısı

c)Başasistan

d)Uzman Tabiplerden;

-1-4. derecelerden aylık alanlar

-Diğer derecelerden aylık alanlar

e)Tabip, Asistan Tabiplerden;

-1-4. derecelerden aylık alanlar

-Diğer derecelerden aylık alanlar

215

200

190

180

160

145

140

430

400

380

360

335

310

285

Bu madde hükmü, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 3/l hükmüne tabi personelden tabip olanlar hakkında da aşağıdaki şekilde uygulanır.

Özel Hizmet Tazminatı Oranları %

Profesör% 430’una

Doçent% 400’üne

Yrd.Doçent% 380’ine

Uzman 

-1-4. dereceden aylık
alanlar% 360’ına 

-Diğer derecelerden aylık
alanlar% 335’ine

Diğer tabip personelden

-1-4. dereceden aylık
alanlar% 310’una

-Diğer derecelerden aylık
alanlar% 285’ine

TEKLİF 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.02.1995 tarih ve 547 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile eklenmiş olan Ek Madde 33 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, icap veya branş nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen hekimlere; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (icap nöbetlerinde çağrı üzerine fiilen çalışılan saatten başka, çağrının beklendiği nöbet süresinin üçte biri dikkate alınır) aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

TEKLİF

GÖSTERGE
Mevcut
Teklif
a)Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip
b)Tabip

60

55

178

146

Bu madde hükmü,üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50.maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.”

TEKLİF 5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Mülga olan 195. maddesi “Sağlık Personeli Mahrumiyet ikramiyesi “adı altında yeniden düzenlenmelidir.

“Belirli bölgelerde çalışan tabiplere, bölgenin mahrumiyet derecesine göre,bir mali yıl içinde iki ila altı aylıkları tutarında mahrumiyet ikramiyesi ödenir. Bölgeler ve ödenecek ikramiyeler Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.”

TEKLİF 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma Saatleri” başlıklı 99.maddesine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Hekimler için bu süre 40 saattir.2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2.maddesindeki haftalık 40 ve 45 saatlik çalışma süreleri 35 ve 40 saat olarak uygulanır.”

TEKLİF 7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık İzin” başlıklı 102.maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hekimler için bu süreler 25 ve 35 gün olarak uygulanır.”

TEKLİF 8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret İzni” başlıklı 104.maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“D) Hekimlere, Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilen yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel toplantılara katılabilmelerini teminen yılda toplam bir ayı geçmemek üzere mazeret izni verilir. Bu iznin verilebilmesi için katılımcılığın belgelenmesi şarttır.

TEKLİF 9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kurumların Memurlarını Hizmet İçinde Yetiştirme Esasları” başlıklı 214.maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının düzenlediği veya bu kurumlarca kredilendirilen bilimsel/mesleki etkinliklere ilgili personelin katılımı özendirilir. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlıklar tarafından meslek kuruluşlarının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikte belirlenir.”

ÖNERİ:

657 sayılı DMK’nun 213. maddesinden sonra gelen Zam ve Tazminatlar başlıklı Ek Maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde düzenlenen Hayat ve Sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara ödenecek iş riski zammının tüm hekimler için Bakanlar Kurulu tarafından 40.000 puan olarak belirlenmesi önerilmektedir.Bütün değişiklik önerileri dikkate alınarak, yapılacak değişiklikler sonucunda hekimlerin eline geçecek net maaş miktarları aşağıdaki gibidir.


 
8. Derece Tabip
840.000.000
4. Derece Tabip
1.040.000.000
4. Derece Başasistan
1.145.000.000
4. Derece Uzman Tabip
1.080.000.000
1. Derece Tabip
1.060.000.000
1. Derece Uzman Tabip
1.135.000.000
1. Derece Başasistan
1.170.000.000
1. Derece Klinik Şef Yardımcısı
1.275.000.000
1. Derece Klinik Şefi
1.400.000.000