Ana Sayfa | Eski Sayılar

Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Bilimsel ölçüt yerine, bakanlık yetkisi

Sağlık Bakanlığı, eğitim hastanelerinde özellikle şef ve şef yardımcılarının belirlenmesinde kendi yetkisini artırıyor. Siyasi kadrolaşma konusunda en çok eleştiri alan Sağlık Bakanlığı, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği değişikliği ile bu değerlendirmelere haklılık kazandıracak yeni bir adım atıyor. İlk uygulama da yabancı dil sınavı ile başladı. Şef, şef yardımcılığı ve başasistanlık sınavlarının birinci kademesi olan yabancı dil sınavını bakanlık kendisi yapacak.

Bilimsel ölçütlerin yerine, bakanlık yetkisini koyan değişiklik Türk Tabipleri Birliği tarafından  tarafından tepkiyle karşılandı. TTB Merkez Konseyi dava açmaya hazırlanıyor. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hekim kamuoyunda tepkiyle karşılanan sınavsız şef ve şef yardımcısı atamalarını hatırlatarak, " Tabip odaları ve EPK'lar aracılığıyla hekimlerin görüşlerini alıyoruz ve ufukta yine bir dava görünüyor" dedi.

ANKARA- Eğitim hastanelerinde siyasi tercihlerle sınavsız şef ve şef yardımcısı atamalarıyla siyasi kadrolaşmaya gitmeye calışan ve hekim kamuoyunun tepkisine yol açan Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle aynı doğrultuda çalışmalar yapmaya hazırlanıyor. Bakanlığın, özellikle şef ve şef yardımcılarının belirlenmesinde insiyatifini artıran yönetmelik değişikliği 12 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlığın bu konuda daha önce hazırladığı taslak, eğiticilerden ve tabip odalarından yoğun eleştiriler almıştı ve Bakan Durmuş, bu eleştiriler karşısında eğiticilerin ve tabip odalarının görüşlerini almadan taslağın yürürlüğe konulmayacağı sözünü vermişti. Tüm bu gelişmelere karşın yürürlüğe konan ve siyasi kadrolaşma kuşkularını beraberinde getiren yönetmelik değişikliğinde bakanlığın yetkisi şöyle: "Koordinatör şef üç yıllığına bakanlıkça atanır. Süresi biten tekrar atanabilir; birimlerde en fazla kaç asistan bulunabileceği bakanlıkça belirlenir; başasistan olabilmek için yabancı dil sınavı bakanlıkça; ÖDYM veya ÖSYM tarafından yapılır; şeflik sınavları için yayınların değerlendirilmesi ve mülakat ve pratik sınavı için bakanlıkça beşer kişilik jüri oluşturulur; anabilim dalı başkanı ve şef sayısı yetersizse fakülte öğretim üyeleri tarafından bakanlıkça yeterli sayıda üye seçilir; şef ve şef yardımcılığı yabancı dil sınavı bakanlıkça ve ÖSYM tarafından yapılır. Yayınları kabul edilen adaylar, bakanlıkça tespit edilen bir eğitim kurumunda jüri tarafından seçilecek bir hasta üzerinde değerlendirilir; başasistan atamaları için bakanlıkça beşer kişilik jüri oluşturulur; başasistanlıkta süresi dolan uzmanların süreleri bakanlıkça uygun görülmesi halinde en fazla iki defa olmak üzere iki kez uzatılabilir".
Bakanlık yönetmelikte yaptığı yeni değişikliğin ilk adımını da attı. Eğitim hastanelerinin şef, şef yardımcısı ve başasistanlık sınavlarının birinci kademesi olan yabancı dil sınavları Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 24.9.2000 Pazar günü Ankara'da yapılacak.
Bilimsel ölçütlerin yerine, bakanlık yetkisini koyan değişiklik Türk Tabipleri Birliği tarafından  tarafından tepkiyle karşılandı. TTB Merkez Konseyi dava açmaya hazırlanıyor. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hekim kamuoyunda tepkiyle karşılanan sınavsız şef ve şef yardımcısı atamalarını hatırlatarak, " Siyasi kadrolaşma konusunda en çok eleştiri alan bakanlıklardan olan Sağlık Bakanlığı, bu değerlendirmelere haklılık kazandıracak bir yönetmelik değişikliği yaptı. Bunun siyasi kadrolaşmanın önünü açma amacından başka açıklaması olduğunu sanmıyoruz. Tabip odaları ve EPK'lar aracılığıyla hekimlerin görüşlerini alıyoruz ve yapacaklarımızı değerlendiriyoruz. Ufukta yine bir dava görünüyor" dedi. (TD)

Yönetmelik değişikliği neler getiriyor?

Madde 3. Bu madde Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde yer alan deyimleri tanımlamaktadır. Bu maddenin 5. fıkrasında "Yataksız Sağlık Kurumu" yerine "Yataksız Eğitim Kurumu" tanımlaması getirilmektedir. Daha önce bu kurumlarda asistan yetiştirilebileceği geçerli iken değişiklik ile "belli branşlarda eğitim verme yetkisi" tanınmaktadır.
Madde 8. Kurumların yatak sayısını belirleyen bu maddede bazı değişiklikler yer almaktadır. Eğitim yetkisi için gerekli yatak sayısı: Genel eğitim hastanelerinde 400'den 300'e; özel dal eğitim hastanelerinde, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi EAH için 400'den 200'e, ruh ve sinir hastalıkları EAH için 500'den 300'e, çocuk hastalıkları EAH için 300'den 200'e indiriliyor. Doğumevleri ve kadın hastalıkları EAH için 125'den 150'ye çıkarılıyor. Birimlerde en az 20 yatak bulunması zorunluluğu getiriliyor.
Madde 15. Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu: Kurulun üye sayısı genel eğitim ve araştırma hastanelerinde 8 (daha önce 5'di), özel dal eğitim hastanelerinde 5 (daha önce 3'dü) olarak değiştiriliyor. EPKK, kurum amiri ve koordinatör şeflerin kendi aralarında gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşuyor (Daha önce EPKK üyeleri şef, şef yardımcısı ve başasistanların oylarıyla seçiliyordu).
Madde 20. Eğitim kadroları: Koordinatör şef, o dalda görev yapan şeflerin arasından bakanlıkça üç yıllığına atanıyor.
Madde 21. Asistan kapasitesi: Yönetmelikçe standart olarak saptanmış asistan sayıları, değişikliğe göre bakanlıkça belirleniyor.
Madde 30. Şef ve şef yardımcılığı sınavları ve jürilerin teşkili: Değişiklikle sınavların birinci kademesi yabancı dil sınavı, ikinci kademesi yayınların değerlendirilmesi, üçüncü kademesi de mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği olarak öngörülüyor.
Buna göre merkezi mesleki bilgi sınavı kaldırılıyor. Üçüncü aşama sınavlarına girebilmek için yayınların bakanlıkça oluşturulan beşer kişilik jüri tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi yeterli görülüyor. Mülakat jürisinin oluşumunda kura sistemi kaldırılıyor. Jüri bakanlıkça belirleniyor. Jüri üyelerinin beşi de aynı uzmanlık dalından seçiliyor. Jüride üniversiteden de aynı uzmanlık dalından en fazla iki üye yer alabiliyor.
Madde 31. Yabancı dil sınavı: Başasistanlık için ilgili dalda "5 yıldan fazla uzman olmamak" koşulu getiriliyor. Boş kadroları bakanlık ilan ediyor. Sağlık Bakanlığı, ÖDYM veya ÖSYM'nin yapacağı merkezi bir yabancı dil sınavında başarılı olmak ya da KPDS'de D almak gerekiyor. Bakanlıkça her uzmanlık dalı için ayrı ayrı oluşturulan beşer kişilik jüriler tarafından adayların yayınları ve özgeçmişi dosya üzerinden değerlendirilerek seçilenler atanıyor. Başasistanlık süresi 3 yıl olarak belirleniyor. Belli koşullarda ( eğitim etkinliklerine katılım) bu süre iki kez uzatılabiliyor. Yönetmeliğin yayımı tarihinde 9 yıl ve daha uzun süredir başasistan olanlara bir defaya mahsus olmak üzere ek süre tanınıyor. Bu süreyi tamamlayanlar aynı veya başka bir hastaneye uzman olarak atanıyor.