Ana Sayfa | Eski Sayılar

Antalya'da Hekim Meclisi çalışmaları başladı

ANTALYA- Antalya'da Ocak ayında başlatılan Hekim Meclisi oluşturmaya yönelik çalışmalar sonuçlarını veriyor. Mart ve Mayıs aylarında yapılan toplantıların ardından Hekim Meclisi üçüncü kez 18 Haziran tarihinde gerçekleşti.
İlk toplantıda meclis tüzüğü oluşturuldu. Katılımcılar çalışma ortamlarındaki sorunları dile getirdiler. Ayrıca mevcut sisteme yönelik problemler ve çözüm önerileri tartışıldı. Hekimleri özellikle rahatsız eden sorunlar, birinci basamağa gereken önemin verilmemesi, üniversitenin eğitim kurumu olmaktan çıkıp piyasa ile rekabet eden, deontolojiyi hiçe sayan bir kurum haline gelmesi, devlet hastanesindeki yığılmalar ve vardiya gibi sağlık çalışanlarını zor duruma sokan yanlış uygulamalardı. Birinci toplantıya TTB Merkez  Konseyi Üyesi Dr.Metin Bakkalcı da katıldı.
İkinci Hekim Meclisi toplantısında tüzük son düzeltmelerle tekrar görüşüldü ve kabul edildi.
Üçüncü Hekim Meclisi de TTB Büyük Kongresi'ne iletilmek üzere Antalya Tabip Odası'nca görüş oluşturulmak için olağanüstü toplandı. Ayrıca işyeri hekimliği atama yönetmeliği oluşturulması ve hekim rehberinin yenilenmesi görüşüldü. Hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, tam süre uygulamasının hayata geçirilmesi, işyeri hekimliği ile turizm hekimliğinin birbirinden ayrılması, asgari ücretin üst sınırının belirlenmesi gerektiği, MR gibi ileri teknoloji tetkik merkezleri sayısının sınırlanmasının gerekliliği gibi konuların büyük kongreye iletilmesi, ayrıca geniş katılımlı eylemlerin düzenlenmesi önerildi. (TD)