Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Bakanlık önce mahkeme kararını genelge yaptı, sonra itiraz etti!
Kongrelere katılmak için idari izin yok!


ANKARA- Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, TTB'nce kredilendirilen bilimsel etkinliklere katılmak isteyen hekimlerin beş gün idari izinli sayılmalarına ilişkin Danıştay 12. Daire'nin verdiği kararı kaldırdı. Buna göre, hekimler artık bilimsel etkinliklere katılmak için idari izin alamayacaklar.
Ancak, konuyla ilgili gelişen süreç, bakanlığın tutarsızlığıni da bir kez da daha ortaya çıkardı. TTB'nin girişimleri üzerine Halil İbrahim Özsoy'un bakanlığı döneminde hazırlanan bir genelgeyle, hekimlere bilimsel etkinliklere katılmak için beş gün idari izin verildi. Ancak bu genelge Mustafa Güven Karahan'ın döneminde iptal edildi. TTB'nin Danıştay'a açtığı dava sonucunda, 5 gün idari izni iptal eden genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Danıştay 12. Daire'nin kararına dayanarak, hekimlerin TTB'ce kredilendirilen bilimsel etkinliklere katılmaları için 5 gün idari izinli sayılmalarına ilişkin genelge düzenledi ve böylece hekimler izin haklarına kavuştular. Sözkonusu karar şöyleydi: "Hekimlerin kendi branşları ile ilgili alanlarda gelişen tıp bilimini ve teknolojisini yakından takip etmelerini sağlamak amacıyla TTB'ce kredilendirilen kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi ulusal düzeyde düzenlenen toplantılara katılabilmelerinin temini amacıyla (5) gün süreyle idari izinli sayılmaları (5) günü aşan süreler için, yıllık iznine mahsuben izin verilmesine ilişkin 4.2.1998 gün ve 18423 sayılı genelge, hekimlik meselğinin niteliği gözönünde tutulduğunda, kamu yararı ve hekimlik mesleğinde hızla ortaya çıkan yeniliklere hekimleri adapte etmek suretiyle mesleğin iyi nitelikte yürütülmesinin temini açısından yararlı görülmüş olup, genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın 22.4.1999 günlü 34843 sayılı genelgesinde kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmaması sebebiyle yürütmenin durdurulması isteminin kabülüne 13.12.1999 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi".

Ancak ne olduysa oldu, aynı Sağlık Bakanı, Danıştay 12. Daire'nin verdiği karara itirazda bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu da, bilimsel etkinliklere katılmak için verilen idari iznin Devlet Memurları Kanunu'nda yeri olmadığından dolayı, idari izin verilemeyeceğine karar verdi. Ve hekimler bir kez daha idari izin haklarını kaybetmiş oldular. (TD)