Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Reklam Kurulu nedir?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Reklam Kurulu, "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"a dayanarak faaliyet yürütür ve bu kanunun 17. maddesi uyarınca oluşturulmuştur.
Kanunun 16. Maddesi ise Reklam Kurulu'nun çalışma ilkesini belirler ve ilgili madde şöyledir: "Ticari reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve yayınlar yapılamaz".
Reklam Kurulu, incelemeleri sırasında sadece Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u değil, diğer yasalarda yer alan reklama ilişkin hükümleri de dikkate almaktadır.
Örneğin kurul, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24. Maddesi uyarınca değişik cezalar vermektedir ve ilgili madde şöyledir: "İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ve muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup, diğer suretlerle ilan, reklam vesaire yapmaları memnudur".
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 21. maddesi gereğince de, tüketici sorunlarını tartışmak ve bu sorunları tüketiciler lehine çözmek üzere görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek amacıyla Tüketici Konseyi kurulmuştur. Yakın zamanda 3. toplantısını yapan Konsey, çalışmalarını sürdürmektedir.