Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'ne  davaANKARA- TTB, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 2, 5, 7, 10, 20, 21, 22, 54, 57 ve 58. maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açtı.

Dava dilekçesinde yönetmeliğin açıkça hukuka aykırı özellikler taşıdığı belirtilerek,  Türk Diş Hekimleri Birliği örneği gösterildi. Metinde şöyle denildi: "Türk Diş Hekimleri Birliği de, TTB ile benzeri görev ve yetkilerle donatılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 14.10.1999 gün ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte, 3224 sayılı Yasa'da belirtilen yetki ve görevlere paralel düzenlemelere yer verilmiştir. Örneğin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in 7.maddesinin ( c ) bendinde açılacak özel sağlık kuruluşlarının öncelikle Oda tarafından tescil edilmesi  ve bu tescil belgesinin başvuru evrakına eklenmesi zorunlu tutulmuştur. Yine aynı maddenin ( l ) bendinde, sağlık kuruluşunun tabelasının standartlara uygun olduğunu gösterir Oda belgesinin de başvuru evrakına eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 8.maddede sağlık kuruluşunun açılmasına izin verilmeden önce yerinde yapılacak denetim için oluşturulacak ekip içinde Oda temsilcisi bir diş hekiminin bulunması gerektiği hükme bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 31.maddesinin 4.fıkrasında ise hastalardan alınacak ücretin Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenmiş asgari muayene ve tedavi ücretinden az olamayacağı belirtilmiştir.  Bütün bunlardan başka 32.maddede, özel sağlık kuruluşlarının  reklam yapamayacakları belirtildikten sonra hastaların bilgilendirilmesine yönelik hazırlanacak materyallerin de meslek odası tarafından onaylanması gereği hükme bağlanmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte getirilen düzenlemeler 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasındaki düzenlemelerle uyum içindedir ve bu nedenle de hukuka uygundur.  Bu Yönetmelikten sadece beş ay sonra yürürlüğe sokulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte ise Türk Tabipleri Birliği'nin, bu alana yönelik, 6023 sayılı Yasa'dan kaynaklı yetkisinin kullanımı  ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini  önleyen, hatta Türk Tabipleri Birliğinin yetki alanına müdahale eden düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler hukuka aykırıdır".

TTB'nin ilgili yönetmeliğinde bu kuruluşların  bölgelerindeki tabip odalarına tescil edilmesi esası getirildiği ancak Sağlık Bakanlığı tarafından özel sağlık kuruluşlardan istenecek belgeler arasında ilgili tabip odasına tescil yaptırıldığına ilişkin bir belgeye yer verilmediği, ayrıca özel kuruluşlarda çalışacak hekimlere, tabip odası tarafından çalışma onayının verildiğine ilişkin bir belge de istenmediği belirtildi.

Dilekçede, yönetmelikte reklam ile ilgili hukuka aykırı noktalar da şöyle ifade edildi: "Sağlık kuruluşunun bünyesinde olan faaliyetler ile ilgili olarak özel sağlık kuruluşlarının reklam verebileceğini öngörmektedir. Bu düzenleme 1219 sayılı Yasanın 24. maddesi,6023 sayılı Yasanın 28. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8 ve 9. maddelerine aykırıdır. Anılan düzenlemelerde tabiplerin verecekleri ilanlarda hasta kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini uzmanlık alanı ile akademik unvanlarını yazabilecekleri belirtilmiş,bunun dışında tedavi kuruluşlarına ticari bir görünüm verilemeyeceği,her ne surette olursa olsun gazete ve diğer yayın araçları ve yazılarda reklam yapılamayacağı,Tabip odaları yönetim kurullarının yazılı ya da sözlü araçlarla reklam yapılmasını önlemekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. İptali istenilen düzenleme açıkça bu düzenlemelere aykırıdır".

Ayrıca, yönetmelikte özel sağlık kuruluşlarını denetleyecek ekibin içinde tabip odası temsilcisine yer verilmemesinin de, Özel Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerine ilişkin düzenleme ile çeliştiği belirtildi"