Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

2000-2002 döneminin ilk GYK toplantısında sorumlular uyarıldı:
DÜZELTMENİZDEN GEÇTİK; ÖNCE ZARAR VERMEYİN!Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak Tabip Odalarının katıldığı 2000-2002 döneminin ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısı Merkez Konseyi binasında yapıldı.

Genel Yönetim Kurulu(GYK), Tabip Odası Genel Kurul süreçlerinin değerlendirilmesi, önümüzdeki döneme yönelik beklenti/öneriler ve Merkez Yürütme Kurulu(MYK) değerlendirmesi gündemleriyle toplantıya çağrılmıştı. Toplantının başında yukarıdaki gündemlere ek olarak son dönemlerde dillendirilen ya da adım atılan 5.000 Dolara Uzmanlık, Yeni Tıp Fakültelerinin açılması, Şef/Şef Yardımcılığı ile ilgili Yönetmelik Değişikliği gibi başlıklar atılarak tıp eğitimi süreçlerine yönelik GYK'nın diğer gündemler içerisinde değerlendirme yapması önerildi.

Pazar günü saat 10:00'da başlayan GYK'nın açış konuşmasını yapan Dr.Füsun Sayek, kısa bir değerlendirme yapmanın yanı sıra, örgütün kendisine hayal kırıklığına uğratan özellikleri olduğunu da dile getirdi ve kendisinde hayal kırıklığı yaratan konular olarak iki noktayı vurguladı. TTB üyelerinin/hekimlerin sigara içmesi ve genel kurullarda seçilen kadın üyelerin azlığı!

44 konuşmacının söz aldığı GYK toplantısı akşam 18:00'e kadar sürdü. Toplantı sonucunda alınan kararlar Sonuç Bildirgesi olarak kamuoyuna iletildi.

GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
(28.5.2000, Ankara)


Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak Tabip Odaları olarak aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyuna iletilmesine karar verilmiştir.

1)Tabip Odaları bir meslek örgütü ve demokratik kitle örgütü olarak meslek, tıp ortamı ve sağlıkla ilgili başlıklarda hekimlerin özgür iradeleri ile evrensel hekimlik değerlerini temel alarak yeraldıkları yapılardır. Genel Yönetim Kurulu'nda tabip odalarının önemli bir kısmının aktardığı bilgiler, tabip odaları genel kurulları ve seçim süreçlerinin hekimlerin büyük ölçüde istihdam edildikleri Sağlık Bakanlığı ve hiyerarşisi içerisindeki kurumlar tarafından en hafif deyimiyle etki altına alınmaya çalışıldığı saptamasını ortaya çıkarmıştır. Merkezi otoritenin hiyerarşik ilişki ağını kullanarak, oda seçim süreçlerine müdahil olma çabalarının yanı sıra, zaman zaman Sağlık Bakanı'nın mensup olduğu partinin ilişkilerinin de gündeme girdiği gözlenmiştir.

Genel Yönetim Kurulu, tabip odalarının yukarıda anılan türde baskı, tehdit ve yönlendirmelerden uzak olarak bağımsızlığının önemini vurgular, hastanede çalışan hekimlerden sağlık ocaklarına, sağlık müdürlerinden başhekimlere, dekan ve rektörlere kadar hemen bütün hekimlerin üyelerimiz olarak kendi görüş, düşünce ve arzuları doğrultusunda bir faaliyet yürütmelerinin en doğal hakları olduğunu kabul eder, ancak bu hakkın kullanımının tabip odası dışındaki hiyerarşik kurumsal ilişkiler üzerinden baskı, tehdit ve yönlendirmeye dönüştürülmesini şiddetle kınar.


Türk Tabipleri Birliği bütünselliğinin dün olduğu gibi, bundan sonra da bağımsız çizgisini yürütme konusunda gereken duyarlılığın ısrarla hep birlikte gösterileceğini duyurur.

2)Tabip Odaları genel kurullar sürecinde hekimlerin öne çıkan sorunlarının eğitim, çalışma koşulları, hekimlik uygulamaları ve ücretler dahil olmak üzere bir bütün olarak özlük hakları başlığı altında toplandığını bir kez daha saptar. Bu alanda iktidarlar/hükümetlerce yürütülen söylemin ve sorunları tekrar eden yaklaşımların çarpıtma yanına dikkat çeker ve görevlerinin bu sorunları hekimlerin ve halkın sağlığını gözeterek çözümü olduğunu ve adım atmaları gerektiğini belirtir.

Tabip Odaları/Türk Tabipleri Birliği olarak üzerimize düşen sorumluluğu ısrarla yerine getirmeye devam edeceğimizi hatırlatır.

3)Tabip Odalarının başta seçilmiş organ üyeleri olmak üzere, hükümetçe gündeme getirilen baskıların bu dönem boyunca artarak yaşandığını tespit eder. Son olarak TTB GYK üyesi ve Pratisyen Hekim Kolu Başkanı Dr.Hüseyin Demirdizen'e verilen cezayı, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu üyemiz Dr.Mehmet Serçe'nin tayinini kabul edilemez olarak değerlendirir. İlgili hukuksal girişimlerin yanı sıra, sözkonusu tayinin derhal geri alınmasını talep eder. Seçimlerle gelen yöneticilerin görev yerlerinin değiştirilmesini hükümetin demokratik kitle meslek örgütlerine bakışındaki çarpıklığın bir örneği olarak değerlendirir ve artık bu tür anlayışlardan vazgeçilmesi için her türlü çabanın harcanacağını belirtir.

4)Türkiye'de tıp eğitimi, (mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası) başta hükümetler olmak üzere birçok odağın müdahalelerine maruz kalmaktadır. Son olarak Bakanlar Kurulu'nun Çanakkale'de yeni bir tıp fakültesi açılması ile ilgili kararı, Sağlık Bakanı'nın paralı olarak (5.000 Dolar gibi) uzmanlık eğitimini gündeme getireceğini söylemesi ve bilimsel, nesnel, şeffaf süreçleri öngören Şef/Şef Yardımcılığı ile ilgili sınavları değiştiren yönetmelik değişiklikleri yapması ve yapacak olması, GYK tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmiştir. 57. Hükümet'te -aha öncekilerde olduğu gibi- altyapısı yetersiz tıp fakültelerinin açılması, hekim sayısının artırılması ve hekimlerin düşük ücretle istihdam edilmesi politikalarını ısrarla sürdürmektedir. Bu ısrar hem halkın, hem de başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının sağlığına kasteden bir içerik taşımaktadır. GYK başta 57. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere, yetkilileri uyarmayı ve tıp eğitimi süreçlerine bilimsellikten ve ihtiyaçlardan uzak bu tür müdahalelerden vazgeçmelerini hatırlatır ve başta hekimler olmak üzere duyarlı tüm kamuoyunu tepkilerini dile getirmeye çağırır. Türk Tabipleri Birliği olarak; başlamış ve belirlenecek olan bir program dahilinde tepkilerini gerekli yerlere ileterek kamuoyu oluşturacağını ilan eder.

5)1-2 Temmuz 2000 tarihlerinde düzenlenecek olan 49. TTB Büyük Kongresi'ne bütün tabip odalarımızın seçilmiş organlarının davetli olduğunu ve katılımlarının örgütsel bütünlüğümüze güç katacağını, GYK aracılığıyla bir kez daha hatırlatılmasını yerinde bulur, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Ankara'lı hekimlerin evsahipliğinde 1 Temmuz'da bir basın açıklaması ya da benzeri bir etkinliğin yapılmasının yerinde olacağını karar altına alır.

6-Pratisyen Hekim Kolu'nun girişimiyle geçtiğimiz yıl toplanan ve halkın sağlık hakkı talebi ile sağlık çalışanlarının özlük haklarını birleştiren imza metinlerinin Tabip Odaları genel kurulları sürecinde yapılan baskılar ile özlük haklarımızın düzeltilmesi için adım atılması talebini içeren bir bütünlükte 10 Haziran 2000 günü Başbakanlığa iletilmesine ve bu etkinliğin Türk Tabipleri Birliği bütünlüğü tarafından sahiplenildiğini göstermek üzere her il tabip odasından en az bir yöneticinin ilgili etkinliğe katılmaya çağrılmasına karar verildi.