İdare Mahkemesi'nden Nur Birgen Görüşü:
"Meslekten Men Cezası Uygulanmalı"

ANKARA- İşkence izlerini izlemeye yönelik gerçek dışı ve usulsüz rapor verdiği gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası'nca Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanı Nur Birgen hakkında verilen ve Yüksek Onur Kurulu'nca da onanan altı ay meslekten men cezasını uygulamayan Adalet Bakanlığı'nın tavrı hukuka aykırı bulundu. 
Türk Tabipleri Birliği'nin Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın meslekten men cezasının uygulanmamasına ilişkin işleminin iptali istemiyle açtığı davada karara varıldı.

Mahkeme, cezaya dayanak oluşturan TTB Kanunu'nun 49. Maddesi'nde "Memur olsun, serbest olsun Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak sanat icrasından men edilen azalar, hiçbir suretle sanatlarını icra edemeyecekleri gibi hasta kabul ettikleri yerler de kapatılır. Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım vekaletince münasip görülecek yollarla ilan olunur ve tatbiki sağlanır. Sanat icrasından meni müddetince memur azaların memuriyetleri ile ilgili vazifelerine helal gelmez" hükmüne yer verildiğini belirterek, Adalet Bakanlığı'nın da bu maddeyi dayanak alıp cezayı uygulamamasının hukuka uygun olmadığı görüşüne yer verdi.

Mahkeme kararında şöyle denildi: "Anılan 49. maddenin son fıkrası, sanat icrasından men edilen memur azaların yasaklı kaldığı müddetçe özlük haklarına helal gelmemesiyle ilgili olup, bu tür bir ceza alan üyenin ceza süresince sanatını (doktorluk görevini) icra edemeyeceğinin kabülü gerekir.

Bu durumda, ilginin meslekten men cezasının uygulanması gerekirken, aksine tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır". (TD)
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)