TTB, tabip odaları ne yapıyor?

Hekimlerin özlük hakları, Sağlık politikaları, Eğitim, Mezuniyet Öncesi Eğitim, Mezuniyet Sonrası Eğitim, Kredilendirme, Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu, Halk Sağlığı, SSK, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Adli Tıp, Olağandışı Koşullarda Sağlık Hizmetleri, Pratisyen Hekimlik, İnsan Hakları, Etik, Özel Hekimlik, Reklam Kurulu-Tüketici Konseyi, Hukuk, Spor Hekimliği, Turizm ve Sağlık

Türk Tabipleri Birliği, kısaca başlıklar halinde verilen alanlarda gerek kol çalışması biçiminde, gerekse özel gruplar halinde hazırlıklar yürütür bu hazırlıkları örgüt içinde paylaşır, ortaya çıkan ürün ve tutumları hükümet-parlamento-milletvekilleri, ilgili bakanlıklar, YÖK, Sendika, meslek birlikleri ve diğer ilgili demokratik kitle örgütleri ile var olan platformlarda yada ikili görüşmelerde aktarır ve girişimlerde bulunur yürüttüğü periyodik ve diğer yayın faaliyetleri ile gerek eğitim gerekse de haber ve bilgilendirme anlamında ilgililerle buluşturur. Bakanlıklar nezdinde yer aldığı resmi komisyonlarda görüş iletir. Yurtiçi ve yurt dışı örgütlerle ilişkileri yürütür.

Oda Onur Kurulları ve Yüksek Onur Kurulu aracılığı ile hekimlerle ilgili yürütülen soruşturmaların sonucunu karara bağlar. Çalışmalarını dönem sonunda genel kurullarda rapor halinde ayrıntılı bir biçimde sunarak, delegelere iletir ve böylece hekimlerin değerlendirmesine sunar.

Türk Tabipleri Birliği, başta eğitim ve sağlık politikaları olmak üzere özel başlıklarda raporlar hazırlayarak tutum ve öneriler geliştirir.

Türkiye tıp ortamında büyük ölçüde ihmal edilen ve gereken özenin gösterilmediği alanlarda, yapılar oluşturarak hem hekimlerin donanımını arttırmaya çalışır hem de yetkilileri göreve davet eder (TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Adli Tıp Kursları, Olağandışı Koşullarda Sağlık Hizmetleri vb.)

Türk Tabipleri Birliği, yukarıdaki faaliyetleri yürütürken, hekimlerin ve Türkiye’de yaşayanların sağlık hakkını temel alan ve genel kurullarında dile getirilip desteklenen bir çizginin ışığında adımlar atar. Türkiye tıp ortamının içinde yaşadığı sorunları, hükümetlerce yıllardır izlenen bilinçli bir politikanın sonucu olduğunu bilerek böylesine bütünlüklü bir tutuma karşı hekimlerin tabip odaları çatısı altında bir araya gelerek sorunlara yönelik çözüm önerilerini birlikte üretmeleri ve gereğini yapmaları için özendirici bir çizgi izler. Hükümetlerin, meslek birlikleri/demokratik kitle örgütlerinin kendi politikalarını doğrudan ve eleştirmeden destekçisi olması beklentilerine ve baskılarına karşı Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlerin ve Türkiye’de yaşayanların sağlık hakkını gözeten bir çizgide bilimsel, nesnel ve bağımsız bir tarzı geliştirmeleri gerektiğini düşünür ve çaba harcar.

Türkiye sağlık ortamının sorunlarını, tek başına hekimler yararına çözülebilmesinin olanaksızlığını hem yaşayarak, hem de bilerek yukarıdaki ilkelerle eş duyum içerisinde olan kurumlarla güç birliğini geliştirmeye önem verir.

Türkiye’de mevcut sorunların çözümünün yetkililerle yapılan ikili görüşmelerle aşılmasının zorlukları hatta ölçüde olanaksızlığı nedeniyle hekimlerin birlikte davranmalarından doğan kuvvetin önemine işaret eder ve bu anlamda tutumlar gelişmesine öncülük etmek için çaba harcar.

 

    mail9.gif (17469 bytes)             buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)