Bakan ya okumuyor ya da okuduğunu unutuyor

Sağlık Bakanı’na 23 Haziran 1999’da yapılan ziyarette iletilen dosyanın üst yazısı ve dosyada yer alan konuların başlıkları şöyle:

Sayın Bakan,

Türk Tabipleri Birliği Türkiye sağlık ortamının iyileştirilmesi, halkın nitelikli sağlık hizmetine ulaşması, bunların ayrılmaz bir parçası olan hekimlerin özlük hakları konusunda çalışmaktadır. Bu çalışmaları eğitimden sağlık örgütlenme modellerine, işçi sağlığından etik konulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Örneğin: Türk Tabipleri Birliği, Türkiye’de sağlık sorunlarının çözümü konusunda 224 sayılı yasanın temel örgütlenme ilkelerinin uygulanmasını ve bu konuda ciddi bir ısrar ve girişimde bulunulmasını, gerek sizin hükümetiniz gerekse de önceki hükümetlerden talep etmiştir/etmektedir.

Hekimler Türkiye’deki mevcut sağlık ortamına kendilerinin yapabilecekleri en büyük katkılardan birini de tam süre çalışma olarak değerlendirmektedirler. Türk Tabipleri Birliği bu anlamda çalışmalar yürütmektedir. Bakanlığınızın da konuya gereken özeni göstereceğini umuyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Başlıklar:

- Birinci basamak Sağlık Hizmetlerinde yer alan pratisyen hekimlere yönelik eğitim protokol önerisi.

-Sürekli Tıp Eğitimi Dergisinin Sağlık Bakanlığı’nca alınarak birinci basamak hekimlere gönderilmesi.

-1995 yılından beri Adli Tıp Uzmanları Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Adli Tıp Kurslarının da bir protokol ile birinci basamaktaki hekimlere verilmesi.

-İcap Nöbetleri:

-Hastane Çalışanları İş Sağlığı Yönetmeliği: Sağlık çalışanlarının çalıştıkları ortam nedeniyle sağlıkları açısından çok sayıda risk faktörü ve tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Bu çerçevede yapılacaklara bir ilk adım olmak üzere 1995 yılında Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik taslağının yayınlanması.

-Hekimlik Meslek Etiği Kuralları: Türk Tabipleri Birliği’nce 47.Olağanüstü Büyük Kongre’de 6023 sayılı yasanın verdiği yetki çerçevesinde hazırlanan düzenlemenin Bakanlar Kurulu’nda da imzaya açılıp Tüzük haline getirilerek doğabilecek kimi yanlış anlamaların önlenmesi.

-6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda değişiklik talebi: 6023 sayılı yasanın değiştirilmesi Türk Tabipleri Birliği örgütünün önündeki hedeflerden biridir. Ancak yasanın kimi maddeleri acilen düzeltilme ihtiyacı göstermektedir. 1993 yılında TBMM Sağlık Komisyonu’ndan geçmiş olan maddelerin Yasa’da değişiklik yapılarak kabul edilmesi için gerekli girişimin Sağlık Bakanlığı’nca yapılması.

-Tababet Uzmanlık Tüzüğü: Tababet Uzmanlık Tüzüğünün yenilenmesi çalışmaları en az 3-4 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Ayrıca söz konusu çalışma hemen bütün uzmanlık derneklerinin katkı ve katılımları ile gerçekleştirilerek demokratik ve katılımcı bir süreç yaşanmıştır. Türk Tabipleri Birliği sürecin daha fazla uzatılmadan Tüzüğün bir an önce çıkartılmasını talep etmektedir.

-Şef-Şef Yardımcılığı Sınavları ve Başasistanların Durumu: Sağlık Bakanlığı şef-şef yardımcılığı sınavlarını son olarak 1998 yılı içerisinde yapmıştır. Tıp fakültelerine de örnek olacak (kimi eksiklikler olmakla birlikte) bir çerçevede gerçekleştirilen bu sınavın acilen yeniden açılması bir ihtiyaçtır. Türk Tabipleri Birliği bu konunun vakit kaybetmeksizin kararlaştırılmasını talep etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, başasistanlığın tıp fakültelerindeki yardımcı doçentlik eşdeğeri olduğunu düşünmektedir ve başasistanlardan henüz verim alınabilecek bir aşamada üç yılla sınırlanmasını uygun bulmamaktadır. Yönetmelikte bu çerçevede değişiklik yapılmasını önermektedir.

-Özel Polikliniklerin Açılış, İşleyiş ve Denetimi: Özel polikliniklere ilişkin mevzuatta henüz yönetmelik düzeyinde bir düzenleme bulunmaması önemli bir eksikliktir. Türk Tabipleri Birliği özel polikliniklerin açılış aşamasında Tabip Odalarının yer almasını gerektiğini düşünmekte ve bu çerçevede düzenleme yapılmasını talep etmektedir.

-Hekimlerin Özlük Hakları: Türk Tabipleri Birliği hekimlerin özlük hakları konusunda bütünlüklü bir talepler manzumesine sahiptir. Başta nöbet ücretleri olmak üzere özlük haklarına yönelik olarak Sağlık Bakanlığı’nca 20.10.1998 tarihinde hazırlanan ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen teklifin güncelleştirilerek hayata geçirilmesini talep etmektedir.

 

          mail9.gif (17469 bytes)             buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)