Bakan'dan  Danıştay'a "çalım atma" çabası

Bakan Durmuş, eğitim hastenelerinde şef ve şef yardımcılığı kadrolarına yaptığı sınavsız atamaları iptal eden Danıştay kararına uymayarak, yönetmelik değişikliğini özüne dokunmadan küçük bir değişiklikle yeniden gündeme getirdi. Dava sürecinin yeniden başlamasına neden olan yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TTB, bir kez daha iptal istemiyle Danıştay'a başvurdu. Gelişmeler, tabip odaları tarafından tepkiyle karşılandı.

ANKARA- Eğitim hastanelerindeki şef ve şef yardımcılığı kadrolarına bılımsal ölçütleri hiçe sayarak sınavsı atama yapan ve siyasi kadrolaşmaya gitmeye çalışan Bakan Durmuş, uzun süren hukuk mücadelesinin sonucunda Danıştay'dan, iptal kararı geldi. Ancak Bakan Durmuş, yargı kararlarına uymayarak ve kararı işlevsizleştirmeye çalışarak, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'ni yeni bir makyajla yeniden çıkardı.

Yönetmelik değişikliğinin 4 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından TTB Merkez Konseyi, Ankara, istanbul ve İzmir tabip odaları, Danıştay'a ortak bir dava açarak, yönetmeliğe dayalı olarak yapılan bütün atamaların yürütmenin durdurulmasını ve iptalini istedi.

İptali istenen yeni yönetmelik değişikliği, "Ancak bu yolla şef/şef yardımcısı olarak atananların sayısı, şef/şef yardımcısı kadrosunun yüzde 35'ini geçemez" cümlesi dışında 9.9.1999 günlü, 23811 sayılı Resmi Gazetede'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aynı.

Dava dilekçesinde, Danıştay'ın yönetmeliği maksat yönünden hukuka aykırı bularak yürütmesinin durdurduğu ve Sağlık Bakanlığı'nın Danıştay kararına uygun olarak atamalarına iptal etmesi gerekirken, bu sorumluluğu yerine getirmediği hatırlatılarak, şöyle denildi: "Davalı idare, yürütmeyi durdurma kararları ile hukuka açıkça aykırılığı saptanan düzenleyici işlemi aynı şekilde yeniden tesis ederek, Anayasa'nın 138 ve İYUK 28. maddelerinde belirtilen yükümlülükten kaçınmak gayreti içindedir".

Yeni yönetmeliğin iptal istemine ilişkin gerekçelerin de aynı olduğunun belirtildiği dilekçede, yönetmeliğin fırsat eşitliğine, bilimsel ölçütlere ve hukuka açıkça aykırı olduğu, eğitici kadroların belirlenmesinin idarenin keyfiyetine bırakıldığı ifade edildi.

Dilekçede, Sağlık Bakanlığı'nın bu tutumunun siyasi kadrolaşma gayretini ortaya koyduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Önceki deneyimin de ortaya koymuş olduğu üzere davalı, Yönetmelik değişikliği iptal edilene kadar hızlı bir atama sürecine girmiştir. Bu nedenle savunma beklenmeksizin 4.2.2000 tarihli Tababet Uzmanlık Yönetmeliği değişikliği ve bu düzenlemeye dayalı olarak yapılmış olan atamaların yürütülmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ediyoruz". (TD)

 

           mail9.gif (17469 bytes)             buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)