TTB Adalet Bakanlığı'na dava açtı

"Adli Tıp Kurumu, sınavla asistan alamaz"

ANKARA- Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın, görev ve yetkileri içinde olmamasına rağmen, adli tıp uzmanı olarak yetiştirmek üzere 20 adet asistan alımı için 25.12. 1999 tarihinde sınav yapacağını duyurması üzerine TTB harekete geçti.

TTB Danıştay'a yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava dilekçesinde, adli tıp uzmanlığının bir tıpta uzmanlık dalı olduğunu belirterek, şartlarının Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde ifade edildiği belirtildi.

Dilekçede şöyle denildi: " Bu tüzüğün 1. maddesinde, Türkiye'de tıpta uzmanlık dallarında uzman olmanın ve uzmanlık belgesi almanın bu tüzük hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş, 6. maddesinde asistan olma şartları tespit edilmiş, 8. maddesinde 1987 yılında eklenen son fıkra ve ek madde 2 uyarınca bütün tıpta uzmanlık dalları için asistanlığa giriş sınavları her yıl eylül ve nisan aylarında olmak üzere yılda iki defa ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan bu merkezi sınav ile sınırlı sayıda bulunan asistanlık kadrolarına bilimsel esaslara uygun olarak eşit koşallarda ve objektif olarak belirlenen kriterler karşısında en başarılı adayların alınması amaçlanmıştır.

2569 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 33. maddesinde, '... ilgili uzman ve diğer elemanlar yönetmelikte gösterilen esaslara uygun olara yetiştirilir' denilmektedir.Bu maddeye dayanılarak hazırlanan ilgili yönetmeliğin 22. maddesinin ikinci fıkrasında ise '... tıp fakültelerini bitirmiş, Adli Tıp Kurumu'na lisan ve branş imtihanlarını kazanarak girmiş olan asistanlar Tababet ve Uzmanlık Tüzüğü uyarınca yetiştirilirler' denilmektedir.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler bir bütün olarak incelendiğinde, Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 33. maddesi ile Adli Tıp Kurumu'na, Adli Tıp İhtisas Daireleri ile ilgili uzman ve diğer elemanların yetiştirilmesi görevi verildiği, yetiştirilecek uzman ve diğer elemanların belirlenmesi ve alımı için sınav açma görev ve yetkisi verilmediğ görülmektedir. Tıp uzmanı olarak yetiştirilecek asistanların alımı için yapılacak sınava ve eğitime ilişkin özel ve ayrıntılı düzenlemeler içeren 1219 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümleri karşısında Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun bu alana ilişkin özel yasa olarak kabulüne hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu Yasası'nda tanımlanmış bir göreve dayanmayan anılan yönetmelik hükmü 1219 sayılı Yasa ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne aykırıdır. Bu yönetmelik hükmüne dayanılarak tesis edilen sınav açma işlemi de açıkça hukuka aykırıdır".

Dilekçede, bilimsel esaslara aykırı ve objektifliği konusunda kuşku uyandıran bir sınavla asistan alımı sonucunda, ileride işlemin iptaline karar verilmesi olasılığı karşısında, sınava girecek kişiler açısından da hukuki sorunlara yolaçacağı belirtildi ve işlemin yürütmesinin durdurulması istendi. (TD)

 

            mail9.gif (17469 bytes)                buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)