TTB Olağandışı Koşullarda Hekimlik Kolu kuruldu

25 Aralık 1999 tarihinde İzmir'de yapılan toplantıya TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, Merkez Konseyi üyesi Metin Bakkalcı, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu üyeleri, TTB Koordinasyon Merkezlerinde görev yapan hekimler ve çeşitli il tabip odaları temsilcisi hekimler katıldı.

Başkanlığını Dr. Zuhal Amato'nun yaptığı toplantı, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu eğitim ekibi adına Dr. Ata Soyer'in sunumuyla başladı. Kursun başlangıcından bugüne gelişmelerin aktarıldığı sunumda özetle Dr. Ata Soyer, “ülkede hiç kim-senin adını anmadığı bir dönemde, ilk kez TTB örgütlülüğü çatısı altında Olağandışı Koşullarda Hekimlik kavramını ve eğitimini Türkiye'de tıp ortamına sunduklarını” dile getirdi. Bugüne değin, eğitimin yanı sıra, başa Irak'tan gelen mültecilerin Türkiye'ye kabulü, Senirkent sel felaketi, Adana ve Dinar depremleri, Kırıkkale Mühimmat Deposu patlaması vb. bir çok olayda gözlemcilik ve rapor yazarak katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. Dr. Soyer, üretilen kitaplar, süreli yayınlar ve kurs materyalinin önemli bir katkı olduğunu söyledi. Bu güne kadar düzenlenen kurslara katılanların, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında çalışan hekimler olması nedeniyle bunun dolaylı yollardan hizmete yansıdığını ifade etti. Toplantının, sadece eğitim veren ve gözlemci düzeyinde rapor yazarak katkıda bulunmaktan öte bir noktaya gelinmesi nedeniyle bu konuda bütün katkıların yapılabilmesi amacıyla “Kol” oluşturulması ve tüm tabip odalarında bu konuda çalışma yürütülmesi fikrinin tartışılması amacıyla düzenlendiğini dile getirdi.

Marmara depreminde Kocaeli, Gölcük, Adapazarı TTB koordinasyon merkezlerinde aktif olarak görev yapan hekimlerin gözlem, deneyim ve değerlendirmelerini aktardıkları toplantıda, TTB içinde Olağandışı Koşullarda Hekimlik Kolu kurulması fikri üzerinde görüş birliğine varıldı.

Olağandışı bir durumda olay yerine hızla ulaşıp TTB adına görev yapacak bir müdahale ekibinin kurulması konusunda tartışmaların sürdürüldüğü toplantıda, değişik görüşler savunuldu. Bir meslek örgütü olarak kamuya ait sağlık kuruluşlarının görevlerinin yüklenilmesinin sakıncalarının dile getirildiği toplantıda, “eğitim” ve olağandışı koşullara hazırlık konusunda tabip odaları düzeyinde “örgütlenme” konusunun önemli olduğu vurgulandı. Kamunun olağandışı durumlarda sorumluluğunun sorgulandığı toplantıda asıl görevin devleti bu konudaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi noktasında uyarmak ve denetlemek olduğu savunuldu. TTB'nin sağlık hizmeti üretme sorumluluğunun sınırının ancak kamunun bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği noktalarda başladığı ifade edildi.

Ayrıca kolun oluşturulabilmesi için eğitim ekibi, TTB koordinasyon merkezleri Merkez konseyi, gönüllüler olarak görev dağılımı yapıldı. Kol örgütlenmesinde, başta gelen, örneğin tıbbi yardım malzemeleri konusunda Eczacılar Birliği, hukuksal konularda Barolar Birliği vb. diğer meslek odalarının ilgili birimlerinden katkı sağlanması gerektiği belirtildi. Toplantıda, öncelikle olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri konusunda ülkede faaliyet gösteren çeşitli kurumların katılacağı bir sempozyumun toplanması kararlaştırıldı.

 

mail9.gif (17469 bytes)                    buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)