Mesleksel Gelişim  [Solunum Hastalıkları]
Ana Sayfa
İletişim İçin
Arama Yap
Oturum Aç

Başvuru Formu
Kurs Yönergesi
Protokol
Ders Programı
Genel
Sunum Formu
Değerlendirme Formu
Katılım Yazısı
Çağrı Yazısı
Program
Temel Bilgi
Genel
Tehlike Unsurları
Tehlikeli Maddeler
Solunum Hastalıkları
 
Türk Tabipleri Birliği
Ana Sayfa arrow Kurs Yönergesi


TTB İŞYERİ HEKİMİ İLERİ EĞİTİMLERİ SERTİFİKA KURSU YÖNERGESİ Yazdır E-posta

 

Amaç ve Dayanak:

Madde 1: Bu Yönerge, Türk Tabipleri Birliği tarafından verilmiş İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika’sı olan hekimlerin sürekli eğitimleri çerçevesinde, iş kolu veya risk düzeyinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek ve katılımcıların eğitim düzeylerini arttırmak amacıyla modüler biçimde düzenlenecek kurslar ile verilecek sertifikaların usul ve esaslarını belirlemek üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun  59uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:


Madde 2:

Bu Yönerge’de geçen ad ve terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:
TTB                  : Türk Tabipleri Birliği’ni,
Merkez Konseyi:Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

Yönetim Kurulu: Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu,

Dernek             : Modüllerle ilgili uzmanlık derneğini,
Katılımcı           : TTB tarafından verilmiş İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika’sı olan ve ileri eğitim kurslarına başvuran hekimleri,

Eğitici               : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı’nda ders sorumluluğu yüklenen kişileri,
Kurs                 : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Kursu’nu,

Kol                   : TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nu,

Program           : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Modülleri Programı’nı,
BEK                 : TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bilim-Eğitim Kurulu’nu,

Koordinatör       : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı Koordinatörü’nü,

Modül               : İşyeri Hekimi İleri Eğitim Modülleri’ni,

Ön Eğitim         : Kurs materyali ve/veya elektronik ortamda yapılacak uzaktan eğitimi,

Katılımcı Eğitim : İnteraktif öğretim teknikleri ile yapılacak yüzyüze eğitimi,

Sertifika              :İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifikası’nı,

ifade eder.

 

Kurs Düzenleme Yetkisi

Madde 3: Kursları, TTB ve işbirliği protokolü yapan dernekler birlikte düzenler. TTB Merkez Konseyi onayı olmaksızın kurs düzenlenemez.

İleri Eğitim Modülleri

Madde 4:

İleri Eğitim Modülleri;

a)      Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları Eğitim Modülü

b)      İşitmenin Korunması Eğitim Modülü

c)      Mesleki Dermatozlar Eğitim Modülü

d)      Kimyasal Etmenlere Bağlı Meslek Hastalıkları Eğitim Modülü

e)      Fiziksel Etmenlere Bağlı Meslek Hastalıkları Eğitim Modülü

f)        Risk Değerlendirme Eğitim Modülü

g)      Çalışma Ortamında İşçi Beslenmesi Eğitim Modülü

h)      İşçi Sağlığı Epidemiyolojisi Eğitim Modülü

i)        Kas-iskelet Sistemi Hastalıkları Eğitim Modülü

j)        Yasal Düzenlemeler ve İşçi Sağlığı Eğitim Modülü

k)      Ergonomi Eğitim Modülü

l)        İş psikolojisi Eğitim Modülü

m)   Mesleki ve Çevresel Nörolojik Hastalıklar Eğitim Modülü

n)      Toksikoloji Eğitim Modülü

o)      Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Eğitim Modülü

p)      Üreme Sağlığı Eğitim Modülü

q)      İşyerinde Olağan Dışı Durumlar Eğitim Modülü

Modüller, Kol ve BEK önerisi yönünde TTB Merkez Konseyi onayı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

Kursların Programı ve Kurgusu

Madde 5: TTB ile işbirliği yapan uzmanlık derneklerinin birlikte yaptığı protokole esas olan Program, BEK ve ilgili uzmanlık derneklerinin görüş ve önerileri ile bilimsel içeriği sürekli geliştirilerek uygulanır. Kursun eğitim yöntemi, süresi ve programında BEK ve ilgili uzmanlık derneklerinin önerisi yönünde Merkez Konseyi onayı ile değişiklik yapılabilir.

Kurs programı “ön eğitim” ve “katılımcı eğitim” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Ön Eğitim koşulları TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenir. Katılımcı Eğitim ise kurs talep eden ve Ön Eğitim aşamasına kayıt yaptıran kursiyerlerin yoğunlaştığı coğrafi bölge merkezlerinde, Kol ile protokol yapan tarafların önerisi ve TTB Merkez Konseyi kararı gereğince düzenlenir.

Programın uygulanmasından Koordinatör sorumludur. Kursun eğitim yapmaya uygun koşullarda yürütülmesinden ilgili Tabip Odası Kol ile birlikte sorumludur.

Kurs Başvuru Koşulları:

Madde 6:  TTB tarafından verilmiş İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika’sı olan hekimler, üyesi oldukları Tabip Odasına standart “İşyeri Hekimi İleri Eğitimi Kurs Başvuru Formu” (Ek. 1) doldurarak kursa katılma isteklerini bildirirler. Tabip odasına üyelik bilgilerini güncelleştiren ve aidat borcu olmayan hekimlerin başvuruları Tabip Odası tarafından onaylanarak TTB Merkez Konseyine iletilir. Modüle uygun işkolunda aktif çalışan işyeri hekimleri katılım listesinde önceliklidir.

Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile veya Yönetim Kurulu tarafından re’sen ilgili işkollarında çalışan işyeri hekimleri kursa doğrudan çağrılabilir.

Başvurusu Kabul Edilenler:

Madde 7: TTB tarafından kursa katılımı kabul edilen başvuru sahibine “Kurs bilgilendirme ve kursa çağrı yazısı” gönderilir. Kurs ücretinin % 25’ni TTB hesabına yatıran başvuru sahibinin kayıt işlemi tamamlanarak, adresine kurs dokümanları (kitap, CD, web adresi vb.) gönderilir.

Kurs Ücreti:

Madde 8: Kursiyerlerden katılım ücreti olarak; aynı dönemde İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kursu için belirlenen ücretin her 1(bir) kurs günü için %25’i alınır.

Ön Eğitim:

Madde 9: TTB web sayfasında oluşturulacak Ön Eğitim kurgusu, kursiyeri tüm konularla ilgili asgari düzeyde bilgilendirmeyi amaçlayacak şekilde hazırlanır. Bu programla, elektronik ortamda, uygun eğitim teknikleri ile bilgilendirme test edilebilecek, işyeri tanıtım filmleri ile uygulamaya ilişkin tartışmalar yapılabilecektir.

Ön Eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesi ve denetiminden Koordinatör sorumludur. Bu sorumluluğun bir kısmı istihdam edilmiş ise profesyonel elemana devredilebilir.

Ödev Hazırlama:

Madde 10: Ön Eğitim aşamasına devam eden kursiyerler aynı dönemde ödev hazırlamak zorundadır. Ödev konusu; tüm kursiyerler için aynı olup; kursiyerin aktif çalıştığı işyerinin “işyeri durum saptaması ve iş akış seması” hazırlama biçiminde yapılır. Belirlenen standart bir formatta (Ek.2) hazırlanarak gönderilen ödev  Koordinatör tarafından tespit edilen bir danışmana gönderilir (Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir).

Ödev hakkında Danışman ödevin yeterli olduğu veya geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararını verir.

Danışman tarafından yeterli bulunan ödevler kabul edilir.

Danışman tarafından ödev hakkında geliştirilmesi gereken noktalarının bulunduğu kararında bu hususlar ayrıntılı olarak açıklanır. Danışmanın bu kararı, görüşleriyle birlikte kursiyere gönderilir ve ödevin yeniden düzenlenmesi istenir.

Ölçme ve Değerlendirme:

Madde 11: Ödev’i kabul edilen kursiyere, istediği bir zamanda web ortamında elektronik ölçme ve değerlendirme işlemi yapılır. İlk başvuru tarihinden itibaren en az 1 (bir) ay geçmek koşulu ile kursiyer ölçme-değerlendirme işlemine alınır.

Kursiyerden 100 soruyu yanıtlaması istenir. 100 üzerinden 80 puan aldığını elektronik başvuru ile bildiren ve bu bildirimin doğruluğu elektronik ortamdaki kontrol ile anlaşılan kursiyer başarılı kabul edilerek Katılımcı Eğitim için başvuru hakkına sahip olur. Bildirim ve sapama arasında fark olması durumunda elektronik ortam kayıtları esas alınır.

Katılımcı Eğitim Koşulları:

Madde 12: Ön eğitimi tamamlayıp, kurs ücretinin % 75’ini TTB hesabına yatırarak kayıt işlemini tamamlayanlar Katılımcı Eğitime kursiyer olarak kabul edilebilir.

Katılımcı Eğitim Kurs Programı BEK önerisi ve protokol yapan tarafların kararı sonrasında TTB web sayfasında ve e-posta yoluyla ilgili kursiyerlere duyurulur. Kursiyer, kurs programı içerisinde bulunan merkezlerden birisini tercih etme hakkına sahiptir.2 (iki) yıl içinde önerilen uygun bir kursta Katılımcı Eğitim hakkının kullanılmaması durumunda tüm işlemler sonlandırılır. İşlemleri sonlandıran hekimler yeniden kursiyer olmayı istemeleri halinde 6.maddedeki koşulları tekraren yerine getirmelidirler.

Katılımcı Eğitim süresi ilgili derneklerle yapılan Protokol ile belirlenir.

Kurslarda interaktif öğretim teknikleri uygulanır. Her bir sınıfta kursiyer sayısı 20’yi geçmez, 12’nin altına inmez.

Kurslarda derslere devam zorunludur. Her gün için kabul edilebilir devamsızlık süresi 1 ders saatidir. Daha fazla süre derse katılmayan kursiyerlere sertifika verilmez. Devamsızlık durumunda hekimin kurs tarihinden sonraki bir yıl içinde yeniden bir kursa devam etmesi gerekir.

Sertifika:

Madde 13: Katılımcı Eğitim’de devam sorunu olmayan kursiyere İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifikası verilir. Sertifika ekte örneği bulunan (Ek. 3) formata uygun olarak hazırlanarak TTB Merkez Konseyi Başkanı ve ilgili uzmanlık derneği Başkanı tarafından imzalanır.

“Dr. …….. ……… İşyeri Hekimliği için düzenlenen sürekli eğitim programlarının ikinci basamağı olan ………… Modülü İleri Eğitim Sertifika Kursu’nu tamamlamış ve sonrasında düzenlenecek İleri Eğitim Sertifika Programları’na da katılma koşuluyla ‘İşyeri Hekimi …… Modülü İleri Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazanmıştır.”

İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası almaya hak kazanan hekimler çağrıldıkları İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Programlarına katılmakla yükümlüdürler. İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası, sürekli eğitim temelinde verildiğinden, bu yükümlülüklerini mazeretsiz olarak 3 (üç)  kursa katılmayarak yerine getirmeyen hekimlerin öncelikle görev alma olanakları sınırlanır, yeni işyeri hekimliği veya sözleşme yenilenmesi başvurularında Tabip Odası tarafından çalışma onayı verilmez.

 

Eğiticilerin Nitelikleri ve Görevlendirilmesi:


Madde 14:

Eğiticilerin görevlendirilmesi TTB ve ilgili uzmanlık derneği ile birlikte yapılır.
Kurslarda eğitici olabilmek için eğiticilerin aşağıda belirtilen mesleki ve eğitim formasyonlarına sahip olmaları zorunludur.
A. Mesleki formasyon (aşağıdakilerden en az birisi gerçekleşecektir): 

a)  TTB A tipi kurslarda eğitici olarak en az 3 (üç) kursta görev almış olmak,

b)  TTB B tipi kurslarda eğitici olarak en az 3 (üç) kursta görev almış olmak,

c)  İşçi sağlığı ya da ilişkili bilim dallarında (ilişkili bilim dallarına BEK karar verecektir) lisansüstü bir dereceye (bilim uzmanı, tıp uzmanı, bilim doktoru) sahip olmak, 

d)  TTB işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl işyeri hekimi olarak çalışmış olmak.

B. Eğitim formasyonu (her ikisi de gerçekleşecektir): 

a)  Üniversiteler, TTB veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bir Eğitici Eğitimi Programı’na katılmış olmak,

b)  İşçi sağlığı, iş güvenliği ya da ilişkili bilim alanlarında hakemli dergilerde yayınlanmış en az 1 (bir) yayını olmak.

Mali Hükümler:

Madde 15: Kurslar kendi parasal kaynaklarını yaratmak ilkesine uygun olarak yürütülür.

Kurslarda ders verecek, tartışma yönetecek eğiticilere TTB Merkez Konseyi’nce Temel Eğitim Sertifika Programına denk ders ücreti, yolluk, konaklama ve benzeri giderler ödenir.

Kursların düzenli yürütülmesi için yapılacak organizasyon giderleri (doküman, uygun salonlar, görevli personel sağlanması, kursiyerlere gerektiğinde verilecek öğle yemekleri ve diğer sosyal giderler) kurs ücretlerinden karşılanır.

Kurs Bütçesinin Oluşturulması:

Madde 16:  Kurslardan sağlanan gelirler, kurs giderlerini karşılamak, Merkez Konseyi ve yerel Tabip Odalarının; TTB Yasasında öngörülen etkinliklerini desteklemek üzere ve Kol’un bu yönetmeliğin 17. maddesinde sözü geçen destek hizmetleri için aşağıda gösterilen oranlarda olup ve bu oranlar aşılamaz.

 

Girdilerden Pay (% )

Pay Ayrılacak Yer / Konu

25

Kurs öğretim üyeleri ücret ve giderlerine

35

Kurs organizasyonu ve sosyal giderlerine

15

Kursiyerlerin kayıtlı bulunduğu Tabip Odasına

10

Merkez Konseyine

 15

İşyeri hekimliği destek hizmetlerine

 

Destek Hizmetleri ve Etkinlikler:

Madde 17: Kol ve Tabip Odaları İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonlarının sağlayacağı destek hizmetleri için aşağıdaki etkinlikler yapılır.

a)   Sürekli eğitim etkinliklerini yürütülmesi,

b)   İleri Eğitim Kursları düzenlenmesi,

c)   Yayınların yenilenmesi, yeni yayınlar çıkartılması,

d)   Danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin üretilmesi,

e)   İşçi Sağlığı Enstitüsü kurma hazırlıkları,

f)    İşyeri hekimlerinin mesleki ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuki destek sağlanması,

g)   Bu çalışmaların yürütülmesi için Merkez Konseyi’nde profesyonel kadroların görevlendirilmesi.

Geçici Madde 1: TTB tarafından verilen A Tipi İşyeri Hekimliği Sertifikası sahibi olan hekimler bu yönerge hükümlerine uygun “katılımcı” olma haklarına sahiptir.

Geçici Madde 2: İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Programı’nın geçiş aşamasında 2006 döneminde yapılacak İşitmenin Korunması Eğitim Modülü kurslarında Ön Eğitim aşaması uygulanmaz, programın tamamı Katılımcı Eğitim ile gerçekleştirilir.

Yürürlük:

Madde 18: Bu Yönerge  Merkez Konseyi kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 19: Bu Yönergeyi Merkez Konseyi yürütür.

 

 

 
Türk Tabipleri Birliği [ ]