Mesleksel Gelişim  [Solunum Hastalıkları]
Ana Sayfa
İletişim İçin
Arama Yap
Oturum Aç

Başvuru Formu
Kurs Yönergesi
Protokol
Ders Programı
Genel
Sunum Formu
Değerlendirme Formu
Katılım Yazısı
Çağrı Yazısı
Program
Temel Bilgi
Genel
Tehlike Unsurları
Tehlikeli Maddeler
Solunum Hastalıkları
 
Türk Tabipleri Birliği
Ana Sayfa arrow Protokol


Protokol Yazdır E-posta

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İLE TORAKS DERNEĞİ ARASINDA

 MESLEKİ SOLUNUM SİSTEMİ EĞİTİM MODÜLÜ

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU

Amaç:
Madde 1:

Bu protokol; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Toraks Derneği Başkanlığı arasında; TTB tarafından verilmiş İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika’sı olan hekimlerin sürekli eğitimleri çerçevesinde eğitim düzeylerini arttırmak amacıyla aşağıda belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlemek üzere imzalanmıştır.

Tanımlar:
Madde 2:

Bu protokolde geçen ad ve terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:
TTB              : Türk Tabipleri Birliği’ni
Dernek          : Toraks Derneği’ni
Katılımcı        :
İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası olan (TTB tarafından verilen A Tipi İşyeri Hekimliği Sertifikası sahibi olan hekimler dahil) hekimi

Eğitici          : Mesleki Solunum Sistemi Eğitim Modülü programında ders sorumluluğu yüklenen kişileri
Kurs             : Mesleki Solunum Sistemi Eğitim Kursu’nu

Program        : Mesleki Solunum Sistemi Eğitim Programı’nı
Modül           : Mesleki Solunum Sistemi Eğitim Modülü’nü

Yönerge        : TTB İşyeri Hekimi İleri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi’ni (Ek 1)

ifade eder.

Öğrenim Amaçları:

Madde 3:

Öncelikle mesleki solunum sistemi hastalıkları ile ilişkili işyerlerinde çalışan aktif işyeri hekimleri olmak üzere, tüm işyeri hekimlerine mesleki solunum sistemi eğitimi hazırlanması ve verilmesini sağlamak.

Bu eğitim ile işyeri hekimlerine, mesleki solunum sistemi hastalıklarına yaklaşım, işyerlerinde mesleki solunum sistemi hastalıklarına karşı koruyucu sağlık hizmetleri ve solunum sistemi tehlikelerine yönelik risk değerlendirmesi konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırmak.

Öğrenim Hedefleri:

Madde 4:

İşyeri hekimlerinin, bu eğitim sonunda;

a)     Mesleki solunum sistemi hastalıklarını gruplayabilmesi

b)     Mesleki solunum sistemi hastalıklarının ön tanısını koyabilmesi

c)     Mesleki solunum sistemi hastalıklarının tanısında ve izleminde kullanılan temel tetkikleri sayabilmesi

d)     PEFmetre ile spirometri kullanımının kurallarını bilmesi ve PEFmetre ile Spirometri sonuçlarını yorumlayabilmesi

e)     Konvansiyonel akciğer radyolojisinin temel prensiplerini sayabilmesi

f)       Konvansiyonel akciğer radyolojisinde normal ve patolojik görünümleri tanıyabilmesi

g)     İşyeri ortamındaki solunumu etkileyebilecek tehlikeleri sayabilmesi

h)     İşyeri iş akış planını solunum yoluyla etkileyen tehlikeler açısından değerlendirebilmesi

i)        İşyerinde solunum etkilenimi açısından risk gruplarını belirleyebilmesi

j)       Risk gruplarına yönelik biyolojik izlem standartlarını belirleyebilmesi

k)      Gerekli ortam ölçümlerini ve temel prensiplerini sayabilmesi

l)        Korunma stratejisinin temel prensiplerini ve uygulama sürecini planlayabilmesi

m)    İlgili mevzuattan ve meslek hastalığı tanısının ve maluliyet sürecinin gerçekleşme aşamalarından haberdar olması

hedeflenmiştir.

Hedef Kitle:

Madde 5:

a)     İşyeri hekimleri

b)     İşyeri hemşireleri, sağlık memurları ve işçilere yönelik eğitim programı ve eğitim koşulları ek protokol ile belirlenir.

Eğitim Programı ve Kurgusu:
Madde 6:

TTB ile Dernek tarafından birlikte hazırlanan Program; tarafların görüş ve önerileri ile bilimsel içeriği sürekli geliştirilerek uygulanır. Kursun; eğitim yöntemi, süresi ve programında TTB Bilim Eğitim Kurulu ve Dernek önerisi yönünde Merkez Konseyi ve Toraks Derneği onayı ile değişiklik yapılabilir.

İşyeri hekimlerine yönelik eğitim programı, başvuru koşulları, kurs ücreti, eğitim koşulları, eğiticilerin nitelikleri ve görevlendirilmesi, sertifika ve mali hükümler Yönerge gereğince düzenlenir.

TTB web sayfasında oluşturulan Ön Eğitim kurgusu katılımcıyı modül konularıyla ilgili uygun eğitim teknikleri ve danışmanlık hizmetleriyle asgari düzeyde bilgilendirmeyi amaçlar. Ön Eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesinden TTB tarafından görevlendirilen profesyonel eleman, denetiminden ise Moderatör sorumludur.

Katılımcı Eğitim Kurs Programı (Ek 2) TTB web sayfasında ve e-posta yoluyla ilgili kursiyerlere duyurulur. Katılımcı Eğitimler hafta sonlarında (Cumartesi-Pazar) 2 (iki) gün olarak yapılır.

TTB önerisi ve Protokol yapan tarafların birlikte kararı ile belirlenen merkezlerde yapılacak katılımcı eğitimlerin organizasyonu Dernek ve TTB tarafından belirlenen moderatörler tarafından yürütülür.

Dernek Yükümlülükleri:
Madde 7:

Mesleki Solunum Sistemi Eğitim Modülü Moderatörü’nü belirler.
Yönerge’de belirlenen ölçütlere uygun eğiticileri belirler.
Türk Tabipleri Birliği’nin Yükümlülükleri:
Madde 8:

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu adına İşyeri Hekimi İleri Eğitim Koordinatörü ve Mesleki Solunum Sistemi Eğitim Modülü Moderatörü’nü belirler.

Yönerge’de belirlenen ölçütlere uygun eğiticileri belirler.

Eğitimlerle ilgili her türlü sekreterlik hizmetlerini yürütür.
Protokol maddelerinin zamanında ve eksiksiz olarak uygulanmasını sağlar.

 

Son Hükümler:
Madde 9:

Toplam 9 maddeden oluşan bu Protokol taraflarca imza edildikten sonra yürürlüğe girer.

…../ 05 / 2006

 

Dr. Füsun SAYEK                                                    Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Türk Tabipleri Birliği                                                Toraks Derneği Başkanı       
Merkez Konseyi Başkanı                                          

 
Türk Tabipleri Birliği [ ]