Hekimlik Mesleğini Yapmaktan Yasaklama

1560/2018
24.07.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize iletilen T.C. Adalet Bakanlığı İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 10.07.2018 gün ve 2018/5170 D.S sayılı yazısında; 36304214058 T.C. Kimlik Numaralı Ali KAYABAY hakkında Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/348 E.2016/793 K. sayılı ilamı ile TCK’nın 53/6 maddesi uyarınca 9 ay süre ile meslek ve sanatı yapmaktan yasaklama ile denetimli serbestlik kararı verildiği, Mahkemece hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle 9 ay denetim süresine tabi tutulduğu, bu sürenin 10.07.2018-10.04.2019 tarihleri arasında olduğu, meslek ve sanatın yapmaktan yasaklama kararı gereği bu süre içerisinde meslek ve sanatını icra ettiğinin tespiti durumunda bildirilmesi ve süre bitiminde evrakların İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne iade edilmesi istenmiştir.

Bu nedenle, Dr. Ali KAYABAY’ın, 10.07.2018-10.04.2019 tarihleri arasında hekimlik mesleğini yapmaktan yasaklı olduğuna ilişkin Tabip Odanız kayıtlarına şerh düşülmesini, tabip odası üyelik belgesi ve/veya çalışma onayı istenmesi durumunda bu hususun gözetilmesini ve bu süre içinde meslek icrasında bulunduğunun tespit edilmesi durumunda tarafımıza acilen bilgi verilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri