V. TTB - UDEK Genel Kurul Raporu

TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUPLARI

V. GENEL KURUL RAPORU

14 HAZİRAN 2008, İSTANBUL

TTB-UDEK Çalışma Grupları V. Genel Kurulu 14 Haziran 2008 tarihinde 9.30-17.00 saatleri arasında İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya asıl üye statüsündeki 65 uzmanlık derneğinden 24 dernek katılmıştır. Toplam katılımcı sayısı dernek temsilcileri ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyeleri olmak üzere toplam 67 kişidir.

Toplantıda, ilk olarak, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel tarafından Çalışma Gruplarına (Sürekli Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Bilimsel Araştırmalar, Toplum Sağlığını Geliştirme, Sağlıkta İnsangücü ve Etik) ilişkin bir değerlendirme sunusu yapılmıştır. Daha sonra Dr. Dilek Aslan, Çalışma Grupları Eylem Planları konusunda bilgi vermiş ve her grubun yeni yol haritasını belirlemesi ve TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönergesi gereği Temsilciler Kurulu için ikişer temsilcinin seçilmesi konusunda açıklama yapmıştır.

Sunuların ardından Çalışma Grupları 6 başlıkta ayrı ayrı çalışmışlardır. Çalışma Gruplarının çalışmaları iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulun son oturumunda ise her grup kendi raporunu sunmuş; seçmiş oldukları temsilciler konusunda bilgi vermiştir. Çalışma Gruplarının görüş alışverişinde bulunduğu oturumdan sonra dilek ve öneriler alınarak toplantı kapatılmıştır. Çalışma Gruplarına ait raporlar Ek'te sunulmuştur.

EK.1.

STE-SMG ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KATILIMCILAR

Orhan Odabaşı        - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Serdar İskit               - Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Murat Özsaraç         - Acil Tıp Derneği

Füsun Uysal            - Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği

Şanda Çalı               - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Nuray Özgülnar       - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Serhan Sakarya      - KLİMİK Derneği

Serap Sütbeyaz      - Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlık Derneği

Ayhan Dağdemir     - Türkiye Pediyatrik Onkoloji Grubu Derneği

Murat Civaner          - Türkiye Biyoetik Derneği

Ayşe Mudun           - Nükleer Tıp Derneği

Candan Çiçek         - Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti

GÖRÜŞ VE KARARLAR

 • Çalışma grubu toplantısı grup üyelerinin tanışması ile başladı. Çalışma yöntemi ve gruptan beklenenler gözden geçirildi. Bugüne kadar yapılanlar kayıtlar üzerinden incelendi ve çalışmaların sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin kaygı gündeme getirildi. Süreç ile ilgili olarak UDEK Başkanı Dr.Raşit Tükel grup üyelerini bilgilendirdi. Özellikle "Her çalışma grubundan seçilecek iki temsilci sürekliliğin sağlanması için düşünüldü. Diğer üyeler değişebilse de iletişimi/eşgüdümü sağlayacaklar" vurgusu çalışmaların sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin kaygıyı önemli ölçüde giderdi.
 • Grup üyeleri bundan sonraki toplantılara katılıp etkinlikler için emek harcayacakları yönünde beyanda bulundular; böylece birlikte çalışmak yönünde olumlu ve en temel ilk adım atıldı.
 • Daha önceki çalışmalarla oluşturulmuş bulunan eylem planı gözden geçirildi ve tartışıldı. Sonuç olarak, var olan eylem planı dikkate de alınarak, yeni bir grubun oluşmuş olduğu gerçeğinde ve bu grubun tartışarak ve görüş birliğinde oluşturduğu bir çalışma takvimi ve iş bölümü planlandı:
 1. Durum analizi yapmak
  1. Türkiye'de
  2. Dünyada
 2. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 3. Belirlenen amaç ve hedeflere göre eylem planı oluşturulması
 4. Eyleme geçiş
 • Bu plan çerçevesinde çalışmaya başlandı. Durum analizi yapmak için grup iki alt gruba bölündü:
  • Türkiye'de durum analizi: Orhan Odabaşı, Serap Sütbeyaz, Nuray Özgülnar, Murat Civaner, Ayhan Dağdemir

§         Eylem planındaki 1-1-3 / 1,2,3,4,5 numaralı başlıklara ilişkin çalışacaklar.

§         Veri toplamak için:

1.      Daha önce gönderilen bilgi toplama formuna ek yapılacak ve uzmanlık derneklerine gönderilecek.

2.      Bu konuda yapılmış çalışmalar taranacak: Araştırmalar, tezler, kitaplar...

o       Dünyada durum analizi: Serdar İskit, Serhan Sakarya, Füsun Uysal, Murat Özsaraç, Ayşe Mudun, Şanda Çalı.

§         Eylem planındaki 1-1-3 / 6 ve 7 numaralı başlıklara ilişkin çalışacaklar.

§         ACCME, EACCME, Fransa, İngiltere, Avustralya, Küba, Kanada, Hollanda, WFME metinleri incelenecek.

§         İncelenecek başlıklar:

 • Amaç ve hedefler
 • İşlevler
 • Yapılanma
 • Yetkiler
 • STE/SMG akreditasyon için başvuru koşulları
 • Akredite edilen kuruluşlar ve yükümlülükleri
 • Ticari desteğin açıklanması
 • Kalıcı eğitim materyali
 • STE/SMG akreditasyon için temel koşullar
 • Temel alan: Amaç ve misyon
 • Temel alan: Eğitim planı
 • Temel alan: Değerlendirme ve geliştirme
 • Yönetim
 • Ücretlendirme
 • Her grubun kendi içinde bir taslak hazırlamasına, genel bir toplantıda taslakların ele alınarak, son haline getirilmesine karar verildi: Bu genel toplantı 24 Ekim Cuma günü, 10.30'da İstanbul'da yapılacaktır. Bu toplantıda durum analizi bilgileri kullanılarak amaç ve hedefler oluşturulacaktır.
 • Çalışma grubuna katılımı artırmak için çaba göstermenin gerekliliği vurgulandı. Bunun için STE/SMG alanında birikimlerinden yararlanabileceğimiz kimi derneklerle kişisel iletişim kurulması ve ayrıca UDEK üzerinden de genel bir çağrı yapılmasının önerilmesi kararlaştırıldı.
 • Yedekli olabileceği de düşünülerek 3 grup temsilcisi seçildi: Serdar İskit, Orhan Odabaşı, Murat Civaner

EK.2.

TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KATILIMCILAR

Dr. Bülent Erbil (Türkiye Acil Tıp Derneği) ( gantoerbil@yahoo.com, berbil@hacettepe.edu.tr)

Dr. Ejder Yıldırım (Türkiye Psikiyatri Derneği) ( ejderyildirim@yahoo.com)

Dr. Figen Gökoğlu (FTR Derneği) ( figengokoglu@mynet.com)

Dr. Armağan Hazar (Türk Toraks Derneği) ( armaganhazar@yahoo.com)

Dr. Sembol Yıldırmak (Türk Klinik Biyokimya Derneği) ( yildirmaksembol@gmail.com)

505 732 3630

532 277 7211

Dr. Saadet Yazıcı (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği    saadetyazici@yahoo.com

Dr. Oktay Nazlı (Türk Üroloji Derneği) ( oktay.nazli@ege.edu.tr)

Dr. Ayşegül Yarpuzlu (TBD-Ankara) ( yarpuzlu@medicine.ankara.edu.tr)

Dr. Dilek Aslan (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, UDEK) ( diaslan@hacettepe.edu.tr)

GÖRÜŞ VE KARARLAR

1. Rehbere ilişkin;

a)Birinci korunma kapsamındaki hizmetlerin tanımlanmasının genişletilmesi (örneğin; ilkyardım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, vb)

b) Rehberde yer alan "bireylerin düzenli sağlık kontrolleri (check-up) ifadesinin "düzenli sağlık kontrolleri" şeklinde kısaltılması

c) Üçüncül koruma hizmetleri kapsamında verilen başlıkların ve örneklerin artırılması (örneğin; hastanın bilgilendirmesi ile ilgili ayrıntıların eklenmesi)

d) Metin içine "mesleki sınır ihlalleri-meslek hakkını gasp; yanlış bilgilendirme, vb" ile ilgili bir ayrıntının eklenmesi

e) Etik başlığında konu edilmiş olan "etik sınırların çizilmesi" başlığında "Toplum sağlığını tehdit eden durumlarda endüstri ile ilişkilerde sınırların çizilmesi" şeklide değiştirilmesi; örneklerin çoğaltılması

2. Eylem planına yönelik;

a. Derneklere TSG grubu kurma çağrısının gerekçesi ile birlikte tekrar hatırlatılması; bu çalışmaların bu grup elemanları üzerinden yürütülmesi

b. Derneklere "önümüzdeki 6 aylık süre içinde" toplum sağlığını geliştirmek konusunda yapmayı planladıkları aktivitelerin sorulması

c. Derneklere güncel sağlık sorunları olarak toplum sağlığını tehdit eden konularla ilgili hangi çalışmaları yapmış olduklarının sorulması (örneğin; kırım Kongo kanamalı ateşi, su sorunu, iklim değişiklikleri, vb)

d. Derneklerin TSG çalışmalarını daha ayrıntılı öğrenebilmek ve değerlendirebilmek için anket çalışmasının yenilenmesi

e. Önemli gün ve haftalar kapsamındaki listenin yenilenmesi için derneklere tekrar çağrı yapılması

f. Derneklere hekimlerin topluma rol modeli olmaları ile ilgili sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda hekimin kendi sağlığı ile ilgili yapması gerekenler başlıklandırılıp (düzenli sağlık kontrolü), bu metin dernekler aracılığı ile üyelerine iletilmesi.

Metin oluşturulması (DA)-üyelere görüş sorulması ve derneklere iletilmesi

g. Uzmanlık derneklerinin uzmanlık eğitim müfredatlarında alanlarındaki toplum sağlığını geliştirilmesine yönelik hangi başlıkların olduğunun saptanması

h. Toplum sağlığını geliştirme anlamında tüm derneklerin katıldığı bir sempozyum planlanması (bu fikrin olgunlaştırılması için Kasım ayında yapılacak TUEK- öncesi çalışma grubu genel kurul toplantısında yapılması)

i. Derneklere bilgilendirme sürecini hızlandırmak için web sayfalarında halka ve hekimlere yönelik olarak iki koldan çalışma yürütmelerinin önerilmesi; bilgi kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanabilir.

3. Grup temsilcileri olarak Dr. Dilek Aslan ve Dr. Sembol Yıldırmak seçilmiştir. EK.3.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KATILIMCILAR

Dr. Candan Özoğul

Dr. Banu Kuran

Dr. Yener Demirtaş

Dr. Çiğdem Ulukaya

Dr. Orhan Yılmaz

Dr. Ahmet Topuzoğlu

Dr. Çağrı Böke

Dr. Özgür Yiğit

Dr. Çiğdem Ulukaya

Dr. Cenker Eken

GÖRÜŞ VE KARARLAR

1. Geçmiş dönemde yapılan anketten elde edilen bulgulara göre;

 • Her derneğin tüzüğünde bilimsel araştırmaları desteklemeye yönelik madde olmaması
 • Derneklerin bütçelerinden yeteri kadar bilimsel araştırma desteği sağlamaması,
 • Derneklerde bilimsel araştırma çalışma gruplarının az sayıda oluşturulmuş olması,
 • Uzmanlık alanları ile ilgili çok merkezli çalışma ve epidemiyolojik araştırmaların olmaması
 • Birbirleri ile ilintili olan uzmanlık dalları arasında dernek bazında planlanmış araştırmaların olmaması sorunlar olarak saptanmıştır.

2. Bilimsel Araştırma Çalışma Grubu Saptama ve Önerileri

 • Uzmanlık derneklerine bilimsel araştırmalar hakkındaki ilke ve yaklaşımlarını irdelemek üzere ve bilimsel dergicilik uygulamalarını irdelemek üzere bir anket düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Aynı toplantıda anketin geliştirilmesi için öneriler alınmıştır. Ankete son hali grup üyeleri ile tekrar paylaşılacaktır.
 • Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında bilimsel yayınların performans ücretleri üzerinden teşvik edilmesi önemli bulunmuş ve bu uygulamanın üniversitelerde de yaygınlaştırılması önerilmektedir.
 • Uzmanlık alanlarında Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bilimsel çalışmalarda üretilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu uygulamalarda aksayan yönlerin yeni çalışmalara zemin oluşturması bilimsel üretimin sağlık hizmeti içinden üretilmesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Bilimsel Araştırma Çalışma Grubu bu uygulamaların uzmanlık dernekleri arasında yaygınlaşmasını destekler.
 • Bilimsel dergicilik ülkemizde hızla gelişmektedir. Son dönemde sağlık alanında 21 dergi SCI Expanded indeksine kabul edilmiştir. Ulusal bilimsel yayıncılığın sorumlulukları daha da artmıştır. Dergiler etik onayını ve çıkar çakışmalarını standart olarak sorgulamalıdırlar.
 • Derneklerin asistanlara ve üyelerine bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesinde aktif rol alması gerekmektedir. Bu programlar sürekli ve etkin bir şekilde yürütülmelidir.
 • Grubumuz eğitim programı oluşturulması ve eğitimlerin sunulması konusunda bir ekibin oluşturulması ile ilgili çalışma yürütmeye karar vermiştir.
 • Mezuniyet sonrası eğitim programlarında bilimsel araştırma metodolojisi ve sunumları ile ilgili eğitsel etkinliklerin yer alması
 • Performans ücretlendirme yöntemiyle eğitim ve araştırma etkinliklerine zaman ayırma olanağının kalmadığı bu nedenle performans ölçümlerinde eğitim saatlerinin öneminin arttırılmasının gerektiği belirtildi
 • Bilimsel araştırma için başvurulacak bir kılavuz hazırlanması konusunda fikir birliğine varıldı.
 • Eğitim hastanelerinde araştırmacı kadrolarının kesintisiz olarak yetiştirilebilmesi için, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün biran önce oluşturulup ana bilim dalları ve eğitim hastanesi kliniklerine sınav ile başasistan alınmasının önemi büyüktür. Benzer şekilde özellikle cerrahi branşlarda mecburi hizmet sonrasında akademisyen olarak tıp fakültelerinde çalışmak genç uzman hekimler arasında cazibesini yitirmektedir. Bu da araştırma yapacak genç kadroların oluşturulmasında engeller oluşturmaktadır. Araştırma insan gücünün oluşturulmasında uzmanlık derneklerinin beraber hareket etmesi uygun olacaktır.

3. Grup temsilcileri olarak Dr. Orhan Yılmaz ve Dr. Ahmet Topuzoğlu seçilmiştir.

EK. 4.

ETİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KATILIMCILAR

Yeşim Işıl Ülman (oturum başkanı)

Osman İnci

Özlem Sarıkaya

Ferda Aydoğdu

Ramazan İnci

Çetin Önsel

Gürsu Kıyan

Ayşenur Meriç Teker

Ayşe Çaylan

İbrahim Vargel

Raşit Tükel

Feyza Erkan

Dilşad Sindel

Haluk Eraksoy

Serpil Yaylacı

Sabri Sayınalp

İsmail Dölen

GÖRÜŞ VE KARARLAR

 • Temsilcilerin, Çalışma Grubuna devamının sağlanması ve bu şekilde düzenli ve istikrarlı çalışma biçiminin temin edilmesine
 • Temsilcilerin, grup katılımcılarıyla sıkı iletişim ağı kurarak, çalışma ürünlerinin, etkinliklerin geri bildirimini sağlamalarına
 • Önceki toplantılarda üzerinde çalışılarak görüş birliğine varılan, TTB-UDEK  web sayfasında yer alan ve uzmanlık derneklerine görüş almak üzere gönderilmiş bulunan Aydınlatılmış Onam, Hasta Hakları, İlaç ve Promosyon Etiği rehberlerinin derneklerden geri bildirim sürecinin tamamlanmasına
 • 11-12 Nisan 2008 tarihlerinde TTB bünyesinde Ankara'da yapılan Etik Çalıştay'ında oluşturulan bildirgelerin TTB Etik Kurul sekreteryasından temin edilerek yararlanılmasına
 • Tüm uzmanlık derneklerinin Etik Kurullar oluşturmalarının desteklenmesine
 • Uzmanlık derneklerinden, etik kurullar konusunda daha önceden yapılmış çalışmaları hakkında bilgi ve belge istenmesi, tecrübelerinin raporlanmasına
 • Web sitesinde yayınlanmış bulunan TTB-UDEK Uzmanlık Dernekleri Etik Kurul Rehberinin, Etik Çalışma Grubu'nda sonuçlandırılmasına
 • Tüm uzmanlık derneklerine Etik Kurul Yönergesi modelinin iletilmesi ve geri bildirim alınmasına
 • Yönergenin uygulamalarında TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu'nun danışmanlık vermesine
 • Dünya Tabipleri Birliği, TTB ve ATUB etik ilkeleri temel alınarak her uzmanlık derneğinin kendi alanına ilişkin etik ilkelerini oluşturmasının önerilmesine
 • Tıpta uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına etik konularının entegre edilmesi ve güncel eğitim yöntem ve etkinliklerinin düzenlenmesine
 • TTB-Etik Çalışma Grubu'nun hazırladığı dört rehberin ve Etik Kurul Yönergesi'nin yayınlanmasına
 • Temsilciler tarafından çalışma grubu eylem planının güncellenerek grup katılımcılarına internet yoluyla ulaştırılmasına
 • Çalışma Grupları temsilcileri 13 Eylül 2008 Cumartesi günü saat 10.00'da İstanbul Tabip Odası'nda bir araya geleceklerdir.
 • UDEK Yürütme Kurulu önerisiyle ve Genel Kurul'un kabulüyle, Çalışma Grupları temsilcilerinin iki yıl bu görevi yapmalarına ve düzenli olarak toplantılara katılmalarına, iki kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmayanların temsilcilik yetkisinin düşürülmesine karar verilmiştir.
 • TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu temsilciliklerine Doç. Dr. Nüket Örnek Büken ve Yard. Doç. Dr. Özlem Sarıkaya'nın seçilmesine;
 • Onlara destek vermek üzere Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman ve Prof. Dr. Osman İnci'nin görev yapmasına karar verilmiştir.

EK.5.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KATILIMCILAR

Dr. Ali Özyurt

Dr. Ali Kutsal

Dr. Hürriyet Yılmaz

Dr. Hülya Bayiz

Dr. Fadullah Aksoy

Dr. Nevzat Yalçın

Dr. Tanzer Korkmaz

Dr. Halis Ulaş

GÖRÜŞ VE KARARLAR

Çalışma grubumuz bu konu başlığındaki daha önceki toplantı raporlarını değerlendirdi.  Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunun diğer grupların çalışma alanları ile çok fazla örtüşme gösterdiğinden, diğer grupların içeriğinde yer almayan sağlık hizmetlerinin sunumu üzerinde tartışmalara ağırlık verildi. Öncelikle bu alandaki durum tespiti yapılması, diğer grupların raporları ve durum tespiti sonrasında ise iyileştirilme konusuna geçmeyi uygun bulduk. Sağlık hizmet sunumunda ise tedavi edici hekimlik uygulamalarını esas aldık ve koruyucu sağlık ve 1. basamak sağlık hizmet sunumlarını ise toplum sağlığını geliştirme çalışma grubunun ele alacağını varsaydık. Sonuç olarak sağlık hizmetlerinin sunumu amacına  yönelik olarak çalışma planımızda sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda tüm derneklerimizin görüşlerini ve son durumlarını ortaya koymak için bir anket ile bilgi alınmasına karar verildi.

Anket içeriğinde;

1.Her uzmanlık derneğinin kendi alanlarında sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin durumları nedir ?

Hizmet sunum alanlarınızı tanımlayınız

Hekim İnsan gücü dağılımınız nasıldır

Yardımcı sağlık personeli dağılımınız nasıldır

Güvenlik konusundaki durum ve tehditler nelerdir

Teknoloji kullanımı ve tıbbi cihaz durumunuz nasıldır?

Hizmet sunumunda kullanılan fiziki koşulların yeterliliği nasıldır?

Yeterlilik kurullarınızca akredite edilmiş kurumlarınız var mıdır?.Akreditasyon kriterlerinizde bu başlığa ait gösterge parametreleriniz nelerdir?

2.Bu konuda yapılmış olan deneğinizin  faaliyetleri nelerdir ve bu konuya özel çalışma veya görev grupları var mıdır ?

3.Sağlık hizmetlerinin sunumunda Uzmanlık alnınızla ilgili hastalıklar için tanı ve tedavi rehberleri kullanımınız var mıdır,

Kullanım sıklığı  ve yaygınlığı konusunda bilgi verir misiniz?

Rehberlerin yaygın kullanımı konusundaki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Tanı ve tedavide maliyet etkinlik çalışmalarınız ?

4.Sağlık politikaları ve uygulamalarından kaynaklanan alanınızı tehdit eden ve sağlık hizmet sunumunu etkileyen durumlar nelerdir ve bu konudaki çalışmalarınız  var mıdır?

5.Uzmanlık dernekleri arasında alanınızla çatışma oluşturan durumlar var mıdır? Bu konudaki tespitleriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir?

6.Ülkemizdeki sağlık sunumunu ilgilendiren  ulusal sağlık politikaları değişiklikleri ve alanınızı ilgilendiren sağlık uygulamalarını güncel takip edebiliyor musunuz ?   Bu konuda derneğinizin özel bir birimi var mıdır?

7.Uzmanlık alanınızla ilgili sağlık hizmet sunumu (tanı ve tedavi aşamalarında) sırasında yaşanan en temel problemleriniz nelerdir?

Yukarıdaki etkinliği geliştirmek için tüm uzmanlık derneklerine ulaşmak hedefli olarak bu başlıkları etkin olarak sorgulayan bir anket formu oluşturmak için grubumuzda daha sonra mail ortamında bir çalışma yapmaya karar verildi.

Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu konusundaki durumu en güncel düzeyde takip eden TTB'den mevcut duruma ilişkin tespitler, sağlık politikalarının sağlık sunumumuza etkileri ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi konusundaki değerlendirmesinin çalışma grubunun raporlarına eklenmesi karar verildi.

AMAÇ: Sağlık hizmet sunumuna ilişkin tüm uzmanlık derneklerinin durumlarının tespitinin yapılması ve dernekler, diğer çalışma gruplarının ve  TTB den elde edilen raporlar sonrasında da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak

HEDEFLER:Tüm uzmanlık dernekleri ve TTB ile birlikte sağlık hizmet sunumunun iyileşmesi ve toplum sağlığına katkı sağlamak

EYLEM PLANI : Derneklerden anket ile durumu saptayacak veriler toplamak,diğer çalışma gruplarının ve TTB ‘nin raporlarını değerlendirmek

 

Çalışma Grubu temsilciliklerine Dr. Hürriyet Yılmaz ve Dr. Tanzer Korkmaz seçilmiştir.

EK.6.

SAĞLIKTA İNSANGÜCÜ PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KATILIMCILAR

Eksal Kargı, Türk (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği)

Doğaç Niyazi Özüçelik (Türk Acil Tıp Derneği)

Taner Yıldırmak (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği)

Mete Çek (Türk Üroloji Derneği)

Serdar Baylançiçek (KBB Derneği)

Kemal Aydın (Acil Tıp Uzmanları Derneği)

Banu Bayraktar (Türk Mikrobiyoloji Derneği)

Ülkü Akarırmak (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği)

Armağan Hazar (Türk Toraks Derneği)

Binnur Karayalçın Türk Nükleer Tıp Derneği)

GÖRÜŞ VE KARARLAR

 1. Derneklere yazı yazılarak

A) 1 asil 1 yedek üyenin 2 yıl süreyle bildirilmesi.

     B)  İnsangücü Planlaması Çalışma Grubunun oluşturulması.

C)    Uzman hekim planlaması, sayıları ve gelecekteki ideal sayıları hakkında görüşlerini alalım.

D)    (1) Asistan sayısının kriterlerini,

     (2) Asistan başına kaç öğretim elemanı düşme kriterlerini,

(3) Eğitim veren kurumların standardizasyonunu hakkındaki görüşleri,

(4) Yeterlik sınavına girilmesi hakkındaki görüşlerini soralım.

 1. Verilere ulaşma                  
 2. Avrupa Birliği ülkelerindeki sayılara ulaşalım.

      4.   Bir kliniğin/laboratuarın     asistan sayısının belirlenmesi

             kriterleri                                tıbbi sekreter

                                                     hemşire                    

                                                     yardımcı sağlık personeli (teknisyen, laborant gibi)

5. Temsilcilerin seçimi tamamlanmış ve grup temsilcileri olarak Doğaç Niyazi Özüçelik, Serdar Arda ve Eksal Kargı seçilmiştir.

 

AMAÇ

HEDEFLER

STRATEJİLER

ETKİNLİKLER

SORUMLU KİŞİ

ZAMAN

İZLEME

 

 

 

 

(YADA KURUMLAR)

ÇİZELGESİ

KRİTERLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİGP Çalışma

Dernekler

1. Bilgi birikiminin

1. Verilere ulaşılması

1. SİGP Çalışma

Kasım 2008

Gelecek yanıtların

Grubunun

Çalışma Grubu

    artırılması ve paylaşılması

2. Her uzmanlık derneğin

    Grubu üyeleri

 

değerlendirilmesi

üretkenliğinin

üyeleri

 

    çalışma gruplanın oluşturulması

2. TTB-UDEK

 

 

artırılması

 

 

3. Eğitim toplantıları

 

 

 

 

 

 

    düzenlenmesi