Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Balçova - İzmir

Program

1 Aralık 2006, Cuma

 

TTB -UDEK ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI

09:00 - 09:45         Kayıt

09:45 - 10:00         Açılış

10:00 - 12:30         Uzmanlık Dernekleri Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?

                                 Oturum Başkanları

                                 Prof. Dr. Raşit Tükel (TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı)

                                 Dr. Ali Özyurt (TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Sekreteri)

                                 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim

                                 Prof. Dr. Ali Kocabaş (Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Başkanı)

                                 Bilimsel Araştırma                             

                                 Prof. Dr. Yücel Kanpolat (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi AD)

                                 Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi              

                                 Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD)

                                 Toplum Sağlığını Geliştirme

                                 Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD)

                                 Etik                                                           

                                 Prof. Dr. Berna Arda  (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD)

                                 İnsangücü Planlaması      

                                 Prof. Dr. Esat Yılgör (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

12:30-13:30           Yemek Arası

13.30 - 17.00          Çalışma Grupları Toplantıları

                                 Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim (Seminer Salonu)

                                 Bilimsel Araştırma (Dönem 2 Dersanesi)

                                 Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi (Dönem 3 Dersanesi)

                                 Toplum Sağlığını Geliştirme (Dönem 1 Dersanesi)

                                 Etik (Balo Salonu)

                                 İnsangücü Planlaması (Konferans Salonu)

18:00                       Açılış Kokteyli

 

2 Aralık 2006, Cumartesi

 

08:00 - 09:00         Kayıt

09:00 - 09:30         Açılış Konuşmaları

                                 Prof. Dr. Gençay Gürsoy (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı)

                                 Prof. Dr. Raşit Tükel (TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu  Başkanı)

                                 Prof. Dr. Emin Alıcı (Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü)

                                 Dr. Suat Kaptaner (İzmir Tabip Odası Başkanı)

09:30 - 11:15         Panel

                                 Sağlıkta Dönüşüm ve Uzmanlık Eğitimi

                                 Oturum Başkanları

                                 Prof. Dr. Gençay Gürsoy (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı)

                                 Prof. Dr. Cem Terzi (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD)

                                 Sağlıkta Dönüşüm  Nedir?              

                                 Doç. Dr. Mehmet Zencir (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD)

                                 Sağlıkta Dönüşümün  Sağlığa Etkileri

                                 Dr. Ata Soyer (Halk Sağlığı Uzmanı)

                                 Sağlıkta Dönüşümün Tıpta Uzmanlık Eğitimine Etkileri

                                 Dr. Güray Kılıç (Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı)

                                 Sağlıkta Dönüşümün  Asistan Eğitimine Etkileri

                                 Dr. Ali Küçük (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Radyoloji Asistanı)

                                 Sağlıkta Dönüşüm Projesi               

                                 Prof. Dr. Sabahattin Aydın (Sağlık Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı)

11:15-11:30            Ara

11:30-13:00           Panel

                                 Uzmanlık Eğitiminde Kurumlarası İşbirliği : Eğitici ve Eğitilen Gözüyle Afiliasyon

                                 Oturum Başkanları

                                 Prof. Dr. Haluk Eraksoy (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı)

                                 Prof. Dr. Mustafa Ünlü (TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi)

                                 İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Afiliasyon Projesi

                                 Dr. Ali Özyurt (TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Sekreteri)

                                 Niteliksel Bir Araştırmanın Sonuçları         

                                 Yard. Doç. Dr. Pemra C. Ünalan (İTO - Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Üyesi)

                                 Kesitsel Bir Araştırmanın Sonuçları

                                 Yard. Doç. Arzu Uzuner (İTO - Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Üyesi)

                                 Eğitim Hastanesinden Afiliasyona Bakış    

                                 Dr. Sultan Kavuncuoğlu (Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve                                                                                 Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi)

                                 Üniversite Hastanesinden Afiliasyona Bakış

                                 Doç. Dr. Bülent Karadağ (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)

13:00 - 14:00         Yemek Arası

14:00 - 15:30         Panel

                                 Sağlık Sisteminde Asistanların Yeri ve Uzmanlık Eğitimi

                                 Oturum Başkanları

                                 Dr. Önder Okay (Ankara Tabip Odası Başkanı)

                                 Dr. Ahmet Solak (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya  AD Asistanı)

                                 Sağlık Sistemi ve Uzmanlık Eğitimi

                                 Dr. Ceren Göker (TTB- Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi)

                                 Üniversite Hastanelerinde Uzmanlık Eğitimi ve Bir Örgütlenme Modeli

                                 Dr. Sadık Ç. Mollamahmutoğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Asistanı)

                                 Eğitim Hastanelerinde Uzmanlık Eğitimi

                                 Dr. Başak Bayram (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Asistanı)

                                 Yeterlik Sınavları Neyi Ölçer?

                                 Dr. Ayhan Şenol (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Asistan)

15:30-15:45            Ara

15:45 - 17:15         Panel

                                 Uzmanlık Eğitiminde Yeterlik: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

                                 Oturum Başkanları

                                 Prof. Dr. Münir Kınay (TTB-UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu  Başkanı)

                                 Prof. Dr. Tolga Dağlı (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

                                 Yeterlik Süreçinde Eğiticilerin Eğitimi

                                 Yard. Doç. Dr. İbrahim Durak (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi  AD)

                                 Eğitim  Kurumlarının  Akreditasyonu

                                 Prof. Dr. İskender Sayek (TTB Merkez Konseyi Üyesi)

                                 Yeterlik Kurullarında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar   

                                 Doç. Dr. Yıldıray Çete (TTB-UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulu Sekreteri)

                                 Yeterlik Belgelerinin İşlevi Nedir, Ne Olmalıdır?    

                                 Prof. Dr. Semih Baskan (Türk Cerrahi Derneği Başkanı)

 

3 Aralık 2006, Pazar

 

 09:00-10:30          Panel

                                 Uzmanlık Dernekleri ve Etik

                                 Oturum Başkanları

                                 Doç. Dr. Nüket Örnek Büken (Tıbbi Etik Derneği Başkanı)

                                 Dr. Halis Yerlikaya (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Asistanı)

                                 Hekim - Endüstri İlişkisi

                                 Prof. Dr. Semih Şemin (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik  AD)

                                 Bilimsel Araştırma Etiği  

                                 Prof. Dr. Hasan Yazıcı (Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı)

                                 Hasta - Hekim İlişkisi       

                                 Prof. Dr. Berna Arda (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD)

                                 Hekim - Hekim İlişkisi

                                 Dr. Orhan Odabaşı (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi)

10:30-11:00            Ara

11:00-12:00            Konferans

                                 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Geleceği

                                 Oturum Başkanları                                             

                                 Prof. Dr. Şebnem Özkan (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

                                 Dr. Tolga Binbay (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Asistanı)

                                 Konuşmacı

                                 Dr. Zlatko Fras (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Başkanı)

12:00-13.00            Yemek  Arası

13:00-14:30            Panel

                                 Avrupa Birliği Sürecinin Türkiye’deki Uzmanlık Eğitimine Etkileri ve Beklentiler

                                 Oturum Başkanları

                                 Prof. Dr. Ülkü Bayındır (Ege Üniversitesi Rektörü)

                                 Dr. Neşe Direk (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Asistanı)

                                 Konuşmacılar

                                 Gökhan Aralan (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tek Pazar ve Rekabet Daire Başkan V.)

                                 Prof. Dr. Mehmet Demirhan (Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board’u Türkiye Temsilcisi)

                                 Prof.  Dr. Umut Akyol (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Türk Tabipleri Birliği Temsilcisi)

                                 Dr. Arslan Ümit Giray (Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanı)

14:30-14:45            Ara

14:45-16:15           Çalışma Gruplarının Raporlarının Sunumu

                                 Oturum Başkanları

                                 Prof. Dr. Ali Kutsal (TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu İkinci Başkanı)

                                 Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan (Türk Gögüs Hastalıkları Derneği Başkanı)

16:15-16:30            Ara

16:30-17:00            Kurultay Bildirisinin Okunması ve Kapanış

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

1-3 Aralık 2006 - İzmir