tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

PDF Yazdr E-posta
Yazar Frat   

'Tam Gün' Hukuksal Olarak Yok Hükmündedir

YAYIN TARH: .

Mula dare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafndan iptal edilen 650 sayl KHK’de  yer alan “Tam Gün” hükümlerinin uygulanmasna devam edilemeyeceine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararnn uygulanmas için Resmi Gazete yaynlanmasnn beklenmesine gerek olmadna, Anayasa’ya aykrl tespit edilen KHK maddelerinin uygulanmasna devam edilmesinin Anayasann üstünlüü ve Hukuk Devleti ilkesine aykr olduuna hükmetti.

Bilindii gibi Anayasa Mahkemesi 650 sayl Kanun Hükmünde Kararname’de hekimlere çalma yasaklar getiren hükümlerin iptaline ilikin kararn, Resmi Gazete’de yaymlanmasndan alt ay sonra yürürlüe girmesini kararlatrmt. Salk Bakanl ile bir ksm hükümet yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nin belirledii yürürlük tarihine kadar, gerek öretim üyeleri gerekse 657’ye tabi hekimler yönünden deien bir durumun olmayacan  açklamlard. Üniversiteler tarafndan da 650 sayl KHK ile getirilen snrlamalarn uygulanmasna devam edilmekte idi.

Oysa Mula Tabip Odas’nn açt davada 650 Sayl KHK ile getirilen “tam gün” yasan deerlendiren Mula 2. dare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararnn uygulanabilmesi için ayrca Resmi Gazete’de yaynnn beklenmesi gerekmediine hükmetti. Böylece Mula 2. dare Mahkemesi kararyla serbest çalan öretim üyelerinin eitim ve öretim hizmeti verebilecei, 657 Sayl Yasaya tabi hekimlerin de mesai saatleri dnda çalabilecei vurgulanm oldu.

Öretim üyeleri ve hekimler tarafndan kurumlarndan bir kez daha bu karar da eklenerek Anayasaya aykrl tespit edilen KHK maddelerinin uygulamasnn derhal durdurulmas, Anayasa mahkemesi kararlar nda bu hükümler yok saylarak uygulama ilemlerinin gerçekletirilmesi talep edilebilir.

Mula Üniversitesi ile Mula Valilii arasnda imzalanan birlii Protokolü”nde yer alan, “Rektörlük tarafndan mesai saatleri dnda özelde çalma hakk bulunanlar, birlikte kullanm ve ibirlii ile iletilen salk tesislerinde görevlendirilemezler” ibaresinin iptali için Mula Tabip Odas tarafndan dava açld.

Mula 2. dare Mahkemesi ilemin iptaline karar verdi. Mahkeme kararnn gerekçesinde, Mula Valilii ve Mula Üniversitesi’nin davada yaptklar savunmalarda, ilemin dayanan (Tam Gün ) 650 Sayl KHK ile yaplan düzenlemeler olarak gösterdikleri belirtildikten sonra, bu düzenlemem Anayasa Mahkemesi tarafndan iptal edildii anmsatlarak u ifadelere yer verildi: “Anayasa Mahkemesi’nin 18.07.2012 gün ve 2011/113 Esas sayl dosyasnda verilen karar ile ‘6223 Sayl Yetki Kanununun kapsamnda olmadndan Anayasaya aykr olduklar’ gerekçesiyle iptaline karar verildiinin görülmesi ve öte yandan Anayasaya aykr bulunarak iptal edilmi olduu bilindii halde görülmekte olan davalarn Anayasaya aykrl saptanm hükümler dikkate alnarak çözümlenmelerinin Anayasann üstünlüü ve Hukuk Devleti  ilkesine aykr olduu gibi, görülmekte olan davann Anayasaya aykrl belirlenerek iptal edilen kurallara göre çözümlenmesine de olanak bulunmamas karsnda, dava konusu düzenlemenin yasal dayanann ortadan kalkmas nedeniyle hukuka ve mevzuata aykr olduu sonucuna ulalmtr”   (Karar için tklaynz…)

Türk Tabipleri Birlii tarafndan da , Anayasa Mahkemesi kararnn ardndan yaplan açklamada u hususlara yer verilmiti  (Açklama için tklaynz...):

Tp ve Di Hekimlii Fakültelerinde görevli öretim üyelerinin uygulamal eitim öretim ve aratrma amac ile tan ve tedavi hizmeti verebilecekleri,  bu hizmetleri vermeleri halinde de emeklerinin karl olan ücretleri ayrm yaplmakszn almalar gerekecei,

Anayasa Mahkemesi karar ile birlikte kamu kurum ve kurulularnda çalan hekimlerin bu çalmalarnn yan sra muayenehane açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri,

dare tarafndan bavurularn reddedilmesi halinde idari yargda bu ilemlerin iptali istemiyle dava açlabilecei ve Dantay'n yerleik kararlar dorultusunda idare mahkemelerince Anayasa Mahkemesi kararyla hukuka aykrl tespit edilmi kurallar dikkate alnmadan karar verilebilecei,

650 sayl KHK nedeniyle muayenehanesi l Salk Müdürlükleri tarafndan kapatlan ve bu ilemlerin iptali istemiyle idari yargda dava açan hekimlerin muayenehanelerini açtklar tarih dikkate alnarak kazanlm haklarnn korunmas gerektii,

Anayasa Mahkemesi kararlarnn idareyi balayc olmas, Anayasa’nn üstünlüü prensibi ve hukuk devleti ilkesi gereince Anayasa Mahkemesi kararnn ardndan muayenehane açmak için yaplan bavurularn - muayenehane açmak için gerekli koullara uygunluk salamak kaydyla - idare tarafndan kabul edilmesi gerekecei, (TTB)

 
< nceki   Sonraki >