tok_logo.gif2012-2013 DÖNEMİ TÖK MYK ÜYELERİ
6 EKİM 2012 TARİHİNDE ANKARA'DA GERÇEKLEŞEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇİMLE MERKEZİ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELERİ BELİRLENDİ.

Manifesto

MANİFESTOMUZ

Çağrımızdır; insana dair, hayata dair kaygıları olanların, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun eğmeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluğu olabilmek için tüm arkadaşlara duyurduğumuz...

Devamı için tıklayınız...

DOKU Sayı 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Sayı 2
DOKU SAYI2
DOKU Sayı 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde yılan işaretleri

Baldıran zehiri yüzüğünün içinde

Ve yanında kav taşıyan ben ;

Tekinsizim size göre

İbret için yakılması gereken..."

Metin ALTIOK

TTB-TIP ÖĞRENCİLERİ KOLU İÇ TÜZÜĞÜ PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
1000      ADI: Türk Tabipleri Birliği - Tıp Öğrencileri Kolu

                          Kısa Adı: TTB-TÖK

1100      AMAÇLAR VE İLKELER

1110 Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz sunulması gereken bir hak olduğu gerçeğini esas almak.

1120 Bütün tüzel kuruluşlar nezdinde tip fakültesi ögrencilerini temsil etmek

1130 Tıp öğrencilerinin gelecekteki demokratik meslek örgütü olan TTB ve tabip odalarıyla etkileşimini sağlamak.

1140 Ülkemizde tıp eğitimini ve tıp öğrenciliğinin sorunlarının araştırılıp incelenmesi, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de faydalanılarak alternatif modeller geliştirmek ve geliştirilen modellerin, tıp eğitiminin diğer bileşenlerinin de katkıları ile hayata geçirilmesine çalışmak.

1150 Ülkemizin sağlık sorunlarını, uygulanan sağlık politikalarını ve sonuçlarını araştırmak ve sağlık alanının önemli bir bileşeni olan tıp fakültesi öğrencilerinin, bu sorunların çözümüne katılımını sağlamak.

1160 Bir toplumsal grup olan tıp fakültesi öğrencilerinin, demokratik ilkeler ışığında doğrudan doğruya kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmasına çalışmak, bu yönde faaliyetler yürütmek.

1170      Tıp fakültesi öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak.

1180  Tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslar arası düzeylerde ilişkilerinin geliştirilmesine, dayanışmalarının sağlanmasına çalışmak.

1190  Yürütülecek etkinliklerle tıp öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarının sağlanmasına katkı sağlamak ; tıp öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ürünlerini bulmasına ve yayınlamasına çalışmak.

1200      Konusu insan olan hekimlik mesleğinde içerilen; insan sağlığına, insan hayatına, insanın temel hak ve özgürlüklerine yönelik duyarlılığı geliştirmek.

1210      Sadece tedavi edici değil, koruyucu hekimlik anlayışını da temel alan faaliyetlere katkı sağlamak.

1230      TTB-TÖK çalışmalarına mevcut tüm tıp fakültelerinin öğrencilerinin en geniş katılımını sağlamak; bu yönde uygun kanallar , mekanizmalar yaratmak.

1240 Üniversitelerin sorunlarına yönelik politikalar oluşturmak, üniversitelerin çağdaş, demokratik ve bilimsel bir kurum haline getirilmesine katkıda bulunmak.

1250      Üniversite öğrencilerinin insanın temel hak ve özgürlükleri doğrultusunda çağdaş, demokratik, bilimsel, ücretsiz ve anadillerinde eğitim ve öğretim görmesini sağlayacak etkinliklerde bulunmak.

1260      Üniversitelerin genel bütçeden finanse edilmesini ve mali, idari, bilimsel özerkliğini kazanmasını esas almak.

1270      TTB-TÖK bütün tüzel kuruluşlara (siyasal partiler, dernekler sendikalar, platformlar, vb.) eşit mesafededir.

1280      TTB-TÖK din, dil, ırk, cins, sınıf ve mezhep ayrımı gözetmez; sınıfsız bir toplumu hedefler.

1290  TTB-TÖK yönelim olarak TTB ye bağlı olmakla beraber karar alma ve pratiğe geçirme bakımından özerktir. Yaratıcı ve gelişmeye açık bir çalışma ancak kendi kararlarını alıp bunları uygulayabilen güdümsüz bir TTB-TÖK ile mümkün olacaktır. Çalışma yöntemleri yerellere göre değişebilir.TTB-TÖK ler ilke olarak bunu uygulamaktadır.

1300      ÜYELİK

1310      TTB-TÖK yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen öğrencilerin katılımına açıktır. TÖK Fakülte Yürütme Kurulları (FYK) üzerinden örgütlenir.

1320      TTB-TÖK tüm tıp fakültesi öğrencilerinin örgütüdür. Resmi üyelik TÖK üyelik formları ile yapılır. (Fakülte Yürütme Kurulu olmayan tıp fakültelerinde öğrenciler doğrudan Merkez Yürütme Kuruluna başvurarak üye olurlar.)

1330   Her fakülte yürütme kurulu kendi ihtiyaçlarına göre üyelik aidatları toplayabilir.

1340       Tıp fakültesi öğrenciliği sona eren kişinin üyeliği otomatik olarak düşer.

       1400    ORGANLAR

genel kurul(GK)

genel yürütme kurulu(GYK)

merkezi yürütme kurulu(MYK)

fakülte yerel kurulu(FYK)

il koordinasyon kurulu ( birden fazla tıp fakültesinin bulunduğu iller için gerekli)

 

1500 GENEL KURUL

1510 TTB-TÖKün en üst karar alma organıdır.

1520 Genel kurul yılda bir kez toplanır.FYKları seçildikten en geç bir ay sonra aralık ayı içersinde Ankarada toplanır.

1530 Genel kurul, yapılmasından en az 20 gün önce ,MYK tarafından bütün fakültelere duyurulur. İlgili dökümanlar MYKca FYKlara ulaştırılır.

1540 Yerel kurulunu toplamamış fakültelerden delege katılamaz.

1550 Genel kurul delegeliği;

1551Delegeler her yıl en geç aralık ayına kadar fakültelerde yapılacak olan seçimlerle belirlenir.

1552 Her tıp öğrencisi üye olmak koşuluyla delege adayı olabilir ve oy kullanma hakkına  sahiptir. Yapılacak seçimlerden en az 15 gün önce seçimlerin duyurusu yapılmalıdır. Delege adayı olmak isteyenler FYK yerel toplantısına katılarak adaylığını açıklamalıdır. Yapılan bu seçim aynı zamanda FYK seçimidir. Ankaradan 15, İstanbuldan 15, İzmirden 10, diğer illerden 7 şer delege seçilecektir.

1560 Genel Kurul Toplantısı;

1561 Genel kurul GYK kararı ile bir veya iki gün sürer.

1562 Genel kurulda sadece delegeler oy kullanma hakkına sahiptir.İsteyen tıp öğrencileri genel kurula gözlemci olarak katılabilir.

1563 Genel kurula divanın oluşturulmasıyla başlanır. Divan bir başkan ve 2 yazmanın açık oylanması ve açık sayımı ile oluşturulur.

1564 Divan önce MYKya söz verir.MYK geçmiş dönem çalişma raporunu okur.

1565 Genel kurul delegelerinin 1/5inin imzası ile ek gündem önerileri divana verilir. Gerekli görüşmelerden sonra oylama yapılır ve gerekli kararlar alınır.

1566 Daha sonra genel görüşmeye geçilir. Genel görüşme bölümünde her delegenin divanin belirledigi süreyle sinirli olarak geçmiş döneme ilişkin eleştiri ve katkilarina , gelecek döneme ilişkin önerilerini açiklama hakki vardir.Gerekli görülen konularda genel kurul oylama yapip karar alir.

1570 MYK genel kurulda seçilir.

1580 Tüzük değişimi genel kurulda üyelerin 3/5 lik çoğunluğu ile olur.

1600  GENEL YÜRÜTME KURULU

1610  GYK seçilen MYK üyeleri ve her FYK'dan seçilen birer üye üzerinden oluşur.

1620  GYK iki ayda bir Ankara'da toplanır. Farklı bir yerde toplanılabileceğine ilişkin GYK'nın karar alma yetkisi vardır.

1630  GYK toplantılarında tüzüğe ve genel kurul kararına uygun olarak iki aylık çalışma programları belirlenir. GYK kararlarının yürütülmesi ile MYK görevlidir.

1640  Her türlü disiplin ve denetleme işlerinden GYK sorumludur.

1650   GYK TOPLANMA ESASLARI

1651  MYK gerekli gördüğü hallerde GYK'yı toplantıya çağırır. Katılımın mümkün olmadığı hallerde iletişim kanallarını kullanarak ortaya çıkan duruma ilişkin aldığı kararları diğer GYK üyelerine Tabip Odaları aracılığı ile iletir.

1652  GYK'nın 2/3'ünün kararı ile olağanüstü genel kurulun toplanması için çağrıda bulunabilir.

1700  MERKEZ YÜRÜTME KURULU

1710  MYK seçimlerinde, Ankara Tabip Odası üyesi her tıp fakültesi öğrencisi  aday olabilir. Seçimler Genel Kurul'da gizli oy ve açık sayımla yapılır. Genel Kurul'daki her bir delegenin 7 oy hakkı vardır. En fazla oy alan 7 ATO üyesi tıp öğrencisi MYK'yı oluşturur. MYK yedek üyeleri en yüksek oyu alan diğer 7 MYK adayından oluşur.

1720  MYK, FYK'lar arasında koordinasyon ve iletişimi sağlamakla yükümlüdür. MYK, GYK'da alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. GYKda kararların alınmasında oy kullanma hakkı yoktur.

1730  MYK üyeleri arasında iş bölümü yaparak

     Bir kişiyi başkan,

     Bir kişiyi genel sekreter,

     Bir kişiyi sayman,

     Bir kişiyi basin-yayin, halkla ilişkiler sorumlusu,

     Bir kişiyi çalişma gruplari sorumlusu olarak seçer.

1731 Başkan, tüzük çerçevesinde TTB-TÖK'ü temsil eder

1732 Genel sekreter, başkanin yoklugunda onun görevlerini yerine getirir. Ayrica istatistik, veri, vs. toplanmasi, arşiv oluşturulmasi gibi görevleri vardir. Fakültedeki örgütlenme çalişmalarindan sorumludur.

1733 Sayman, her türlü muhasebe işlerinden başkanla beraber sorumludur.

1734 Basın-yayın halkla ilişkiler sorumlusu, yayın faaliyetlerinde çalışma grupları ile yakın ilişki içerisinde çalışır.

1735 MYK'nın diğer üyesi var olan çalışma gruplarının fakülteler arası koordinasyonunu sağlar.

1736 Arka arkaya üç MYK toplantısına gerekçesiz katılmayan MYK üyesinin üyeliği düşer.

1800  FAKÜLTE YEREL KURULU

1810  Fakültede yapılacak etkinlikler  FYK tarafından planlanır ve yürütülür

1820  FYK beş üyeden oluşur;

1821  FYK üyeleri aralarında işbölümü yaparak 1 üyeyi başkan, 1 üyeyi genel sekreter, 1 üyeyi sayman, 1 üyeyi basın- yayın halkla ilişkiler, 1 üyeyi de çalışma gruplarından sorumlu olarak seçer.

1822  FYK başkani fakülte nezdinde TTB-TÖK'ü temsil eder.

1823  Genel sekreter başkanin yoklugunda onun görevlerini yerine getirir. Fakültedeki örgütlenme faaliyetlerini yürütür.

1900  İL KOORDİNASYON KURULU

1910  Birden fazla tıp fakültesinin olduğu illerde kurulur.

1920  İl düzeyinde yapılan etkinliklerin planlanması ve yürütülmesini sağlar.

1930  İKK, bulunduğu illerdeki her FYK'dan 2 temsilcinin katılımından oluşur.

2000  ÇALIŞMA GRUPLARI

2010  Çalışma grupları her fakültede ihtiyaç halinde en az 5 kişinin başvurusuyla FYK kararı doğrultusunda kurulur.

2100  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

2110  Genel kurula katılan delegeleri 1/4'ünün imzalı önergesi ve 3/5'inin kararıyla tüzük değişikliğine gidilir.

 
< Önceki