tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

TTB-TIP RENCLER KOLU TZ PDF Yazdr E-posta
Yazar Administrator   
1000      ADI: Türk Tabipleri Birlii - Tp Örencileri Kolu

                          Ksa Ad: TTB-TÖK

1100      AMAÇLAR VE LKELER

1110 Saln herkese eit ve ücretsiz sunulmas gereken bir hak olduu gerçeini esas almak.

1120 Bütün tüzel kurulular nezdinde tip fakültesi ögrencilerini temsil etmek

1130 Tp örencilerinin gelecekteki demokratik meslek örgütü olan TTB ve tabip odalaryla etkileimini salamak.

1140 Ülkemizde tp eitimini ve tp örenciliinin sorunlarnn aratrlp incelenmesi, dier ülkelerde uygulanan modellerden de faydalanlarak alternatif modeller gelitirmek ve gelitirilen modellerin, tp eitiminin dier bileenlerinin de katklar ile hayata geçirilmesine çalmak.

1150 Ülkemizin salk sorunlarn, uygulanan salk politikalarn ve sonuçlarn aratrmak ve salk alannn önemli bir bileeni olan tp fakültesi örencilerinin, bu sorunlarn çözümüne katlmn salamak.

1160 Bir toplumsal grup olan tp fakültesi örencilerinin, demokratik ilkeler nda dorudan doruya kendi sorunlarna ve ülke sorunlarna yönelik kamuoyu oluturmasna çalmak, bu yönde faaliyetler yürütmek.

1170      Tp fakültesi örencilerinin bilimsel çalmalar yapabilmesi için uygun koullarn yaratlmasna katk salamak.

1180  Tp fakültesi örencilerinin ulusal ve uluslar aras düzeylerde ilikilerinin gelitirilmesine, dayanmalarnn salanmasna çalmak.

1190  Yürütülecek etkinliklerle tp örencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarnn salanmasna katk salamak ; tp örencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ürünlerini bulmasna ve yaynlamasna çalmak.

1200      Konusu insan olan hekimlik mesleinde içerilen; insan salna, insan hayatna, insann temel hak ve özgürlüklerine yönelik duyarll gelitirmek.

1210      Sadece tedavi edici deil, koruyucu hekimlik anlayn da temel alan faaliyetlere katk salamak.

1230      TTB-TÖK çalmalarna mevcut tüm tp fakültelerinin örencilerinin en geni katlmn salamak; bu yönde uygun kanallar , mekanizmalar yaratmak.

1240 Üniversitelerin sorunlarna yönelik politikalar oluturmak, üniversitelerin çada, demokratik ve bilimsel bir kurum haline getirilmesine katkda bulunmak.

1250      Üniversite örencilerinin insann temel hak ve özgürlükleri dorultusunda çada, demokratik, bilimsel, ücretsiz ve anadillerinde eitim ve öretim görmesini salayacak etkinliklerde bulunmak.

1260      Üniversitelerin genel bütçeden finanse edilmesini ve mali, idari, bilimsel özerkliini kazanmasn esas almak.

1270      TTB-TÖK bütün tüzel kurululara (siyasal partiler, dernekler sendikalar, platformlar, vb.) eit mesafededir.

1280      TTB-TÖK din, dil, rk, cins, snf ve mezhep ayrm gözetmez; snfsz bir toplumu hedefler.

1290  TTB-TÖK yönelim olarak TTB ye bal olmakla beraber karar alma ve pratie geçirme bakmndan özerktir. Yaratc ve gelimeye açk bir çalma ancak kendi kararlarn alp bunlar uygulayabilen güdümsüz bir TTB-TÖK ile mümkün olacaktr. Çalma yöntemleri yerellere göre deiebilir.TTB-TÖK ler ilke olarak bunu uygulamaktadr.

1300      ÜYELK

1310      TTB-TÖK yukardaki amaçlar dorultusunda çalmak isteyen örencilerin katlmna açktr. TÖK Fakülte Yürütme Kurullar (FYK) üzerinden örgütlenir.

1320      TTB-TÖK tüm tp fakültesi örencilerinin örgütüdür. Resmi üyelik TÖK üyelik formlar ile yaplr. (Fakülte Yürütme Kurulu olmayan tp fakültelerinde örenciler dorudan Merkez Yürütme Kuruluna bavurarak üye olurlar.)

1330   Her fakülte yürütme kurulu kendi ihtiyaçlarna göre üyelik aidatlar toplayabilir.

1340       Tp fakültesi örencilii sona eren kiinin üyelii otomatik olarak düer.

       1400    ORGANLAR

genel kurul(GK)

genel yürütme kurulu(GYK)

merkezi yürütme kurulu(MYK)

fakülte yerel kurulu(FYK)

il koordinasyon kurulu ( birden fazla tp fakültesinin bulunduu iller için gerekli)

 

1500 GENEL KURUL

1510 TTB-TÖKün en üst karar alma organdr.

1520 Genel kurul ylda bir kez toplanr.FYKlar seçildikten en geç bir ay sonra aralk ay içersinde Ankarada toplanr.

1530 Genel kurul, yaplmasndan en az 20 gün önce ,MYK tarafndan bütün fakültelere duyurulur. lgili dökümanlar MYKca FYKlara ulatrlr.

1540 Yerel kurulunu toplamam fakültelerden delege katlamaz.

1550 Genel kurul delegelii;

1551Delegeler her yl en geç aralk ayna kadar fakültelerde yaplacak olan seçimlerle belirlenir.

1552 Her tp örencisi üye olmak kouluyla delege aday olabilir ve oy kullanma hakkna  sahiptir. Yaplacak seçimlerden en az 15 gün önce seçimlerin duyurusu yaplmaldr. Delege aday olmak isteyenler FYK yerel toplantsna katlarak adayln açklamaldr. Yaplan bu seçim ayn zamanda FYK seçimidir. Ankaradan 15, stanbuldan 15, zmirden 10, dier illerden 7 er delege seçilecektir.

1560 Genel Kurul Toplants;

1561 Genel kurul GYK karar ile bir veya iki gün sürer.

1562 Genel kurulda sadece delegeler oy kullanma hakkna sahiptir.steyen tp örencileri genel kurula gözlemci olarak katlabilir.

1563 Genel kurula divann oluturulmasyla balanr. Divan bir bakan ve 2 yazmann açk oylanmas ve açk saym ile oluturulur.

1564 Divan önce MYKya söz verir.MYK geçmi dönem çalima raporunu okur.

1565 Genel kurul delegelerinin 1/5inin imzas ile ek gündem önerileri divana verilir. Gerekli görümelerden sonra oylama yaplr ve gerekli kararlar alnr.

1566 Daha sonra genel görümeye geçilir. Genel görüme bölümünde her delegenin divanin belirledigi süreyle sinirli olarak geçmi döneme ilikin eletiri ve katkilarina , gelecek döneme ilikin önerilerini açiklama hakki vardir.Gerekli görülen konularda genel kurul oylama yapip karar alir.

1570 MYK genel kurulda seçilir.

1580 Tüzük deiimi genel kurulda üyelerin 3/5 lik çounluu ile olur.

1600  GENEL YÜRÜTME KURULU

1610  GYK seçilen MYK üyeleri ve her FYK'dan seçilen birer üye üzerinden oluur.

1620  GYK iki ayda bir Ankara'da toplanr. Farkl bir yerde toplanlabileceine ilikin GYK'nn karar alma yetkisi vardr.

1630  GYK toplantlarnda tüzüe ve genel kurul kararna uygun olarak iki aylk çalma programlar belirlenir. GYK kararlarnn yürütülmesi ile MYK görevlidir.

1640  Her türlü disiplin ve denetleme ilerinden GYK sorumludur.

1650   GYK TOPLANMA ESASLARI

1651  MYK gerekli gördüü hallerde GYK'y toplantya çarr. Katlmn mümkün olmad hallerde iletiim kanallarn kullanarak ortaya çkan duruma ilikin ald kararlar dier GYK üyelerine Tabip Odalar aracl ile iletir.

1652  GYK'nn 2/3'ünün karar ile olaanüstü genel kurulun toplanmas için çarda bulunabilir.

1700  MERKEZ YÜRÜTME KURULU

1710  MYK seçimlerinde, Ankara Tabip Odas üyesi her tp fakültesi örencisi  aday olabilir. Seçimler Genel Kurul'da gizli oy ve açk saymla yaplr. Genel Kurul'daki her bir delegenin 7 oy hakk vardr. En fazla oy alan 7 ATO üyesi tp örencisi MYK'y oluturur. MYK yedek üyeleri en yüksek oyu alan dier 7 MYK adayndan oluur.

1720  MYK, FYK'lar arasnda koordinasyon ve iletiimi salamakla yükümlüdür. MYK, GYK'da alnan kararlarn yürütülmesinden sorumludur. GYKda kararlarn alnmasnda oy kullanma hakk yoktur.

1730  MYK üyeleri arasnda i bölümü yaparak

     Bir kiiyi bakan,

     Bir kiiyi genel sekreter,

     Bir kiiyi sayman,

     Bir kiiyi basin-yayin, halkla ilikiler sorumlusu,

     Bir kiiyi çalima gruplari sorumlusu olarak seçer.

1731 Bakan, tüzük çerçevesinde TTB-TÖK'ü temsil eder

1732 Genel sekreter, bakanin yoklugunda onun görevlerini yerine getirir. Ayrica istatistik, veri, vs. toplanmasi, ariv oluturulmasi gibi görevleri vardir. Fakültedeki örgütlenme çalimalarindan sorumludur.

1733 Sayman, her türlü muhasebe ilerinden bakanla beraber sorumludur.

1734 Basn-yayn halkla ilikiler sorumlusu, yayn faaliyetlerinde çalma gruplar ile yakn iliki içerisinde çalr.

1735 MYK'nn dier üyesi var olan çalma gruplarnn fakülteler aras koordinasyonunu salar.

1736 Arka arkaya üç MYK toplantsna gerekçesiz katlmayan MYK üyesinin üyelii düer.

1800  FAKÜLTE YEREL KURULU

1810  Fakültede yaplacak etkinlikler  FYK tarafndan planlanr ve yürütülür

1820  FYK be üyeden oluur;

1821  FYK üyeleri aralarnda ibölümü yaparak 1 üyeyi bakan, 1 üyeyi genel sekreter, 1 üyeyi sayman, 1 üyeyi basn- yayn halkla ilikiler, 1 üyeyi de çalma gruplarndan sorumlu olarak seçer.

1822  FYK bakani fakülte nezdinde TTB-TÖK'ü temsil eder.

1823  Genel sekreter bakanin yoklugunda onun görevlerini yerine getirir. Fakültedeki örgütlenme faaliyetlerini yürütür.

1900  L KOORDNASYON KURULU

1910  Birden fazla tp fakültesinin olduu illerde kurulur.

1920  l düzeyinde yaplan etkinliklerin planlanmas ve yürütülmesini salar.

1930  KK, bulunduu illerdeki her FYK'dan 2 temsilcinin katlmndan oluur.

2000  ÇALIMA GRUPLARI

2010  Çalma gruplar her fakültede ihtiyaç halinde en az 5 kiinin bavurusuyla FYK karar dorultusunda kurulur.

2100  TÜZÜK DEKL

2110  Genel kurula katlan delegeleri 1/4'ünün imzal önergesi ve 3/5'inin kararyla tüzük deiikliine gidilir.

 
< nceki