TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİ İÇİN GREV HAKKININ BAĞLAMI

Arzu ÇERKEZOĞLU*

*Dev Sağlık İş Genel Başkanı

 

Özet

      Yasalara göre grev, ancak toplu sözleşme sürecinin bir enstrümanı olarak ve ancak devletin çok sıkı denetimi ve iznine bağlı olarak kullanılabiliyor. "Yasal grev hakkı" açısından taşeron sağlık işçilerinin tek sorunu "sağlık işçisi" olmak değil. "Taşeron işçisi" olmak, "yasal toplu sözleşme hakkının" dışına atılmak demek. Taşeron şirketler üzerinden çalıştırılan sağlık işçileri, "hizmet alımı" yönteminin, emeği ucuza getirmenin "hileli işlemi" olarak kullanıldığı tipik bir durumdur.

      Biz Devrimci Sağlık-İş Sendikası olarak stratejik amacımızı, "taşeron hizmet alımı" yöntemiyle işçilerin ücret ve çalışma koşullarının "üst işveren ile alt işveren arasındaki bir ticari pazarlık ve ticari sözleşme" olarak belirlenmesini önlemek olarak belirledik. Böylece taşeron şirket işçilerinin çalışma koşullarının tanziminde sendikamızla asıl işverenler arasında fiili "müzakere masaları"nı kurmuş olduk. Bu müzakere masalarını toplu pazarlık ve giderek toplu sözleşme masaları haline getirme mücadelemizi ise halen sürdürüyoruz

      "Toplu sözleşme hakkı", işçinin "emek gücünün "sahibi" sayıldığı bir dünyaya aittir. İşçi, taşeronlaştırılmış bir işte çalışmakla emek gücünün sahibi olma hakkını yitirmektedir. Dolayısıyla Anayasal bir hak olan toplu sözleşme ve grev hakkınızı kullanabilmeniz artık "zulme karşı isyan hakkı" kapsamında olacaktır.

      Anahtar Sözcükler: Grev, taşeron işçi, toplu sözleşme, sağlık çalışanı

The Context Of Right To Strike For Subcontractor Health Care Workers

      According to the law, the strike can only be used as an instrument of collective contract process, and only be used depending upon a very strict control and permission of the state. Being "health care worker" is not the only problem of the subcontractor health care workers in terms of "legal right to strike". Being "subcontractor worker" means to be thrown out of "legal right to collective contract". Health care workers employed through subcontractor companies is a typical case in which the method of service procurement is used as "fraudulent process" of getting the cheap labor.

      As Revolutionary Union of Heath Care Workers, we have determined our strategic aim as to prevent determining the wage and working conditions of the workers as "a commercial bargain and a commercial engagement between  the employer and the subcontractor" through the method of "subcontractor service procurement". Thus, we have found actual "moot-tables" between our union and real employers in the regulation of working conditions of subcontractor company workers. We are still continuing our struggle to change these moot-tables gradually into collective contract tables.

      "Right to collective contract" belongs to a world in which the worker is regarded as the "owner" of labor power. Worker loses the right to being the owner of labor power through working in a subcontracted work. Therefore, being able to use your right to collective contract and to strike which is a constitutional right will be within the scope of "the right to revolt against tyranny".

      Key words: Strike, contract labor, collective contract, health care worker