Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
16 EKİM 2010 TARİHLİ ŞİDDETE SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU II. GENEL TOPLANTI TUTANAĞI PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Cuma, 22 Ekim 2010 05:45

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ile “ Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet” gündemli toplantı 16 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da, TTB Merkez Konseyi binasında yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkan ve Genel Sekreteri, TTB Şiddet Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri ile TTB Hukuk Bürosu Temsilcisinin yanı sıra Tabip Odalarını, Uzmanlık Derneklerini ve Türk Hemşireler Derneğini temsilen 53 kişi katıldı.

Toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu konunun önemine ve yürütülmesi gereken çalışmalara dikkat çeken bir konuşma yaptı. TTB Şiddet Çalışma Grubu yürütme kurulu adına Dr. HasanOğan Türk Tabipleri Birliği’nce bugüne dek yapılan ve sürdürülen çalışmaları aktardı. Dr. Oğan, 10 Ocak 2010 tarihli hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların konuşulduğu I. Genel Toplantıda alınan kararları değerlendirdi, kararlardan yaşama geçirilenler ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıda katılımcılar konuyu değerlendirip tartışarak önümüzdeki dönem açısından önerilerini dile getirdiler.

Katılımcılar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülmesi gereken çalışmalar şu başlıklarda tartışıldı;

-        Şiddetin bir suç olduğu savının her platformda dile getirilmesi gerektiği,

-        Şiddetin görünebilir olmasını sağlamak açısından ülke genelinde bilimsel verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, sonuçların kamuoyu ile paylaşılması, ayrıca hekimler açısından da şiddet algısının değerlendirilmesinin yapılması,

-        Toplumsal, yöresel gelenek ve göreneklerin hiçbir şekilde şiddeti mazur kılamayacağı, bu tür gerekçelerin kabul edilemeyeceği, aksine bu durumlara karşı daha aktif mücadele yürütülmesinin önemli olduğu,

-        Kriz anını yönetmekten çok risk faktörleri yönetiminin daha da önemli olduğu ve bu nedenle risk faktörlerini azaltacak tedbirlerin uygulamaya konmasının öneminin vurgulanması,

-        Şiddeti doğuran nedenler arasında yer alan sağlık sistemindeki olumsuzluklardan hekimlerinde rahatsız olduğu vurgulanarak daha iyi sağlık hizmeti almak ve vermek için ortak söylemlerin dile getirilmesi, böylece şiddet olaylarındaki hasta, hekim karşıtlığının ortak işbirliğine dönüştürülmesi,

-        Sağlık ortamında hasta, hekim arasında görülen şiddet unsurunun yanı sıra mobbing ve diğer meslek içi şiddetin de değerlendirilmesi,

-        Şiddet sonrası hukuksal sürecin tam ve doğru yürütülmesi açısından yasal raporlamaların usulüne uygun tutulmasının sağlanması

-        Şiddetin önemli sebepleri arasında yer alan yetersiz istihdam sorununun ve aşırı çalışmanın yapılacak olan tespitlerle görünür kılınmasının sağlanması,

-        Şiddetin tek çözüm şeklinin barış olmasından dolayı kullanılacak argümanlar ve dil açısından barışçıl yaklaşımın temel alınması,

-        Şiddet karşısında bugüne dek yapılan basın açıklamaları ve diğer demokratik tepkilerin kamuoyu oluşturulmasında ve sorunun çözümünde yeterli olmadığından hareketle demokratik etkinliklerin daha kapsayıcı ve görünür kılınması yönünde düzenlenmesi gerektiği,

-        Çözüm açısından kötü örneklemeler yerine doğru ve başarılı öykülerin öne çıkartılması,

-        Yaşanan şiddet olaylarının doğrudan muhatabının tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin olmadığının aksine gerçek muhatabın Sağlık Bakanlığı olduğunun sürekli vurgulanması gerektiği,

-        Sağlık ortamında oluşan şiddet olaylarının kişisel nedenlerin dışında uygulanan sağlık sisteminden kaynaklandığının belirtilmesi,

-        Şiddete karşı yapılacak olanlar açısından ulusal ve uluslararası deneyimlerden yararlanılarak, çok yönlü bir çalışmanın yürütülmesinin sağlanması,

-        Çalışmaların daha sistematik yürütülmesini ve de ölçülebilirliğini sağlamak açısından geniş katılımlı yürütmenin oluşturulması, yürütmenin çalışma grubu ile ilgili çalışmalar açısından yönerge ve çalışma programının oluşturması ve bunun ilgili taraflarla paylaşarak kabul görmesinin sağlanması,

-        Bu yönde aşağıdaki kurumsal yapılardan ve temsilcilerinden oluşan “TTB Şiddet Çalışma Grubu Yürütme Kurulu” nun oluşturulması, çalışmaların organize edilmesi, genel toplantılarla ve diğer iletişim yöntemleri ile bu güne kadar yapılmış çalışmaların ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan başlıkların konunun taraflarıyla paylaşılmasının sağlanması.

TTB ŞİDDET ÇALIŞMA GRUBU KURUMSAL YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

1.       TTB MERKEZ KONSEYİ

2.       TABİP ODALARI

a.       İstanbul Tabip Odası

b.      Ankara Tabip Odası

c.       İzmir Tabip Odası

3.       UZMANLIK DERNEKLERİ

a.       Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)

b.      Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

c.       Toraks Derneği

d.      Türk Cerrahi Derneği

e.      Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)

f.        Türkiye Psikiyatri Derneği

4.       TÜRKİYE HEMŞİRELER DERNEĞİ (THD)