Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
Muğla Tabip Odası Basın Açıklaması PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Pazartesi, 04 Ekim 2010 06:27
BASIN AÇIKLAMASI

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak  daha önce de basınla da paylaştığımız açıklamada  Sağlık Bakanı’na “Hekimlere yönelik her türlü küçük düşürücü ifade; hastalarla aramızdaki güven ilişkisini tahrip etmekte, sağlıkta yaşanan sorunların faturasının hekimler olduğu algısına yol açmakta ve bizlere, hemen her gün polikliniklerde, acil servislerde, hastane koridorlarında şiddet olarak geri dönmektedir.” diyerek; Sağlık Bakanı’nı sevgisiz, hürmetsiz, değerbilmez üslup ve tutumundan vazgeçmeye ve doktorlara karşı saygılı olmaya davet etmiştik.

Sağlık Bakanı’nın ve yöneticilerimizin ne yazık ki uyarımıza rağmen tutumlarının değiştirmemesi üzerine Yatağan Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’nde çalışan meslektaşımız Dr Çağlayan Üçpınar 28.9.2010 tarihindeki nöbetinde hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

Hastasının sağlığından başka bir kaygısı bulunmayan, bu amaç için olumsuz şartlara rağmen olağanüstü çaba gösteren meslektaşımız ve bir hastane güvenlik görevlisi nedensiz bir şekilde görev  başındayken saldırıya uğramışlardır.

Son bir hafta içinde ülkemizin hemen her bölgesinde hekimlere yönelik şiddet örnekleri göstermektedir ki; toplumumuzdaki yaygın şiddet ortamı endişe verecek boyutlara ulaşmıştır. Sağlık meslek alanı can güvenliği konusunda riskli bir alan haline gelmiştir. Şiddeti önleyici önlemlerin ivedilikle yasal ve idari düzlemde ele alınmasının önemi açıktır.

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin nedenleri olarak;  toplumumuzda şiddete maruz kalma ve şiddeti çözüm olarak görme oranının giderek artması,  sağlık kuruluşlarında yeterli güvenlik tedbirlerinin olmaması, ekonomik kriz, alkol, madde kullanımının yaygınlaşması, medyanın sağlık haberleri ile ilgili tutumu ve Sağlıkta Dönüşüm Projesinin yarattığı olumsuz sağlık ortamı ve çalışma koşulları ile Sağlık Bakanı ve Başbakan’ın sağlık çalışanlarını hedef gösteren açıklamaları en önemli ve belirleyici etkenler olarak görülmektedir.

Isparta-Burdur Tabip Odası’nın 2008 yılında sağlık çalışanları arasında yaptığı bir araştırmaya göre: tüm meslek yaşantısı boyunca en az bir kere şiddete maruz kalma oranı ortalama %64’tür ,çalışma yaşamları boyunca en az bir defa şiddet içeren olaya tanık olduğunu  söyleyen sağlık çalışanı oranı % 96’dır . Son bir yıl içinde çalıştıkları kurumda şiddet içeren en az bir olaya tanık olduğunu söyleyen sağlık çalışanı oranı %56’dır.  Pratisyen hekimler %66 ile en fazla şiddete tanık olan gruptur.

Muğla Tabip Odası olarak;
• Hekime ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete verilen cezaların arttırılmasını,
• Sağlık kurumlarında güvenli çalışma ortamları yaratılmasını,
• Güvenlik önlemlerinin arttırılmasını,  hastaneye her tür silahla girişin  önlenmesini,
• Hekimler ve sağlık çalışanlarının saldırıyla baş etme konusunda eğitilmesini,
• Medya çalışanlarının şiddet konusunda ki duyarlılığının  arttırılmasını zorunlu görüyoruz.

Ayrıca;
• Sağlık yöneticileri ve siyasi yetkililer, sağlık sorunlarının çözümü olarak da, sorunların nedeni olarak da hekimleri görmek ve göstermekten vazgeçmelidir. Çünkü sağlık sorunlarının çözümü de, sağlık sorunlarının nedeni de hekimler değildir.
• Sağlık idarecileri ve yetkililer, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddette hekimlere sahip çıkıcı tutumlar içinde olmalıdır.

Hekime yönelik olarak giderek artan şiddetin, medyada yer alan hekimi aşağılayıcı, karalayıcı ve küçük düşürücü açıklamalardan ve yorumlardan da güç aldığı açıktır. Hekimler, her gün ağırlaştırdıkları yönetmelik ve uygulamalarla çalışma ortamını hekimler aleyhine bozan Sağlık Bakanlığının,  aynı çabayı hekime yönelik şiddete karşı da göstermelerini beklemektedirler. Hekime yönelik şiddetin sorumlusu yalnızca şiddeti uygulayanlar değil,  aynı zamanda şiddete sessiz kalıp, gereğini yapmayan, hekimi korumayan yetkililerdir.

Ağır, yorucu ve olumsuz şartlarda, hastaları için canla başla çalışırken şiddete maruz kalan meslektaşımıza yapılan çirkin saldırıyı bir kez daha nefretle kınarken   özel olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan ya da dolaylı olarak hedef gösterenleri söz ve eylemlerini bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.

MUĞLA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU