Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
TTB ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU GENEL TOPLANTISI, 19 Ocak 2010 Ankara PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Çarşamba, 20 Ocak 2010 09:33
TUTANAK

10 Ocak 2010 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nde yapılan TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu’nun ilk geniş katılımlı toplantısına değişik bölgelerden tabip odaları başkan ve komisyon üyeleri, uzmanlık dernekleri yönetim kurulu üyeleri, hemşirelik derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 34 kişilik çağrılı bir grup katıldı.

İki bölüm halinde gerçekleşen toplantının birinci bölümünde bugüne dek yapılanlar ve yapılanlar üzerine düşünceler, ikinci bölümde ise yapılan ve sürdürülen çalışmaların daha da yaygınlaştırılması için yeni öneriler ve bunlara ek olarak yapılması gerekenler ele alınarak katılımcıların görüşleri alınarak bazı kararlar alındı.

KARARLAR

1.         Şiddetin temel nedenleri arasında yer alan ve dünyadaki neoliberal ekonomik politikaların ülkemizdeki yansıması Sağlıkta Dönüşüm Programı ile şiddet arasındaki ilişkinin görünür kılınmasına,

2.         TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu çalışmalarını hekim, hasta-hasta yakını ve kamu-özel kurum sorumlularına yönelik olarak yürütmesine,

3.         TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu ile yılda en az 2 kez genel toplantılar yapılmasına,

4.         Tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin bünyelerinde en kısa sürede  “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” oluşturup, “Alo Acil Şiddet Hattı” açılmasına,

5.         TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Alt Çalışma Gruplarına ( Eğitsel, Yönetsel ve Hukuksal) kurumsal ve bireysel katkı sunacak yeni üyelerin katılımı için oda ve dernek yöneticileri aktif çaba göstermesine,

6.         Yaşanan şiddet olaylarının ve bu konuda yapılan çalışmaların gruba hızla ulaştırılmasına,

7.         Şiddet web sayfası (www.ttb.org.tr/siddet)  kullanımının geniş kesimlerle paylaşılması için tüm tabip odaları ve uzmanlık dernekleri ve diğer paydaşların mevcut web sayfalarından TTB şiddet web sayfasına en kısa sürede link vermesine,

8.         Şiddet Çalıştayı’nın CD formatında ve de merkezi üretilen bilgi ve yaklaşımların Oda ve uzmanlık derneklerine ulaştırılmasının çalışma grubu sekretaryası tarafından sağlanmasına,

9.         TTB şiddet bildirim formunun tüm tabip odaları ve uzmanlık dernekleri tarafından kullanılması ve geri bildirim yapılması yönünde ilgili kurumlara yazı yazılmasına,

10.     Kamu ve sivil toplum kurumları ile sağlık çalışma alanlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” yasal mevzuatının ve birimlerinin oluşturulması açısından ortak çalışmaların yürütülmesine,

11.     Hastanelerde oluşturulan Sağlık Güvenliği Komisyon’ların Oda ve uzmanlık derneklerinin desteğiyle işlevsel kılınmasına,

12.     TTB olarak Sağlık, Çalışma ve İçişleri Bakanlığı nezdinde, odalar olarak ta bu bakanlıkların il temsilcileri düzeyinde şiddetle ilgili bilgilendirme yapılması, önlem alınmasının istenmesine,

13.     Şiddet olaylarının rutin olarak İl İnsan Hakları Kurulu’na bildirilmesi ve bildirimlerin takibinin yapılmasına,

14.     Tüm sağlık çalışanlarını kapsayan imza kampanyasının başlatılması ve bu imzaların ilgili bakanlıklara ulaştırılmasına,

15.     Her türlü şiddete uğramış hekimlere hukuki destek sağlanması ve hekimlerin şiddetin hukuksal yönü açısından bilgilendirilmesine,

16.     Uzmanlık dernekleri kongrelerinde ve 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde şiddet konulu toplantı ya da duyurular yapılmasına,

17.     Medya iletişimi açısından “İyi Sağlık Haberciliğinde Moskova Kılavuzu” ilkeleri yönünde çalışmaların yürütülmesine,

18.     Simgesel eylemler olarak afiş, broşür, sticker, ajanda, takvim gibi ürünlerin hazırlanarak hekimlere dağıtılmasına,

19.     Şiddet uygulanan sağlık birimlerine Tabip Odaları tarafından “denetim gezisi” yapılması ve bu sağlık birimlerinin Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına “iş sağlığı ve güvenliği” açısından uygun çalışma koşullarının bulunmadığı yönünde uyarıda bulunulmasına,

20.     Prof.Dr. Göksel Kalaycı’nın öldürülüşün 5.yılına denk gelen 12 Kasım 2010 tarihini “Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Günü” ilan edilmesi ve bu günde tüm illerde odalar ve uzmanlık derneklerince etkinlik düzenlenmesine,

21.     Şiddet uygulanan kurumlarda basın açıklamalarına ek “Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı” ve de “Kendimizin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Yaşam Hakkı” için üretimden gelen demokratik etkinliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılmasına,

22.     Güvenlik görevlilerinin sağlık ortamında uygulanan şiddet konusunda özel eğitim almasının sağlanmasına,

23.     Silah ruhsatlarına kolay erişime dikkat çekilmesi ve hekimlerin bu konuda daha özenli davranmasına yönelik çalışmaların yapılmasına,

24.     Şiddete maruz kalan kişiler için yapmaları gereken algoritmanın hazırlanması ve yaygınlaştırılmasına karar verildi.