25 Mayıs 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI, HASTALIK CE ANALIK SİGORTALARI UYGULAMALARI HAKKINDA 3 SAYILI SSK GENELGESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : X-İş. Ka.D.-031-1093/7969 3.3.1986

Konu : İşkazaları ile Meslek Hastalıkları,

Hastalık ve Analık Sigortaları Uygulamaları.

[if !supportEmptyParas] [endif]

G E N E L G E
3

Bilindiği üzere, ülkemizde, 4772 Sayılı Kanun ile, 1.7.1946 tarihinden itibaren İş kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortalarının, 5502 sayılı Kanun ile de 1.3.1951 tarihinden itibaren Hastalık Sigortasının takibine başlanılmıştır.

1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, 4772 ve 5502 Sayılı Kanunlarla bu Kanunların ek ve değişikliklerine ait Kanunlar yürürlükten kaldırılmış ve bu Kanunda İş kazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortaları Uzun Vadeli Sigorta Kollarıyla birlikte bir arada yer almıştır.,

Sözkonusu sigorta kolları uygulamalarının Genel prensiplerini tespit ederek Kurum teşkilatı içinde uygulamanın doğru ve yeknesak bir şekilde yürütümünü sağlamak ve lüzum görülen konularda açıklamalarda bulunup talimat vermek için, başlangıçtan itibaren Genel Müdürlüğümüzce muhtelif genelgeler yayınlanmıştır.

Ancak, geçen uzun süre zarfında bahsi geçen genelgeler sayısı büyük rakamlara ulaşmış ve bunlardan bir kısmı işlerliğini ve güncelliğini kaybetmiş, bazı benzer konularda ise aralıklarla birden fazla genelge yayınlanmış olup, bu hususların uygulamada başvurulması icabeden durumlarda zorluklara, dolayısıyla işgücü ve zaman kaybına sebep olduğu tespit edilmiş bulunduğundan, genelge sayısının asgariye indirilmesi gerekli görülmüştür.

Bu durum nazara alınarak, hazırlanan bu genelgede;

381, 847, 893, 988, 1038, 1110, 1323, 1443, 1513, 1526, 1534, 1535, 1803, 1812, 2067, 2147, 2204, 2297, 2298, 2312, 2334, 2345, 2381, 2540, 2845, 2919, 2940, 3064, 3097, 3117, 3150, 3151, 3174, 3208, 3264, 3271, 3281, 3298, 3299, 3334, 3353, 3358, 3386, 3400, 3404, 3413 sayılı genelgeler birleştirilmiş olup, 1948/7, 1948/10, 1948/12, 1948/13, 1948/19, 1948/21, 1948/28, 1948/32, 1948/33, 1948/34, 1948/38, 1948/39, 1949/8, 1949/11, 1949/12, 1949/14, 1949/15, 1949/24, 1949/36, 1949/44, 1949/49, 1949/50, 1949/57, 5, 7, 8, 18, 30, 34, 55, 56, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 90, 93, 104, 107, 108, 116, 132, 141, 144, 150, 166, 168, 182, 189, 190, 199, 221, 223, 224, 228, 235, 240, 253, 256, 260, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 281, 287, 288, 291, 292, 309, 311, 330, 352, 356, 357, 361, 382, 383, 387, 390, 400, 404, 405, 411, 415, 416, 418, 419, 420, 428, 429, 444, 449, 450, 455, 463, 464, 465, 481, 482, 491, 494, 499, 500, 502, 511, 539, 545, 572, 573, 596, 621, 622, 657, 665, 681, 682, 706, 709, 715, 723, 739, 758, 760, 771, 778, 807, 820, 823, 824, 843, 846, 886, 898, 915, 933, 942, 968, 969, 980, 994, 1020, 1036, 1069, 1070, 1072, 1109, 1111, 1153, 1160, 1170, 1171, 1180, 1183, 1187, 1188, 1190, 1209, 1216, 1255, 1274, 1276, 1320, 1324, 1325, 1329, 1330, 1367, 1372, 1400, 1406, 1407, 1459, 1463, 1505, 1512, 1514, 1529, 1530, 1552, 1619, 1631, 1633, 1689, 1886, 1892, 1912, 1921, 1930, 1939, 1969, 2028, 2087, 2106, 2190, 2266, 2310, 2324, 2344, 2347, 2402, 2408, 2422, 2434, 2517, 2531, 2612, 2682, 2767, 2779, 2855, 2876, 2924, 2947, 2950, 2959, 3065, 3072, 3092, 3098, 3115, 3132, 3149, 3170, 3182, 3194, 3265, 3270, 3273, 3276, 3285, 3335, 3392 sayılı genelgelerde, gerek mesnetleri olan Kanunların yürürlükten kalkmış olması, gerekse fonksiyonlarını yitirmiş olduklarından, ayrıca bir kısmında bahis konusu edilen hususlar Genel Müdürlük talimatı niteliğinde olan (363) yayın numaralı "506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortaları Uygulamaları Bakımından Sağlık Personeli El Kitabı"nda ve (371) yayın numaralı "506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Hastalık ve Analık Sigortaları Uygulamaları" isimli kitaplarda yer almış bulunduğundan, yürürlükten kaldırılmışlardır.

Böylece tek tip ve 7 Bölüm olarak hazırlanan bu genelgenin, zaman içinde değişecek esasları, yine aynı genelge üzerinde ek ve değişiklik yapılmak suretiyle işlerliği devam ettirilecektir.

Ayrıca, genelgede tereddüt edilen hususlarda, ünitelerimiz kendi görüşlerini de belirterek, Genel Müdürlüğümüz İşkazaları Dairesi Başkanlığı ile yazışma yapacaklardır.

I.BÖLÜM : PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİYLE İYİLEŞTİRME
VASITALARI

II.BÖLÜM : YOL PARALARI İLE ZARURİ MASRAF KARŞILIKLARI

III.BÖLÜM : SİGORTALILARIN SUÇ SAYILIR HAREKETLERİ İLE

BAĞIŞLANMAZ KUSUR HALLERİ

IV.BÖLÜM : İLAÇ BEDELLERİNE KATILMA VE BEDELLERİNE

İŞTİRAK EDİLMEYECEK İLAÇLAR

V.BÖLÜM : TEDAVİ KARTLARI İLE SAĞLIK KARNELERİ

VI.BÖLÜM : TOPLULUK SİGORTALARI

VII.BÖLÜM : KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA-

LARI İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ KONULAR.

A-Sigortalılara verilecek istirahat ve yapılacak ödemelerle ilgili esaslar.

B-Kurum Sağlık Tesislerinin İdari Yönden yeniden düzenlenmesi sebebiyle Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları ile ilgili olarak yapılacak işlemler.

C-Poliklinik muayene ücretleri.

D-Bünyece elverişli olmadıkları işlerde çalıştırılanlar.

E-Maktu gebelik, doğum ve emzirme yardımlarının miktarları.

F-Analık yardımlarından yararlanabilmek için sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş olduğunun tespiti.

G-Geçici işgöremezlik ödeneğine esas günlük kazanç.

H-Geçici işgöremezlik ödeneği verilmesinde sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları eş-çocuklarının tespiti.

İ-Kurum dışı sağlık tesislerinde tedavi gören sigortalılara verilecek geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesabı.

J-Aynı zamanda birden çok işyerinde muhasebeci ve müşavir olarak çalışan sigortalılar.

K-Sağlık belgesi uygulaması.

L-Sağlık karnesi ve kartlarının düzenlenmesi.

M-Hekim Yetkisi.
N-Enjeksiyon bedelleri.
O-Katma değer vergisi.

Ö-Muhtarlık belgesi ile yapılacak ödemeler.

P-Sakat sigortalıların muayene ve tedavileri.

R-İşçi kuruluşları mensuplarının Kurumumuzda iş takip etmeleri.

S-Türkiye ile Libya A.H.S.C. arasında yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi esaslarına göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Yönünden Yapılacak işlemler.

T-Süreksiz Tarım İşçileri ile ilgili olarak Kısa Vadeli Sigorta Kolları Yönünden Yapılacak İşlemler.

BÖLÜM I

PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİYLE
İYİLEŞTİRME VASITALARI

PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİ

Bilindiği üzere;

-506 Sayılı Kanunun 12. maddesinin (D) fıkrası hükmüne göre, sigortalılara geçirdikleri işkazası veya tutuldukları meslek hastalığı sebebiyle, lüzum gösterilen her türlü protez araç ve gereçleri,

-Anılan Kanunun 32. maddesinin (b) fıkrası, 34. maddesi ve değişik 36. maddesi hükümlerine göre de sigortalılarla Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara iyileşmelerine yarayacak yahut işgöremezliklerini az çok gidermeleri için gerekli görülecek protez araç ve gereçleri,

Kurumumuzca temin edilmektedir.

İnsan vücudunda anatomik maddi bir noksanlık meydana geldiğinde, bu noksanlığı gidermek için tatbik edilen bütün araçlara protez denilmektedir. Buna göre, hareket sistemini ilgilendiren suni kol ve bacak bu gruba girdiği dibi, göz, burun, kulak, diş, meme ve buna benzer uzuvların yokluğunu giderecek araçlar da protezdir.

Ayrıca, vücutta madde noksanlığı bulunmadığı, yalnız fonksiyonel noksanlık bulunduğu, yani o uzvun kendisinden beklenen işi görememesi halinde tatbik edilen ve hastanın hayatı boyunca kullanması gereken cihazlar da protez grubuna girmektedir.

Bu duruma göre;

1-Üst ve alt taraf ekstremitelerinin bir veya bir kaçının yokluğu amputasyonu, dezartikülasyonu veya göz, kulak, burun, diş, meme gibi uzuv noksanlığı hallerinde, uzvun bütünlüğünü sağlamak üzere verilen cihazların,

2-Vücutta madde noksanlığı olmamakla beraber, mevcut fonksiyonel noksanlığın telafisi için verilen ve hastaların hayatı boyunca kullanması gereken cihazlar, özetle : Poliomyelit sekellerinde, Mal ve Pot (Tbc.) sekellerinde, paraplejilerde, spastik felçlerde, her türlü Psödo/Artrozlarda, Scolioslarda, Hemiplejilerde, polinevritlerde ve sair hallerde verilen cihazların,

3-Görme bozukluğu, işitme bozukluğu, hareket bozukluğu gibi hallerde verilen gözlük, işitme cihazı ve motorsuz veya motorlu sandalye ve arabaların,

Protez olarak mütalaa edilmeleri gerekmektedir.

Bahsi geçen protez araç ve gereçlerinden olup, temini özellik arzeden bir kısım protezlerle ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

MALÜL ARABALARI

Yönetim Kurulumuzca alınan kararlara göre;

-Tek ayağından yoksun veya tek ayağı tutmayan sigortalıların, protez, koltuk değneği, destek cihazı v.s. gibi araçlarla yürümelerini sağlayabilecekleri, esasen psikolojik yönden de şahıs protez kullanmayı tercih edeceği cihetle, bu kimselere malül arabası verilmesine mahal bulunmamaktadır.

-Sigortalı olmadan evvel herhangi bir uzuv arızasına duçar olan bir kimseye, sigortalı olduktan sonra motorlu veya motorsuz malül arabalarının verilmesi mümkün görülememektedir.

Diğer taraftan, sağlık kurullarımızca düzenlenen raporlar arasındaki az da olsa, çelişkileri kaldırarak imkan nispetinde birlik ve beraberliği sağlamak, dolayısıyla haksızlıkları önlemek ve gereksiz yere Kuruma mali külfet yükletilmemesi amacıyla motorlu veya motorsuz malül arabası verilmesini gerektiren koşullar tespit edilerek aşağıda belirtilmiştir.

A)Motorsuz malül arabası verilmesini gerektiren hastalık ve arızalar:

1)Her iki alt ekstremitede medulla Spinelis lezyonlarına ve vertebra kırıklarına bağlı olarak meydana gelmiş paraplejiler,

2)Polinevrit sekeli (üst ekstremiteler sağlam kalmak şartıyla) paraplejiler,

3)Her iki alt ekstremitenin işe girdikten sonra fonksiyonlarını yapamayacak derecedeki polio sekelleri,

4)Alt ekstremitelerin çeşitli nedenlere bağlı iki taraflı ve protez kullanılmasına olanak vermeyen amputasyonları,

5)İki taraflı kalça dezartikülasyonu,

6)Bir tarafın kalça dezartikülasyonu ile birlikte diğer tarafın herhangi bir seviyeden amputasyonu,

7)Bir alt ekstremitenin amputasyonu ile birlikte diğer alt ekstremite mevcut, cihaz ve protez kullanılmasına olanak vermeyen pseudo artrozlar.

Yukarıda sayılan arıza ve hastalıklardan herhangi birinin mevcudiyetinin, içinde Ortopedi, Hariciye, Fizik Tedavi, Asabiye, Dahiliye, K.B.B. ve Göz Hastalıkları Mütehassıslarının bulunduğu tam teşekküllü sağlık kurullarınca ve ayrıca İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde Rehabilitasyona tabi tutulan hastalara münhasır olmak üzere, bu sağlık tesisimiz sağlık kurulunca tanzim edilen raporlarla tespiti halinde, iş göremezliğinin az çok giderilmesi için bu sakatlıkları nedeniyle sigortalıya motorsuz malül arabası verilmesi gerekmektedir.

B)Motorlu malül arabası verilmesini gerektiren hastalık ve arızalar:

Grubunda belirtilen hastalık veya sakatlıkların yanında;

1-El, ön kol ve kol'un tek taraflı fonksiyonuna mani olan arızalar,

2-Koroner yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü gibi iskemik kalp-damar hastalıkları,

3-Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları,

Gibi hastalık ve arızalarının bulunması nedeniyle bu aracı hareket ettirmenin güç olması veya hareket ettirmesi halinde şahsın sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda yukarıda esasları belirtilen sağlık kurulu raporuna müsteniden sigortalıya motorlu malül arabası verilir.

Ancak, yukarıdaki şartları haiz olsalar dahi;

1-Üst ekstremitelerin (iki taraflı) fonksiyonlarının çeşitli nedenlerle tam olmaması hallerinde,

2-Daha önce epilepsi olduğu tespit edilmiş bulunan vak'alar,

3-Serebroscleroz ve seniliteler,

4-Debilite, şizofreni ve siklofreniler,

5-Trafiğe çıkmasını ve bu yüzden motorlu araç kullanmasını engelleyecek derecede dekompanse kalp yetmezlikleri, renk körlüğü, tashihi mümkün olmayan görme ve işitme bozukluklarından herhangi birinin bulunması,

Hallerinde motorlu malül arabası verilmez. Bu gibi sigortalılara, arızalarına göre çekçekli veya çekçeksiz motorsuz malül arabası verilmesi icap eder.

AĞIZ PROTEZLERİ

Bilindiği üzere, geçirdikleri işkazası veya tutuldukları meslek hastalığı sebebiyle dişlerini kısmen veya tamamen kaybeden sigortalılara, 506 sayılı Kanun'un 12. maddesinin (D) fıkrası hükmü gereğince, lüzum gösterilen ağız protezleri Kurumumuzca temin edilmektedir.

Hastalık Sigortası Kolundan ise, sigortalılar ile emekli sigortalıların ağız protezleri, 506 Sayılı Kanun'un 2167 sayılı Kanun'la değiştirilen 32. maddesinin (B) fıkrası hükmüne istinaden hazırlanan Yönetmelik esaslarına göre sağlanmaktadır.

Ancak, her iki sigorta kolundan Kurumumuzca sağlanan ağız protezi yardımları, esasta farklılık göstermektedir. Buna göre, İşkazası ve Meslek Hastalığı sonucu dişlerini kaybeden sigortalılara yapılacak ağız protezlerinin masraflarının tamamının Kurumumuzca karşılanması icabetmekte iken, Hastalık Sigortasından Kurumumuzca yapılan ağız protezlerinin metal bedelleri ilgililerce karşılanmakta veya kişilere, Kurum dışındaki hekimlere yaptırdıkları ağız protezlerine karşılık, belirli bir miktar ödeme yapılmaktadır. Bu itibarla, sözkonusu sigorta kollarından yapılan işlemlerin birbirleriyle karıştırılmaması gerekir.

Ağız protezlerinin temininde uygulamalar sırasında şekil yönünden bazı ayrıcalıklar bulunduğundan, tatbikatta paralellik, kolaylık ve işlerlik sağlanması ve bir kısım bürokratik işlemlerin azaltılması bakımından, konu yeniden ele alınmış ve her iki sigorta kolundan sağlanması gereken ağız protezlerinin temininde uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

İŞKAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI

SİGORTASINDAN SAĞLANAN AĞIZ PROTEZLERİ

I-Kurumumuzun Diş Tedavi ve Protez Merkezi veya Kliniği bulunan yerlerdeki sigortalıların, ağız protezlerinin sağlanması için, bu tesislerimize müracaatları gerekmektedir.

Yapılacak ağız protezlerinde maden yerine plastik protez ile plastik kron ve köprü kullanılacak, ancak, plastik madde ile birlikte maden kullanılmasının da tıbben zorunlu görülmesi halinde, altın ve platin gibi kıymetli madenler dışında metal madde kullanılacak ve buna ait masrafların tamamı Kurumca karşılanacaktır.

II-Ağız Protezlerinin Kurumumuzca sağlanamadığı yerlerde;

&A)Kurum Sağlık Tesisinde diş hekimi bulunuyor ise, örneği belirlenen raporla lüzum gösterilen ağız protezinin temini için sigortalı mahallinde protezin yapılabileceği resmi hastane veya üniversite hastanelerinden birine sevkedilecek ve bu konuda ihtiyar edilecek masrafın tamamı Kurumumuzca karşılanacaktır.

B)Sağlık Tesisimizde diş hekimi bulunmayıp, ancak o mahalde diş çekimi, dolgu ve tedavisi konusunda sözleşmeli diş hekimi varsa bu taktirde ağız protezine sözleşmeli hekim lüzum gösterecek ve (A) fıkrasında belirtilen işlemler yapılacaktır.

C)Kurumumuz sağlık tesisinde diş hekiminin, ayrıca o mahalde sözleşmeli diş hekimimizin de bulunmadığı hallerde, başhekim veya yetkilisi tarafından ağız protezine lüzum gösterilecek ve (A) fıkrasında belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

D)Kurumumuz Sağlık Tesisinin bulunmadığı yerlerde S.S.Y.B. Sosyalizasyon Teşkilatına bağlı Sağlık Ocağı Hekimince ağız protezine lüzum gösterilecek ve yine (A) fıkrasında belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır.

E)Ağız protezinin mahallinde sağlanamadığı durumlarda ise, sigortalı protezin yapılabileceği en yakın Kurumumuz Diş Tedavi ve Protez Merkezi veya Kliniğine, yahut resmi hastane veya üniversite hastanelerinden birine sevkedilerek protezi yaptırılacaktır.

Şu kadar ki, sigortalının mağduriyetinin önlenmesi için gittiği yerde protezinin öncelikle yapılması temin edilecektir.

Diğer taraftan, yapılacak ağız protezlerinde maden yerine plastik protez ile plastik kron ve köprü kullanılması, ancak, plastik madde ile birlikte maden kullanılmasının da tıbben zorunlu görülmesi halinde, altın ve platin gibi kıymetli madenler dışında metal madde kullanılması icap ettiği hususunun, sevk sırasında ilgili sağlık tesisine önemle duyurulması gerekmektedir.

HASTALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN

AĞIZ PROTEZLERİ

506 Sayılı Kanunun, 2167 Sayılı Kanunun 3. maddesi ile değiştirilen 32. maddesinin (B) fıkrasına istinaden hazırlanan "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelik" ilişiktir.

Sözkonusu Yönetmeliğe göre;

1-Kurumumuzun Diş Tedavi ve Protez Merkezi veya Kliniği bulunan yerlerdeki sigortalılar ile Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların, ağız protezlerinin sağlanması için, bu tesislerimize müracaatları gerekmektedir.

2-Ağız protezlerinin Kurumumuzca sağlanamadığı yerlerde;

A)Kurum sağlık tesisinde diş hekimi bulunuyor ise, örneği belirlenen raporla lüzum gösterilen ağız protezinin, muayenehanesi olan diş hekimine yaptırılmasını müteakip, sağlık tesisimiz diş hekimince protezin rapora uygunluğu tespit edilecektir.

B)Kurumumuz sağlık tesisinde part-time çalışan diş hekiminin lüzum gösterdiği ağız protezini, ilgili dilerse aynı hekime yaptırabilecek bu taktirde, sağlık tesisinde bir başka diş hekimi varsa, protezin rapora uygunluğunun tespiti bu hekim tarafından, başka diş hekimi yoksa, başhekim veya yetkilisi tarafından yapılacaktır.

C)Sağlık tesisimizde diş hekimi bulunmayıp, ancak o mahalde diş hekimi, dolgu ve tedavisi konusunda sözleşmeli diş hekimimiz varsa, (A) fıkrasında açıklanan esaslara göre sözleşmeli hekim ağız protezine lüzum gösterecektir.

a)Ağız protezini muayenehanesi olan bir başka diş hekimi yaparsa, lüzum gösteren sözleşmeli diş hekimi protezin rapora uygunluğunu tespit edecektir.

b)İlgili, dilerse protezini, lüzum gösteren sözleşmeli diş hekimine yaptırabilecek, bu taktirde, protezin rapora uygunluğu başhekim veya yetkilisi tarafından tespit edilecektir.

D)Kurumumuz sağlık tesisinde diş hekiminin, ayrıca o mahalde sözleşmeli diş hekimimizin de bulunmadığı hallerde, başhekim veya yetkilisi tarafından ağız protezine lüzum gösterilme yeterli görülecek, ancak bu taktirde,

protezin rapora uygunluğunun kontrolu bakımından muayenehanesi olan diş hekimince, şemada yapılan protez gösterilecek ve rapora uygunluğu yine başhekim veya yetkilisi tarafından tespit edilecektir.

E)Kurumumuz sağlık tesisinin bulunmadığı yerlerde ise, (D) fıkrasında açıklanan esaslar dairesinde; S.S.Y.B. Sosyalizasyon Teşkilatına bağlı Sağlık Ocağı Hekimince ağız protezine lüzum gösterilecek ve yapılan protezin rapora uygunluğu tespit edilecektir.

F)İlgililere, lüzum gösterilecek ve Kurum dışında yaptırılacak ağız protezleri için, bahsi geçen Yönetmelik esaslarına göre Kurumumuzca yapılacak ödeme miktarı konusunda bilgi verilmesi uygun görülmektedir.

G)Ağız Protezleriyle İlgili Olarak Yapılacak Yardıma Dair Yönetmelik'in 2. maddesi esaslarına göre ödeme yapılabilmesi için, ağız protezinin yaptırıldığı diş hekimi veya sağlık tesisince düzenlenen faturanın ibrazı şarttır.

Yönetmeliğin 2. maddesi hükmüne istinaden, Kurumumuz Diş Tedavi ve Protez merkezi veya Kliniği bulunmayan yerlerde, sigortalılarla, Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı almakta olanlara, belirlenen protez yapım ve onarım türleri için, 13 Mayıs 1985 tarihinden itibaren, aşağıdaki tarife üzerinden ödeme yapılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüş bulunmaktadır.

Kron 6.000 .-(altıbin)TL

Kron Sökümü 1.000.- (bin) TL

Tam Protez (Akrilik, tek çene) 20.000.- (yirmibin) TL

Bölümlü Protez (Akrilik, tek çene) 20.000 .-(Yirmibin) TL

Tamir (Akrilik protezde kırık veya çatlak) 2.000 .-(İkibin) TL

Kron-Köprü tamiri (Her üye için) 3.000 .-(Üçbin) TL

Kronlar ile müteharrik protezlerin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılmaları halinde, toplam olarak tek çene için kron dahil 20.000.-(Yirmibin) TL, iki çene için 40.000.-(Kırkbin) TL ödeme yapılacak ve bu meblağlar hiçbir şekilde aşılmayacaktır.

Sözkonusu protez yapım ve onarım türleri ile ilgili ödeme miktarlarının tespitinde fatura tarihi esas alınacaktır.

DİŞ TEDAVİLERİ

Kurum sağlık tesisinin, Diş Tedavi ve Protez Merkezi veya Kliniğinin ve anlaşmalı diş hekimimizin bulunmadığı, dolayısıyla diş tedavilerinin Kurumumuzca sağlanamadığı yerlerdeki sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin, diş tedavilerinin temini için, bulundukları yerdeki Devlet veya Üniversite Hastanelerine sevk edilmeleri, tedavinin anılan sağlık tesislerinde de sağlanamaması halinde, en yakın Kurum sağlık tesisine gönderilmeleri icap etmektedir.

GÖZLÜKLER

-Gözlük camlarının numaralarının değişmesi halinde, bunların Kurumumuzca her zaman temini,

-Gözlük çerçevelerinin kullanılma sürelerinin 4 (Dört) Yıl olarak kabulü,

-Buna göre; Kurumumuzdan gözlük almış olan sözkonusu kimselerin, branş hekimince yapılan muayeneleri sonunda, gözlük cam numaralarının değişmiş olduğu tespit edildiği taktirde, bu camların belli bir süreye bağlı olmaksızın her zaman Kurumca temini, 4 üncü yılın sonunda ise, değişen cam ile birlikte gözlük çerçevelerinin de değiştirilmesi,

Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiş bulunmaktadır.

II-İYİLEŞTİRME VASITALARI

506 sayılı Kanunun 35. ve değişik 36., 42. maddeleri hükümleri uyarınca, sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ana ve babaları ile Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları, Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalara bahis konusu Kanunun 33. maddesi (C) fıkrası hükmüne istinaden gerekli iyileştirme vasıtaları temin edilmektedir.

Buna göre, ilgililerin geçici bir süre için kullanmalarına lüzum gösterilen ve aşağıda belirtilen iyileştirme vasıtalarının sağlanması mümkün bulunmaktadır.

-Ayak, ayak bileği ve parmakları hastalıklarında, konjenital deformitelerinde, felçlerinde ve travmalarında verilen her türlü düzeltici atel ve cihazlar ile Dennis, Brown ateli, ortopedik bot ve ayakkabılar (tarafı iki santimden kısalıktan aşağı olanlara verilmeyeceğinden, bu hususun raporda belirtilmesi) her çeşit somel ortopedikler ve sair cihazlarla kısalık olmamasına rağmen, bilhassa çocukların içe veya dışa basmaları halinde düztabanlık gibi ayak deformitelerinde de verilen bot veya ayakkabılar,

-Diz ve oynağı hastalıklarında, konjenital deformitelerinde felçlerinde ve travmalarında bot ile birlikte verilen her türlü düzeltici ve destekleyici cihazlar,

-Kalça ve oynağı hastalıklarında, konjenital deformitelerinde ve travmalarında bot ile birlikte verilen her türlü, yükten kurtarıcı, destekleyici ve düzeltici cihazlar (Thomas cihazı, kalça atelleri, Hohhmann apareyi, Forrester-Brown ateli, Jordan ateli, Pergel ponseti cihazı vesaire gibi araçlar)

-Bel kemiği hastalıklarında konjenital deformitelerinde ve travmalarında verilen her türlü, yükten kurtarıcı, destekleyici düzeltici ve destekleyici cihaz ve korseler (Lombostat korse, çelik korseler, taylor korsesi, Milvauke skolyoz korsesi,sellüloid korseler, plastik minerva tipi boyun korseleri, boyun Colları "Düz veya ayarlı" vesaire gibi araçlar)

-Kol, dirsek, ön kol, el bileği ve parmakları hastalıklarında, konjenital deformitelerinde, travma ve felçlerinde verilen her türlü düzeltici ve destekleyici atel ve cihazlar,

-Ayrıca, koltuk değnekleri, kanadiyen tipi değnekler,, üçlü veya dörtlü yürümeye yardımcı değnekler, dizlik ve bileklikleri, varis çorapları, kasık bağları (çocuklarda) suspansuvarlar, idrar ve gayita torbaları, batın korseleri ve sair araçlar,

-Peroneus felçlerinde bot ile birlikte aksak fonksiyonları normal hale getirmek maksadıyla düzeltici olarak verilen spiral atel, mold, kısa yürüme cihazı ve correctıon yapılan ayaklara verilen Saint Germain ateli,

-İyileştirme gayesiyle düşünülüp yapılan ameliyatlardan sonraki nekahat devrinde veya correction için verilecek cihaz ve protezler (Örneğin, O Bein, X bein, yumuşak doku ve kemik ameliyatlarını müteakip verilen cihazlar),

-Vücutta madde noksanlığı olmamakla beraber, mevcut fonksiyonel noksanlığın telafisi için bot ile birlikte verilen cihazlar özetle poliomyeliz sekellerinde, mal de pot (Tbc.) sekellerinde, paraplejilerde, spastik felçlerde, her türlü pseudoartrozlarda, scoliozlarda, hemiplejilerde, polinevritlerde, ve sair hallerde verilen cihazlar,

Ancak, sözkonusu cihazlar sekel hallerinde veya hayat boyunca devamlı olarak kullanılmayı gerektiren durumlarda protez olarak kabul edildiklerinden sözügeçen kimselere temin edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, doğuştan olma veya sonradan meydana gelen kalp ve damar hastalıklarında kullanılan damar greftleri, kalp kapakları, pace maker (pil) kemik defektlerinde kullanılan sun'i kemik greftleri, sun'i mafsallar ve saire gibi endo-protezler, iyileştirme vasıtaları arasında sayıldıklarından, bunların da ilgililere Kurumumuzca temini icabetmektedir.

III-ORTAK KONULAR

Temin Şekli:

Protez araç ve gereçleriyle iyileştirme vasıtaları ve ortopedik malzemelerden;

-Motorlu ve motorsuz malül arabaları ile hasta sandalyeleri,

-Biyo-elektrik, elektromekanik ve sinamatik protezler,

-Dıştan tatbik edilen pil (pace-maker) ler,

-Miadından evvel bozulduğu iddia edilen protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtalarından yenisinin verilmesi uygun görülenler,

-Her türlü işitme cihazları,

-Estetik mülahazalarla, sosyal endikasyon ve psişik yönden verilmesi lüzumlu görülen protezler meyanındaki, estetik el (süs eldiveni), kulak kepçesi, sun'i tırnaklar, sun'i meme ve peruklar,

Sağlık Kurulunca düzenlenecek rapora istinaden;

-Yukarıda sayılanların dışında kalan protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtaları ilgili branş mütehassıs hekiminin raporuna istinaden ve reçeteye yazılmak suretiyle,

temin olunacaktır.

Kullanma Süreleri

Tıbbi endikasyonlara istinaden Kurumumuzca temin edilmekte olan ve yaygın olarak kullanılan protez araç ve gereçleriyle ortopedik malzemelerin kullanma süreleri:

-Motorlu malül arabaları için en az 5 yıl

-Motorsuz malül arabaları için en az 10 yıl

-Lastik dizlik ve bileklikler için en az 6 ay,

-Kasıkbağı (çelik yaylı) " " " 2 "

-Kumaş korse " " " 1 "

-Sellüloid korse " " " 3 "

-Çelik korse " " " 2 "

-Varis çorabı " " " 1 "

-Ayak protezleri " " " 5 "

-Kol protezleri " " " 5 "

-Ortopedik ayakkabılar " " " 6 "

-Yürüme cihazları " " " 2 yıl

-Tabanlık " " " 1 "

-Ortopedik takunya " " " 1 "

-Ortopedik terlik " " " 1 "

Olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.

Yenileme Şartları

Kurumumuzca temin olunacak protez araç ve gereçleriyle ortopedik malzemelerin tespit edilen kullanma sürelerinden önce kurumca yenilenmeleri mümkün olmadığından ilgililerin bunları azami dikkat ve itinayı göstermek suretiyle kullanmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, kullanma süreleri sonunda kullanılabilecek durumda bulunan mevzuubahis ortopedik malzemelerle protez araç ve gereçlerinin de Kurumumuzca yenilenmesi sözkonusu değildir.

-Ancak protez araç ve gereçleriyle ortopedik malzemelerin, belirlenen sürelerden önce bahsi geçen kimselerin kusuru olmaksızın eskidiği veya kullanılamayacak hale geldiği yahut bir işkazası sonucu telef olduğu Kurumumuzca tespit edildiği taktirde bunların kullanma sürelerinden önce de yenilenmeleri veya onarılmaları mümkün bulunmaktadır.

-Ayrıca, kullanma süreleri içinde ilgililerin kusuru olmaksızın kullanılmaz hale geldiği Kurumca tayin olunacak teknik ekip tarafından, Kurumun teknik ekibi olmayan yerlerde ise, resmi kuruluş teknik heyeti tarafından tespit olunan malül arabalarının da Kurumumuzca yenilenmesi mümkündür.

Bu durum karşısında motorlu ve motorsuz malül arabalarının tamir, bakım ve onarımları ile, normal kullanma süreleri içerisinde ve kullanım süreleri dışında değiştirilmeleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılması icap etmektedir.

1-a)Mezkür araçların, tamir, bakım, onarım işleri, Ankara, Eskişehir, Afyon, Konya, Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Çorum, ve Amasya İlleri için, Genel Müdürlüğümüz Bakım Onarım Atölyesince,

b)İstanbul, Bolu, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne ve Zonguldak İlleri için, İstanbul Emlak ve İnşaat Bölge Müdürlüğü Atölyesince,

c)İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya İlleri için, İzmir Emlak ve İnşaat Bölge Müdürlüğü Atölyesince,

Bunların dışında kalan illerde ise, resmi kuruluşların (örneğin, YSE, DSİ, TCK, DDY, PTT. vs. gibi) Makina veya Elektrik Mühendisi, Makina Teknikerleri ve bu konularda iştigal eden teknisyenlerinden teşekkül eden en az iki kişilik heyetin vereceği rapor gereğince, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimizce yaptırılacaktır.

2-Sözkonusu araçların yenilenmeleri için aracın kullanılmaz hale gelmesinde ilgilinin kusuru olup olmadığının tespitinde yine varsa Kurumumuz kuruluşları, yoksa resmi kuruluşların teknik elemanlarınca düzenlenecek rapor esas alınacaktır.

3-Yukarıda maddelerde bahsi geçen, Kurum dışı kuruluşlar teknik elemanlarınca düzenlenecek raporlara göre işlem yapılabilmesi için, bunların Kurumca kabul olunması icap etmektedir.

Ayrıca, malül arabalarının da kullanılmasını ve çalışmasını sağlayan lastik ve akülerinin kullanılamaz duruma gelmesi halinde onarılmaları, yani çalışır hale getirilmeleri ve bu husus sağlanamadığı takdirde değiştirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, Kurumumuz sağlık tesisleri sağlık kurullarınca sigortalıların kullanmalarına lüzum gösterilen motorlu ve motorsuz malül arabalarının eskiyen lastikleri ile motorlu arabaların akülerinin ilgililerin kusuru olmaksızın, kullanılamayacak duruma geldiğinin tespiti halinde, Kurumumuzca onarılması, yani tamiri mümkün ise, bunun temini, mümkün olmadığı taktirde de, bu malzemelerin değiştirilmesi suretiyle aracın çalışır hale getirilmesi icap etmektedir.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla

Değiştirilen 32 nci Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen

Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma
İlişkin Yönetmelik

Madde 1) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla

değiştirilen 32. maddesinin (B) fıkrası hükmüne göre, Kurumun ilgili hekimlerince gerekli görülen ağız protezleri, Kurumca sağlanır, takılır, onarılır ve yenilenir.

Madde 2) "Ağız protezlerinin kurumca sağlanamaması hallerinde, ilgililerin Kurum hekimlerince gösterilecek lüzum ve bu konuda düzenleyecekleri rapor üzerine Kurum dışı hekimlere yaptıracakları, aşağıda belirtilen protez yapım ve onarım türleri için kendilerine, Sosyal Sigortalar Kurumu genel Müdürlüğünce tespit edilecek tarife üzerinden ödeme yapılır.

-Kron

-Kron sökümü (Her sabit tutucu için)

-Tam protez (Akrilik, tek çene)

-Bölümlü protez (Akrilik, tek çene)

-Tamir (Akrilik protezde kırık veya çatlak)

-Kron-Köprü tamiri (Her üye için)

Protez için zorunlu olduğu raporla belirtilmiş olsa bile, maden bedeli ödenmez. Ancak, aradaki farkı (işçilik dahil) ödemek koşuluyla, ilgili, maden kullanılmasını isteyebilir." (25.12.1984 tarihli, 18616 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik şekli)

Madde 3) Kurum dışı hekimlere yaptırılan ağız protezlerine ait ücretin ödenebilmesi için, ilgilinin kullanmasına lüzum gösterilen protezin uygunluğunun ilgili Kurum hekimince saptanması gereklidir.

Madde 4) Total ve parsiyel plastik diş protezlerinin kullanma süreleri en az 4 yıldır.

Total ve parsiyel plastik protezlerin, sözkonusu süre sonunda, ancak kurum ilgili hekimince lüzum görülmesi halinde, onarılmaları veya yenilenmeleri mümkün bulunmaktadır.

Madde 5) Bu yönetmelik hükümleri 11.7.1978 tarihinden itibaren geçerlidir.

BÖLÜM II

YOL PARALARI İLE ZARURİ
MASRAF KARŞILIKLARI

506 Sayılı Kanun'un 2167 Sayılı Kanun'la değiştirilen 102 nci maddesi hükmüne istinaden hazırlanan ve,

-Sigortalılara,

-Sigortalıların eşleri ile geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, ana ve babalarına,

-Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara,

-Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarına,

-Kurumdan haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalara,

Ödenecek yol paraları ile zaruri masraf karşılıklarıyla ilgili uygulama esaslarını belirleyen "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 2167 Sayılı Kanun'la Değiştirilen 102 nci Maddesinde Belirtilen Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik" metni aşağıdadır.

Sözkonusu Yönetmelik'in 4 üncü maddesinde belirtilen "Zaruri Masraf Karşılıkları 13.6.1985 (dahil) tarihinden itibaren geçerli bulunmaktadır.

[if !supportEmptyParas] [endif]

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları İle Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik

Madde 1-Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri ve 35. 36. 40. ve 42. maddelerde sözü edilenler:

Muayene ve tedavi

Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazların sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,

Analık,

Sürekli işgöremezlik veya malüllük durumlarının tespiti,

Erken yaşlanma halinin tespiti,

Sağlık durumlarının tespiti,

Raporların Kurumca yeterli görülmemesi üzerine yeniden muayene,

Kontrol muayenesi,

için ilgili uzmanın bulunmaması veya gerekli teşhis ve tedavi vasıtalarının olmaması gibi önemli bir sebeple, başka bir yere gönderilmeleri gerektiği ve sağlık durumları dolayısıyla, bunlara bir başkasının eşlik etmesinin gerekli bulunduğu Kurum hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilmek kaydıyla bunlar ve 15 yaşına kadar (15 yaş dahil) çocuklar ile birlikte gidecek kimseler, Sosyal Sigortalar Kurumunun yerel ünitesi tarafından, yurt içinde ilgili uzmanın, teşhis ve tedavi vasıtalarının bulunduğu en yakın yere gönderilirler.

Haklarında Sosyal Sigortalar Kanununun 109. maddesinde belirtildiği şekilde bir rapor düzenlenmesi gerekenler ve bunların yukarıda belirtilen refakatçileri, Kurumca ilgilinin bulunduğu yere en yakın ve bünyesinde sağlık kurulu mevcut olan Kurum sağlık tesisine gönderilirler.

Madde 2-Birinci maddede belirtilen hallerde kurumca, yurt içinde bir yerden başka bir yere gönderilenlerin;

Trenle veya vapurla seyahatlerinde,

Tren veya vapur ulaşımı olmayan yerlerde yahut şehir içinde tren veya

vapur ulaşımı bulunmayan semtler arasında başka vasıtalarla yapılacak seyahatlerde, tarifesine göre harcanan veya rayice göre belgelere dayanan yol paraları,

c)Tren veya vapur ulaşımı olmamakla beraber, ayrıca o yerde otobüs ulaşımı da varsa, otobüs ücreti,

Ancak, sağlık durumları dolayısıyla tren veya vapurla seyahat etmeleri gereken ve bu husus hekimlerce belgelenen hallerde, lüzum gösterilen vasıta ücreti,

d)Hem tren, hem de vapur ulaşımı olan yerlerde ise, raporda vasıta veya mevki hakkında açıklık bulunması ve bu hususun Sosyal Sigortalar Kurumunca kabul edilmiş olması hali hariç, Kurumca tayin olunacak tren veya vapur ikinci mevki ücreti,

Verilir.

Sağlık durumlarının, tren veya vapurda daha yüksek mevkilerde veyahut başka vasıtalarla seyahat etmelerini gerektirdiği hekim veya sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlere, bu husus Sosyal Sigortalar Kurumunca kabul edilmek şartıyla, raporlarda belirtilen vasıta ve mevki ücreti ödenir.

Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmayan bir vasıta ile seyahat halinde, bilet ücretine dahil yemek bedeli de yol masrafı olarak kabul olunur ve Kurumca ödenir.

İş kazası veya meslek hastalığı vak'alarında, acil ve hayatı tehdit eden hallerde, sigortalıların yukarıdaki esaslar dairesinde başka yere sevkini, Sosyal Sigortalar Kurumu adına işveren yahut tedavi eden hekim yapabilir. Ancak, durumun derhal Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi şarttır. Aksi taktirde, bu maksatla yapılan masraflar ödenmez.

Bu gibi hallerde, refakat edecek kimse için, Sosyal Sigortalar Kurumunun izni beklenmez.

Madde 3-Birinci maddede belirtilen kimselerden, sağlık durumları dolayısıyla yalnız başına seyahat etmeleri mümkün görülmeyen ve kendilerine başka birinin eşlik etmesinin tıbben gerekli bulunduğu, hekim veya sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlere refakat edecek olanlara da, 2. maddede yazılı esaslara göre, gidiş-dönüş yol paraları verilir.

Ancak, sözü edilen kimseler, kendilerine bir vasıta tahsis edilmek suretiyle başka bir yere gönderilmiş iseler, eşlik eden kimseye bu seyahat için ayrıca yol parası verilmez.

Madde 4-Birinci maddede belirtilen hallerde bulundukları yerlerden yurt içinde başka bir yere gönderilenler ile hastalıkları dolayısıyla Kuruma ait sağlık tesisi yahut Kurum hekimi bulunmayan yerlerden Kurum Sağlık Tesisine veya hekimine müracaat edenlerden, hasta oldukları hekim raporu ile ispatlananlara ve bunlara sıhhi durumları icabı bir başkasının refakat etmesinin gerektiği hekim raporu ile belgelenen hallerde refakat eden kimselere, ayrıca 15 yaşına kadar (15 yaş dahil) çocuklar ile birlikte gideceklere, gidiş-dönüşte yolda ve gönderildikleri yerde sağlık tesisine yatırılıncaya kadar geçecek günler ile ayaktan muayene ve tedavi edildikleri günler için geceyi geçirmek mecburiyetinde olanlara, il dahilindeki sevklerde (İlçe-Merkez arası) 500,-TL. iller arasındaki sevklerde ise, 1.000,-TL. zaruri masraf karşılığı verilir.

Ancak, gönderildikleri yerde bir sebep olmaksızın Kurum ünitelerine geç müracaat ettikleri veya muayene ve tedavi sonunda, geldikleri yere derhal geri dönmedikleri sabit olanlara, muayene ve tedaviden evvel veya sonra geçen bu süreler için zaruri masraf karşılığı ödenmez. (13.6.1985 tarihli, 18783 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikle değişik şekli)

Madde 5-Eşlik eden kimselere de, zaruri masraflarını karşılamak üzere, gidiş-dönüşte yolda ve dönüş vasıtası beklemek üzere kaldığı yerde veya muayene ve tedavinin ayaktan yapılması ve refakat halinin devamına tıbben lüzum gösterilmesi takdirinde de, refakat müddetince geçen her gün için 4. maddede yazılı miktar üzerinden ödeme yapılır.

Refakatçılar, refakat halinin sone ermesini müteakip, 2. maddede belirtilen esaslar dairesinde, kalkacak ilk vasıta ile dönmeye zorunludurlar. Dönmeyenlere, gereksiz olarak kaldıkları günler için zaruri masraf karşılığı ödenmez.

Madde 6-Sürekli işgöremezlik veya malüllük durumlarının, erken yaşlanma halinin veya sağlık durumlarının tespiti yahut kontrol muayenesi için istekleri veya itirazları üzerine, bulundukları yerden başka bir yere Kurumca muayeneye gönderilenlere ve lüzum gösterilmesi halinde bunlarla beraber gidenlere, isteklerinin doğru olduğu anlaşıldığı taktirde, 4. ve 5. maddelerde belirtilen esaslar dairesinde, gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları verilir.

Ancak, muayene ve müşahede için bir sağlık tesisine yatırılması gerekenlere, bu süre için zaruri masraf karşılığı verilmez.

Madde 7-Birinci maddede belirtilen kimseler ile bunlara eşlik edeceklere, gerekirse yol paralarıyla zaruri masraflarını karşılamak üzere, Kurumca avans verilebilir.

Madde 8-506 Sayılı Kanunun 12. maddesinin (F) fıkrası hükmüne istinaden tedavi maksadıyla yabancı memleketlere gönderilen sigortalılarla tıbben lüzum gösterilmesi halinde bunlara eşlik edecek olan kimselere, zaruri masraf karşılığı ödenecek meblağ ile yol paralarının miktarı Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Madde 9-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında çalışan sigortalılardan işkazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan yahut hastalananların yabancı memleketlerde klinikte yatırılarak tedavi ettirilmesi veya cerrahi müdahele yaptırılması halinde, tedavinin sigortalının memlekete dönüşüne kadar ertelenmesinde sıhhi sakınca bulunduğu, oranın resmi sağlık dairelerince veya resmi sağlık müesseselerince verilecek raporla, şayet o yerde resmi sağlık dairesi veya resmi sağlık müessesesi yoksa bu husus yerel konsolosluktan kanıtlanmak şartıyla, durumun tedaviyi yapan sağlık müessesesince düzenlenecek bir raporla, belgelendiği ve araç da, sigortalının kaldığı yerden ayrıldığı taktirde, ülkeye dönüş ve bulundukları ülke dahilinde tedavi ile ilgili olarak harcanan yol paraları ile zaruri masrafları, yukarıdaki esaslar dairesinde Türk parası olarak, belgeleri karşılığında ödenir.

Madde 10-Bu yönetmelik hükümleri 11.7.1978 tarihinden itibaren geçerlidir.

BÖLÜM III

SİGORTALILARIN SUÇ SAYILIR HAREKETLERİ

İLE BAĞIŞLANMAZ KUSUR HALLERİ

I-TRAFİK KAZALARINDA SUÇ SAYILIR HAREKET

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanun'un 110 uncu maddesinde, "Kasdi veya suç sayılır bir hareketi yüzünden işkazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır." denilmektedir.

Suç sayılan fiiller meyanında bulunan trafik kazalarında, sürücü durumundaki sigortalılar hakkında anılan madde hükmünün aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulanması, Yönetim Kurulumuzun kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile uygun görülmüştür.

1-Yargı organlarına intikal etmeyen trafik kazalarında

a-Sigortalının uğradığı trafik kazası sebebiyle yargı organlarınca takibata geçilmemiş ve sigortalının olaydaki kusur oranını belirten trafik kaza tutanağı veya bilirkişi raporu da mevcut değil ise, sigortalının geçici işgöremezlik ödeneğinin ve sürekli işgöremezlik gelirinin tamamının ödenmesi, diğer taraftan, kazanın trafiğe intikal edip etmediği hususunun araştırılarak elde edilecek sonuca göre durumun yeniden değerlendirilmesi,

b-Sigortalının geçirdiği trafik kazası nedeniyle, trafik kaza tutanağı tutanağı veya bilirkişi raporu düzenlenmiş olmakla beraber, bunlarda kusur oranı belirtilmemiş ise, sigortalının geçici işgöremezlik ödeneğinin ve sürekli işgöremezlik gelirinin yine tamamının ödenmesi, ancak sözkonusu raporlardan, ilgilinin bağışlanmaz kusurlu olduğu anlaşıldığı taktirde, hakkında 506 Sayılı Kanunun 111 inci maddesi hükmünün tatbiki,

c-Sigortalının geçirdiği trafik kazası nedeniyle düzenlenen trafik kaza tutanağı veya bilirkişi raporunda kusur oranı belirtilmiş ise, sigortalının geçici işgöremezlik ödeneğinden veya sürekli işgöremezlik gelirinden, kusur nisbeti esas alınmak suretiyle, 506 sayılı Kanunun 111 inci maddesi hükmüne göre indirim yapılması (örneğin: kazada 6/8 oranında kusurlu olduğu tespit edilen sigortalının geçici işgöremezlik ödeneğinden yapılacak indirim miktarı % 50'yi geçemeyeceğinden en çok % 37,5 oranında indirim yapılması)

2-Yargı organlarına intikal eden trafik kazalarında

a-Sigortalının geçirdiği trafik kazası, yargı organlarına intikal etmiş olmakla beraber, henüz karar alınmamış ise, olay dolayısıyla düzenlenmiş trafik kaza tutanağı veya bilirkişi raporunda, kusur oranları belirtildiği taktirde, karar temin edilinceye kadar, sigortalının geçici işgöremezlik ödeneğinin veya sürekli işgöremezlik gelirinin, kusur oranı esas alınarak, 506 sayılı Kanunun 111 inci maddesi hükmü uyarınca indirim yapılmak suretiyle ödenmesi, kararın teminini müteakip, sigortalının geçici işgöremezlik ödeneklerinin ve sürekli işgöremezlik gelirinin, kararda belirtilen kusur oranında indirim yapılmak suretiyle ödenmesi ve buna göre gereken işlemin yapılması,

b-Sigortalının uğradığı trafik kazası yargı organlarına intikal etmiş olmakla beraber, henüz karar alınmamış ve olay dolayısıyla düzenlenmiş trafik kaza tutanağı veya bilirkişi raporunda da kusur oranı belirtilmemiş ise, karar temin edilinceye kadar sigortalının geçici işgöremezlik ödeneğinin ve sürekli işgöremezlik gelirinin tamamının ödenmesi, ancak sözkonusu raporlardan, bağışlanmaz kusurlu olduğu anlaşıldığı taktirde, 506 sayılı Kanunun 111 inci maddesi hükmünün tatbiki, kararın teminini müteakip, yapılan işlemin karar gereğince düzeltilmesi,

3-Sigortalıların ehliyetsiz vasıta kullanmakta iken geçirdikleri trafik kazalarında

a-Sigortalının ehliyetsiz vasıta kullanmakta iken geçirdiği trafik kazasında, 506 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi hükmünün tatbiki suretiyle geçici işgöremezlik ödeneğinin verilmemesi,

b-18.6.1985 tarihinde yürürlüğe giren ve 6085 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 37. maddesi hükmü ile, bisiklet kullananlarda sürücü belgesi alma zorunluluğu ortadan kaldırılmış bulunduğundan, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği 18.6.1985 tarihinden sonra, bisiklet kullanmakta iken trafik kazası geçiren sigortalılar hakkında, sürücü belgesi bulunmadığı gerekçesiyle, 506 sayılı Kanunun 110. maddesi hükmünün tatbikine imkan bulunmamakta, ancak bu kimseler hakkında, diğer şartların mevcudiyeti halinde, 1. ve 2. maddelerde belirtilen esaslar dairesinde işlem yapılması

icap etmektedir.

II-SİGORTALININ BAĞIŞLANMAZ KUSURU HALİNDE YAPILA-

CAK İŞLEMLER

Anılan Kanunun 111. maddesinde "Bağışlanmaz kusuru yüzünden işkazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici işgöremezlik ödeneği veya sürekli işgöremezlik geliri, bu kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir.

Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlanmazlığına esas tutulur" hükmü öngörülmüştür.

Bahsi geçen maddede "bağışlanmaz kusuru yüzünden işkazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya ............................" deyimi yer aldığına göre, kusurun, vak'anın meydana gelişine tesir etmiş olması diğer bir deyimle, kusur ile olay arasında bir "illiyet rabıtası" bulunması yani olayın meydana gelmesine sigortalının kusurlu hareketinin sebep olması gerekmektedir.

Çünkü her olayda genellikle ihmal ve dikkatsizlik hali mevcut olduğundan, Kanun koyucu, maddede, bu hususu göz önünde bulundurarak yalnız bağışlanmaz kusur hallerinde indirim yapılmasını öngörmüştür.

Bu duruma göre, anılan madde hükmüne istinaden sigortalıların geçici işgöremezlik ödeneklerinden indirim yapılırken;

A)Kusurun, olayın meydana gelişine sebep olup olmadığının,

B)Kusurun, bağışlanmaz bir kusur mahiyetinde bulunup bulunmadığının,

etraflıca araştırılarak, hadise hakkında yapılacak tahkikat neticesinde, bu iki faktörün mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, kusurun derecesine göre ve ayrıca sigortalılara tediye edilecek geçici işgöremezlik ödeneği miktarı, geçindirmekle yükümlü kimseleri bulunup bulunmadığı hususu ile istirahat süresinin de nazara alınması suretiyle, geçici işgöremezlik miktarının % 50'sini aşmamak üzere, bağışlanmaz kusurun derecesine göre indirim yapılması icap etmektedir.

a-Anılan madde hükmüne istinaden yapılacak indirimler için vak'anın işkazası veya hastalık olduğu belirtilmek suretiyle, C-2010-59 kod numaralı örnek kullanılacaktır.

b-Örnekte (a), (b) ve (c) harfleri ile gösterilen bağışlanmaz kusur hallerinde hadisenin mahiyetine uyanı bırakılarak diğerleri çizildikten sonra ilgili memur ve şef tarafından imzalanıp, müdür yardımcısı tarafından da parafe edildikten sonra, müdürün onayına sunulacaktır.

Müdürün tasdiki ile tamamlanan belgenin birinci nüshası sigortalının dosyasına, ikinci nüshası da, bu konuda tutulacak, bir seri dosyaya konulacaktır.

c-Bu belgelere her sene "1"den başlamak ve iki nüshaya da yazılmak üzere, sıra takip eden bir numara verilecektir.

d-Bahis konusu belge, işkazası geçirmesinde veya meslek hastalığına tutulmasında, yahut hastalanmasında kusuru olduğu anlaşılan sigortalıların bu kusurlarının bağışlanmaz kusur mahiyetinde görülmemesi sebebiyle geçici işgöremezlik ödeneklerinden indirim yapılmayan hallerde de düzenlenecektir.

e-Sigortalıların işkazası dosyaları, sürekli işgöremezlik geliri bağlanmak üzere, Genel Müdürlüğümüze gönderilirken, geçici işgöremezlik ödeneklerinden yapılan eksiltmelerin nispet ve miktarı da bildirilecektir.

BÖLÜM IV

İLAÇ BEDELLERİNE KATILMA VE

BEDELLERİNE İŞTİRAK EDİLMEYECEK İLAÇLAR

I-İLAÇ BEDELLERİNE KATILMANIN YALNIZ HASTALIK VAK'A-

LARINDA OLACAĞI

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanun'un Hastalık Sigortası Bölümü içerisinde yer alan 33. 35. 36. 40. ve 42. maddelerinde sözü geçen, sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan diğer kimselerin, hastalıkları halinde, ayakta yapılan tedavileri sırasında verilen ilaç bedellerinin % 20 ve % 10 una iştirak etmeleri öngörülmüştür.

Bu itibarla ve mezkür Yasa'nın İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası ve Analık Sigortası bölümlerinde, ilaç bedellerine iştirakle ilgili herhangi bir hüküm de bulunmadığı cihetle, ilgililerin bu sigorta vak'alarıyla ilgili olarak yapılan tedavileri sırasında verilen ilaç bedellerine iştirakleri sözkonusu değildir.

Ancak, sigortalı kadınlar ile sigortalı erkeklerin sigortalı olmayan eşlerinin analıkla ilgili olduğu kesin olarak tespit edilen komplikasyonlar haricindeki hastalıkları nedeniyle ayakta yapılan tedavilerinde kullanılmasına lüzum gösterilecek ilaç bedellerinden iştirak payı alınmayacağı tabiidir.

Buna göre, yalnızca hastalık vak'alarında ayakta yapılan tedavilerde alınması öngörülen ilaç iştirak paylarının, 506 sayılı Kanunun İşkazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları hükümlerine göre yapılacak tedaviler sırasında da alınmasının önlenmesi ve uygulamada bu konuda kolaylık sağlanması bakımından, İşkazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık sebebiyle yapılan tedaviler için düzenlenecek reçetelere, müdavi hekimce, "İşkazası" veya "Analık" kaşesinin basılması uygun görülmüş olup, sözkonusu kaşenin basıldığı reçetelere istinaden verilecek ilaçların bedellerinden iştirak payları tahsil edilmeyecektir.

Diğer taraftan;

İlaçların Kurum eczanelerinden temin edilmemesi sebebiyle, "İşkazası" veya "Analık" kaşesi basılmış reçete kağıdıyla, anlaşmalı eczanelere müracaat edenlerden de sözkonusu tahsilatın yapılmayacağı hususunda anlaşmalı eczanelere gerekli bilginin verilmesi,

Ayrıca, Kurum hekim veya sağlık tesisinin bulunmadığı yerlerdeki S.S.Y.B. Sosyalizasyon Teşkilatı hekimlerine de bahsi geçen kaşelerden verilerek, gereken açıklamanın yapılması,

Lazım gelmektedir.

II-BEDELLERİNE İŞTİRAK EDİLMEYECEK İLAÇLAR

506 sayılı Kanun'a 2564 sayılı Kanun ile eklenen ve 2795 sayılı Kanunla değiştirilen Ek-2 maddede, ""Sigortalılar ile bu Kanun'un 35. 36. 40. ve 42. maddeleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanan kimselerin Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulu raporu ile belirlenen ve uzun süre tedaviyi gerektiren tüberküloz, kanser, kronik böbrek hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi durumlarında, ayakta yapılan tedavileri sırasında verilmesine lüzum görülen ilaçlardan hayati önemi haiz olduğu, bu Kanunun değişik 123. maddesinde sözüedilen komisyonca tespit edilecek olanların bedellerinden iştirak payı alınmaz" hükmü öngörülmüş bulunmaktadır.

Anılan Ek-2. maddede sözügeçen komisyonca belirlenen ve uzun süre ayakta tedaviyi gerektiren hastalıklarla ilgili hayati önemi haiz olup, bedellerine iştirak edilmeyecek ilaçlara ait liste aşağıdadır.

İştirak paylarından muaf tutulacak ilaçlar, listeye, kimyasal ve farmakolojik grup veya patent ismi ile kaydedilmiştir.

Buna göre;

Farmakolojik grup adıyla belirtilen ilaçlar o farmakolojik gruptaki tüm

ilaç etkili maddelerini ve bunları ihtiva eden tıbbi müstahzarları kapsamaktadır.

Listede, şimik isimleri ile yer alan ilaçların yanında, herhangibir kayıt

olmadığı takdirde, diğer ilaçlarla kombine edilmiş şekilleri muafiyet kapsamı dışındadır.

Ayrıca, ilaç listesinde kayıtlı olup, Kurum ilaç listesinde bulunmayan ilaçlar için 10.10.1983 tarihli, 883404 sayılı Genel Talimat eki, ilaç listesiyle ilgili Genel Hükümler IX. maddesi hükmü geçerlidir.

Bu duruma göre, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılması gereken mevzubahis kimselerin müdavi hekimlerince görülecek lüzum üzerine bu durumlarının tespiti bakımından sevkedilecekleri Kurum sağlık tesisi sağlık kurulunca düzenlenecek raporlarda teşhis belirtilerek, karar hanesine ilaç bedellerinin iştirak payından muaf tutulacaklarına dair özel kaşenin basılması gerekmektedir. Bu raporun bir nüshası da hastanın kendisine verilecek, bir nüshası da ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüklerinde muhafaza edilecek, ayrıca Sağlık İşleri Müdürlükleri kanalıyla tedavi altına alınmış olanlar için, düzenlenmiş olan raporun bir nüshası da Sağlık İşleri Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

Sözü geçen kimselerden, haklarında bu konuda sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olanların muayene ve tedavi için müdavi hekimlerine müracaatlarında, ibraz edecekleri mevzubahis rapora istinaden, hekimlerce, raporda belirtilen hastalıkları dolayısıyla kullanmalarına lüzum gösterilen ve hayati önemi haiz olan, listede isimleri kayıtlı ilaçlar için ayrı bir "reçete kağıdı" düzenlenmesi ve bu reçete kağıtlarının arka yüzlerine "............................

Hastanenin ............................... tarihli .............................. sayılı raporuna istinaden ilaç bedelinin iştirak payından muaftır" kaşesinin basılmasını müteakip, hekim imza kaşesinin de basılıp imzalanması gerekmektedir.

Bu reçetelere istinaden, Kurum eczanelerinden alınacak ilaçların bedellerinin iştirak payı ilgililerden tahsil edilmeyecektir.

Ayrıca, arka yüzünde ilaç bedelinin iştirak payından muaf olduğuna dair kaşe bulunan, müdavi hekimce imzalanmış reçete kağıdıyla, ilaçların Kurum eczanelerinden temin edilememesi sebebiyle, anlaşmalı eczanelere müracaat edenlerden, iştirak payı tahsilatının yapılamayacağı dolayısıyla bu reçetede kayıtlı ilaçlara ait ilaç ücretinin tamamının Kurumca ödeneceği hususunda anlaşmalı eczanelere gerekli bilginin verilmesi icabeder.

Diğer taraftan, Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmiş olduğu bölgelerde, bu konuda ne yolda işlem yapılacağı hususunun 224 sayılı "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkındaki Kanun"un 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince, Kurum matbu örneklerini düzenlemek durumunda olan Sosyalizasyon teşkilatı hekim veya sağlık tesislerine de açıklanması gerekmektedir.

HASTALIKLAR
İLAÇ VEYA İLAÇ GRUPLARI
 
 
I-TÜBERKÜLOZ

-Paramino salisilik Asit ve Tuzları (Kombine

 
Olmayan şekilleri)
 

-İzonikotinik Asit Hidrazit (B6 vitamini ve

 
Etambutol kombinasyonları dahil)
 

-Streptomisin Sulfat (Kombine olmayan şekilleri)

 
-Kaprsomycin
 

-Rifampisin (ve INH ile Kombine şekilleri)

 
(Diğer kombine şekilleri hariç)
HASTALIKLAR
İLAÇ VEYA İLAÇ GRUPLARI
 
-Viomisin
 
-Kanamisin Sulfat (Kombine olmayan şekilleri)
 
-Morfozinamid
 
-Pirazinamid
 
-Ethambutol
 
-D-Sikloserin
 
-Ethionamid
 
-Tiosemikarbazon ve türevleri
 
-Protionamid
 
 
II-KANSER
-Antineoplastik ilaçlar
 
-Aynı amaçla kullanılan Hormonlar ve
 
Hormon Antagonistleri
 

-Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar,

 
Antidotlar, antiemetikler ve aşılar.
 
 
III-KRONİK BÖBREK
 
YETMEZLİĞİ

-Asit, baz, elektrolitik,kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar, parenteral sıvılar

 
-Antikoagulanlar
 
-Kardiotonikler
 
-Tansiyon yükseltici ve düşürücü ilaçlar
 
-Diüretik ilaçlar
 
-Lokal anestezik ilaçlar
 
-Antikonvulziv ilaçlar
 

-Kronik böbrek yetmezliğine inzimam eden pyelo-

 

nefrit ve pyelitlerde kullanılan antimikrobik ve

 
Kemoterapötik ilaçlar
 
-Glukokortikoitler
 
-Esansiyel amino asitler
IV-ORGAN NAKLİ
-Imnunosupressiv ilaçlar
 
-Parenteral sıvılar
 
-Antimikrobik kemoterapötikler
 
 
V-UZUN SÜRELİ KALP
 
VE DAMAR HASTALIK-
 
LARINDAN
1-Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlardan:
 
-Digital ve glikozidleri
 
2-Koroner Arter Hastalıklarında kullanılan
 
İlaçlardan:
 
a)Kalsiyum Antegonistlerinden:
 
-Verapamil: İsoptin v.b.
HASTALIKLAR
İLAÇ VEYA İLAÇ GRUPLARI
 
-Nifedipin: Adalat, Nidilat
 
-Fendilin: Sensit
 
b)Beta reseptör Blokerlerinden:
 
-Nadolol: Betadol v.b.
 
-Metaprolol: Beloc, Lopresor
 
-Acebutalol: Prent
 
-Atenolol: Tensinor
 
-Propanolol: Dideral, proderal
 
-Oxprenolol: Trasicor
 
-Pindolol: Visken
 
-Alprenolol: Aptin v.b.
 
c)Antianginal ilaçlardan:
 
-Nitritler
 

3-Periferik ve Serebral (Serebro vasküler) Damar

 
Hastalıklar ilaçlarından:
 

-Pyridinol karbamat: Aterin, kolesterinex,

 
Movecil- Pirimat
 
-B-Piridilkarbinol:Ronicol
 
-Piribedil: Trivastal
 
-Benoyvlan: Angiodel, Fludilat
 
-Naftidrofuryl: praxilen
 
-Pentoxifyllin: Trental
 
-Cyclandelat: Cyclospazmol v.b.
 
4-Arterial Hipertansiyon ilaçlarından:
 
-Beta-Reseptör Blokerleri:(2-b)
 
-Metil Dopa:Alfamet, Aldomet
 
-Prazosin: Minipress
 
5-Diüretik ilaçlar
 
6-Antikoagülanlar
 
7-Antiagreganlardan:
 

-Asetil salisilik asid(Değişik tuzları dahil)

 
-Dipridamol: Diprimol, Dirisentin,
 
Persantin, Trombostaz
VI-SOLUNUM SİSTEMİ
 
HASTALIKLARINDAN

Kronik obstrüktiv akciğer hastalıklarında

 
kullanılan ilaçlardan;
 
-Steroidler(Sürekli kullanılması gerektiğinde)
 
-Ketotifen: Zaditen
VII-GASTROİNTESTİ-
 
NALSİSTEM HASTALIK-
 
LARINDAN
1-Kronik Aktif Hepatit;
 
-Azathioprine:İmuran, İmurek v.b.
HASTALIKLAR
İLAÇ VEYA İLAÇ GRUPLARI
 
-Steroidler
 
2-Peptik ulcus(Cerrahi müdahale yapılamadığı
 

Sağlık kurulu raporu ile belirlenen özel vakalar)

 
-Simetidin ve Ranitidin
 
-Denol tablet
 

3-Kisthidatik(cerrahi müdahale yapılamayan

 
Vak'alar)
 
-Mebandazol: vermox
 
4-Akdeniz Humması (FMF):
 
Colchicin
 
5-Kolitis Ulseroza:
 

-Salicilazosulfapiridin: Salazopyrine v.b.

VIII-ENDOKRİN SİSTEM
 
HASTALIKLARINDAN
1-Hipotalamus-Hipofiz Hastalıkları
 
a)Hipofiz yetmezliği:
 
-Kortizon
 
-Tiroid Hormonları
 
-Büyüme hormonu
 
-Seks steroidleri
 
b-Büyüme hormonu eksikliği:
 
-Büyüme hormonu(EGH) ve analogları
 
c-Büyüme Hormonu fazlalığı:
 

Akromegali(İnoperabl vakalar, post operatuar

 
devre)
 
-Bromokriptin: Parlodel
 
-Antidiabetikler
 
d)Diabetus insubidus
 
-Pitressin ve sentetikleri
 
2-Tiroid Hastalıkları:
 
a)Hipotiroidizm:
 
-TRH (Trotropin releazing hormon)
 
b)Guatr:
 
-TSH(Tiroid stumulating Hormon)
 
-Tiroid hormonları
 
c)Hipertiroidizm:
 
-Antitiroid ilaçlar
 
3-Pankreas Hastalıkları:
 
Diabetus Melitus
 
-İnsulin ve oral antidiabetikler
 
(Sentetik tatlandırıcılar hariç)
 
4-Paratiroid Hastalıkları:
 
a)Hipoparatiroidi:
HASTALIKLAR
İLAÇ VEYA İLAÇ GRUPLARI
 
-Vit.D
 
-Colchicine
 
b)Hiperparatiroidi:
 
-Calsitonin
 
5-Adrenal Hastalıkları
 
a)Adrenal Yetmezliği
 
-A C T H
 
-Kortizon
 
b)Adrenal Hiperfonksiyonu:
 
-Mineralokortikoid (Doca)
 
-Aldosteron ve antogonistleri
 
-Antihipertansifler
 
6-Gonad Hastalıkları
 
a-Hipogonadizm
 
-Östrogen, progesteron, testosteron v.b.
 
-FSH - LH
 
b-Puberte prekoks:
 
-Androcur ve benzerleri
 
7-Kemik hastalıkları
 
a-Resistan Rikects
 
-Vit.D, fosfat sol.
 
b-Osteogenin imperfekta
 
-Na F %2,4
 
-Calsitonin
 
8-Gelişme Geriliği
 
Renal Tübüler Asidoz (Sebebe yönelik)
 
-Citrat Sol. v.b.
IX-KAN HASTALIKLARI
1-Hemofili
 
-Faktörler
 
2-Hemoglobinopati:
 
-Bu hastalıkta kullanılan ilaçlar
 
3-Aplastik anemi
 
-Bu hastalıkta kullanılan ilaçlar
 

4-Trombositopeni (Uzun süre tedavi gerektiren

 
Haller)
 
-Imnunosupressiv ilaçlar
 
-Steroidler
X-KOLLAGEN DOKU
 
HASTALIKLARINDAN
 
Poliarteritis Nodosa, Sklero
 
Dermi, Dermatomyositis,
 
Lupus eritomatouades
 
HASTALIKLAR
İLAÇ VEYA İLAÇ GRUPLARI
 
-Steroidler
 
-Azothioprine:İmuran, Imurek v.b.
 
-Metil Dopa: Alfamet, Aldomet v.b.
 
-Cyclophosphamid: Endoxan v.b.
 
-Salicilazosulfapiridin:
 
Salozopyrine v.b.
XI-KRONİK NÖROLOJİK
 
HASTALIKLARDAN
1- Myasthenia Gravis:
 

-Pyridostigmin: Mestinon, prostigmin v.b.

 
-Steroidler
 
2-Parkinson:
 
-L-Dopa: Dopason, Eldopa
 
-Benzerazid: Madopar
 
-Bromocriptin: Parlodel
 
-Amantanamin HCL: Amantadin
 
-Akineton
 

3-Hepatolentiküler Dejenerasyon(Wilson hast.)

 
-Penicillamin: Cillapen v.b.
 
4-Epilepsi.
 
-Karbamezepine. Tegretol, Neuritol
 
-Hydantoinler: Epatunin, Epdantoin,
 
OM-Hydantoin
 
-Sodyum Valproat: Ergenyl
 
-Clonazepam : Rivotril
 
-Nitrazepam: Mogadon
 
-Trimethadion. Tridiona
 
-Primidon. Myosiline
 
-Ethosuximide: Petimid
 
-Fenobarbital: Maliassin,Luminal
 
4-Demiyelinizan Hastalıklar
 
-Steroidler
 
-Baclofen: Lioresal v.b.
 
5-Trigeminal Nevralji:
 
-Tegratol
 
6-Optik Sinir Hastalıkları:
 
-Acetozolamid : Diazomid
 
-Hydantoinler: Epatunin, Epdantoin
 
OM-Hydantoin
XII-PSİKİATRİK
 
HASTALIKLAR
-Klorpromazin: Largactil, Sparin
 
-Pimozid: Nörofren, Orap
 
-Naprotiline: Ludiomil
HASTALIKLAR
İLAÇ VEYA İLAÇ GRUPLARI
 
-Lityum karbonat: Litinat
 
-Thioridazin: Melleril,Mellerettes
 
-Fluphenazine: Prolixin, Mediten
 
-Trifluperazine: Telazin
 
-Haloperidolum: Haldol
 
-Disulfuram: Antabus
XIII-GLOKOM
-Timolol maleate: Timoptic,Timoptol
 
-Epinephryl borate: Eppy
 
-Pilocarpin HCL: Pilocarsol, Pilokar
XIV-DİĞER HASTALIK.
1-Pamfigus
 
-Steroidler
 
-Anabolizanlar
 
2-Behçet Hastalığı
 
-Cyclophospamid: Endoksan
 
-Vitamin E (Kombine olmayan şekilleri)
 
3-Granülamatoz: (Sarkiodoz)
 
-Steroidler
 
-Colchicin
 
4-Fenilketonüri:
 

-Lefenalac v.b. (Özel formüllü besleyiciler)

 

5-Faktör noksanlıklarına bağlı kanamalar:

 
-Faktörler.
 
 

BÖLÜM V

TEDAVİ KARTLARI İLE SAĞLIK
KARNELERİ

Bilindiği üzere, sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan diğer kimselere uygulanan tedavi safahatının kaydedildiği C-2010-7 örnek tedavi kartlarının düzenlenmesi, yerinden çıkarılması ve gerekli işlemlerden sonra yerine konulması hususlarının sağlık tesislerimizdeki iş hacminin artmasına ve kartoteksler önlerinde ilgililerin fuzulen beklemelerine, dolayısıyla zaman kaybına sebep olması gibi sakıncaların ortadan kaldırılması bakımından bu kartların esas itibarıyla kullanılmaması uygun görülmüş bulunmaktadır.

Buna göre;
-Sigortalıların,

-Sigortalıların eşleri ile geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının, ana ve babalarının,

-Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı

almakta olanların,

-Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarının,

-Kurumumuzdan haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babaların,

Kurumumuz hekim veya sağlık tesislerine, sağlık yardımlarına müstehak olduklarını belirten belgelerle birlikte müracaatlarında, kartotekslerde C-2010--7 örnek tedavi kartları düzenlememekte ve açılmış olan tedavi kartları da hekimlerce işlenmemekte, ancak, personel sayısı ile tedavi kartlarının muhafazası için ayrılan yerleri ve poliklinik müracaat sayısı bakımından durumları uygun olan sağlık tesislerimizde tedavi kartı düzenlenmesi, çıkartılması, ve işlenmesi şeklindeki uygulamaya devam edilmektedir.

Diğer taraftan,

Acil servis ile, acil servisi bulunmayan hastanelerde nöbetçi hekimliğinde,

Röntgen Laboratuvarında,
Bio Kimya Laboratuvarında,

Bakteriyoloji Laboratuvarında,

Pataloji Laboratuvarında,

Poliklinik muayene defteri tutulacaktır.

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü'nün 82. maddesi hükmüne göre, sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarına, anılan Tüzüğün 96. maddesi hükmü gereğince de Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimizce, her fert için birer sağlık karnesi,

Aynı şekilde;

-Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarına C-2010-90 örnek,

-Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babalarına C-2010-93 örnek,

-Kurumumuzdan haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalara C-2010-91 örnek,

Sağlık kartı düzenlenmesi icap ettiğinden, sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların hekim veya sağlık tesislerimize müracaatlarında, sağlık karnelerinin tedaviyle ilgili bölümleri, müdavi hekimce doldurulacaktır.

Ayrıca, sigortalıların, sigortalıların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, ana ve babalarının, Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarının, Kurumumuzdan hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babaların,

Muayene ve tedavi için Kurumumuz hekim veya sağlık tesislerine müracaatlarında,

-Tedavi süresinin uzayabileceği ve dolayısıyla 506 sayılı Kanunun 34. maddesinde sözü edilen 6-18 aylık tedavi sürelerinin tespitinin sözkonusu olabileceği durumlarda,

-Özellik arzeden ve sürekli takibi gereken kronik vak'alarda, ilgiliye daha önce önceki müracaatlarında nasıl bir tedavi uygulandığı, ne gibi işlemler yapıldığı hususlarının tespit edilebilmesi için, ayrıca, bazı ilaçlara karşı allerjisi olan hastaların, herhangi bir hataya mahal verilmemesi bakımından, bu durumlarının bilinmesi gerektiği nazara alınarak, müdavi hekimce lüzum görülecek hallerde,

-Veya hasta talep ettiği taktirde,

Müdavi hekim tarafından, sağlık karnesi, kimlikle ilgili ilk sahifesi doldurulup, muayene ve tedaviye ait lazım gelen hususlar da işlenmek, ayrıca karnedeki bilgilerin önemi hatırlatılarak her müracaatlarında hekime göstermeleri gerektiği de belirtilmek suretiyle, kendilerine verilecektir.

BÖLÜM VI
TOPLULUK SİGORTALARI

I-TOPLULUK SİGORTASI

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi hükmüne istinaden, aynı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre sigortalı durumunda bulunmayanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak Genel Şartlarla "İşkazaları ile Meslek Hastalıkları" "Hastalık" ve "Analık" Sigortalarından birine veya birkaçına toplu olarak tabi tutulmaları için, Kurumumuzca İşverenlerle veya Dernek, Birlik, sendika ve başka teşekküllerle sözleşmeler yapılabilmektedir.

Buna göre, anılan topluluk sigortalarıyla ilgili olarak, 371 Yayın Numaralı "506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortaları Uygulamaları" isimli Kitabın VI ncı Bölümü ile XII nci Bölümünde yer alan bahsi geçen Topluluk Sigortalarına ait açıklamalar ile Genel Şartlar esaslarına göre, işlem yapılması icabetmektedir.

II-AVUKATLAR VE NOTERLER TOPLULUK SİGORTASI

506 sayılı S.S. Kanununun 86 ncı maddesi hükmü ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun ilgili hükümleri gereğince Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile Kurumumuz arasında bahsi geçen Topluluk Sigortaları ile ilgili olarak imzalanmış olan "Tip Sözleşmeler" sözü geçen 371 Yayın Numaralı Kitabın XII nci Bölümünde yer almış olup, anılan sözleşmelerde, konu hakkında yapılacak işlemler de göz önünde bulundurulması gereken hususlar etraflıca açıklanmıştır.

Konu ile ilgili diğer önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Topluluk Sigortasına giren avukatlar ve noterler için Kurumumuza verilecek belgelere ve gönderilecek yazılara, ilgili baro veya noter odası tarafından ait olduğu sigorta koluna göre, "Avukatlar veya noterler hastalık ve analık topluluk sigortası" veya "Avukatlar veya noterler İşkazaları ve meslek hastalıkları topluluk sigortası" kaşesi basılacaktır.

2- Mensupları, "Hastalık ve Analık" "İşkazaları ve meslek hastalıkları" topluluk sigortasına giren barolara ve odalara Kurumumuzca her topluluk sigortası için ayrı işyeri sicil numarası verilecektir.

-İşyeri sicil numarasındaki mahiyet kodu, Noterlerin, mecburi olanları için (5), ihtiyari olanları için (6), Avukatlar-Hastalık ve Analık Topluluk Sigortası için (7), Avukatlar-İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Topluluk Sigortası için (8) olarak gösterilecektir.

3- Bahsi geçen sözleşmelerin 4. maddelerinin son fıkralarında, topluluk sigortasına girecek avukatların ve noterlerin sigorta primlerine esas tutulacak günlük kazançlarının, "Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası" için beyan ettikleri miktara eşit olacağı öngörülmüş bulunduğundan, "Hastalık ve Analık Topluluk Sigortası" ile "İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Topluluk Sigortası" na girecek olan avukatlar ve noterlerin sözleşmelerin 2. maddelerinin (a) fıkraları gereğince tanzim edilecek prim cetvellerinde beyan ettikleri günlük kazançların, "Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası" için bildirdikleri günlük kazanca eşit olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmekte ve sözleşmelerin 7. maddeleri uyarınca düzenlenecek bordrolarda belirtilen kazançların, bu günlük kazançlara uygun olması lazım gelmektedir.

4- "Avukatlar ve Noterler için İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Topluluk Sigortası Sözleşmesi"nin 6. maddesinde, topluluk sigortasına tabi tutulan avukatlar ve noterler için Kuruma ödenecek primin, beyan olunan günlük kazançları üzerinden ve İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları prim tarifesiyle kabul edilmiş bulunan prim nispetine göre hesaplanacağı, topluluğun hangi tehlike sınıfına gireceğinin Kurumca tespit olunacağı ve prim tarifesinde yapılacak değişikliklerin bu sözleşmeye tabi olanlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiş olup, 1.4.1981 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan "İşkazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi" gereğince, "Hukuki Hizmetler: Noter, Avukat, Baro ve Hukuki İstişare Büroları" 8310 işkolu kodu ile 1. tehlike sınıfında tasnif edilmiş ve prim nispeti de buna göre 1,5 olarak belirtilmiş olduğu cihetle "Avukatlar ve Noterler İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Topluluk Sigortası Giriş Bildirgeleri"nin 11 numaralı hanesine, bu işkolu kodu ve tehlike sınıfının kaydedilmesi ve primlerinin de bahis konusu nisbet üzerinden alınması lazım gelmektedir.

5- Baro, avukatlarını ve Oda, Noterlerin işvereni durumunda sayılamayacağı ve davalarını aldıkları ve hizmetleri görülen hakiki ve hükmi şahıslar da bunların işvereni olarak düşünülemeyeceği cihetle, Avukatlar ve noterler için İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Topluluk Sigortası Sözleşmelerinin 20. maddesinde, bu sözleşmelerin uygulanmasında işkazası, avukatın ve noterin görevini yaptığı sırada meydana gelen ve kendisini hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay olarak tarif edilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, mevzubahis sözleşme hükmüne göre, avukatların yazıhanelerinde, mahkemelerde, icra takiplerinde, keşiflerde bulundukları ve görevlerini yaptıkları sırada veya Baroca adli müzaharet sebebiyle görevlendirilmeleri dolayısıyla, bu vazifenin ifası sırasında, Noterlerin ise işyerlerinde ve işyerleri dışında görevlerini yaptıkları sırada meydana gelen ve kendilerini hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayların işkazası sayılması gerekmekte, 506 Sayılı Kanunun 11. maddesinin (A) bendinde sayılan "diğer haller"in avukatlar bakımından işkazası sayılmasına imkan görülmemekte, ancak bu durumlarda avukatların kendileri için ayrıca Hastalık ve Analık Topluluk Sigortası Sözleşmesi yapılmış ise, bu sigorta kolundaki esaslar dairesinde gerekli yardımlardan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

6- Sözkonusu Topluluk Sigortalarının tatbikatında kullanılan belge ve örneklere Avukatlar için "Avukat", Noterler için ise, "Noter" kaşesi basılacaktır.

BÖLÜM VII

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI

İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ KONULAR

A)SİGORTALILARA VERİLECEK İSTİRAHAT VE YAPILACAK

ÖDEMELERLE İLGİLİ ESASLAR

I-VİZİTE KAĞIDI VE İŞYERİ İMZA SİRKÜLERİ

1-a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 90. maddesi hükmüne göre işverenlerce düzenlenen C-2010-1 ve C-2010-66 örnek vizite kağıtlarının, gerçekten işveren veya işveren vekili tarafından düzenlenip düzenlenmediği hususunun tespiti yönünden, Bölge ve Sigorta Müdürlüklerimizce, bölgeleri içindeki işyerlerinden, bu örnekleri imzalamaya yetkili kimselerin imza örneklerini gösterir C-2010-96 örnek "İşyeri İmza Sirküleri" alınacaktır. Bu sirküler, ilgili Müdürlüğümüzde yahut tediyenin yapılacağı Ödeme Bürosunda bulundurulacaktır.

Anılan sirkülerler, işyeri sıra numarasına göre tasnif edilecektir.

İmza yetkili kişilerde herhangi bir değişiklik olduğu taktirde, bu hususun işyerlerince en kısa zamanda ilgili ünitelerimize bildirilmesi gerekmektedir.

b) Sigorta vak'alarına ait ödemeler, vizite kağıtlarındaki imzaların, yetkililere ait olup olmadığı hususunun, ilgili memur tarafından, imza sirkülerlerinden karşılaştırılmak suretiyle "İmza kontrolu yapılmıştır." Kaşesinin basılmasından ve memurun isim kaşesini de basıp imzalamasından sonra yapılacaktır.

2- Vizite kağıtları, işverenlerce, bir asıl, bir suret olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenecektir.

İşverenlerce, gerek sigortalılar, gerekse eş ve çocuklar için arasına karbon kağıdı konulmak suretiyle düzenlenecek vizite kağıtlarının ilk nüshası Kuruma ibraz edilecek, ikinci nüshası ise işyerinde saklanacaktır.

II-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDEME BELGELERİ

1-a) Sağlık tesislerimize müracaatlarında hekimlerce istirahatli bırakılan sigortalılar için düzenlenen C-2010-9 örnek geçici işgöremezlik belgesi, isim kaşesinin basılmasından sonra hekim tarafından mutlaka imzalanacaktır. Parafe edilmiş belgeler hiçbir surette geçerli sayılmayacaktır.

b) Geçici İşgöremezlik belgeleri, poliklinik veya servislerden, sağlık tesisi idaresine, "İşgöremezlik belgeleri teslim formu" ile ve zimmetle teslim edilecektir.

Anılan form iki nüsha olarak düzenlenecek, birinci nüshası idarede, ikinci nüshası ise, belgeleri teslim alanın imzalamasından sonra, ilgili poliklinik veya serviste, tarih sırasına göre muhafaza edilecektir.

c) Sağlık tesisi İdare bölümünde, sağlık tesisinde çalışan hekimlerin isim kaşe ve imza örneklerinin kontrolunun sağlanabilmesi için, C-2010-97 örnek "Hekim imza sirküleri" düzenlenecektir.

d) Sağlık tesisi idaresine intikal eden geçici işgöremezlik belgelerindeki hekim imzaları ilgili memur tarafından sirkülerdeki imzalar ile karşılaştırılıp doğruluğu tespit edildikten ve "hekim imzası kontrol edilmiştir." Kaydını ihtiva eden kaşe, C-2010-9 örnek geçici işgöremezlik belgesine basıldıktan sonra, memur, isim kaşesini de basıp imzalayacaktır.

e) Yukarıda açıklandığı şekildeki kontrolu tamamlanan geçici işgöremezlik belgeleri, sağlık tesisi tarafından C-2010-1 örnek vizite kağıdına bağlı olarak, "İşgöremezlik belgeleri listesi" ile, ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne yahut Ödeme Bürosuna gönderilecektir.

2- C-2010-10 örnek "Geçici işgöremezlik belgesi devamı" da ilgili hekimce iki nüsha olarak düzenlenecek ve ikinci nüshası 1. maddede belirtilen esaslara göre Bölge veya Sigorta Müdürlüğü yahut Ödeme Bürosuna intikal ettirilecek ve sigortalının dosyasında saklanacaktır.

3-a) Anlaşmalı hekimlerin imzalarının kontrolu ise, geçici işgöremezlik ödeneklerini tediye edecek olan Bölge veya Sigorta Müdürlüğü yahut Ödeme Bürolarında yapılacaktır.

Bu itibarla, anlaşmalı hekimlerin imza sirküleri, ödemenin yapılacağı ünitemizde bulunacak ve 1. maddede bahis konusu edilen kontrol işlemi bu iş için görevlendirilecek memur tarafından yürütülecektir.

b) Anlaşmalı hekimlerce, Bölge veya Sigorta Müdürlüğü yahut Ödeme Bürolarına geçici işgöremezlik belgeleri ile geçici işgöremezlik devam belgelerinin gönderilmesi işlemleri de "İşgöremezlik belgeleri listesi" ile yapılacaktır.

4) Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafından istirahatli bırakılan sigortalılara, C-2010-10 örnek belgelerle yapılan geçici işgöremezlik tediyeleri, C-2010-98 örnek "Ödeme Fişi" ile yapılacaktır.

Anılan fişin üç nüsha olarak düzenlenmesi ve birinci nüshasının muhasebede, ikinci nüshasının sigortalının dosyasında saklanması, son nüshasının da sigortalıya verilmesi gerekmektedir.

III- SİGORTA VAK'A DOSYALARININ NUMARALANMASI VE

SAKLANMASI

1- Sağlık tesislerinden veya anlaşmalı hekimlerden Bölge veya Sigorta Müdürlüklerine yahut Ödeme Bürolarına gelen C-2010-9 örnek geçici işgöremezlik belgeleri, herhangi bir işleme tabi tutulmadan önce, "sicil defteri"ne kaydedilecektir.

İşkazalarıyla Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık vak'alarına ait geçici işgöremezlik belgelerinin, karışıklığın önlenmesi bakımından, ayrı ayrı defterlere işlenmesinde yarar görülmektedir. Ancak, aynı defterin bölünmesi suretiyle de bu ayırımın yapılması mümkün bulunmaktadır.

Her sigorta koluna ait geçici işgöremezlik belgesine, her yıl "1"den başlayarak, ayrı ayrı devam eden numaralar verilecektir.

2- Yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen dosya numaraları;

C-2010-9 örnek geçici işgöremezlik belgesine,

C-2010-9 örnek geçici işgöremezlik belgesi kulaklı parçasına,

C-2010-10 örnek geçici işgöremezlik devam belgesine,

Ödeme fişine,

Havale yolu ile ödeme yapıldığı taktirde, havale kağıdına,

Geçici işgöremezlik belgesine ait bilgilerin işlenmesi sırasında,

C-2010-6 örnek vaziyet kartına,

Kasa defterine (Sigortalı sicil numarasının önüne parantez içinde)

Mutlaka kaydedilecektir.

3- Önceki yıllarda açılmış ve dolayısıyla önceki yıllarda dosya numarası

almış bulunan sigorta vak'ası dosyalarının ödemeleri yapılırken, 2. maddede belirtilen dosya numaralarının önüne, ait olduğu yıl yazılacak ve bu surette herhangi bir karışıklığa meydan verilmemiş olacaktır.

Örneğin, dosya numarası 1985 yılında verilmiş geçici işgöremezlik belgesine ait ödeme 1986 yılında yapılıyor ise, dosya numaraları "1985/ ........................................" şeklinde kaydedilecektir.

4- Sigorta vak'aları dosyaları, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra, dosyanın sıra numarasına göre klase edileceklerdir.

5- Klase edilmiş dosyalar, ilgili servislerce, zimmet mukabili arşiv sorumlusuna teslim edileceklerdir.

6- Arşivden herhangi bir nedenle istenen dosya, mutlaka zimmet mukabili alınacaktır.

7- Geçici işgöremezlik belgesi düzenlenmemiş, başka bir deyimle dosya açılmamış vak'alar için (yol parası ve zaruri masraf karşılığı gibi) ödeme yapıldığı taktirde, bu ödemelerle ilgili belgeler, ayrı klasörlerde, aylar itibariyle ve tarih sırasına göre tasnif edilecekler ve yine zimmetle arşive teslim edileceklerdir.

B) KURUM SAĞLIK TESİSLERİNİN İDARİ YÖNDEN YENİDEN

DÜZENLENMESİ SEBEBİYLE KISA VADELİ SİGORTA KOL-

LARI UYGULAMALARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK
İŞLEMLER

Kurumumuz sağlık tesislerinin idari sorumluluk ve yönetimi bakımından yeniden düzenlenmiş olması dikkate alınarak, sigorta vak'alarında araştırılması ve tatbiki zorunlu görülen hususlar bakımından, Bölge ve Sigorta Müdürlüklerimiz ile sağlık tesislerimiz arasında gereken irtibatı sağlamak, ayrıca uygulamaya işlerlik kazandırmak için aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması uygun ve gerekli görülmektedir.

I- HASTANELERCE SİGORTA VAK'ALARININ BÖLGE VEYA

MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLMESİ

Hastalıkları sebebiyle, gerek Kurumumuz sağlık tesislerinde, gerekse

Kurum dışı sağlık tesislerine sevkedilmek suretiyle tedavilerinin temini cihetine gidilen ve direkt olarak sağlık tesislerimize başvurmaları nedeniyle Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimizde haklarında bu konuda herhangi bir bilgi bulunmayan sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile Kurumdan haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaların, vak'anın mahiyeti icabı, uzun süre tedavi göreceklerinin tespiti halinde;

- İlgili sigortalının, 506 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, bir hizmet aktine dayanarak işyerinde fiilen çalıştırılıp, çalıştırılmadığı,

- Anılan Kanunun 9. maddesi hükmü gereğince, işe giriş bildirgelerinin işverenlerce kanuni süresi içerisinde kurumumuza verilip verilmediği, dolayısıyla haklarında 10. madde hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı,

- Sigortalıların aile fertleri ile emekli sigortalıların ve bunların aile fertlerinin hastalıklarının üçüncü kişi veya kişilerin kasdi veya suç sayılır hareketleri sebebiyle meydana gelip gelmediği, dolayısıyla haklarında 506 sayılı Kanunun 39. maddesi ile, genel Hükümlere göre işlem yapılıp yapılamayacağı,

- Sözkonusu Kanunun değişik 90. maddesi ile, Genel Hükümlerin tatbiki bakımından, vizite kağıdı veya sağlık belgelerinde işverenin eksik veya yanlış beyanda bulunup bulunmadığı,

Hususlarının incelenebilmesi için, sigortalının adı-soyadı, sigorta sicil numarası, hastanın adı-soyadı, sigortalıya yakınlığı, tedavinin başlangıç tarihi ve hastalığın teşhisi de belirtilerek, sağlık tesisimizce vak'a hakkında ilgilinin bağlı olduğu Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Buna göre, ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimizce gereken araştırma ve işlemler yapılacaktır.

B) Diğer taraftan, sigortalıların C-2010-9 örnek geçici işgöremezlik belgeleri, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimize intikal ettirildiğinden, sigortalılarla ilgili vak'alarda gerektiğinde, 506 sayılı Kanunun 2, 10, 17, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 41, 44, 50, 90, 110 ve 111. maddelerine göre lazım gelen tetkiklerin anılan Müdürlüklerimizce yaptırılması icap etmektedir.

II- PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİYLE İYİLEŞTİRME VASITALA-

RININ TEMİNİ

Sigortalılarla Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin kullanmalarına lüzum gösterilen protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtalarının, 371 yayın numaralı "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortaları Uygulamaları" isimli kitabın (158) başlık numaralı bölümünde belirtilen esaslar dairesinde, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerinde mevcut C-2010-6 örnek vaziyet kartlarına işlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

A) Sözkonusu kimselerin protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtalarına müstehak olup olmadıklarının kontrolu ve bunların C-2010-6 örnek vaziyet kartlarına işlenmesi bakımından, sağlık tesislerince, bu konuda düzenlenen rapor asıllarının veya reçetelerin ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne gönderilmesi icap etmektedir.

Bölge veya Sigorta Müdürlüklerince, ilgililerin C-2010-6 örnek vaziyet kartındaki bilgiler nazara alınarak, rapor asıllarının veya reçetelerin arkasına, "MÜSTEHAKTIR" kaşesi basılıp yetkililerce imzalanacaktır. Hekimlerin düzenledikleri gözlük reçeteleri ile ilgili olarak da, anılan kitabın (184) başlık numaralı bölümünde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

Rapor veya reçeteye gerekli bilgi verildikten sonra, ilgililer kullanmalarına lüzum gösterilen malzemenin temini için, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerince sözleşmeli firmalara gönderileceklerdir.

Bu durumda, protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtalarının hangi firmalardan temin edileceğinin bilinmesi için, sağlık tesisince, bu konuda müesseselerle yapılmış ve yapılacak olan anlaşmaların birer örneği, en kısa zamanda, ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüklerine intikal ettirilecektir.

Anlaşmalı firmaların, ancak, "MÜSTEHAKTIR" kaşesini ihtiva eden rapor veya reçetelere istinaden gereken malzemeyi vermeleri icap ettiğinden, bu hususta, sağlık tesislerimizce, sözkonusu firmalara lazım gelen bilginin verilmesi gerekir.

İlgililere temin edilen protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtalarının bedelleri, sağlık tesislerimizce, rapor veya reçetelerin arkasında Bölge veya Sigorta Müdürlüğünce basılan "MÜSTEHAKTIR" kaşesinin görülmesini müteakip, firmalara ödenecektir.

B) Tedavilerinin temini için bulundukları yerden başka yere gönderilenlere, burada lüzum gösterilecek protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtalarının mahallinden temini mümkün olamayacak ise, bunların daha önce verilmediği ve ilk defa lüzum gösterildiği tereddüde mahal kalmayacak şekilde anlaşıldığı taktirde (Örneğin, sevkedildiği yerde, organ amputasyonu hali), ilgilinin vaziyet kartının bulunduğu Bölge veya Sigorta Müdürlüğünden sorulmaksızın, lazım gelen malzemenin sevkedildiği yerde temini mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu durumda, C-2010-6 örnek vaziyet kartına gereken kaydın yapılabilmesi için, ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne konu hakkında bilgi verilecektir.

C) Sigortalılarla, Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara lüzum gösterilecek ağız protezlerinin de C-2010-6 örnek vaziyet kartlarına işlenmesi ve ilgililerin sözkonusu protezlere müstehak olup olmadıklarının, gerektiğinde, bu kartlardan kontrolu icap etmektedir.

Buna göre;

1) Kurumumuz Diş Tedavi ve Protez Merkezi veya Kliniğinin bulunduğu yerlerde;

- Bahsi geçen kimselerin lüzum gösterilen ağız protezlerine müstehak olduğunun anılan sağlık tesisi kayıtlarından tespit edilmesi halinde, yapılan protezin C-2010-6 örnek vaziyet kartına işlenmesi için ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne gereken bilgi verilecektir.

- İlgilinin, ağız protezine müstehak olup olmadığı sağlık tesisi kayıtlarından tespit edilemediği taktirde ise, kullanmasına lüzum gösterilen ağız protezlerini belirleyen örneğine uygun rapor, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerine intikal ettirilerek, müstehak olduğu hususunun tespitinden sonra, sözü edilen protez yapılacaktır.

2) Ağız protezlerinin Kurumumuzca sağlanamadığı yerlerde, Kurum dışı hekimlere yaptırılan ağız protezleri bedelleri, ilgilinin proteze müstehak olduğunun tespiti ve vaziyet kartına gerekli kaydın yapılmasını müteakip, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimizce ödenecektir.

D) Sağlık tesislerimizce ihale yoluyla mahallen temin edilerek Kurumumuz eczanelerinden verilmesi mümkün olan protez araç ve gereçleri ile iyileştirme vasıtalarının, ilgililerin Bölge veya Sigorta Müdürlüklerince,

C-2010-6 örnek vaziyet kartlarından müstehak olduklarının tespiti ve anılan kartlara işlenerek reçetenin arkasına gerekli şerhin verilmesini müteakip, sağlık tesislerimiz eczanelerince verilmesi cihetine gidilmesi gerekmektedir.

E) Sigortalılarla Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin tedavileri için lüzum gösterilen ve iyileştirici mahiyette olan kalp pillerinin satınalma işleminin, Bölge veya Sigorta müdürlüklerince, hastaya uygun pil tipinin tespiti ve aynı özellikleri taşıyan kalp pillerinden hangisinin tercih edileceği hususlarında -tıbbi konular olması nedeniyle- güçlükle karşılaşıldığından, ilgili Kurumumuz hastanelerince temin edilmesi uygun görülmektedir.

III-SEVK BELGELERİNİN KAYIT İŞLEMİ

Görülen lüzum üzerine bir başka sağlık tesisimize sevkedilen kimseler için düzenlenen C-2010-3 örnek mütehassısa sevk kağıtlarının idari zorluklar nedeniyle, belgeyi düzenleyen ve kabul eden üniteler tarafından evrak kayıtlarından geçirilmesi uygun ve gerekli görülmektedir.

IV-HASTALARIN BULUNDUKLARI YERDEKİ KURUM DIŞI

SAĞLIK TESİSLERİNE SEVK İŞLEMLERİ

Sigortalılarla Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimseler, gerekli muayene ve tedavilerinin Kurum sağlık tesislerinde sağlanamaması halinde, mahallindeki Kurum dışı sağlık tesislerine, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimiz aracılığı olmaksızın, doğrudan sağlık tesisimizce sevk edileceklerdir.

Tahakkuk ettirilecek masraf faturaları bedelleri;

- Sevkeden sağlık tesisinin veznesi bulunması halinde, bu sağlık tesisince tediye edilecektir.

- Sevk yapan sağlık tesisinin bulunmadığı taktirde ise, Bölge veya Sigorta Müdürlüğünce ödenecektir. Ancak, Kurum dışı sağlık tesisine yazılan sevk yazısında, yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi bakımından, faturaların intikal ettirileceği Kurum Bölge veya Sigorta Müdürlüğünün adı belirtilecek, ayrıca, sözkonusu sevk yazısının bir nüshası da, gerekli tediyenin yapılabilmesi için, en kısa sürede ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne gönderilecektir.

V- HASTALARIN BULUNDUKLARI YERDEN BAŞKA BİR

YERDEKİ KURUM SAĞLIK TESİSİNE SEVK İŞLEMLERİ

Mahalli sağlık tesislerinde muayene ve tedavilerine imkan bulunmadığından, başka bir yerde tedavilerine lüzum gösterilen sigortalılarla Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin, daha önce, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerince yapılan sevk işlemleri, ulaşım imkanları da nazara alınarak, tedavilerinin sağlanabileceği en yakın Kurum sağlık tesisine, mahalli Kurum sağlık tesisince yapılacaktır.

Ancak, Ankara'da tedavisine lüzum gösterilen;

A- Nükleer tıbbı ilgilendiren organ sintigrafiler, troid uptake ve benzeri tetkikleri gerektiren vak'alar,

B- Hormon titrajını ve dozaj tayinini gerektiren andokrinelolojik hastalar,

C- Mahallinde veya yakın çevresinde yapılması mümkün olmayan ve ulaşım kolaylığı bakımından Ankara'ya sevki gereken kronik nefropatiler,

D- Göğüs cerrahisi (Öncelikle Kurumumuz Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Merkezi ile kurulacak temastan sonra, yatak temini mümkün olmadığı taktirde,

E- Radyoterapi (Öncelikle Okmeydanı Hastanesi Onkoloji servisi ile kurulacak temastan sonra, yatak temin edilemediği takdirde),

F- Kardio-Vasküler Cerrahi,

G- Allerji,

Servislerinde tedavileri gereken hastalar, Kurum dışı sağlık tesislerine sevkedilmek üzere, doğrudan Kurumumuz Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğüne gönderileceklerdir.

Ayrıca, İstanbul'da tedavisine lüzum gösterilen;

A- Kurumumuz İstanbul Hastanesi hemodiyaliz Merkezine sevkedilecek hastalar, doğrudan anılan Hastanemiz baştabipliğine gönderileceklerdir.

B- Psikiyatrik tedavi görecek hastalar doğrudan Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemiz Baştabipliğine sevkedileceklerdir.

C- Her türlü Spesifik (Tüberküloza bağlı) ve nonspesifik (Tüberküloz dışı) cerrahi vak'aları cerrahi vak'aları ile akciğerlerin cerrahi olmayan Tüberküloz hastalığı vak'aları, doğrudan Kurumumuz Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları merkezine gönderileceklerdir.

D-a) Nükleer Tıbbı ilgilendiren organ sintigrafileri, troid uptake ve benzeri tetkikleri gerektiren vak'alar,

b) Hormon titrajını ve dozaj tayinini gerektiren andokrinolojik hastalar,

c) Radyoterapi vak'aları,

Doğrudan Okmeydanı Hastanemiz Baştabibliğine sevkedileceklerdir.

E- Kardio-Vasküler cerrahi servisinde tedavileri gereken hastalar Kurum dışı sağlık tesislerine sevkedilmek üzere, doğrudan İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğüne gönderileceklerdir.

F- Allerji servisinde tedavisine lüzum görülenler, doğrudan İstanbul Sağlık işleri Müdürlüğü emrine gönderilecek ve bu Müdürlüğümüzce de Kurumumuz İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde yapılabilen testler için buraya, yapılamayanlar için Kurum dışı sağlık tesisine sevkedileceklerdir.

G- Mahallinde gerek Kurum, gerekse Kurum dışı sağlık tesislerinde tedavisi sağlanamayan kimselerin sevk işlemleri, sağlık tesisimizce 371 yayın numaralı "506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortaları Uygulamaları" isimli kitabın (15), (54), (55), (70), (84) başlık numaralı bölümlerinde açıklanan esaslar dahilinde yapılacaktır.

H-a) Mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle başka bir yere sevk edilen hastalarla, varsa refakat edenlere, gidiş-dönüş yol parası ile, sevkedildikleri yerde kalacakları ortalama süre ve yolda geçecek günler gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek zaruri masraf karşılığı, veznesi olan sağlık tesislerimizce peşinen ödenecek, bilahare mahalline dönen ilgilinin sevkedildiği sağlık tesisi Baştabipliğinden alınacak bilgiye göre, zaruri masraf karşılığı yeniden hesaplanarak gerekli tahsil veya tediye işlemi yapılacaktır.

b) Sevkeden sağlık tesisinin veznesinin bulunmaması ancak, hastanın sevkedildiği sağlık tesisinin veznesinin bulunması halinde, hastaların Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne fuzulen gidiş-gelişlerine ve mağduriyetlerine sebebiyet vermemek için, yol parası ve zaruri masraf karşılığı, sevkedildiği sağlık tesisince tediye edilecektir.

c) Her iki sağlık tesisinde de vezne bulunmadığı taktirde yol parası ve zaruri masraf karşılıkları, Kurumumuz ilgili Bölge veya sigorta Müdürlüklerince ödenecektir.

İ- Hastaların doğrudan sevkedildikleri sağlık tesisince, yapılan muayene ve tedavileri sonucuna ait bilgi ve belgeler, ilgilileri sevkeden sağlık tesisimize intikal ettirilecektir.

Ancak, sigortalıların geçici işgöremezlik ödeneklerinin tediyesine mesnet teşkil eden, istirahatle ilgili bilgi ve belgelerin, sevkeden sağlık tesisince, tediyenin yapılacağı Bölge veya Sigorta Müdürlükleri yahut Sigorta Ödeme Bürosuna iletilmesi gerekmektedir.

VI- BULUNDUKLARI YERDEN BAŞKA YERDE HASTALANAN-

LARLA İLGİLİ İŞLEMLER

A- Kurumca sevk olmaksızın izin, görev, istirahat gibi nedenlerle işyeri veya ikametgahlarının bulunduğu yerden başka bir yerde bulundukları sırada muayene ve tedavilerinin sağlanmasını talep eden sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimseler, Kurum Sağlık İşleri, Bölge veya Sigorta Müdürlükleri kanalı olmaksızın, doğrudan sağlık tesislerimize müracaat edeceklerdir.

Başvurulan sağlık tesisimizin veznesi bulunuyorsa;

Tedaviye müstehak olduklarına dair herhangi bir belge ibraz edemeyenlerin, muayene ve tedavilerinin ücretli olarak yapılmasını talep etmeleri halinde, ücret alınmak suretiyle tedavilerinin temini cihetine gidilecektir.

Muayene ve tedavilerinin ücretsiz olarak sağlanmasını isteyenlerin ise, acil vak'alar dışında, Kurumumuz sağlık yardımlarına müstehak oldukları hususunun, sağlık tesisimizce, ilgililerin bağlı oldukları Kurum Bölge veya Sigorta Müdürlüğünden tespitini müteakip, tedavileri sağlanacaktır.

- Başvurulan sağlık tesisinin veznesi bulunmuyorsa, ücret tahsili işlemiyle, ilgililerin sağlık yardımlarına müstehak olup olmadıkları hususundaki yazışmalar, eskiden olduğu gibi, Kurumumuz Sağlık İşleri, Bölge veya Sigorta Müdürlüklerince yapılacaktır.

B- İşyeri veya ikametgahlarının olduğu yerden başka bir yerde bulundukları sırada tedavilerini talep edenlerden, sağlık tesislerimizde tedavileri sağlanamayanlar, sağlık tesisince doğrudan mahallindeki Kurum dışı sağlık tesisine sevkedileceklerdir.

Tahakkuk ettirilecek masraf faturaları bedelleri;

- Sevki yapan sağlık tesisinin veznesi bulunuyorsa, bu sağlık tesisince ödenecektir.

- Sağlık tesisinin veznesi bulunmadığı taktirde o mahaldeki Sağlık İşleri, Bölge veya Sigorta Müdürlüğü tarafından ödenecektir. Ancak, Kurum dışı sağlık tesisine yazılan sevk yazısında, yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi bakımından faturaların intikal ettirileceği Kurum Sağlık İşleri, Bölge veya Sigorta Müdürlüğünün adı belirtilecek, ayrıca sözkonusu sevk yazısının bir nüshası da, gerekli tediyenin yapılabilmesi için, en kısa sürede ilgili Sağlık İşleri, Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne gönderilecektir.

Açıklanan hususların dışında kalan, İşkazalarıyla Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortaları Uygulamaları ile ilgili işlemler, eskiden olduğu gibi yürütülecektir.

C- POLİKLİNİK MUAYENE ÜCRETLERİ

I-MUAYENE ÜCRETİNİN MİKTARI

Bilindiği üzere, 506 Sayılı Kanuna 1912 Sayılı Kanunla eklenen ve 2422 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile değiştirilen Ek-2 nci maddede "506 Sayılı Kanunun 35. 36. 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanacak olanlardan yapılacak herbir poliklinik muayenesi için Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 20,- liradan az olmamak üzere muayene ücreti alınır.

Şu kadar ki, hekimin gerekli görmesi üzerine yapılacak diğer poliklinik muayenelerinden ücret alınmaz" hükmü öngörülmüştür.

Bakanlar Kurulunun 8.10.1983 tarihli, 18185 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 26.8.1983 tarihli, 83/7044 sayılı Kararnamesi ile, bu kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren, mevzubahis kimselerden 50,- (elli) lira poliklinik muayene ücreti alınması kararlaştırılmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, anılan Yasa'nın sözkonusu maddelerinde bahsi geçen;

a) Sigortalıların eşleri ile geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, ana ve babalarının,

b) Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların,

c) Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babalarının,

d) Kurumdan haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babaların,

e) Sigortalılık niteliğini yitirenlerden bu tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olan ve hastalıkları sebebiyle, bu niteliğin yitirilişinden itibaren 6 ay içinde Kuruma başvuran sigortalı ile karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu kocası, çocukları, ana ve babasının,

Yapılacak her bir poliklinik muayeneleri için, 50,-lira muayene ücreti alınması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak uygulamada yapılacak diğer işlemler, 371 yayın numaralı "506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortaları Uygulamaları" isimli kitabın (88) başlık numaralı bölümünde açıklanmış bulunmaktadır.

II- MUAYENE ÜCRETLERİ İLE İLAÇ BEDELLERİNE İŞTİRAK
PAYLARININ BİRLİKTE TAHSİLİ

Kurumumuz Sağlık Tesislerinde Poliklinik muayene ücretleri ile ilaç bedelleri iştirak paylarının alınması sırasında birikimlere ve zaman kaybına meydan verilmemesi bakımından, bünyesinde eczanesi ile veznesi bulunan, özellikle iş hacminin yoğun olduğu sağlık tesislerimizde, ilaç bedellerine iştirak payları (%20 - %10) ile muayene ücretlerinin aynı veznedar tarafından alınması sonucunda, vezne önlerindeki birikimlerin ve zaman kaybının önlenmesi bakımından yarar sağlanacağı anlaşıldığı taktirde, aşağıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmek suretiyle, poliklinik muayene ücretlerinin, ilaç bedellerine iştirak paylarının tahsili sırasında, aynı veznedar tarafından alınması şeklinde işlem yapılması uygun görülmektedir.

1-a) Muayene sonucunda yatırılmalarına gerek görülen hastalara reçete yazılmayacağından, yatma kağıdı çıkarılması aşamasında, Hasta Kabul Memuru tarafından,

b) Bedellerine iştirak paylarından, muaf olan ilaçların verilmesi sırasında veya eczanede mevcut olmadığı için, Kurum dışı eczaneden temin edilecek yahut yurt dışından getirtilecek ilaçlar için "Eczanemizde yoktur" kaşesinin basılması sırasında, Eczacı tarafından,

c) Birçok hallerde reçete yazılmasını gerektirmeyen bazı ihtisas branşlarına ait polikliniklerde (Fizik tedavi, Diş sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi, Göz vb.) muayeneleri sağlanan veya diğer polikliniklerde yapılan muayeneleri sonucu kendilerine reçete yazılmasına gerek görülmeyenlerin, Müdavi Hekimleri tarafından,

Poliklinik muayene ücretini yatırmalarının temini ve bunun C-2003-111 örnek makbuzla belgelenmesinin istenmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

2-a) Bir poliklinikte yapılan muayenesi sonucu hekimce görülen lüzum üzerine, diğer bir polikliniğe muayene için sevkedilen hastaların, bu poliklinikteki muayeneleri ücrete tabi olmayacağından, sevkeden hekimce reçete yazıldığı taktirde, bu reçeteye "Sevk" kaydı konularak imzalanması, dolayısıyla hastaya diğer polikliniklerde yapılan muayeneleri sonucunda da reçete yazılmasına gerek görülürse, ilaç bedellerinin iştirak paylarının tahsili sırasında, Veznedar tarafından üzerinde "Sevk" kaydı bulunan reçetenin görülmesi sonucu hastadan yalnızca bir defalık muayene ücreti alınması,

b) Yatırılarak tedavileri sağlanıp taburcu edilmelerine karar verilen ve adlarına reçete düzenlenen hastalar, (1-a) inci maddede belirtildiği üzere, muayene ücretlerini hastaneye yatarken ödeyeceklerinden, düzenlenen reçetelerine Müdavi hekimlerince "taburcu" şerhi verilerek imzalanması, dolayısıyla ilaç bedellerine iştirak paylarının tahsili sırasında, veznedar tarafından bunlardan da ikinci defa muayene ücreti alınmaması,

Lazım gelmektedir.

D-BÜNYECE ELVERİŞLİ OLMADIKLARI İŞLERDE ÇALIŞTIRI-

LANLAR

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 41. maddesinde, çalışma mevzuatına göre, sağlık raporu alınması gerektiği halde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak, bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girişinden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı için Kurumca yapılan masrafların tümünün işverene ödettirileceği öngörülmüştür.

Anılan 41. madde metnindeki "çalışma mevzuatı" terimi ile 1475 sayılı İş Kanununa ve çalışma hayatını düzenlemek amacıyla çıkartılan Tüzüklere atıfta bulunulmaktadır.

I-1475 SAYILI İŞ KANUNU'NUN;

A) 79. Maddesinde, Ağır ve tehlikeli İşlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devamı süresince bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları, İşyeri Hekimi, İşçi Sağlığı Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye Doktorları tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır........................................

denilmektedir.

B) 80. Maddesinde de, 12 den 18 yaşına kadar (18 dahil) çocukların herhangi bir işe alınmalarından önce; İşyeri Hekimi, İşçi Sağlığı Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye Tabiplerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar en az her altı ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, çalışma hayatını düzenlemek amacıyla çıkartılan Tüzüklerden;

II-MADEN İŞLETMELERİNDE ALINACAK EMNİYET TEDBİRLERİ

HAKKINDA TÜZÜK'ÜN 6. maddesinde;

Ocaklarda çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, İş Kanununun 79. ve 80. maddeleriyle Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü'nün özel hükümleri gereğince tıbbi muayeneye tabi tutulacakları,

III- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜK'ünün 3. maddesinde,

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (Kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının hekim raporu ile saptanmasının, işin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile saptanmasının zorunlu olduğu ve bu raporların İşyeri Hekimi, İşçi Sağlığı Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesisleri ve Hekimleri, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye Doktorları tarafından verileceği, raporlarda hangi bilgilerin bulunacağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte saptanacağı,

Bir işçinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasının yasak olduğu ve işçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse ara muayenelerinde saptanan sağlık durumlarının bu rapora işleneceği,

IV-FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜK'ünün 4. maddesinin (b) fıkrasında,

Hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği, işyerinin veya Sosyal Sigortalar Kurumu hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçilere, fazla çalışma yaptırılamayacağı,

V-GEBE VE EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA KOŞULLA-

RIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIMI YURTLARI
(KREŞ) HAKKINDA TÜZÜK'ÜN 4. maddesinde,

Emzikli işçilerin, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde kadınların çalıştırılabilecekleri belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için, doğumdan sonraki 6 haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce, İşyeri Hekimi, İşçi Sağlığı Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesisleri ve Hekimleri, Sağlık Ocakları, Hükümet veya Belediye Hekimlerine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla tespitinin şart olduğu,

Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasında sakınca olduğu hekim raporu ile saptanan emzikli kadın işçilerin, doğumdan sonraki ilk altı ay içinde bu işlerde çalıştırılamayacakları,

VI-KADIN İŞÇİLERİN SANAYİE AİT İŞLERDE GECE POSTALA-

RINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA TÜZÜK'ün

5. maddesinde,

Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamalarından önce, İşyeri, İşçi Sağlığı Dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocakları, Hükümet veya Belediye Tabiplerine muayene ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığına dair raporlarının sağlanmasının şart olduğu ve bunların muayenelerinin her altı ayda bir tekrarlanacağı,

VII-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜK'ünün 57. Maddesinin 7.

fıkrasında,

Yeniden işe girecek işçilerden, bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdının aranacağı ve sağlık dosyasında saklanacağı,

Belirtilmiş bulunmaktadır.
Buna göre;

a)"Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü"nde belirtilen bir işe 1475 sayılı İş Kanununun 79. maddesi hükmüne göre alınması gerekli işe giriş Sağlık Raporuna dayanılmaksızın alınan,

b)Yaşı 18'den küçük olduğu halde 1475 Sayılı İş Kanununun 80. maddesi hükmü uyarınca, işe giriş sağlık raporu olmaksızın işe alınan,

c)Maden İşletmelerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri Hakkında Tüzüğün 6. maddesinde,

d)Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün 3. maddesinde,

e)Fazla Çalışma Tüzüğünün 4. maddesinde,

f)Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakımı Yurtları "Kreş" Hakkında Tüzüğün 4. maddesinde,

g)Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları hakkında Tüzüğün 5. maddesinde,

h)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 57. maddesinin 7. fıkrasında,

-Belirtilen durumlarda işe giriş sağlık raporu olmaksızın işe alınan,

-Veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılan,

ve hastalıkları sebebiyle Kurumumuzca tedavileri sağlanan sigortalıların, tedavilerinin sağlandığı sağlık tesisi müdavi hekimince, bu hastalıklarının işe girişlerinden önce mevcut olduğu veya bünyece elverişli bulunmadıkları işte çalıştırılmaları sonucu meydana geldiği tesbit edildiği takdirde, tedavilerinin temini için Kurumumuzca yapılan tüm masrafların, mezkür 41. madde hükmü gereğince, ilgili işverenlerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Sözkonusu raporların, İş Kanununun ve anılan Tüzüklerin bahsigeçen maddelerine göre alınması gereken işe giriş raporu niteliğinde bulunup bulunmadığı hususunun, gerektiğinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinden sorularak tesbiti icap etmektedir.

E) MAKTU GEBELİK,DOĞUM VE EMZİRME YARDIMLARININ

MİKTARLARI

Bilindiği üzere, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 46 ncı maddesinde, aynı Kanunun 44. ve 45. maddelerinde gösterilen gebelik ve doğum sağlık yardımlarının Kurumumuzca doğrudan doğruya yapılmasına imkan görülemeyen yer veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre, maktu para yardımı, anılan Kanunun 47. maddesinde de, sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması dolayısıyla sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması şartıyla, yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak tarifeye göre, her çocuk için bir emzirme yardımı yapılacağı öngörülmüş bulunmaktadır.

Bahsi geçen maddeler hükümlerine istinaden yapılacak maktu gebelik, doğum ve emzirme yardımlarının 1.6.1984 tarihinden itibaren olan analık vak'alarında aşağıda gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanmış bulunmaktadır.

1- Maktu gebelik yardımı : 750.-TL

2- Maktu doğum yardımı

a) Normal doğum (perina yırtığı, elle halas) : 2.500.-TL

b) Forseps tatbiki ile doğum ve versiyon,

ekstraksiyon : 3.500.-TL

c) Büyük cerrahi müdahele ile doğum

(sezaryen, ambriyotomi, baziyotripsi) : 15.000.-TL

]- Emzirme Yardımı : 2.500.-TL

F-ANALIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN

SİGORTALININ DOĞUM YAPAN KADINLA DOĞUMDAN

ÖNCE EVLENMİŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ

Sigortalı erkeklerin eşlerinin analıkları sebebiyle sigorta yardımlarından yararlanabilmeleri için, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 48 inci maddesi hükmüne göre gerekli olan, sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evli olup, olmadığı hususunun tesbitinde, işlemlerin hızlandırılması ve fuzuli zaman kaybının önlenerek şikayetlerin ortadan kaldırılabilmesi ve kırtasiyeciliğin önlenmesini teminen işverenlerce düzenlenecek C-2010-66 örnek vizite kağıdının (6) numaralı hanesinde bu konuda işverence verilecek bilgiye istinaden de lazım gelen işlemin yapılması uygun görülmüştür.

Buna göre, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu eşi için düzenlenecek C-2010-1 örnek vizite kağıdının (6) numaralı hanesinin işverence, Medeni Kanuna göre, evli olduğu eşinin ismi ve evlenme tarihi belirtilerek doldurulması gerekmektedir.

Ancak, vizite kağıdında bu konuda bir kayıt olmamasına rağmen, ilgililerin evlenme kaydını ihtiva eden nüfus cüzdanı veya evlenme cüzdanı yahut doğum tarihinden önce Kurumca düzenlenmiş aile sağlık karnesiyle başvurmaları halinde de, evlilik durumunun bu belgelerden tesbit edilerek gereken işlemlerin yapılacağı tabiidir.

Sözkonusu vizite kağıtlarındaki bahsi geçen işveren beyanının doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, ilgililerden konu ile ilgili belgelerin istenilmesi suretiyle durumun kontrolu ve yanlış beyanda bulunulduğunun tesbitinde, İşveren hakkında 506 Sayılı Kanunun değişik 90. maddesi hükmünün tatbiki suretiyle, Kurumumuzca yapılmış fuzuli ödemenin tahsili cihetine gidilmesi lazım gelmektedir.

G- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNE ESAS GÜNLÜK
KAZANÇ

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 78. maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Üst sınır ise, gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin katsayı ile çarpımına, bu Kanuna göre ödenen Sosyal Yardım Zammının ilavesi ile bulunacak miktarın otuzda biridir. Bu suretle bulunacak miktarların lira kesirleri tama çıkarılır." hükmü öngörülmüş bulunmaktadır.

Buna göre, Gösterge Tablosundaki en düşük gösterge "580" ve 1986 yılı Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayı "56" olduğundan, 1.1.1986 tarihinden itibaren, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın alt sınırı 580 x 56=32.480 : 30= 1.082,66 lira olup, kesirler tama iblağ edileceğinden, 1.083.-lira olarak tespit edilmiş olmaktadır.

Bu durumda, tam çalışılan ay için alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak aylık kazancın asgari tutarının 32.490.-lira olması lazım gelmektedir.

506 sayılı Kanunun değişik 97. maddesinde de, sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78. madde gereğince tespit edilecek günlük kazancın alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık ve Analık Sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek ve gelir almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların, bu ödenek ve gelirlerinin, günlük kazançların alt sınırlarındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yükseltilmiş günlük kazancın alt sınırına göre arttırılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, gerek 1.1.1986 tarihinden evvel geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik halleri bu tarihten sonra da devam eden, gerekse 1.1.1986 tarihinden sonra, geçici işgöremezliğe uğramış olan sigortalılardan, geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 1.083.-liranın altında hesaplanmış olanların, 1.1.1986 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri, 1.083.-lira asgari günlük kazanç üzerinden verilecektir.

H- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VERİLMESİNDE

SİGORTALILARIN GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUK-

LARI EŞ-ÇOCUKLARININ TESPİTİ

Bilindiği üzere, Kurumumuzca İş Kazası, meslek hastalığı veya hastalıkları sebebiyle, sigortalılara istirahatli bulundukları günler için verilmekte olan geçici işgöremezlik ödeneği, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 89 uncu maddesi hükmüne göre, ilgililerin geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri bulunup bulunmadığına göre değişik oranlarda hesaplanmaktadır.

Sigortalının, anılan Kanunun 106 ncı maddesi hükmüne göre geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bulunduğunun tesbiti ise, evlenme cüzdanı veya evlilik kaydının bulunduğu nüfus hüviyet cüzdanını, geçindirmekle yükümlü olduğu çocuğuna ait nüfus hüviyet cüzdanı yahut ilgili okul idaresinden alınmış öğrenim belgesini, evli ve çocuğu olmayıp, ancak ana ve babasının geçimini sağlaması halinde de, bu konudaki muhtarlık belgesini ibraz etmesi suretiyle yapılmaktadır.

Ancak, geçici işgöremezlik ödeneği tediyelerinde, ilgililerin geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri bulunup bulunmadığının yukarıda kayıtlı belgelerden tesbiti cihetine gidilmesinin, çok defa yanlarında bu belgeleri taşımamaları sebebiyle, sigortalıların sızlanmalarına, belge temini için fuzuli zaman kaybına ve mağduriyetlerine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları kimseleri bulunup bulunmadığının tesbitinin, haklarında işverenlerince düzenlenen C-2010-1 örnek "Vizite Kağıdı"nın (6) numaralı "sigortalının geçindirmekle yükümlü kimsesi bulunup bulunmadığı" hanesindeki işveren beyanına istinaden de yapılması uygun görülmektedir.

Esasen, Posta veya Banka havaleleri kanalıyla yapılan geçici işgöremezlik ödeneği tediyelerinde, Vizite Kağıtlarındaki, konu ile ilgili işveren beyanına itibar edilmektedir.

Şu kadar ki, vizite kağıdının (6) numaralı hanesinin işverence "var" veya "bakımlı" gibi, geçindirmekle yükümlü olunan kişiyi tam anlamıyla ifade etmeyen kelimelerle doldurulmayıp, Medeni Kanuna göre evli olduğu eşinin ismi veya çocuğunun okul durumu, yaşı ve ismi belirtilerek doldurulması icabetmektedir.

(Örneğin, "Eşi Fatma" veya "Yüksek Okul Öğrencisi 23 yaşındaki kızı Ayşe" gibi)

Diğer taraftan, vizite kağıtlarında bu konuda herhangi bir beyan olmamakla birlikte, ilgililerin yukarıda bahsi geçen belgeleri ibrazlarında da bunların geçerli kabul edilerek gereken işlemin yapılacağı tabii olup, bu taktirde vizite kağıtlarının eksik doldurulmuş addolunarak bu yönden tamamlatılması sözkonusu değildir.

Vizite kağıtlarındaki, bu husustaki işveren beyanının doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, ilgililerden konu ile ilgili belgelerin istenilmesi suretiyle durumun kontrolu ve yanlış beyanda bulunulduğunun tespitinde, işveren hakkında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 90 ıncı maddesi hükmünün tatbiki suretiyle, Kurumumuzca yapılmış olan fuzuli ödemenin tahsili cihetine gidilmesi gerekmektedir.

Ana ve Babasının, sigortalının geçindirmekle yükümlü kimsesi olduğuna dair beyanın ise, işverence yapılması sözkonusu olmayıp, bu hususun, yine ilgili Muhtarlık belgeleriyle kanıtlanması icabetmektedir.

İ-KURUM DIŞI SAĞLIK TESİSLERİNDE TEDAVİ GÖREN
SİGORTALILARA VERİLECEK GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK
ÖDENEKLERİNİN HESABI

Kurumumuz Sağlık Tesisleri haricindeki Sağlık Müesseselerinde tedavi gören sigortalıların bu tedavilerine ait masraflar Kurumumuzca ödenmediği taktirde, bunların bakımlarının Kurumumuzca karşılanması mevzubahis olmadığından, geçici işgöremezlik ödeneklerinin 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 89 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine göre hesaplanması lazım gelmektedir.

Kurumumuz Sağlık Tesisleri haricindeki sağlık tesislerinde yapılan tedavilerine ait masrafları, "Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü"nün 88. 89. ve 90 ncı maddeleri hükümlerine istinaden, Kurumumuzca karşılanan sigortalıların sağlık tesislerinde yattıkları günlere ait geçici işgöremezlik ödeneklerinin ise 89 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre verilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzca, 506 Sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi hükmüne istinaden hazırlanan "Yol Paraları ve Zaruri Masraf Karşılıklarına ilişkin Yönetmelik" esasları dahilinde zaruri masraf karşılığı ödenmek suretiyle kaplıca veya içme tedavileri sağlanan sigortalıların istirahatli bırakıldıkları günlere ait geçici işgöremezlik ödeneklerinin de 89 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine göre hesaplanması gerekmektedir.

Kaplıca ve İçmelerde banyo, çamur banyosu ve içme ücreti olarak ihtiyar olunan masrafların tedavi ücreti olarak mütalaa edilmesi icabettiğinden, bunun mevzubahis 89 uncu maddenin üçüncü fıkrasında bahis konusu edilen "bakım" olarak kabul edilmemesi lazım gelmektedir.

J- AYNI ZAMANDA BİRDEN ÇOK İŞYERİNDE MUHASEBECİ

VE MÜŞAVİR OLARAK ÇALIŞAN SİGORTALILAR

Aynı zamanda birden çok işyerinde muhasebeci, mali müşavir veya bunlara benzer işlerde çalışan ve hastalıkları sebebiyle kendilerine Kurumumuz hekimlerince istirahat verilen sigortalılara, çalışmakta oldukları her işyerinde prime esas teşkil edilen kazançları üzerinden geçici işgöremezlik ödeneği verilebilmesi için, bunların çalıştıkları işyerlerinin her birinde, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 37 nci maddesinde öngörülen 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olmaları gerekmektedir.

Aynı zamanda birden çok işyerinde çalışan sigortalıların sözkonusu 37 nci maddede öngörülen prim ödeme süresi ile geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas teşkil eden aylık prim ödeme gün sürelerinin tesbitinde, bunların işverenleri ile yaptıkları hizmet akitlerine itibar edilmesi, şayet aldıkları ücret bir aylık hizmetlerine karşılık ise, 30 gün olarak kabulüyle buna göre muamele ifası, aksi halde aksi sabit oluncaya kadar, vizite kağıdında bildirilen gün sayısı nazara alınmak suretiyle işlem yapılması lazım gelmektedir.

K) "SAĞLIK BELGESİ" UYGULAMASI

Sigortalıların, işyerlerinin kurulu bulunduğu yerde ikamet eden eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının hastalıkları halinde ve her defasında C-2010-66 örnek "Vizite Kağıdı" düzenlettirmeleri ilgililerin mağduriyetlerine, bu durumda olanlara verilen 6 ay süreli C-2010-92 örnek "Sağlık Belgesi"nin ünitelerimizce onaylanması da, iş hacminin artmasına, dolayısıyla işgücü ve zaman kaybına neden olduğundan, ön yüzü işverenlerce doldurulacak olan 6 ay süreyle geçerli C-2010-92 örnek "Sağlık Belgeleri"nin, sigortalıların işyerlerinin kurulu bulunduğu yerde ikamet eden eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları için, Kurumumuz ilgili ünitesinin onayı aranmaksızın, işveren beyanına itibar edilmek suretiyle, Kurum sağlık tesislerince işleme konulması uygun görülmüştür.

Mevzubahis belge vizite kağıdı niteliğinde olduğundan, bu belgenin yine C-2010-15 örnek "Aile Sağlık Karnesi" ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu belgeler işverenlerce, arasına karbon kağıdı konulmak suretiyle iki nüsha olarak düzenlenecek ve belgenin sağ üst köşesindeki "düzenleme tarihi"nin altına "son geçerlilik tarihi" ifadesi yazılarak kaydedilecektir.

İşverenlerce iki nüsha halinde düzenlenecek sözkonusu C-2010-92 örnek "Sağlık Belgesi"nin ilk nüshası müracaat edilecek Kurum sağlık tesisince alınarak, ilgili sigortalının işyeri itibariyle bağlı bulunduğu Kurumumuz Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne intikal ettirilecek, ikinci nüshası ise, yine sağlık tesisinde "ilk nüsha alınmıştır." kaşesinin basılması ve tarihi kaydedilip imzalanmasını müteakip, eş ve çocukların C-2010-15 örnek "Aile Sağlık Karnesi"nin arka kapağının içine zımbalanmak suretiyle raptedilecektir.

-Bu uygulama, sadece sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları için geçerli olup, sigortalılar yine C-2010-1 örnek "Vizite Kağıdı" ile muayene ve tedavilerini yaptıracaklardır.

-Sağlık tesislerimizce, müracaat tarihini takip eden gün, ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüğümüze intikal ettirilecek olan sözkonusu belgeler, gerektiğinde bu ünitelerimizce, işyerleri itibariyle ve sondaj suretiyle kontrole tabi tutulacaklardır.

-Sağlık belgesi, vizite kağıtları gibi, örneği ve ebadı Kurumumuz tarafından bildirilmek suretiyle, işverenlerce bastırılarak düzenlenecektir. Sağlık belgelerinin ebadı sağlık karnelerine raptedilmesinde uyum sağlanması bakımından, (13 x 19 cm.) dir.

Diğer taraftan, sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları için yukarıda açıklandığı şekilde yürütülecek olan uygulama yanında, C-2010-66 örnek "Eş ve çocuklara ait vizite kağıdı" uygulamasının da devam edeceği tabiidir.

-Sigortalıların, işyerlerinin kurulu bulunduğu yerden başka yerde ikamet eden eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları için düzenlenecek C-2010-92 örnek "Sağlık Belgesi"nin tanziminde ise, bu belgedeki işveren beyanının doğruluğu, başvurulan yerdeki ünitelerimizce bilinemeyeceğinden, belgenin arka sayfasının, sigortalının işyeri itibarıyla bağlı bulunduğu Kurumumuz Bölge veya Sigorta Müdürlüğünce onaylanması şeklindeki uygulamaya aynen devam edilecektir.

-Diğer taraftan, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yere, işverence görevli olarak gönderilen veya izinli olarak giden sigortalılar ile sigortalılık niteliğini yitirip, 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değiştirilen 40 ıncı maddesi hükmüne göre sağlık yardımlarına müstehak olanlardan başka yere gidenlerin, gittikleri yerde hastalanmaları halinde, kolaylıkla muayene ve tedavilerinin sağlanabilmesi için , C-2010-92 örnek "Sağlık Belgesi"nin, eş ve çocuklara ait bilgileri ihtiva eden bölümünün çizilerek iptal edilmesi ve üst kısmına "Sigortalılara aittir." Kaşesi basılmak suretiyle, işverence düzenlenip Ünitelerimizce tasdikini müteakip, görev izin veya işten ayrılma gibi sebeplerle, işyerinin bulunduğu yerden başka yere giden sigortalılara, müracaatları halinde, verilmesi gerekmektedir.

L) SAĞLIK KARNESİ VE KARTLARININ DÜZENLENMESİ

Malüllük veya Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanan sigortalılara ait C-2010-65 örnek "Sağlık Karnesi" ile; bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarına ait C-2010-90 örnek ana ve babalarına ait c-2010-93 örnek "Sağlık Kartı" ve Ölüm Sigortasından hak sahibi olarak aylık bağlanan eş, çocuk, ana ve babalara ait C-2010-91 örnek "Sağlık Kartı", aylık bağlanması sırasında düzenlenecek ve ilgililere ilk ödemenin yapıldığı "Tebliğ Mektubu" ekinde gönderilecektir.

Fotoğraf veya nüfus kayıt örneği gibi belgelerin noksan olması nedeniyle sağlık karne veya kartlarının düzenlenememesi halinde ise, aylık sahiplerine gönderilen tebliğ veya havale mektubunun altına yazılacak bir notla gerekli belgeler istenecek; bilahare bu belgelerin ibrazı halinde, sağlık karne veya kartı düzenlenerek, bizzat başvurmayanların adresine iadeli-taahhütlü bir mektupla gönderilecektir.

Diğer taraftan, sözkonusu belgeleri herhangi bir sebeple adreslerine gönderilememiş olan veya belgelerinin kaybolması yahut dolması nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken ilgililerin, son çalıştıkları işyerinin bulunduğu yerde ikamet etmemeleri halinde, oturdukları yere en yakın Kurumumuz Bölge veya Sigorta Müdürlüğüne müracaatları halinde de, sağlık karneleriyle sağlık kartlarının verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bahsi geçen kimselerin sağlık karnelerini veya sağlık kartlarını ilk defa almak üzere Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimize müracaatlarında, Kurumumuzca ilgililere gönderilen, gelir veya aylık tahsisi yapıldığına dair yazı ve bu konudaki belge ile birlikte, kimliklerini tesbite yarayacak fotoğraflı bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sağlık karnelerinin dolması veya kaybolması, sağlık kartlarının da kaybolması sebebiyle müracaatlarda ise, tahsisle ilgili, gelir veya aylık alındığına dair özel belge ile, kimliklerinin tesbitine yarayacak fotoğraflı bir belgenin ibrazı yeterli bulunmaktadır.

Ancak, kendilerine sağlık karnesi ve sağlık kartı verilen kimselerin ad ve soyadı, verilen belgelerin üstünde bulunan bilgilerle birlikte, bağlı bulundukları Kurumumuz Bölge veya Sigorta Müdürlüklerine (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından aylık bağlanmış ise, İstanbul'da İstanbul İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü, Ankara'da Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü) bildirilecektir. İlgili Bölge veya Sigorta Müdürlüğünce durumun kontrolu yapılacak ve 506 Sayılı Kanunun değişik 36. maddesi hükmüne göre, sağlık yardımlarına müstehak olmayan kimseler için belge düzenlendiği saptandığı taktirde, keyfiyet bu belgeyi düzenleyen üniteye derhal bildirilecektir. Belgeyi düzenleyen ünitelerce de belgelerin, verilen kimselerden geri alınması cihetine gidilecektir.

Sağlık karneleri ile sağlık kartlarının verilmesi sırasında, sözkonusu kimselerden, kendilerine fuzuli sigorta yardımı yapılması halinde, bunun geri alınacağına dair, "Talep ve Taahhüt belgesi" alınacaktır.

Ayrıca, Kurumumuzdan malüllük veya yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı ve dolayısıyla 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 100. maddesi hükmüne istinaden avans almaya müstehak durumda olduğu Bölge veya Sigorta Müdürlüklerimizdeki dosyalarından tespit edilen sigortalılara aylık bağlanması ile ilgili tahsis işlemleri tamamlanıncaya kadar muayene ve tedaviden, gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarından mahrum kalmamaları için, talep halinde, anılan Kanunun değişik 36. maddesi hükmüne göre, bağlanacak aylığın başlangıç tarihinden itibaren sağlık yardımlarından yararlanabilmelerini teminen sağlık karnesi, bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına da sağlık kartı düzenlenmesi uygun görülmektedir.

M) HEKİM YETKİSİ

&#Bilindiği üzere, işyerlerinin talebi halinde, işyeri hekimlerine, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerini sağlayarak, işgücü ve zaman kaybının önlenmesi bakımından, 2 güne kadar istirahat vermek ve Kurumumuz adına reçete yazmak yetkisi tanınabilmektedir.

İşyerlerince yapılacak hekim yetkisi talepleri halinde;

1-hekimin, yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair mahalli tabip odası izin belgesinin, işyeri vasıtasıyla temin edilerek bir örneğinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

2-Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için yetki tanınması uygun görülmediğinden, yetki talep edilen hekime daha önce yetki verilip verilmediği hususunun, yetki tanınmış ise, yetki verilen işyerinin adının açıklanması,

3-Asistan hekimlere yetki tanınmadığı cihetle, yetki talep edilen hekimin asistan olmadığına dair yazılı beyanının alınması,

4-Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması,

5-Yetki talep edilen işyeri hekiminin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin, mümkün olduğu kadar, hekimce Kurum sağlık tesisine sevkedilecek hastaların, aynı gün sağlık tesisimizde muayene olabilmelerine imkan verecek şekilde belirlenmesi,

6-Kamu Sağlık Hizmetlerinde veya Kurumumuz Sağlık Tesisinde görev yapan hekimlere, ancak, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair 2368 Sayılı Kanunun 4. maddesi hükmüne göre çalıştığı taktirde yetki tanınması mümkün olduğundan, bu hekimlerle ilgili yetki taleplerinde, sözü edilen hususun mutlaka açıklanması,

7-Kurumumuz Sağlık Tesisi hekimlerine yetki tanınırken, sözü edilen kimselerin sağlık tesisindeki görevlerini aksatmamaları gerektiğinden, görevli oldukları sağlık tesisimiz Baştabipliğinden bu konuda muvafakat alınması,

8-Yetki tanınan hekimin, bu yetkisini, yetki tanınan işyerine bağlı diğer işyerlerinde de kullanması konusundaki taleplerin, bu işyerlerinin birbirine olan uzaklığı, çalışan sigortalı adedi gibi hususlar dikkate alınarak, hekimin sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinde gerektiği kadar faydalı olup olamayacağının araştırılması suretiyle değerlendirilmesi,

9-İşyeri yetkili hekimlerince kullanılması zorunlu olan "C-2010-7 örnek" tedavi kartlarının düzenlenmesi, tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin gösterilmesinin temini,

10-İşyeri yetkili hekimlerince işyerinde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vak'aların sevk edilmemesi, sevk edilmeleri zorunlu olan vak'aların ise, mutlaka ilk muayene sonucu, sevk nedeni ve düşünülen teşhis de belirtilmek suretiyle en yakın Kurum Sağlık Tesisine gönderilmeleri,

11-İşyeri yetkili hekimlerince düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçların, en yakın Kurum Eczanelerinden temini, ancak, Kurum Eczanesinin bulunmadığı yerlerde veya Kurum Eczanelerinde bulunmayan ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

12-Yetki tanınan işyeri hekimlerinin fuzuli ilaç yazmalarını önlemek için verilen reçetelerin sık sık kontrol edilmesi ve fazla ilaç yazdığı tesbit edilen işyeri hekiminin durumunun genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi,

13-İşyerine ikinci bir hekim için yetki talep edilmesi halinde, ikinci hekime ne sebeple ihtiyaç duyulduğu hususunun açıklanması,

14-Daha önce hekim yetkisi tanınan işyerleriyle ilgili yazışmalarda, "ilgi" konulmasına titizlikle riayet edilmesi ve Genel Müdürlüğümüz dosya numarasının mutlaka belirtilmesi,

İcap etmektedir.
N) ENJEKSİYON BEDELLERİ

Tedavileri sırasında gerekli görülen enjeksiyonları yaptırmak üzere sağlık tesislerimize gelemeyecek durumda bulunan sigortalılarla Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan diğer kimselerin, ilgili hekimce lüzum gösterilmesi şartıyla, evlerinde yaptıracakları enjeksiyon bedelleri ile, sağlık tesislerimizde personel yetersizliği nedeniyle ilgili hekim tarafından reçeteye enjeksiyonun Kurum Sağlık tesisi dışında yaptırılması hususunda kayıt konulması halinde, sözkonusu enjeksiyon bedellerinin, "S.S.K. Sağlık Kuruluşlarında Ayakta Veya Yatırılarak Yapılacak Muayene ve Tedavilerden Alınacak Ücret Tarifesi"nde yer alan miktar üzerinden ödenmesi, uygun görülmektedir.

O) KATMA DEĞER VERGİSİ

1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olarak, 506 Sayılı Kanunun İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortaları Uygulamaları yönünden yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1-KATMA DEĞER VERGİSİNİN KURUMCA KARŞILANACAĞI
DURUMLAR

a)Sigortalılarla Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin, Kurumumuz Sağlık Tesislerinde tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle, Kurumca Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü'nün 89. maddesi hükmüne istinaden kurum dışı bir sağlık tesisine sevk edilmeleri halinde, Kurumumuzca bu sağlık tesislerine ödenmesi icap eden mevzuatımıza uygun tedavi giderleri için Kurumumuz adına düzenlenecek faturalarda Katma Değer Vergisi tahakkuk ettirildiği taktirde, bu vergi,

b)Mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle, kurumumuzca bulundukları yerden başka bir yere sevk edilen sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselere, 506 Sayılı Kanunun 102. maddesi hükmü ve bu madde hükmüne istinaden çıkarılmış olan ilgili "Yönetmelik" esaslarına göre ödenecek olan yol paralarına ait Katma Değer Vergisi,

c)Sigortalılarla Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin, Kurumumuz hekim veya sağlık tesisleri sağlık kurullarınca kullanmalarına lüzum gösterilen, ancak Kurumumuzca Kurum dışı firmalardan temin olunan iyileştirme vasıtaları ile protez araç ve gereçleri için Kurumumuz adına tanzim edilecek faturalarda tahakkuk ettirilecek Katma Değer Vergisi,

Kurumumuzca karşılanacaktır.

2-KATMA DEĞER VERGİSİNİN KURUMCA KARŞILANMAYA-

CAĞI DURUMLAR

a)Kurum sağlık tesisleri dışındaki sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurmaları sonucu yatırılarak tedavileri sağlanan sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin durumlarının, Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü'nün 90. maddesi kapsamında kabul edilmek suretiyle mevzuatımıza uygun bulunan harcamaların, anılan madde hükmü esaslarına göre Kurumca ödenmesi cihetine gidilmesi halinde, bu giderler için ilgililer adına düzenlenen faturalarda Katma Değer Vergisi tahakkuk ettirildiği taktirde, bu verginin,

b)Sigortalılar ile Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların, Kurumca sağlanamayan ağız protezleri için diledikleri serbest diş hekimlerine yaptırdıkları ağız protezlerine ait bu hekimlerce adlarına düzenlenen faturalarda tahakkuk ettirilen Katma Değer Vergisinin,

İlgililerce karşılanması gerekmektedir.

Ö) MUHTARLIK BELGESİ İLE YAPILACAK ÖDEMELER

İstirahatleri devam ettiği sırada ölen ve Kurumumuzdan alacaklı durumda bulunan sigortalıların haksahiplerine ödenecek geçici işgöremezlik ödeneklerinden 15.000,-liraya kadar olan meblağın, veraset ilamı aranmaksızın, muhtarlık belgesine istinaden ödenmesi Yönetim Kurulumuzun 30.12.1983 tarihli, 52/4290 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

P- SAKAT SİGORTALILARIN MUAYENE VE TEDAVİLERİ

Bilindiği üzere, bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerinde belirli bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uymama durumuna sakatlık, bu durumda olan kimselere de sakat denilmektedir.

Sigortalılar ile Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri veya malüllük aylığı alanlardan, öncelikle başkasının yardımına muhtaç durumda bulunduğu anlaşılan sakatların ve bunların yanında, belirgin derecede sakat olduğu görülenlerin, ayrıca bu durumda bulunan Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm aile fertlerinin Kurumumuz hekim veya sağlık tesislerine müracaatlarında, daha önce başvuranların bulunması nedeniyle, uzunca süre sırada beklemelerinin ihtimal dahilinde olması halinde sıra beklemeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanabilmesi için kendilerine öncelik tanınması, bunun dışında, gereken her türlü yardım ve kolaylıkların gösterilmesi uygun görülmektedir.

R) İŞÇİ KURULUŞLARI MENSUPLARININ KURUMUMUZDA

İŞ TAKİP ETMELERİ

Bilindiği üzere, sigortalıların, Kurumumuzla olan ilişkilerinde, her türlü işlerinin süratle neticelendirilmesi, Kurumumuzun daima ön planda tuttuğu bir husustur.

Bu böyle olmakla beraber, icabında işverenlerle ve çeşitli kuruluşlar ile yapılmak zorunda kalınan yazışmalar sebebiyle, bazen, sigortalıların işlerinin sonucu zamanında alınamamaktadır.

Bu durum karşısında işlerinin takip ve sonuçlandırılması için, bazı sigortalılar, çalıştıkları işyerlerinden bu maksatla ayrılmaları halinde, maruz kalınacak işgücü ve ücret kaybını da düşünerek bağlı oldukları Sendikaların tavassutunu talep etmektedirler.

Sendikaların, üyelerinin bu konudaki müracaatlarını olumlu karşıladıkları ve esasen bunu bir vazife telakki ettikleri bilindiği cihetle, Kurumumuz ünitelerine, üyelerine ait sağlık yardımları, ödemeler ve sair mevzularla ilgili işler için müracaat eden ve sendika temsilcisi olduğu bilinen veya bu hususu bir belge ile tevsik eden kimselere, yardımcı olunması, sigortalıya hizmet çerçevesi içinde düşünülmelidir.

Ayrıca, çeşitli işçi kuruluşları tarafından, mensuplarının muhtelif konuları hakkında Kurumumuza yazı ile yapılacak taleplerin de, yukarıda belirtilen görüş içinde ele alınarak, işin, süratle tetkik ve tahkiki ve mümkün olan en kısa zamanda neticenin ilgililere duyurulması gerekmektedir.

S) TÜRKİYE İLE LİBYA A.H.S.C. ARASINDA YAPILAN SOSYAL

GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ESASLARINA GÖRE KISA

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI YÖNÜNDEN YAPILACAK

İŞLEMLER

LİBYA'DA ÇALIŞAN TÜRK DAİMİ İŞÇİLER

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında 13.9.1984 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ve bu sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili olup, 1.9.1985 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan İdari Anlaşmanın 2 nci maddesi hükmüne göre, Libya'da iş yapmakta olan Türk işverenler yanında çalışan Türk daimi işçilerinin İş kazası ile Meslek Hastalığı , Hastalık ve Analık hallerinde, gereken sağlık yardımları "işin yapıldığı ülke" ilgili Kurumunca sağlanacağından, bu kimseler için sözü geçen yardımlar konusunda kurumumuzca herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

1-İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI

a)İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları sigortası primi Kurumumuza yatırılacağından, Libya'da çalışmakta iken iş kazası geçirmiş veya meslek hastalığına tutulmuş olan daimi işçilerin Türkiye'de bulundukları sırada geçirdikleri işkazası veya tutuldukları meslek hastalığı sebebiyle gereken sağlık yardımlarından yararlandırılmalarına, Sosyal Sigortalar Mevzuatına göre Kurumumuzca devam edilecektir.

b)İdari anlaşmanın 5 inci maddesinin (b) fıkrası hükmü gereğince, iş kazası ile meslek hastalığı sebebiyle daimi işçilere işverenlerce ödenen geçici işgöremezlik ödenekleri, bilahare belgelerine istinaden, Sosyal Sigortalar Mevzuatına uygun olarak işverenlere Kurumumuzca tediye edilecektir.

c)Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen sigorta yardımlarının Kurumumuzca yapılabilmesi için, iş kazası veya meslek hastalığı halinin 506 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükmü esaslarına göre tesbiti icabettiğinden, bu konudaki lüzumlu belgeler (vizite kağıdı, kaza raporu veya tutanağı ile tanık ifadeleri, hekim veya sağlık tesisi raporu gibi) işverenlerce, tercümeleri ile birlikte Kurumumuza ibraz edilecektir.

2-HASTALIK SİGORTASI

a)Libya'da çalışan Türk "Daimi İşçi"ler için, Kurumumuzca Hastalık Sigortası primi alınması sözkonusu olmadığından, Libya'da çalışan bahse konu sigortalılar ile Türkiye'de ikamet eden eş, çocuk, ana ve babaları Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılmayacaklardır.

Sigortalıların hastalıkları sebebiyle işten kaldıkları günlere ait geçici işgöremezlik ödeneklerinin de, Kurumumuzca ödenmesi sözkonusu değildir.

b)Libya'da çalışan Türk "daimi işçi"lere Kurumumuzca gelir ve aylık bağlandığı taktirde, bu kimseler ile geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana, babaları ve sigortalıların hak sahibi olup, Kurumumuzdan gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalara, Türkiye'de 506 sayılı Kanun'un değişik 36. maddesi hükmüne göre, gereken sigorta yardımları Kurumumuzca yapılacaktır.

Sözkonusu kimselere, Kurumumuz sigorta yardımlarından yararlanabilmeleri için verilecek olan Sağlık Karnesi ve Sağlık Kartlarının sağ üst köşelerine "LİBYA" kaydını havi bir kaşe basılacaktır.

3- ANALIK SİGORTASI

a)Libya'da çalışan Türk "daimi işçilere ait Analık Sigortası primi Kurumumuza yatırılacağından, işverenlerce, İdari Anlaşmanın 5 inci maddesinin (b) fıkrası hükmü gereğince, bu sigorta kolundan daimi işçilere ödenen geçici işgöremezlik ödenekleri, bilahare belgelerine istinaden Sosyal Sigortalar Mevzuatına uygun olarak Kurumumuzca işverenlere tediye edilecektir.

b)İdari Anlaşmanın 5 inci maddesinin (b) fıkrası hükmüne göre, Libya'da çalışan "daimi kadın işçi"lerin analıkları sebebiyle, Kurumumuz mevzuatına uygun olarak yapılacak maktu analık yardımları (maktu gebelik, doğum ve emzirme), işverenlerce ödenecek, bilahare belgelerine istinaden Kurumumuzca belgelerine istinaden Kurumumuzca işverenlere iade edilecektir.

c)Libya'da çalışan daimi erkek işçilerin Türkiye'de ikamet eden ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olmayan eşlerinin, analık yardımları (gebelik muayenesi, doğum ve emzirme yardımı) 506 sayılı Kanun esasları dairesinde Kurumumuzca sağlanacaktır.

Buna göre, Analık yardımlarının Kurumumuzca aynen veya nakten sağlandığı yerler dikkate alınmak suretiyle ilgililere gereken sağlık yardımları veya maktu yardımlar yapılacaktır.

Sözkonusu kimselerin bahsi geçen yardımlara müstehak olup olmadıkları hususunun tespitinde 506 Sayılı Kanun'un Analık Sigortası bölümünde belirtilen esaslar aynen geçerli bulunmaktadır.

İşverenlerce, ilgililer adına bu konuda düzenlenecek vizite kağıtlarının sağ üst köşesine "LİBYA ANALIK" kaydını havi bir kaşe basılacaktır.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN LİBYA'LI DAİMİ İŞÇİLER

1-Anılan sözleşmenin 3 üncü maddesi ve İdari Anlaşmanın 2 nci maddesi hükmüne göre, Türkiye'de iş yapmakta olan Libya'lı işverenler yanında "Daimi İşçi" olarak çalışan Libya'lılar Kurumumuzca sigortalı olarak tescil edileceklerinden, bunların iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde, gerekli sağlık yardımları 506 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Kurumumuzca sağlanacaktır.

2-Bahsi geçen işçilerin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek geçici işgöremezlik ödenekleri, İdari Anlaşmanın 5 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca, Sosyal Sigortalar mevzuatına göre Kurumumuzca ödenecektir.

T) SÜREKSİZ TARIM İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ OLARAK KISA

VADELİ SİGORTA KOLLARI YÖNÜNDEN YAPILACAK

İŞLEMLER

İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI

SİGORTASI
İş Kazasının tanımı,

"2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu" ile bu Kanunun uygulanmasına dair "Yönetmelik"in 3. maddelerinde, İş kazası "Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay" olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

Buna göre, tarım işçisinin yalnızca, işyerinde ve işiyle ilgili olarak uğrayacağı kazanın iş kazası sayılması icap etmektedir.

Örneğin;

Tarlada çapa yapan bir sigortalının, çapayı ayağına vurması, suretiyle yaralanması olayının iş kazası olarak kabulü gerekir.

Bir diğer tarım işçisinin, çalışma saatleri dışında işyerinde çıkan bir kavgada yaralanması olayının ise,işyerinde meydana gelmiş olmasına rağmen, işi ile ilgili olmaması sebebiyle, sözü geçen Kanun hükmüne göre iş kazası sayılmasına imkan bulunmamaktadır.

İŞ KAZASI HALİNDE YARDIMLARDAN YARARLANMA ŞARTI

Anılan Kanunun 7. maddesinde; sigortalının iş kazaları ile meslek hastalıkları halinde, sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için, iş kazasının olduğu tarihten en az üç ay önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş bulunmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, en az üç ay önce sigortalı olarak tescil edilmiş bulunan ve sigortalılığı devam etmekte iken bir işkazasına maruz kalan tarım işçisinin, anılan Kanunun İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları sigortasından sağlanan yardımlardan yararlandırılması icap etmektedir.

Örneğin; 1.1.1986 tarihinden itibaren sigortalı olarak tescil edilen bir işçinin, sigortalılığı devam etmekte iken ve 1.4.1986 tarihinden (dahil) sonra uğrayacağı iş kazası vak'alarında gereken sigorta yardımlarından yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.

HASTALIK SİGORTASI
SİGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMLARINDAN
YARARLANMALARI

2925 Sayılı "Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu"nun 14 üncü maddesinde, sigortalının sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 gün prim ödemiş olmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 32 nci maddesinde, bu Kanuna göre alınacak prim ve yapılacak yardımların hesabına esas tutulacak gün sayısı, her ay için "15" gün olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 2925 Sayılı Kanun hükümleri gereğince sigortalılıkları tescil edilenlerin, hastalıkları halinde, bu Kanunda belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, hastalandıkları tarihten geriye doğru bir yıl içinde, her ay 15 gün hesabıyla, en az 8 ay süreyle prim ödemiş olmaları, yani bu aylara ait "Sosyal Güvenlik Pulları"nı, sosyal Güvenlik Kartlarının ilgili ay hanelerine yapıştırmış bulunmaları icabetmektedir.

Ancak, "2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelik"in 15. maddesinde, primi ödenmiş ayın prim ödeme gün sayısı, ayın 16 sından itibaren tam ay gibi kabul edileceği belirtildiğinden, sigortalıların 8 inci ayın pulunu yapıştırmış olmaları halinde, bu ayın sonu beklenilmeyerek, müracaatları üzerine, ayın ikinci yarısından (16.gününden) itibaren sağlık yardımlarından faydalandırılmaları mümkündür.

Örneğin;

1.3.1985 tarihinde, bu Kanuna göre sigortalı olmak için müracaat eden ve 1.1.1986 tarihi itibariyle sigortalı olarak tescil edilen bir tarım işçisinin, kendisine verilen Sosyal Güvenlik Kartının ilgili ay hanelerine, Ocak-Ağustos/1986 arasındaki aylara ait sosyal Güvenlik Pullarının yapıştırılmış olması halinde, müracaatı üzerine, 16.8.1986 tarihinden itibaren sağlık yardımlarından yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Sigortalılar, muayene ve tedavilerinin sağlanması amacıyla Kurum hekim veya sağlık tesislerine, kendilerine verilmiş olan "Sosyal Güvenlik Belgesi"yle müracaat edeceklerdir.

EŞ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK YARDIMLARINDAN
YARARLANMALARI

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinde, sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının Kurum sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, bu konudaki başvurularında gösterilmek üzere kendilerine, Kurumca hazırlanan bir sağlık karnesi verileceği ve sigortalının, sigortalılık niteliğinin devam ettiğinin ve sigorta primi ödediğinin Sosyal Güvenlik Kartından tesbitini müteakip sağlık karnesinin yılda en az bir kez Kurumca vize edileceği öngörülmüş bulunmaktadır.

Buna göre, sigortalının Sosyal Güvenlik Kartından 120 günlük prim ödediğinin tesbitini müteakip, eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının her birine ayrı ayrı, üzerlerine "TARIM" kaşesi basılmış birer C-2010-15 örnek "Aile Sağlık Karnesi" verilecektir.

Sözkonusu sağlık karneleri, sigortalının sigortalılık niteliğinin devam ettiğinin ve sigorta primini ödediğinin yine Sosyal Güvenlik Kartından tesbitini müteakip, Kurum Bölge veya Sigorta Müdürlüğünce "........................................" tarihine kadar primi ödenmiştir." Kaşesiyle yılda en az bir kere vize edilecek ve böylece ilgililerin sağlık yardımlarına müstehak olup, olmadığı hususunun anlaşılması sağlanacaktır.

Sigortalının sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde ödenmesi şart olan 120 gün prim ödeme süresinin tesbitiyle ilgili esaslar, sigortalının eş ve çocukları için de aynen geçerli bulunmaktadır.

KURUMDAN GELİR VEYA AYLIK ALANLARIN SAĞLIK

YARDIMLARINDAN YARARLANMALARI

Anılan Yönetmeliğin 27 nci maddesinde, Kurum sağlık yardımlarından yararlanabilmek için, bu konudaki başvurularında gösterilmek üzere, Kurumca, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı alanlara bir "Sağlık Karnesi" bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile anılan Kanuna göre haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklara da birer "Sağlık Kartı" verileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, Kurumumuzca üzerlerine "TARIM" kaşesi basılmak suretiyle;

-2925 Sayılı Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı alanlara C-2010-65 örnek "Sağlık Karnesi",

-Anılan Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının her birine C-2010-91 örnek "Sağlık Kartı",

-Bahis konusu Kanuna göre hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklara ayrı ayrı C-2010-91 örnek "sağlık Kartı"

verilecektir.

MUAYENE ÜCRETİ VE İLAÇ BEDELİ

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 39 uncu maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, 506 sayılı Kanuna 1912 Sayılı Kanunla eklenen 2422 Sayılı Kanunla değişik Ek-2 nci madde ile, 2564 Sayılı Kanunla eklenen 2795 Sayılı Kanunla değişik Ek-2 nci madde hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş bulunmaktadır.

Buna göre;

a)506 Sayılı Yasa'ya 1912 Sayılı Kanun ile eklenen ve 2422 Sayılı kanun ile değiştirilen ek-2 nci madde hükmü uyarınca, 2925 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddelerine istinaden sağlık yardımlarından yararlanacak olan;

-Sigortalıların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının,

-Sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların,

-Sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının,

-Haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların,

Kurumumuz hekim veya sağlık tesislerince yapılacak herbir poliklinik muayeneleri için kendilerinden, 50.-TL. poliklinik muayene ücreti alınması gerekmektedir.

Ancak, sözügeçen kimselerin muayene ücretini ödeyerek başvurdukları hekim tarafından yapılan muayeneleri sonucu, gösterilen lüzum üzerine, diğer branş hekimlerine muayeneleri için gönderilmeleri halinde, kendilerinden ikinci defa muayene ücreti alınmayacaktır.

Örneğin;

Şu kadar ki, sözkonusu kimselerin anılan poliklinik ücretini ödeyerek müracaat ettikleri Dahiliye Polikliniğinde yapılan muayeneleri sonucu, hekimce Göz, K.B.B. ortopedi, Fizik Tedavi ve sair polikliniklerde de muayenelerine lüzum gösterilmesi halinde, bu polikliniklerdeki muayeneleri için kendilerinden ayrıca muayene ücreti alınmasına mahal bulunmamaktadır.

b)506 Sayılı Kanun'a 2564 Sayılı Kanun ile eklenen ve 2795 sayılı Kanun ile değiştirilen Ek-2 nci madde uyarınca da 2925 Sayılı Kanunun Hastalık Sigortası hükümleri gereğince sağlık yardımlarından yararlandırılacak olan,

-Sigortalıların,

-Sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının,

-Sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların,

-Sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının,

-Haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların,

Uzun süre ayakta tedaviyi gerektiren ve Kurum Sağlık Tesisleri sağlık kurulu raporu ile belirlenecek olan tüberküloz, kanser, kronik böbrek hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi durumlarında, ayakta yapılan tedavileri dolayısıyla verilecek olan ilaçlardan, hayati önemi haiz olduğu, 506 Sayılı Kanun'un değişik 123 üncü maddesinde bahis konusu edilen Komisyonca tesbit edilmiş olanların bedellerine iştirak payından muaf tutulmaları gerekmektedir.

Ancak, sözkonusu kimselerin bu gibi durumlarında yapılacak tedavileri sırasında, 2925 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen 18 aylık tedavi süresinin göz önünde tutulacağı da tabiidir.

Bu duruma göre, sağlık yardımlarından yararlandırılması gereken mevzubahis kimselerin, müdavi hekimlerince görülecek lüzum üzerine, bu durumlarının tesbiti bakımından sevkedilecekleri Kurum Sağlık Tesisi Sağlık Kurulunca düzenlenecek raporlarda, teşhis belirtilerek, karar hanesine "iştirak Payından Muaftır" kaşesi basılacaktır. Bu raporun bir nüshası hastanın kendisine verilecek, bir nüshası da ilgili Bölge veya Sigorta Müdürlüklerinde muhafaza edilecek, ayrıca Sağlık İşleri Müdürlükleri kanalıyla tedavi altına alınmış olanlar için, düzenlenmiş olan raporun bir nüshası da Sağlık İşleri Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

Sözü geçen kimselerden, haklarında bu konuda sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olanların muayene ve tedavi için müdavi hekimlerine müracaatlarında, ibraz edecekleri mevzubahis rapora istinaden hekimlerce, raporda belirtilen hastalıkları dolayısıyla kullanmalarına lüzum gösterilen ve hayati önemi haiz olan ilaçlar için ayrı bir C-2010-16 veya C-2010-17 örnek reçete kağıdı düzenlenmesi ve bu reçete kağıtlarının arka yüzlerine "İştirak Payından Muaftır" kaşesinin basılmasını müteakip hekim imza kaşesinin de basılıp imzalanması gerekmektedir.

Bu reçetelere istinaden, Kurum Eczanelerinden alınacak ilaçların iştirak payı ilgililerden tahsil edilmeyecektir.

Konu ile ilgili uygulamada, bu genelgenin IV. Bölümünde belirtilen esaslar ve ilaç isimleri, 2925 Sayılı Kanun uyarınca sağlık yardımlarından yararlandırılan kimseler için de aynen geçerlidir.

ÇOCUK DÜŞÜRME

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde, çocuk düşürme vak'alarının hastalık hali sayılacağı öngörülmüştür.

Bu itibarla, bu Kanuna tabi sigortalıların ve sigortalı erkeklerin sigortalı olmayan eşlerinin, çocuk düşürme hallerinde haklarında bahsi geçen kanunun Hastalık Sigortası hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Tıbben 180 günlükten aşağı çocukların dünyaya gelmesi "düşük", 180 veya daha fazla günlük çocukların dünyaya gelmesi ise, "doğum" olarak kabul edilmektedir.

TEDAVİ SÜRELERİ

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Hastalık Sigortası hükümlerine göre sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselerin tedavi süreleri, anılan Kanunun 15 inci maddesinde 18 ay olarak belirtilmiş olduğundan, bunların tedavilerine, herhangi bir şart aranmaksızın ve 18 ayı geçmemek kaydıyla, iyileşinceye kadar devam edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İŞ KAZASI - HASTALIK HALLERİNDE SEVK

İş kazası ile meslek hastalığı ve hastalık hallerinde, ilgili uzman hekimin olmaması veya gerekli tedavi araçlarının bulunmaması yüzünden,

a)Bulundukları yerde tedavilerinin yapılamaması yahut lüzum gösterilen protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması veya yenilenmesinin mümkün olmaması hallerinde, sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların,

b)Bulundukları yerde tedavilerinin yapılamaması yüzünden de sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile 2925 Sayılı Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ve anılan Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların,

Kendilerine yol parası ve zaruri masraf karşılığı verilmeksizin bulundukları yerden başka bir yere gönderilmek suretiyle tedavilerinin temini cihetine gidilmesi mümkün bulunmaktadır.

S.S.Y.B. SAĞLIK TESİSLERİ

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre, sağlık yardımlarından yararlandırılan kimseler için sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı Sosyalizasyon Teşkilatınca uygulanan esaslar, 2925 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar için de geçerli bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim