Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


Hekim Çalıştırmayan İşverenlerle İlgili Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Yazdır


T. C.
İZMİR
6.SULH CEZA MAHKEMESİ

Esas No     :996/62
Karar No     :996/32
K. Say. No.      :995/7743
Hakim      :Güngör Topbaş 14842
Katip        :Ayşe Kılıç
Davacı                  :K. H.
İhbarcı      :TTB İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı
Sanık       :
Suç          :1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet
Suç Tarihi     :26.7.1995

            Sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan dosya üzerindeki incelenmesi sonucunda:

     G. DÜŞÜNÜLDÜ:

     TEK müşteriler müdürlüğünün yetkilisi olan sanık İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığınca bildirime göre işyerinde 50 işçiden fazla işçi çalıştırıldığından yönetmelik gereği işyeri hekimi bulundurmaları için çıkartılan 15.5.1995 ve 15.7.1995 tarihli tebligatları almalarına rağmen 15 gün içinde hekim görevlendirilmesi istemiyle tabip odasına başvurmadıkları 1593 sayılı kanunun 180. maddesine muhalefet ettikleri, iddia, sanığın ikram, İzmir Tabip Odasının ilgili tebligat fotokopileri, bölge çalışma müdürlüğünün yazı fotokopisi ile anlaşılmış olmakla;

     HÜKÜM:

     Bu nedenlerle;

     Sanığın 1595 sayılı kanunun 282. maddesine göre 3 ay hafif hapis ve suç tarihine göre 225.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın kişiliğine göre 647 S. K. nun d/1 maddesi gereğince hafif hapis cezası 1 günü takdiren ve teşdiden 5 bin lira üzerinden 450.000 lira hafif para cezasına çevrilerek içtimaen ve neticeten sanığın 675.000 LİRA HAFİF PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

     Sanığın suça vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatili ve işyeri kapatma cezası verilmesine takdiren yer olmadığına

     İş bu ceza kararnamesi tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde itizazın kabil olmak ve kesinleştiğinde infaz edilmek üzere karar verildi. 10.1.1995.

     Katip                                               Hakim

 


T. C.
ÜSKÜDAR
1.Sulh Ceza Mahkemesi

Esas No               :1995/380
Karar No     :1995/515
C. Sav. No     :1995/10523-3522-801
Hakim      :Emin Doğanay 21779
Katip        :Müslime Maşafcı
Davacı                  :K. H.
Şikayetçi     :İstanbul Tabip Odası/Cağaloğlu, Türkocağı Cad. No:17-3 İstanbul
Sanık       :
Suç          :Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik
Suç Tarihi     :3.4.1995
Karar Tarihi     :9.11.1995

     Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının 14.8.1995 tarih ve 1995/801 sayılı iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonucunda;

     GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

     Olay tarihinde sanık ......’ın yetkilisi olduğu .... . Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi isimli fabrikada 50’den fazla işçi çalıştırdığı halde işçi sağlığı yönünden bir hekim çalıştırarak suretiyle umumi hıfzısıhha yasanının 180 ci maddesine aykırı davrandığı ve bu suretle aynı yasanın 282 nci maddesinde yazılı suçu işlediği iddia, sanığın ikrarı, İstanbulTabip Odasının ihbar yazısı ve tüm dosya içeriği ile anlaşılmıştır.

     Bu nedenlerle;

     HÜKÜM:

     Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

     Sanığın gerçekleşen eylemine uyan umumi hıfzıssıhha yasasının 282 nci maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi göz önüne alınarak 3 ay müddetle hafif hapis ve 5000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, hafif para cezası TCY nin ek 1 nci maddesi uyarınca 3 kat arttırılarak 15.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, TCY nin ek 2’nci maddesi uyarınca para cezası 15 kat arttırılarak 225.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına,

     Sanığın kişisel durumu göz önüne alınarak hürriyeti bağlayıcı hafif hapis cezası 647 sayılı yasanın 4’ncü maddesi uyarınca bahsi günü takdiren 3000 lira hesabıyla paraya çevrilerek 270.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, madde metnine göre tayin olunan 225.000 lira hafif para cezasının da ilavesi ile sonuç olarak 495.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına,

     Umumi hıfzıssıhha yasasının 282/2’nci cümlesi uyarınca fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre sanığın suça vasıta kıldığı meslek ve sanatının 7 gün süre ile tatiline ve bu süre kadar işyerinin kapatılmasına,

     Sanığın geçmişteki hali göz önüne alınarak cezasının tecili halinde ileride bir daha bu tür bir suç işlemekten çekineceği hakkında mahkememize kanaat geldiğinden 647 sayılı yasanın 6’ncı maddesi uyarınca cezasının TECİLİNE

     TCK’nin 94’ncü maddesi uyarınca ihtirat yapılmasına(Yapıldı).

     Gerekçeli kararın İstanbul Tabip Odası Başkanlığına bildirilmesine, sanık hakkında tayin edilen cezaların ferileri ile birlikte tecil edildiği bu bakımdan işyerinde haiz bir doktor çalıştırılmaması halinde yeniden sanık hakkında işlem yapılabileceğinin ve eski cezanın işyeri kapatma cezası ile birlikte yeni ceza ile uygulanabileceğinin bildirilmesine.
 
© 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği