Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler
Ziyaretçiler: 866565


Türk Tabipleri Birliği ve İşçi Sağlığı


İşçi sağlığı hem toplum sağlığının en önemli bileşeni, hem de hekimlerin mesleki uğraş alanıdır.

Bu alanda mesleki faaliyet gösteren meslektaşların gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları, yeterliliklerinin geliştirilmesi ve istihdam olanağı bulunduğunda yetkilendirilmeleri, bu uygulamalardan doğan mesleki hak ve çıkarların korunması, TTB‘nin asli görevlerindendir.

TTB bu nedenle işçi sağlığı alanında mesleki faaliyet gösterme yeterliliği kazandıran temel eğitim sertifika programı uygulamakta, iş yeri hekimliği için onay ve yetki vermekte; bu onay ve yetkilendirme sürecinin ilke ve kurallarını belirlemektedir.

TTB bu alanda verilen hizmetin niteliğinin hekim emeğinin korunması ile mümkün olabileceği ilkesiyle “rehber tarife” anlamında asgari ücret belirlemekte ve asgari ücrete (rehber tarifeye) uygunluğu yetkilendirmenin koşulu saymaktadır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmasına, bu alanda bir taraf olarak “yasa” ile yetkilendirilmiş bulunmasına rağmen TTB’nin bugünkü konumu ve örgütsel etkinliği ciddi ve uzun soluklu bir mücadele ile kazanılmıştır.

Toplumumuzda bu konunun, yüzyılı aşan sürecinin, kritik sıçrama noktalarının hatırlanmasında fayda bulunmaktadır.

1869’ da ilk zorunlu işyeri hekimi istihdamı “Maadin Nizamnamesi” ile birlikte madenlerde gerçekleşti.

1930’ da Umumi Hıfzısıhha Kanunu (Madde 180) ile 50’den çok işçi çalıştıran işyerleri için İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirildi.

1945’ de Çalışma Bakanlığı kuruldu. Aynı yıl İşçi Sigortaları Kanunu (bugünkü Sosyal Sigortalar Kanunu) kabul edildi. İş kazaları ve meslek hastalıkları bu kanun kapsamında yer aldı.

1967’ de çıkarılan Sosyal Sigortalar Kanunu; SSK’nın sağladığı tedavi hizmetleri dışında kalan koruyucu hizmetler ve acil tıbbi yardım hizmetlerinin sağlanması amacıyla hekim tutulması zorunluluğunu açıklığa kavuşturdu.

1974’ de çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 91.maddesi ile 50’den çok işçi çalıştıran işyerlerinde işverenin hekim bulundurma zorunluluğu yeniden tanımlandı. Ve işyeri hekimlerinin “çalışma koşulları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ayrıntılı şekilde gösteren” bir yönetmeliğin “tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde “ çıkarılacağı hükme bağlandı.

1970’ li yılların, toplumsal duyarlılığın ve taleplerin çalışan sınıflardan yana örgütlü güçleri büyüten ve etkinleştiren konjonktüründe TTB ve özellikle İstanbul Tabip Odasında işçi sağlığı alanı önemli bir yer tutuyordu. 19-21 Ekim 1978’ de ülkemizde ilk kez TTB adına İstanbul Tabip Odası tarafından “1. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi ” düzenlendi.

1980’de, (6 ay içinde çıkarılması hükme bağlanan bu yönetmeliğin çıkması için 6 yıl geçmesi gerekti ) “İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik” nihayet yayınlandı. Bu yönetmeliğin “İşyeri Hekimlerinin Nitelikleri”ni tanımlayan 6. maddesinde işyeri hekimi olarak görev alacak olanların sahip olması gereken nitelikler arasında “ yetkili bir makam tarafından verilmiş bir işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmak” tan söz ediliyordu.

1986’ da İstanbul Tabip Odasında Dr. Nejat YAZICIOĞLU, Dr. Metin BENOL ve Dr. Haldun SİRER sertifika programıyla ilgili çalışmalara başladılar.

TTB; 1987 yılından itibaren konuya ağırlıklı önem verdi ve 35. Büyük Kongre, İşyeri Hekimliği Sertifika Programının başlatılmasına ve yasal olarak öngörülen işyeri hekimliği uygulamalarının yaygınlaştırılıp, desteklenmesi gerektiğine karar verdi.

4-7 Nisan 1988 yılında TTB tarafından “2. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi ” düzenlendi.

İlk sertifika kursu 1988’ de, yönetmeliğin çıkarılmasından 8 yıl sonra, 38 hekimin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

20-23 Nisan1998 tarihlerinde yine TTB “3.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi” ni (Türk İş, DİSK, KESK, TMMOB birlikteliği ile) düzenledi.

Ülkemizde 23 milyon kayıtlı olmak üzere yaklaşık 30 milyon kişi aktif üretimin içinde çalışmaktadır. Endüstryel alanda ise 11-12 milyon işçi olduğu varsayılmaktadır. Bu rakam içerisinde kayıtlı olan aktif sigortalı işçi sayısı 5.5 milyondur. Kayıtlı işyerlerinin yarısından fazlası işçi sayısı ellinin altında olan işyerlerinde çalışanlardır. Yani bu kesim işçi sağlığı hizmetlerinden yoksundur ve işyeri hekimi ile hiç tanışmamıştır. İşçi sayısı ellinin üzerinde olan işyerlerinin ancak yarısında işyeri hekimi istihdamı olduğu düşünülürse kayıtlı işçilerin yalnızca % 10’u işçi sağlığı hizmetlerinden yararlandığı düşünülmektedir. Ancak sadece tedavi hizmetleri veren işyeri hekimlerinin varlığı da dikkate alındığında bu oranların daha da aşağı ineceği tahmin edilebilir.

TTB, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve meslektaşlarımız tarafından ihmal edilmiş milyonlarca çalışanın işyeri sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kamu sağlığı adına meşru mücadelesine/müdahalesine devam edecektir.

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği