Yazışmalar


534/2009
30.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu “Kadın Hekim Envanteri” çalışması yürütmektedir. Bu çalışma için ilk aşamada tabip odalarına üye kadın hekim sayısını ve uzmanlık dallarına göre dağılımını saptamak gerekmektedir.

Ekte programı ve gündemi gönderilen 11 Nisan 2009 tarihli kol toplantısında ele alınmak üzere odanız adına toplantıya katılacak kişilerin bu bilgileri getirmelerini, katılım olmayacak ise Kadın Hekim Envanteri için istenen bilgilerinin faks yoluyla iletileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

Devamını oku...

536/2009
30.03.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            22 Mart 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Devamını oku...

493/3009
23.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tıp fakülteleri ve tıp eğitimi Türk Tabipleri Birliği'nin bütünlüklü bir sağlık politikası perspektifiyle sürekli gündemlerinden birini oluşturmaktadır.

Son dönemde yaşanan ve yapılmak üzere dillendirilenlerin üzerine YÖK Yürütme Kurulu'nun 27 tıp fakültesinden 13 tıp fakültesine en az bir yıl süre ile öğretim üyesi gönderilmesi kararı “tıp fakülteleri/tıp eğitiminde kriz”in herkesçe görünür olmasını sağlamıştır. TTB Merkez Konseyi kararı takip eden hafta içerisinde aynı anda birden fazla ilde öğretim üyelerinin katılımıyla basın toplantıları düzenlemiş ve ardından çok kısa süre içerisinde Danştay'a yürütmeyi durdurma istemli dava açmıştır.

Tıp fakülteleri/tıp eğitiminde son gündem olarak rotasyonlar öne çıkmakla birlikte tıp fakülte ve öğrenci sayıları/kontenjanlar, tam süre çalışma, özlük hakları da süreklilik taşıyan kritik konular olarak görülmektedir. TTB bu amaçla hızla, sürdürülmek kaydıyla 27 mart 2009 Cuma günü, Ankara'da; Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.

Dekanlıklar ve uzmanlık derneklerinden temsili katılımın istendiği aşağıda programı sunulan toplantıya ilgililerin katılımı için çaba harcanmasını, duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

TIP FAKÜLTELERİ/TIP EĞİTİMİNDE KRİZ

PROGRAM

09.00-09.30         Kayıt

09.30-09.50         Açılış

09.50-11.20         Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Paneli

Tıp Fakülteleri Dekanlarının Değerlendirmesi

11.20-11.35         Ara

11.35-13.00         Çalıştay 1.Oturumu

13.00-13.45         Yemek arası

13.45-16.00         Çalıştay 2.Oturumu

16.00-16.20         Ara

16.20-17.00         Çalıştay Raporlarının Sunumu ve Değerlendirme

Kapanış

Tarih                                    :27 Mart 2009

Toplantı Yeri:                    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Morfoloji Binası Mavi Salon

                                               Sıhhiye-ANKARA

 
 

521/2009
28.03.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Her yıl “Prof.Dr.Nusret Fişek Anma Günü” çerçevesinde verilen “Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü” için son başvuru tarihi 20 Temmuz 2009 olup ödül yönergesi ektedir. Konuyla ilgili bölgenizdeki sağlık ocaklarına gerekli duyurunun gecikmeksizin yapılması katılımı sağlamak açısından yerinde olacaktır.

Ayrıca;
-Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü,
-Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü

için odanızın uygun gördüğü birer adayı en geç 20 Temmuz 2009 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 

482/2009
19 Mart 2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 31 Mart 2009 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :04 Nisan  2009, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00                                                                         

Gündem :

1. Aile hekimliğinde son durum (Aile hekimliği uygulanmakta olan, hazırlıkları olan, halen kapsam dışı olan illerde neler oluyor?)
2. Sevk zincirinde durum saptama
3. 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları
4. Sağlıkta dönüşümün birinci basamağın diğer alanlarına etkileri

 

Not: Dr. Ata Soyer tarafından “Kriz ve Hekimlik” konulu Sunum ve Tartışma yapılacaktır.