Yazışmalar


1803/2011
23.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürüten TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması/ isminin bildirilmesi ve varsa gündem önerilerinin 04 Ocak 2012 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih              :08 Ocak 2012 Pazar
Saat                :09.30
Yer                 :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Taslak Gündem:

1. İllerin faaliyet raporlarının sunulması

2. III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi (18-20 Mayıs 2012, İstanbul) hazırlıkları
3. Kadın İzleme Merkezleri ve Aile Danışma Merkezleri ile ilgili arşivin değerlendirilmesi
4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KSGM'ne "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Ulusal Eylem Planı" ile ilgili görüşlerimizi içeren (13 Ocak'a kadar) yazının hazırlanması

 

 

1800/2011
23.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında uygulanacak “2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri” ektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 


2012 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

 

KATSAYI

 

4,857

İşçi Sayısı

Birim

Ocak-Aralık 2012

50-74

350

1.700.00

75-99

400

1.943.00

100-124

450

2.185.00

125-149

500

2.428.00

150-174

550

2.671.00

175-199

600

2.914.00

200-224

650

3.157.00

225-249

700

3.400.00

250-274

750

3.643.00

275-299

800

3.890.00

300-324

850

4.129.00

325-349

900

4.371.00

350-374

950

4.614.00

375-399

1000

4.857.00

400-424

1050

5.100.00

425-449

1100

5.343.00

450-474

1150

5.585.00

475-499

1200

5.828.00

500-524

1250

6.071.00

525-549

1300

6.315.00

550-574

1350

6.560.00

575-599

1400

6.800.00

600-624

1450

7.042.00

625-649

1500

7.285.00

650-674

1550

7.528.00

675-699

1600

7.771.00

700-724

1650

8.014.00

725-749

1700

8.256.00

750-780

1750

8.500.00

TAMGÜN

 

8.500.00

 

50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7'dir.

İşçi başına ücret:

Ocak 2012-Aralık 2012:

34.00


* Bu ücretler net'tir.

 

 

 

 

1689/2011
07.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu: Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yapılan çeşitli başvurularda, bir tabip odası sınırları içinde çalışan bir hekimin, aynı zamanda başka bir ilde ve/veya tabip odası bölgesinde de çalışmak istediği belirtilerek, konuya ilişkin bilgi istenmektedir.

I. Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.” denilmek suretiyle, her türlü ikinci işin yapılabilmesi tabip odası onayına bağlı kılınmıştır.

Hekimlerin yürüttükleri mesleki faaliyetlerinin sınırlandırılması gereksinimi, sağlık hizmetlerinin anlık sunulan ve tükenen hizmetler olmamasından ve hizmetlerin denetlenmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Sağlık hizmeti objektif olarak devamlılık göstermesi gereken bir hizmet olma özelliğinin yanı sıra, bir bireye yönelik olarak verilmeye başlanan hizmetin sürdürülebilir olması özelliğini de taşır. Sağlık hizmet sunumunda hekim ile hasta arasında kurulan ilişki, örneğin muayene veya ameliyat ile başlayıp biten biri ilişki değildir. Hekim, tedavi ya da ameliyat sonrası iyileşmenin yahut ortaya çıkabilecek komplikasyonların takibi ve gerektiğinde müdahale edilmesi gibi ana hizmetten ayrılması mümkün olmayan görev ve sorumluluklara da sahiptir. Çoğunlukla yaşamsal nitelikte olan ve takibindeki aksaklıkların ciddi ve geri dönüşsüz sonuçlar ortaya çıkarma olasılığı bulunan sağlık hizmetlerinde, hizmet sunumunun düzenlenmesinde bu unsurların temel belirleyen olarak dikkate alınması zorunludur.

Bu düşünceden hareketle tabip odası yönetim kurulunun; gerek aynı tabip odası bölgesi içindeki her türlü ikinci işe, gerekse iki ayrı il ya da tabip odası bölgesindeki birden fazla yerde çalışma istemine ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesine göre hekimin “çalıştığı  yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmasına elverişli olup olmadığı, iş hacmi, vazifenin tabipler arasında âdilâne bir surette tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde” titizlikle inceleme yaparak karar vermesi gereklidir.

II. Bu noktada birden çok tabip odası bölgesi içinde yer alan çalışma istemlerine ilişkin değerlendirmenin kim tarafından yapılacağı ve üye kayıtlarının tutulması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Başka bir tabip odası bölgesi içinde kalan ikinci işte çalışmaya ilişkin olarak yukarıda belirtilen madde çerçevesinde yapılacak değerlendirmenin, hekimin çalışmasını sürdürdüğü tabip odası ve onay istenen ikinci işin bulunduğu il tabip odası yönetim kurullarınca birlikte yapılması ve yönetim kurullarının bu çalışmaya ortak bir kararla onay vermesi gerekecektir. İznin verilmesine ilişkin karar, teknik olarak hekimin üyesi bulunduğu tabip odası yönetim kurulunca yazılı hale getirilecektir.

Öte yandan 6023 Sayılı Yasanın 7. maddesinde “Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” düzenlemesi yer almaktadır.  Hekimlerin birden fazla  odaya üye olmasını açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmamaktaysa da, 6023 Sayılı Yasa’nın değişik maddelerinde üyelerin seçme ve seçilme hakları düzenlenmiş olup, 6023 sayılı yasa ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Bir hekimin birden fazla oda bölgesi içinde çalışması nedeniyle birden fazla odaya üye olması halinde, seçme ve seçilme hakkı yönünden diğer üyelerden ayrıcalıklı bir konuma geleceği ve bunun eşitlik ilkesine aykırı olacağı düşünülmektedir.

Bu düşünceden hareketle, her iki tabip odası tarafından yapılan inceleme sonucunda birden fazla oda bölgesinde çalışma onayı verilmesi halinde, hekimin ilk serbest çalışmasının bulunduğu tabip odasındaki üyeliği devam edecektir. İkinci işin yürütüldüğü tabip odasında ise, bu hekimler üzerinde mesleki denetimin sağlanabilmesi gereği de gözetilerek, üyelik işlemleri özel kurallara tabi olan asker hekimler, hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuar uzmanları ile Türk soylu yabancılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarında olduğu gibi, kayıtları ayrı bir kütükte tutulmalı ve seçme - seçilme hakları bulunmadığı şerhi düşülmelidir.

Bu kişilere, istekleri halinde, tabip odasında kayıtları bulunduğu bilgisini içeren “kayıt belgesi” verilebilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

1790/2011
22.12.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” ektedir. 

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ için tıklayınız...

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1647/2011
30.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye'de hemen herşeyin iyiye gittiğine dair yaygın bir kanaatin yerleştirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Bunlar arasında başta geldiği iddia edilen sağlık ortamının içinde yaşıyor ve "nereye gittiğini" yakından biliyoruz. Eğer "iyi olan bu ise" diğer alanlara yönelik de ister istemez karamsarlığa kapılıyoruz.

Bu tablonun nasıl "korunduğunu" anlamak açısından ise hergün yeni bir örnekle, yani gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyoruz. Hakkını arayan, muhalefet eden herkesi/kurumu özel yetkili mahkemeler, terörle mücadele kanunu vb. ne dayanarak bir biçimde yasadışı ilan etmek üzere değişik "davalara" dahil etme şu ya da bu nedenle gözaltına alarak itibarsızlaştırma ya da medya desteği ile gerçeği çarpıtarak verme, sıradan ve yaygın uygulamalar haline gelmiştir. TTB'nin diğer sağlık örgütleriyle birlikte yürüttüğü mücadele, en son İstanbul'da yapılan eylemle ulaşılan katılım düzeyi bu nedenle "ilgilileri" alarm etmiş durumdadır.

TTB geçmişten bu yana aynı zamanda varlık gerekçesi ve Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratik zemini koruma ve bu anlamda vicdanı temsil etme sorumluluğunu mütevazı olarak yerine getirmeye çalışmaktadır.

Kuşkusuz bundan böyle de devam edecektir. Bu anlamda artık avukatları bile kitlesel olarak kapsayan ve milletvekillerinden en son İzmir örneğinde belediyelere uzanan, baskının boyutları normal "rejim" sınırlarını çoktan aşmıştır.

Bu amaçla 3 Aralık 2011 Cumartesi günü yapılabilen her yerde herkesin katılımna açık basın açıklamaları yapılacaktır. KESK'in illerde sekreteryasını yapacağı bu etkinlik;

-özel yetkili mahkemeler kaldırılsın,

-terörle mücadele kanunu kaldırılsın,

-gözaltı ve tutuklamalar son verilsin,

-tutuklananlar serbest bırakılsın,

talepleri ile yapılacaktır.

Yaşamsal önem taşıyan etkinliğin duyurusu ve yer alınması için gerekli çabanın harcanacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri