Yazışmalar


1664/2009
06.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            30.06.2009 tarihli 1031/2009 sayılı Genelgemizde de belirtildiği gibi “heKİMLİK” programı, tabip odalarımızda hekimlerin üyelik işlemleri için hazırlanmış web tabanlı bir programdır. Bu program ile yeni kayıt ve hekimlerin nakil işlemlerinde daha önce dile getirilen özellikle mükerrer kayıtların önlenmesi ve üye bilgilerinin niteliğinin korunarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

            Tabip odalarımız hekimlerle ilgili her türlü işlemi (kayıt-nakil işlemleri, kişisel bilgiler, adres bilgileri, aidat bilgileri, posta gönderi, e-posta, GSM gönderimi, eğitim istem ve kredi puanları vb.) bu program üzerinden yapabileceklerdir.

            “heKİMLİK”  programının kullanımı için tabip odalarımızdaki bilgisayarların Internet erişiminin olması yeterlidir. Programı kullanacak kişilerin tabip odalarımız yönetim kurullarınca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

            Bilindiği gibi tabip odamızda üyelik – üye  işlemlerini yapan çalışanlarımızın isimleri daha önce Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmiş, bunun üzerine isimleri ve e-posta adresleri bildirilen tabip odası çalışanlarımıza kullanıcı adı ve şifre verilerek heKİMLİK  programına girmeleri sağlanmıştı.

            Geçen bu süre içerisinde aşama aşama programı yapılandırdık. heKİMLİK programı ile nitelikli – güvenilir üye bilgilerini oluştururken temel hedeflerimizden bir diğeri de tabip odası çalışanlarımızın günlük işlerini hızlı ve güvenilir bir biçimde yapmalarını sağlayarak onlara kolaylık sağlamaktır.

            Tabip odası çalışanlarımızın istekleri ile geliştirdiğimiz programın geldiği aşamayı oda çalışanlarımızla (daha önce ismi bize iletilen ve kullanıcı adı ve şifre almış) paylaşmak için 16 Kasım 2009 Pazartesi günü 09:00-15:30 saatleri arasında bir günlük bir eğitim toplantısı düzenledik.

            Toplantıya katılacak çalışanlarınızın heKİMLİK programını yeniden gözden geçirmeleri, programdan  beklentileri sınır tanımaksızın ortaya koymaları bizlere son derece önemli katkı sunacaktır. 

            Toplantıya katılacak çalışan(lar)ınızın ismini bildirmeniz toplantı planlamamız açısından önemlidir. Gerekli duyarlılığın gösterileceği umuduyla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

1647/2009
03.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TBMM gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarılarının sağlık hizmetine ulaşmak durumunda olanların yanı sıra sağlık çalışanlarının özlük hakları açısından da önemli kayıplara yol açacak düzenlemeler olduğu bilinmektedir.

            Bilindiği gibi Ekim ayı içerisinde uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile birlikte ortak bir gazete ilanı (Ek:1) vererek hekimlerin/örgütlü yapılarının bir aradalığını kamuoyu ile paylaşmıştık.

            Benzer biçimde sağlık alanında çalışanların meslek örgütleri, bütün sendika ve derneklerine çağrı çıkartarak güncel durumu ve bir arada olmamızın önemini konuştuk. Bir dizi toplantının sonunda değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşmak üzere ekteki bildiriyi oluşturduk. (Ek:2)

            Bir moral ve önümüzdeki süreçte fiili kuvvet olarak da şekilleneceğini düşündüğümüz bu sürecin ürünü olan bildirinin yaygın olarak hekimler/sağlık çalışanları ile paylaşılması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 

1628/2009
30.10.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Bilindiği gibi bir süredir 1.Basamak Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere sağlık hizmet sunumunda katkı payı uygulaması sürdürülmekte ve kamuoyu da bu konuya tepki göstermektedir. Bu tür uygulamalarda “kanıksama” ve süreç içerisinde bir hak kaybının yerleşmesi sıklıkla gündeme gelmektedir.

            Bu amaçla 4 Kasım 2009 tarihinde SSGSS, katkı payları ve güvencesizliğe karşı SGK binaları önünde KESK, DİSK, TMMOB tarafından yapılacak basın açıklaması etkinliklerine tabip odalarımızın da katılması yerinde olacaktır.

            Gerekli işbirliğinin yapılarak açıklamalarda etkin olarak yer alınacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

1655/2009
05.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı, 21 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da aşağıdaki gündemle  toplanacaktır. Kol Toplantısı'yla ilgili gündemin öncelikle odanız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu'nda değerlendirilerek, kararlaştırılan görüş ve önerilerinizle birlikte odanız bölgesinde bu konularla ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirilerek kolda paylaşılmasının, Tabip Odaları arasında uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanan deneyimlerin aktarılması açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz.

            18 Temmuz 2009 tarihinde alınan kol kararı gereğince; 22.07.2009 tarih ve 1114/2009 sayıyla Tabip Odaları'na gönderilen TTB Merkez Konseyi yazısında  "kurum tabipleri için SGK Hekim yetkilendirmesinde istenen Tabip Odası onayı öncesinde ilgili kurumlar hakkında bilgi toplanması" ve ekli yazıyla gönderilen "bilgi formu"nun ilgili kurumlarca doldurulması ve Tabip Odaları'na  ulaştırılmasından sonra  TTB'ye gönderilmesi istenmiştir.Ayrıca bu konuda TTB Merkez Konseyi'nden Tabip Odaları'na gönderilecek yeni bir yazıya kadar Tabip Odaları'nın kurum tabipleri ile ilgili herhangi bir onay değerlendirmesi yapmamasının uygun olacağı belirtilmiştir.Aynı tarihli Kol Toplantısı'nda;  bu konuyla ilgili oluşturulan  çalışma grubunun  hazırlayacağı rapor doğrultusunda kol görüşünün oluşturulması   karar altına alınmıştır. Çalışma grubu 20 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da toplanacak olup, gurubun raporunu hazırlayabilmesi için yukarıda tarih ve sayısını belirttiğimiz TTB yazısının ilinizde gönderilemeyen veya cevap vermeyen kamu kurumlarına gönderilerek, daha önce Oda yazısına cevap veren ve bilgi formunu doldurup Tabip Odası'na ulaştıran kurumların cevap yazılarıyla birlikte 18 Kasım 2009 tarihine kadar TTB'ye gönderilmesi önem arz etmektedir.

            21.12.2008 tarihinde gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı'nda TTB İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Modülleri'nden hazır olan ve geçtiğimiz dönem çeşitli Tabip Odaları'nda eğitimleri gerçekleştirilen “Risk Değerlendirilmesi”, “İşitmenin Korunması” ve “Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları” İleri Eğitimleri'nin 2009 yılında da devam ettirilmesi,  “ Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları” ile “Mesleki Dermatozlar” İleri Eğitim Modülleri'ne de 2009 yılında başlanması, ayrıca daha önceden odaların talepleri doğrultusunda  kol tarafından kararlaştırılan eğitim talepleri  de dikkate alınarak,Tabip Odaları'ndan  tüm bu ileri eğitim modülleri için yeni taleplerin istenmesine karar verilmişti.Öncelikle TTB İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi'nin 11. maddesi gereğince; hekimlere verilen işyeri hekimliği sertifikası, daha sonradan düzenlenecek İleri Eğitim Sertifika Programları'na katılım koşuluna bağlanmıştır ve TTB İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifikası sürekli eğitim temelinde verilmektedir.Temel Eğitim Sertifikası verilen hekimler ise çağrıldıkları ilgili İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Programları'na katılmakla yükümlüdürler.Bu hatırlatmayla birlikte Tabip Odalarımızın 6023 sayılı TTB Kanunu gereğince üyelerinin mesleki gelişimleri için eğitim verme görev ve yetkileri çerçevesinde konuyu değerlendirerek,işyeri hekimlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak ve işyeri hekimliğinin niteliğini yükseltmek amacıyla Oda bölgelerinde İleri Eğitim Kursu düzenlenmesi konusunda azami gayreti göstermeleri gerekmektedir.

            Ekte daha önceden odalardan gelen talepler doğrultusunda TTB İSİH Kolu’nda ileri eğitimlerin yapılması kararlaştırılan Tabip Odaları liste halinde sıralanmıştır.Bu sıralama listesi kesin bir takvim sırasını göstermeyip, eğitimler için hazırlıklarını tamamlayan ve yeterli kursiyer sayısına ulaşan ( en az 40, en fazla 50 kursiyerden oluşan 2 sınıf halinde ) Tabip Odaları’nda bu eğitimler gerçekleştirilecektir.Bu nedenle 2009  yılı için ileri eğitim modüllerinden  hazır olan  5 ileri eğitim modülünden,  Tabip Odanız bünyesinde düzenlenmesini istediğiniz modüllerin ivedilikle TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanlığı’na 18 Kasım 2009 tarihine kadar bildirilmesi ve listede belirtilen odaların ileri eğitim taleplerini teyit etmesi  için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a
Başkanı

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

 Yer                :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

                        GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                        No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Tarih              :21 Kasım 2009 Cumartesi

Saat     :09:30
 
GÜNDEM :
1-Divan Kurulu Seçimi.

2-Sağlık alanında yaşanan son gelişmeler ve işçi sağlığı iş güvenliği ortamına etkileri.

3-20 Mayıs 2009 tarihli SGK Genelgesi ile 15 Ağustos 2009 tarihli Çalışma Bakanlığı Yönetmeliği sonrasında yaşanan gelişmeler, Tabip Odaları'nın illerindeki uygulamalar hakkında bilgilendirmeleri.

4-Temel ve İleri Eğitimler hakkında bilgilendirme,Tabip Odaları'nın eğitim taleplerinin değerlendirilmesi.

5-Tam Gün Yasa Tasarısı'nın işyeri hekimliğine etkileri ile kurum hekimliği-işyeri hekimliği alanında yaşanan son gelişmeler.(18 Temmuz tarihli kol kararı gereğince oluşturulan çalışma grubu tarafından kola bilgilendirme yapılacaktır.)

6-Domuz Gribine karşı çalışanların ve İSİG personelinin korunması için alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi ve saptanması.

7-Yapılması düşünülen "TTB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi"nde son durum değerlendirmesi.

EK :
 

Daha önceden eğitim talebi olan ve 21.12.2008 tarihli TTB İSİH Kol Toplantısı’nda İleri  Eğitim yapılması kararlaştırılan Tabip Odaları :

MESLEKİ  SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI:             İŞİTMENİN   KORUNMASI :

            -Tekirdağ                                                                                -İzmir

            -İstanbul                                                                                 -Samsun

            -Samsun                                                                                 -Bursa

            -Adana                                                                                               -Mersin

            -Bursa                                                                                     -Kayseri

            -Kocaeli ( Şubat 2009'da yapıldı )

            -Kayseri

RİSK   DEĞERLENDİRMESİ                                                           MESLEKİ   DERMATOZLAR

            -Denizli                                                                                  -İzmir

            -İzmir                                                                                     -Kocaeli

            -İstanbul                                                                                 -Tekirdağ

            -Adana                                                                                               -Denizli

            -Samsun                                                                                 -Adana

            -Mersin                                                                                              -Samsun

            -Antalya                                                                                 -İstanbul

KAS  İSKELET  SİSTEMİ  HASTALIKLARI :

            -Denizli

            -Kocaeli (12-13 Aralık 2009'da Kocaeli'nde yapılacak )

            -İzmir

            -Tekirdağ

            -İstanbul

            -Mersin

            -Antalya

 

1567/2009
19.10.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Konu   : Tabela standartlarının belirlenmesi hk.

            Hatırlanacağı gibi, Türk Tabipleri Birliği’nin 23-24 Haziran 2007 tarihinde yapılan 56. Büyük Kongresinde, oda bölgelerine göre farklılıklar içeren yönetmelikler yerine, standart bir yönetmelik hazırlamak için TTB Merkez Konseyi’ne görev verilmiştir.

            Bu görevlendirme üzerine; asıl olarak toplumun sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, tabip odalarımızdan gelen görüşler doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği hazırlanmış ve Türk Tabipleri Birliği’nin 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan 57. Büyük Kongresinde kabul edilmiştir.

            Anılan Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuş, ancak Başbakanlıkça Sağlık Bakanlığı’ndan istenen görüşte, bu alanda düzenleme yapma yetkisinin Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunun bildirilmesi üzerine Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu kez, Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanmaması işleminin iptali için tarafımızdan dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Ancak iptal kararının bu konudaki usule ilişkin olarak verilmesi nedeniyle, bu aşamada idarece yayımlanması da sözkonusu olmamaktadır.

            Gelinen noktada Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamakla birlikte, Türkiye genelinde uyulacak tabela kuralları Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi tarafından belirlenmiş ve kabul edilmiş olmakla, tabip odalarımızın 57. Büyük Kongre’de kabul edilen bu Yönetmelik kurallarına göre Yönetim Kurulu kararıyla, Tabela Esasları adıyla bir düzenleme yapması ve bunu varsa oda yayın organlarıyla internet sayfasında duyurmasını ve bir örneğini Merkez Konseyine göndermesinin uygun olacağını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter