Yazışmalar


ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1537/2011
03.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 2 Kasım 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında yayınlanmıştır.

4-5 Kasım 2011 tarihlerinde TTB Merkez Konseyi olağan toplantısını gerçekleştirecektir. Konunun önemi ve durumun aciliyeti nedeniyle tabip odalarımızın başkan/genel sekreter veya  seçilmiş temsilcilerinden bir kişinin 4 Kasım 2011 Cuma günü saat:13.00-17.00 arasında yapacağımız KHK başlıklı değerlendirme ve tutum belirleme oturumuna katılması önem taşımaktadır.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarihi              :4 Kasım 2011
Saat                 :13.00-17.00
Yer                  :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

1507/2011
31.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlıkta yaşanan olumsuzluklara paralel olarak şiddet olayları sayısal ve niteliksel olarak yoğun biçimde artmaktadır.

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği bünyesinde ki “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” bir dizi çalışma yürütmektedir. Çalışmaların tüm tabip odalarınca ortaklaştırılmasının, yaygınlaştırılmasının ve önümüzdeki süreçte yapılacak olanların belirlenmesinin önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Daha önce tarafınıza duyurusunu ilettiğimiz “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3.Ulusal Kongresi” 18-20 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Bu Kongre sırasında 19 Kasım 2011 Cumartesi günü Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu bir toplantı yapacaktır. Bu nedenle odanız/uzmanlık derneğiniz adına en az bir üyenin belirlenmesi ya da daha önce belirlenen üyenin aşağıda bilgileri belirtilen toplantıya katılımının sağlanması ve katılımcı isminin en geç 15 Kasım 2011 tarihine kadar bildirilmesi yönünde katkı ve katılım sunmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:
Tarih
:19 Kasım 2011 Cumartesi
Saat :18.30
Yer :Ankara Üniversitesi Tıp Fak.
Morfoloji Binası
Sıhhiye-ANKARA

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1458/2011
24.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Tıp fakültelerinin, karşı karşıya kaldığı ekonomik dar boğaz ve borç anlaşmaları, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokoller ve yansımaları, performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin sorunlar, tıp eğitimi, uzmanlık eğitimine ilişkin sorunlar ve son olarak Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yasasını değiştirmeye ilişkin Kanun Hükmünde Kararname tasarı taslağında yer alan Tıp Fakültesi hastanelerinin Kamu Hastane Birlikleri’ne katılması ile artan güncel sorunları ve birlikte mücadele başlıklarının tartışılacağı toplantıya bir öğretim üyesi temsilcinizin katılımının sağlanması ve organizasyon açısından katılım durumu ile ilgili bilginin 27 Ekim 2011 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarihi             : 29 Ekim 2011(Cumartesi)
Saati               : 10:00-12:00
Yeri                :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem          : KHK ile ilgili bilgi paylaşımı
Tıp Fakültelerinin temsilcilerinin kendi kurumlarına ilişkin bilgi aktarımı
Mücadele programının ve yürütme organının oluşturulması

1475/2011
25.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

23 Ekim 2011 Pazar günü Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem hepimizin çok derin üzüntü duymasına yol açtı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden iki kişinin de bulunduğu heyet aynı gün bölgeye ulaştı ve değerlendirmelerini yaparak raporlaştırdı. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/van-2834.html) Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu da halk sağlığı altyapısına ilişkin çalışmalar yürütmek üzere bir program kapsamında bölgede görev yapacaktır.

Öte yandan TTB webinden yapılan çağrıya çok sayıda gönüllü meslektaşımız yanıt verdi. Gönüllü hekimlerin listesi TC Sağlık Bakanlığı kriz masasına iletildi. Özellikle deprem sonrası uzayan dönemde gereksinim oldukça göreve çağrılacakları belirtildi.

Bölgede değerlendirmelerini sürdüren arkadaşlarımız özellikle kış koşulları nedeniyle battaniye, kaban, kazak, bot, çorap, eldiven, atkı yanı sıra bebek bezi, bebek maması, hijyenik ped vb. yaşamsal gereksinimlerin bölgeye ulaştırılmasının çok yararlı olacağını ilettiler.

Tabip odalarımızın üyelerinin sağlayacağı yardımları yerel olanaklarla Van ve Erciş’deki kriz masalarına ulaştırmaları durumunda gereksinimi olanlara dağıtılacağı iletilmiştir. Öğrendiğimiz kadarıyla kargo ve otobüs şirketleri yardımların ulaştırılması konusunda katkı ve kolaylık sunmaktadır.

Gerekli duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

 

1417/2011
19.10.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:11.10.2011 tarih ve 1380/2011 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda Nisan 2011 içerisinde Diyarbakır Kocaköy’de bir Pazar günü nöbet tuttuğu sırada evdeki bir hastaya gitmediği gerekçesiyle Kaymakam tarafından darp edilen meslektaşımız hakkında dava açıldığı ve duruşma tarihi ve yeri ile ilgili bilgi verilmişti.

Anılan duruşmanın ardından Saat:12.30’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda “Toplumda Şiddet, Sağlıkta Şiddet” konulu panel yapılacaktır.

Hekime yönelik şiddetin her geçen gün arttığı bu günlerde Bahar Tekin duruşmasına vereceğiniz destek hepimizi güçlendirecektir.

Üyelerinizle paylaşacağınız ve gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri