Yazışmalar


578/2010
08.04.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

KONU            :5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı.

Kısmi zamanlı çalışma haklarının ortadan kaldırılması sebebiyle resmi kurumdaki görevi ile işyeri hekimliği arasında seçim yapmak zorunda kalan tabiplerin, resmi kurumdaki çalışmayı tercih ederek işyeri hekimliğinden ayrılmaları durumunda kıdem tazminatını hak edip etmeyecekleri konusunda, ilgili yasada geçici bir hüküm bulunmaması sebebiyle duraksama yaşanmaktadır.

Zira, yasanın vermiş olduğu kısmi çalışma hakkından yararlanarak yürütülen çalışmanın yine yasa ile getirilen bir yasak sebebiyle engellenmiş olması sebebiyle akdin feshedilmesi, işyeri hekiminin gerçek iradesini yansıtmamakla birlikte teknik olarak istifa gibi görünmektedir.

Hukukumuzda ise, haklı bir gerekçe olmaksızın istifa edilmesi kıdem tazminatına hak kazandırmamaktadır. Ancak, bu konuda yargısal değerlendirmeler henüz mevcut olmamakla birlikte, yeni bir yasal düzenleme sebebiyle hekimin tek bir kurumda çalışmaya zorlanması ve hekimin de resmi kurum çalışmasını tercih etmesini basit bir istifa biçiminde değerlendirmemek, iş akdinin feshinde ‘zorlayıcı neden’ benzeri bir değerlendirmede bulunmak gerektiği düşünülmektedir.

Emekten yana düzenleme getirilen iş hukuku kurallarından farklı bir sonuca ulaşmak, hak ve adalet ilkelerine uygun bir neticeyi oluşturmayacaktır.

Bu çerçevede, kamu görevinin yanı sıra işyeri hekimliği de yapan hekimlerin resmi kurum çalışmasını tercih etmeleri sebebiyle işyeri hekimliğinden ayrılmaları sürecinde, yapılması gereken işlerden iş akdinin feshini ihbar yazısının, mümkün olduğunca hak kayıplarına sebep olmayacak biçimde oluşturulması için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları hukuk büroları tarafından ortaklaşa hazırlanan yazı ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

BİLDİRİM

… tarihinde beri Kurumunuzda işyeri hekimi olarak görev yapmaktayım. Bildiğiniz üzere söz konusu görevimi, resmi sağlık kurumunda yürüttüğüm görevimin yanı sıra, kısmi zamanlı çalışma biçiminde yerine getirmekteyim.

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 19. maddesine göre tabiplerin kısmi süreli çalışmalarına olanak sağlayan 2368 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmaktadır. 5947 sayılı Yasa 30 Ocak 2010 tarihinde yayımlanmış olup ilgili hüküm gereğince 2368 sayılı Yasa’nın yürürlükten kaldırılması altı ay sonra, 30 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleşecektir.

Belirtilen tarihte ilgili Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle, aramızdaki sözleşmenin yapıldığı tarihteki koşullar esaslı biçimde değişmiş olacaktır. Anılan tarih itibariyle resmi sağlık kurumunda çalışan bir kişinin kısmi zamanlı olarak işyeri hekimliği yapması mümkün bulunmadığına göre işyerindeki görevimi sürdürmem de imkansız hale gelmiş olacaktır.

Anılan yasal düzenleme uyarınca 30.7.2010 tarihine kadar, resmi sağlık kurumu dışındaki çalışmalara son verilmesi de zorunludur. Bu kapsamda, yasanın emredici hükmüne uyulması çerçevesinde, işyerindeki görevim de sona erecektir.

Açıklanan durum ve sebepler karşısında, …….2010 tarihi itibariyle görevimin sona erdirilmesiyle, İş Yasası uyarınca hak kazandığım ücret ve tazminatlarımın tarafıma ödenmesini talep ederim…./…/2010

İsim – soyisim
(İmza)

Not 1:Sözleşmenin fesih tarihinden 8 hafta önce işverene verilmelidir. (30 Temmuzda feshedecekler için 4 Haziran’da bu metnin işverene verilmiş olması gerekir)

Not 2:Bu yazının işverene verildiğinin daha sonra kanıtlanabilmesi bakımından iki örnek hazırlanıp birine alındı yazı/imzası alınmalı ya da resmi yolla (noter, iadeli taahhütlü mektup, vb.) gönderilmelidir.

495/2010
05.04.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Birliğimizce; Türk Tabipleri Birliği kurullarına seçilen meslektaşlarımıza ait bilgilerin yeraldığı Yönetici Rehberi kitapçığımız 1996 yılından bu yana oluşturulmakta ve tüm tabip odalarımıza gönderilmektedir.

            “Türk Tabipleri Birliği 2010-2012 Yönetici Rehberi”ni oluşturmak için hazırlanan form ektedir. Yönetici Rehberinde seçilenlerin fotoğraflarına da yer verilecektir. Ekteki formun Odanız Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri tarafından doldurularak (vesikalık fotoğraflarıyla birlikte) en geç 15 Mayıs 2010  tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
2010-2012 YÖNETİCİ REHBERİ
FORMU
 

ADI-SOYADI                         :......................................................................................................

 

DOĞUM TARİHİ                   :......................................................................................................

 

DOĞUM YERİ                       :......................................................................................................

 

CİNSİYETİ                             :......................................................................................................

 

ODADAKİ GÖREVİ              :......................................................................................................

 

VARSA UZMANLIĞI            :......................................................................................................

 

AKADEMİK ÜNVANI           :......................................................................................................

 

ÇALIŞTIĞI KURUM              :......................................................................................................

 

İŞ ADRESİ VE TEL                :......................................................................................................

                                               :......................................................................................................

E-POSTA ADRESİ                 :......................................................................................................

 

CEP TEL                                 :......................................................................................................

 

EV ADRESİ VE TEL              :......................................................................................................

                                               :......................................................................................................

 
VARSA MUAYENEHANE

            TEL                             :......................................................................................................

 

MEZUN OLDUĞU OKUL     :......................................................................................................

 

MEZUNİYET YILI                 :......................................................................................................

 
(UZMANSA)UZMANLIĞI

ALDIĞI KURUM                   :......................................................................................................

 
MEDENİ DURUMU  

                                               EVLİ               ( )

                                               BEKAR           ( )

 

(VARSA)ÇOCUK SAYISI      :...............................

 
EK İŞTE ÇALIŞIYORSA:

                                               MUAYENEHANE      ( )

                                               ÖZEL HASTANE       ( )

                                               İŞYERİ HEKİMİ         ( )

                                               DİĞER                                    ( )

 
Not: Okunaklı olarak doldurulması rica olunur.

339/2010
12.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            14 Mart sürecinde kullanılması düşüncesiyle hazırlanan “Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi” ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

HEKİMLERİN 2010 14 MART BİLDİRGESİ
Biz hekimler;

Ekip arkadaşlarımız sağlık çalışanları ile birlikte yılın her günü, geceyi gündüze katarak ürettiğimiz hizmetin, katkı katılım payı alınmadan, kısıtlamalara tabi tutulmadan tüm yurttaşlarımıza ulaşmasını istiyoruz.

Ahlaki ve sosyal değerler esas alındığında verdiğimiz sağlık hizmetinin, verildiği mekan, sahibinin kim olduğu, adının ne konduğuna bakılmaksızın; “kamusal”, yani toplum odaklı olması gerektiğini, kar ve performans esasına dayalı bir sağlık piyasasında hekimlik yapmak istemediğimizi duyuruyoruz.

Aldığımız eğitimin, harcadığımız emeğin ve hepsinden önemlisi toplumumuzun sağlığına yaptığımız katkıların karşılığında emeğimizin hakkını istiyoruz. Ücretlerimizin performansa dayalı, prim esaslı ve sonucunda ciddi sağlık mağduriyetleri doğurabilecek yarıştırmacı, güvencesiz modellere endekslenmesini kabullenemiyoruz. Kamuda ve özelde hekimlere ve hizmeti birlikte ürettiğimiz ekip arkadaşlarımıza insanca yaşanabilecek, emekliliğe yansıyan hakkaniyetli gelir istiyoruz.

Hekim reçetesinden, keyfi fiyatlandırmaya kadar sağlık hizmetinin her aşamasında yaratılmaya çalışılan “Sosyal Güvenlik Kurumu protokollerine dayalı hekimliği” reddediyoruz.

Ucuz hekim işgücü yaratabilmek için sürekli tıp fakültesi ve eğitim hastanesi açmaya son verilmesini, ihtiyacımız olmayan sayıda hekim yetiştirmek yerine nitelikli eğitim ve nitelikli hekimlik için önlem alınmasını istiyoruz.

Birinci basamakta çalışan ve koruyucu hekimliği en yetkin olarak ekibiyle birlikte yapacak hekimlerin her anlamda değerinin bilinmesini, ekibiyle bütünlüklü hizmet verecek ortamın tesisini ve desteklenmesini talep ediyoruz.

Hekimler üzerinden ucuz politik şov ve yargısız infaz girişimlerine son verilmesini, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda başta Başbakan ve Sağlık Bakanı olmak üzere tüm yetkililerin hekimleri hedef yapan ve şiddete yönlendiren sorumsuz üslup ve açıklamalarından vazgeçmelerini istiyoruz.

Hekimlerin de bir aile yaşamı olabileceği dikkate alınarak mecburi hizmet, eş tayini yapılmaması gibi mağduriyetlerin bir istihdam politikası olarak sürdürülmesinden vazgeçilmesini, diplomalarımızın kazanılmış bir hak olarak bize ait olduğunun bilinmesini ve mesleki uygulamamızda diploma üzerindeki ipoteklerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz.

İş kazalarının ulaştığı utanç verici durumun artık fark edilmesini, iş değil işçi sağlığı ve işçi güvenliğini önceleyen bir anlayışla işyeri hekimliğine gereken önemin verilmesini ve niteliksiz eğitimi körükleyen piyasalaştırma ve taşeronlaştırmadan vazgeçilmesini istiyoruz.

Adli raporlar başta olmak üzere her türlü hekim rapor sürecinde hekimlerin özerkliğini sağlayacak, yüklenilen sorumlulukla orantılı güvence ve yetkilerin arttırılmasını istiyoruz.

Sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve güvencesiz çalışmayı olağanlaştıran; aile hekimliği sistemi, tam gün yasası ve kamu hastane birlikleri yasa tasarısının durdurulmasını, geri çekilmesini istiyoruz.

Yukarıdaki taleplerimizin gerçekleşebilmesiyle doğrudan ilişkili olan insan haklarına, çalışanlara, hukuka saygılı; bağımsız, özgür, eşitlikçi, adil, barış içerisinde laik, demokratik bir Cumhuriyet’te, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’de yaşamak istediğimizin bilinmesini istiyoruz.

Ve bu taleplerimizi her zaman her yerde dile getireceğimizi ve elde edene kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz:

Çünkü yaşadığımız ülkede “Sağlık güvencesi olmayan hiçbir vatandaş kalmayacak…Prim ödeyemeyenin primini devlet ödeyecek..Tüm sağlık hizmetleri kapsamda olacak…Herkes hiçbir ek külfet olmadan istediği hastanede, istediği zaman, istediği doktora tedavi olacak, Sigortalılara mevcut olanların dışında ek bir yük getirilmeyecek…Hekimler ve sağlık çalışanlarına çok yüksek maaşlar verilecek…” gibi yaldızlı lafların üzerinden daha birkaç yıl geçmedi....

Ve daha bu birkaç yıl geçmeden, önce katkı katılım payları, ardından ilaç kısıtlamaları, özel hastane fark ücretleri, peşi sıra kapsam içi sunulan hizmetlerde sınırlamalar geldi. Maaşlardan yapılan kesintiler kabardı, emekliler başta olmak üzere tüm çalışanları zorlayan sağlık katkı giderleri olağanlaştı. Tüm gelir ve birikimlerinin asgari ücretin 1/3’ünden az olduğunu ispatlamadan asgari sağlık hizmetine dahi ulaşamayan milyonlarca işsiz ve ailesine yeni milyonlar katıldı.

Hekimlere ise düşük aylıkların devamı, yoksulluk sınırında emekli maaşları, her geçen gün azalan ve daha da azalması beklenen döner sermaye ödemeleri, özelde ödenmeyen rakamlar düştü. Hızlandırılmış, niteliği önemsenmeyen tıp ve uzmanlık eğitimleri ile hekim enflasyonu yaratmaya kendini odaklamış sağlık idarecilerine tahammül etmeleri istendi.

Bundan 183 yıl önce 14 Mart 1827’de II. Mahmut Topkapı Sarayı’nda Mektebi-Tıbbiyeye Şahaneyi: “..burada bakayı sıhhat-i beşeriyeye hizmeti azizesine muvazebet olunacağından bu mektebi, sair mekteplere tercih ve takdim eyledim, talep sizden, vermek bendendir” diyerek açmış.

Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çalışan 110.000 hekim adına Türk Tabipleri Birliği olarak bizler; 14 Mart 1827’den 183 yıl sonra, 2010 yılının 14 Mart’ında sadece talep etmekte kalmıyor, haklı taleplerimizde ısrar ediyoruz. Ve “Padişah fermanıyla” verilmeyeceğini bildiğimiz bu taleplerimizi, mesleğimizden aldığımız güç, ekip arkadaşlarımızla olan dayanışmamız ve hizmet sunduğumuz halkın sağlık hakkı mücadelesiyle birlikte kazanılacağına dair inancımızı koruyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
14 Mart 2010

 

455/2010
27.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) çerçevesinde “tam gün” yasasını takiben Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı çalışmaları hızlanmış olup tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan 18 Mart 2010 tarihi itibariyle geçmiştir.

            TTB söz konusu tasarı 2007’de gündeme geldiğinden bu yana konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşmış (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/kamu_hastane.pdf ), gerek 2007’de TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonunda gerekse de 2008-2009’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nun alt komisyonundaki çalışmalarda yer alarak görüşlerimizi iletmiş, bu bilgilerle hekimler başta olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeye, uyarmaya çalışmıştır. “Tam Gün” Yasası’nda olduğu gibi bu tasarının da Hükümet dışında görünür bir sahibi yoktur. Sağlık çalışanları örgütleri açısından da bu tasarının kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır.

            TTB hem sağlık çalışanlarını hem de toplumu ilgilendiren bu tasarıya yönelik sağlık hakkı ve çalışanların haklarının, taleplerinin dile getirilmesini hedefleyen bir çabayı sürdürecektir. Açıkcası tasarı yasalaştığı takdirde toplumun büyük çoğunluğu için tedavi edici hizmetlere ulaşmak daha da olanaksızlaşacaktır. Bu nedenle halkın hastanelerine sahip çıkması kritiktir.

            Çalışanlar açısından ise “tam gün”le olgunlaştırılan süreç bütünüyle güvencesiz, uzun süre ve düşük ücretle çalışmaya zorlanan bir yapıya dönüştürülecektir.

            SDP’nin seyri ve yukarıda kısaca özetlenen bilgiler düşünülerek uzun bir süredir sağlık alanındaki örgütlerle birlikte değerlendirme, paylaşma, ortak tututum alma, etkinlikler düzenlemeye özen gösterilmektedir. Bilinmektedir ki çok büyük rant ve kar hedefleri ile bir dönüşüm yürütülmektedir. O nedenle sağlıkçıların bir aradalığı kadar aynı zamanda sağlıkçılarla sınırlı olmayan bir zeminde çalışmaların yapılması zorunludur.

            Bu anlayışla 24 Mart 2010 günü sağlık alanındaki meslek örgütü/sendika/dernekler olarak bir basın toplantısı ile çağrıda bulunduk (http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1922-khb ):

            “İlk olarak çağrımız sağlık alanındaki bütün örgütlü yapılara:Uzun bir süredir sağlık alanındaki meslek örgütü, sendika ve dernekler olarak bir arada yürüttüğümüz değerlendirme, paylaşma, ortak etkinlik yapma vb. çalışmalarımızın bugüne kadar gelmemiş/gelememiş sağlık alanındaki bütün örgütlere açık olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyor ve davet ediyoruz.

            Biliyoruz ki, Türkiye’de haklarımıza yapılan saldırılar bütün toplumu ilgilendirmektedir. Sağlık alanında yaşananlar ve yapılmak istenenler ise tartışmasız olarak böyledir. O nedenle siyasi partilerden, sendika konfederasyonlarına, tek tek sendikalara, hak mücadelesi yürüten bütün örgütlü yapılara kadar KHB yasa tasarısı nedeniyle sağlık alanında yaşananlara dikkat çekmek, birlikte karşı durmak ve halkın yararına düzeltmek için çaba harcamaya çağırıyoruz.”

            Nisan ayı boyunca aşağıdaki etkinlikler için her odamızın ilinde çağrıcı olması ve süreçte yer alması çok önemlidir.

            1) TBMM gündeminde olan yasa tasarısıyla ilgili değerlendirmelerimizi iletmek için

                        - partilere,

                        - milletvekillerine,

                        - partilerin dışında kalan bütün örgütlü yapılara bilgi vermek üzere toplantılar düzenlenmeli,

            2) Basın kuruluşları ziyaret edilerek bilgi verilmeli, kamuoyunu bilgilendirmede yardımları istenmeli,

            3) 5-9 Nisan tarihleri arasında KHB yasasına “evet-hayır” oylaması yapılarak sağlıkçıların duyarlılıkları ve tutumları olgunlaştırılmalı,

            4) Yasa tasarısının TBMM Genel Kurul gündemine alınması durumunda grev dahil yapılacak etkinlikler kararlaştırılarak iletilecektir. Ayrıca 26 Mayıs 2010 tarihinde  KESK, DİSK, TÜRK-İŞ ve Kamu SEN’in aldığı bir günlük grev kararını sağlık alanının talepleri ile ilişkilendirmek için çalışma yürütülecektir.

            Odalarımızca hazırlanıp kullanılacak materyallerin yanı sıra tasarının TBMM Plan ve Bütçe’den geçen son hali başta olmak üzere materyaller odalarımıza iletilecektir.

            Tabip odalarımızın seçim sürecinde olduğu bir zaman diliminde aşağıdaki programı yürütmek için gösterecekleri çabanın önemini hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

335/2010
10.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            20 Şubat 2010 tarihinde yapılan Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı tutanakları ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi

                                                                                              Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ VE TABİP ODALARI HUKUK BÜROLARI TOPLANTISI

TOPLANTI NOTLARI - 20.2.2010

TTB Merkez Konseyi Hukuk Bürosunun çağrısıyla yapılan toplantıya ekli listede isimleri bulunan, Tekirdağ, Balıkesir, Muş, Gaziantep, İzmir, Adana, Kocaeli, İstanbul, Antalya, Aydın, Ankara, Eskişehir ve Tokat oda temsilcileri ile Merkez Konseyi Hukuk Bürosu temsilcileri  katılmıştır.

Toplantıda asıl olarak Tam Gün Yasasının içerik ve yansımaları ile olası sorun alanlarında ortak tutumların belirlenmesinin görüşülmesi; zaman kalırsa hukuk büroları ile tabip odalarının diğer gündemlerinin görüşülmesinde ortaklaşılarak toplantıya başlandı.

TTB Hukuk Bürosundan Av. Ziynet Özçelik tarafından Tam Gün Yasasının hukuka aykırı yanları, Anayasa Mahkemesine taşınmasıyla ilgili olarak yapılan görüşmeler ve muhatapların olası tutumları hakkında bilgi verildi.

MK üyesi Ali Çerkezoğlu’nun gündemi özetleyen kısa bir konuşmasının ardından toplantı gündemindeki konuların görüşülmesine geçilmiştir.

İZMİR T.O.:Nöbet ücretleri ile ilgili hüküm yürürlüğe girmiş olduğuna göre 120-130 saatten fazla nöbet tutanların ücretleri ile ilgili olarak uyuşmazlık yaratılarak Anayasa Mahkemesi sürecine başlanabilir.

MK HB: Bir yanıyla çalışmanın gerçek karşılığının ödenmesine yönelik çaba gösterilirken; aşırı süreyle çalıştırılmanın ücretle karşılanması yerine asıl olarak nöbet sürelerinin azaltılmasını hedeflemek daha uygun görünüyor.

İSTANBUL T.O.: Son günlerde hekimlerle çalışma biçimlerine göre gruplandırarak toplantılar yaptık. Yaptığımız toplantılarda, Tam Gün Yasası nedeniyle hakkının ihlal edildiğini düşünenler arasında dava açmayı düşünenlerin sayısı hayli fazla.

İZMİR T.O.:Radyasyonla çalışanların çalışma sürelerine ilişkin düzenleme de yürürlüğe girdi. İzmir’de bir takım hekimler, kullanılan cihazların niteliği uygun olmak kaydıyla, söz konusu sürenin makul olduğunu düşünüyorlar.Biz de bu noktada açılacak bir davanın altının çok iyi doldurulması, gerekçelerinin çok iyi biçimde ifade edilmesi gerektiğini; bu noktada zorlanılabileceğini düşünüyoruz.

MK HB:Radyasyon çalışanlarının çalışma sürelerine ilişkin olarak getirilen haftalık 35 saat günümüz koşullarında fazladır. Kaldı ki, süre sınırlamasının yanı sıra alınan doz ile ilgili bir sınırlama da olmalıdır.

ADANA T.O.:Son zamanlarda aile hekimliğinin adaletsizlikleri ile uğraşmaktayız.

Bilgi için:Adana Numune Hastanesinin ameliyathane hizmetlerinin özelleştirilmesi/hizmet satın alınması ile ilgili açtığımız dava ile kısmi zamanlı çalışanların döner sermaye paylarına ilişkin açtığımız davalar reddedildi.

ANTALYA T.O.:Antalya’da bulunan bir genel kamu hastanesinin eğitim hastanesine dönüştürülmesiyle ilgili olarak açtığımız dava devam ediyor.

İSTANBUL T.O.:-Hizmet satın alma ile ilgili olarak açılan davalarda olumlu bir sonuç henüz alamadık.

-Disiplin soruşturmalarında belge temininde sorunlar vardı ancak açtığımız davalar sonucunda bu sorunu hukuksal olarak aştık. Ancak bu konuda İdarenin tutumu önemli ölçüde katı.

-Hastanelerin birleştirilmelerine ilişkin açtığımız davalar sürüyor,

-Aile hekimliği ile ilgili olarak İstanbul’da gündem yoğunlaşıyor,

-Hekime yönelik şiddet olgusu artık özel bir çalışma alanı haline geldi. Bu alanda üzücü bir gelişme olarak, bir takım olaylarda hekimlerin de “kavganın tarafı” gibi yargılandıklarını görüyoruz.

-Eğitim hastanelerine hukuka aykırı olarak atandığını düşündüğümüz klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının atamalarının iptali istemiyle açtığımız davalar sürüyor,

-Kamunun muayenehaneden hizmet satın almasını sağlamaya yönelik bir dava açıldı,

-Özel sağlık kurumlarında çok değişik çalışma yöntemleri geliştiriliyor. Bu alanda hizmet akdi ile çalıştırma terk edilerek hizmet satın almaya yönelim söz konusu.

-Özellikle mahkemelerin odadan emsal ücret sorduğunda verilecek yanıtta kullanılmak üzere özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin alabileceği ücretlere ilişkin emsal ücret belirlemeleri yapıldı; gerektiğinde bunlar bildiriliyor.

-Hekimlere ödenen fark tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılamayacağına ilişkin savları hukuksal olarak incelioruz,

-İşyeri açma ruhsatı ile ilgili olarak son zamanlarda bazı belediyeler çalışma başlattı,

-İşyeri hekimliği ile ilgili uğraşlar her zamanki yoğunluğunda devam ediyor.

ANKARA T.O.:-Eğitim hastanelerine son dönemde atanan klinik şef/şef yardımcıları ile ilgili olarak açılan davayı İdare Mahkemesinde kazandık ancak Danıştay bu kararın yürütmesini durdurdu,

-Kırım Kongo hastalığına yakalanan bir asistan adına Sağlık Bakanlığına karşı tazminat davası açıldı,

-İşyeri hekimliğinde özlük haklarıyla ilgili bşvuruları yanıtlıyoruz.

ESKİŞEHİR T.O.:-Eskişehir’deki bir devlet hastanesi nöroloji servisine yerleştirilen gizli kameranın mahkemenin izniyle konduğu tespit edildiğinden bu konuda soruşturma açılması reddedilmiş olmakla söz konusu olayla ilgili olarak AİHM’e başvuru yapılmıştır.

-Daha çok yolsuzluk iddiaları ile uğraşmak durumunda kalıyoruz.

BALIKESİR T.O.:-İşyeri hekimliği ile ilgili süreçlerin takibi yapılıyor,

-Kısmi zamanlı çalışanların döner sermaye paylarının hesaplanmasında kullanılan katsayının düşüklüğü ile ilgili olarak açılan davalarda olumlu sonuç alınamadı,

-Adli tabip bulunamadığında görev yapan tabiplere ödenen paranın niteliğiyle ilgili süreç devam ediyor; bu konuda dava açılacak.

-Aile hekimliği eğitimlerine katılan resmi kurum tabiplerinden alınan paralarla ilgili olarak da dava açılması planlanıyor.

MUŞ T.O.:Malpraktis iddiaları ile ilgileniliyor.

AYDIN T.O.:Aile hekimliği puanlamaları ile ilgileniyoruz.

TEKİRDAĞ T.O.:-MK Hukuk Bürosu başvurulara bazen geç yanıt veriyor.

-İşyeri hekimliği eğitimleri ile ilgili girişimlerin hızlandırılması gerekir.

-Ortak sağlık ve güvenlik birimi için hekim talebi var, bunu değerlendirebilmek için hukuksal desteğe ihtiyacımız var.

GAZİANTEP T.O.:-İşyeri hekimliği ile ilgili süreçlerin takibi yapılıyor,

-Resmi kurum çalışanı tabiplerin özel şirket ortaklıkları ile ilgili sorunlar yaşanıyor,

İZMİR T.O.:-İşyeri hekimliği özlük haklarına ilişkin davalarımız var,

-Döner sermaye uygulamalarında açılmış pek çok ava var,

-Nöbet uygulamalarının yaratığı sorunlara ilişkin hukuksal girişimlerde bulunuyoruz,

-Eğitim hastanelerinde klinik şefi ve klinik şef  yardımcısı atamaları ile ilgili davalar var,

-Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların özlük haklarına ilişkin hukuksal girişimlerde bulunuyoruz,

-Hekime yönelik şiddet, sahte hekimlerle ilgi davalar, hekimin suçu bildirmemesi ile ilgili ceza davalarını takip ediyoruz. TCK m.280 ile ilgili dört adet, kasıt yokluğundan verilmiş, beraat kararı var.

-Uyarma ve kınama cezalarının yargılamaya konu edilememesiyle ilgili olarak AİHM’e başvuruldu.

TEKİRDAĞ T.O.:Tutuklu kaldığı dönem içinde hastalığı ağırlaşan ve sonrasında yaşamını yitiren Kuddusi Okkır ile ilgili olarak süreçte yer alan bütün tabiplerle ilgili soruşturma açıldı, yargılamaları devam ediyor.

-Oda Başkanı Abdullah Önen hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması 15 Mart 2010 tarihinde yapılacak.

MK HB: Merkez Konseyi Hukuk Bürosu’nun dava ve hukuksal çalışmalarına ilişkin konu başlıkları:

 • İşyeri Hekimliği davaları
  • İşyeri Hekimliği Yönetmeliği
  • İşyeri Hekimliği Tebliği
  • İşyeri Hekimliği eğitimi verecek özel sağlık kuruluşları
  • Hekim yetkisi

·         Atama ve Nakil Yönetmeliği davaları

 • Klinik Araştırmalar Yönetmeliği davası

·         Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği davası

·         SB Yan dal uzmanlık sınavlarına girebileceklerin sınırlandırılması davası

·         Tıp Eğitimi ABD kapatılması davaları

·         Üniversite öğretim üyelerinin rotasyona tabi tutulması davası

·         Eğitim hastanelerindeki kadrolaşmalarla ilgili davalar

·         Genel hastanelerin eğitim hastanesine dönüştürülmesine ilişkin dava

·         Akademik personelin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görev almasının izne tabi tutulması işleminin iptali için açılan dava

·          Kamu kurumlarının sağlık hizmeti satın almasına karşı açılan davalar

  • Kamu sağlık kuruluşları
  • Havaalanlarında verilen sağlık hizmetleri

·         Özel sağlık kuruluşları ile ilgili düzenlemelerle ilgili davalar

  • Ayakta TTKH Yönetmelik
  • Özel Hastaneler Yönetmeliği

·         Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile ilgili dava

·         Acil Sağlık Hizmetleri Tebliği ile ilgili dava

·         Uzun çalışma süreleri ile nöbetlerle ilgili düzenleme ve uygulamalarla ilgili davalar

·         Mecburi hizmetle ilgili davalar

·         Aile Hekimliği ile ilgili çalışmalar

·         Turizm Hekimliği Eğitim Protokolünün düzenlenmesi

·         Takım Doktorluğu Eğitim Protokolü hazırlıkları

·         GDO düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar

·         İkili anlaşmalarla yabancı sermaye ve yabancı hekimlerin ülkemizde çalışmalarının sağlanması çabalarına karşı çalışma yürütülmesi,

·         TTB’nin SB tarafından denetlenmesi girişimine karşı çalışmalar,

·         Hukuksal görüşler

Toplantı sonunda; 5947 sayılı Yasa’nın uygulanmasında işyeri hekimliği ve özel sağlık hizmet sunumunda çalışanların özlük haklarına ilişkin çalışmalar yapmak üzere iki komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Bu komisyonlardan biri 5947 sayılı Yasa’nın çalışanların ikinci iş olarak çalıştıkları yerden ayrılmak zorunda kalmaları halinde uğrayacakları tazminat ve diğer özlük hakları kayıplarının karşılanmasına yönelik hukuksal belirlemede bulunmak, gerektiğinde yapılacak girişimlere ilişkin hazırlıkları yapmakla görevlendirilmiştir. Komisyon’da çalışmayı kabul edenler:Mustafa Güler (MK HB) – Mustafa Çinkılıç (Adana) – Meriç Eyüboğlu (İstanbul) – Mithat Kara (İzmir) – Arife Şengör (Balıkesir)

Diğer komisyon ise söz konusu sorunun idare hukuku boyutuyla ilgili inceleme yapmak, kişilerin uğradığı zararların idare tarafından tazmin edilmesinin olanaklarını araştırmakla görevlidir. Komisyon’da çalışmayı kabul edenler: Ziynet Özçelik (MK HB) –Meriç Eyüboğlu (İstanbul) –Arife Şengör(Balıkesir) – Ali Haydar Konca (Kocaeli) – Semih Önem (Antalya)