Yazışmalar


ACELE VE GÜNLÜDÜR!

398/2009
06.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

21 Şubat 2009 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında topluma ve hekimlere sorumluluğumuz temelinde yapacaklarımız içerisinde 4 nolu madde olarak aşağıdaki etkinliği bildirmiştik:

“Türkiye’nin halk sağlığı sorunlarının en başında işsizlik ve bu insanlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmalarının önünde bugün ve kısa süre sonra ortaya çıkacak engeller gelmektedir. Bu yurttaşlarımız hastalandıklarında ücret ödememek için zorunlu olarak acillere başvuracaklardır. O anki durumları “acil” olmadığı için polikliniğe başvurmaları istendiğinde ise hem hekimlerle gerilim yaşayacaklar hem de hizmet alamamış olacaklardır. Bu nedenle taleplerimizin

iş güvencesi,
can güvencesi,
gelir güvencesi,

mesleki bağımsızlık güvencesi,

herkese eşit-ücretsiz sağlık hizmeti güvencesi olduğunu vurgulamak,        
halkın sağlık hizmeti alma sorunlarına dikkat çekmek
, kamuoyunu uyarmak için

 12 Mart günü hekimler acil’lerde olacaktır.

12 Mart öncesi kamuoyuna yaygın olarak duyurulacak ve hekimlik etiği çerçevesinde yürütülecek bu etkinlikle sağlık sistemimizin, sağlık güvencesizliğinin durumuna ve acil’liğine dikkat çekilecektir.”

İlgili genelgeyi ilettiğimiz 25 Şubat 2009 tarihinden bu yana geçen kısa süre içerisinde acil eylem konusu olarak yeni bir gündem daha eklenmiştir: tıp fakültesi öğretim üyelerine rotasyon.(konuyla ilgili basın açıklaması www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1480-rotasyon)

Kendilerine tebliğ edildikten sonra 15 gün gibi bir süre içerisinde 1 yıldan az olmamak üzere tıp fakültesi öğretim üyelerinin yeni görev yerlerine gitmeleri beklenmektedir. Pratisyen hekimlik, uzman hekimlik, yandal sonrası süreçlerde mecburi hizmet yapmış olmaları mümkün olan söz konusu meslektaşlarımız için deyim yerinde ise yeni bir mecburi hizmet daha gündeme gelmiştir. Dolayısıyla 12 Mart günü yapılacak acil eylem gündemleri içerisinde bu başlığında tabip odalarımızca işlenmesi yerinde olacaktır.

Merkez Konseyi’nce, 12 Mart Perşembe günü “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ etkinliği ve nasıl yapılacağına dair çerçeve bugün (6 Mart 2009) kamuoyuna duyurulmuştur (basın açıklaması metni ekte). Tabip odalarımızın Pazartesi, Salı, Çarşamba (9-10-11 Mart 2009) günleri sağlık kuruluşlarında afiş ve acil eylem broşürlerini yaygın olarak dağıtmaları etkinliğin kamuoyunca haberdarlığı arttıracaktır. 12 Mart günü sabahtan başlayarak acil servislerin ziyaret edilmesi etkinliğin organizasyonunda önemlidir.

Gereğinin yapılarak 14 haftası boyunca odalarca yürütülecek bütün etkinliklerin yanısıra 12 Mart günü taleplerimizin çok daha görünür kılınacağı düşüncesiyle, başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

 
 
 
06.03.2009
Basın Açıklaması
 
 “NO MİNUTE”

Sağlık Çalışanları olarak 12 Mart 2009 Perşembe Günü “Acil” Eylemdeyiz

Ekonomik kriz derinleşiyor; işten çıkarmalar çığ gibi yayılıyor. İşten çıkarılan yüz binlerce insan sosyal güvencesini de kaybediyor. Aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini ödeyemediği için hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu ailesinin sağlık hakkı yok oluyor. GSS kapsamındaki yurttaşlarımız ise her gün yeni kısıtlamalarla karşılaşıyor; gittikleri hastanelerde yeni “katılım payları”, yeni “ilave ücretler” ödemek zorunda kalıyorlar.

AKP Hükümeti ise sağlıktaki hedefini 31 Aralık 2008 tarihli üçüncü “AB Ulusal Programı”nda açık olarak itiraf etti. Programda; “Özelleştirme vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde, devletin… sağlık… işletmeciliğindeki payının azaltılması hedeflenmektedir” denildi.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve vatandaş üzerine yıkıcı etkileri bir bir ortaya çıkmasına rağmen bu özelleştirme vizyonu çerçevesinde Sağlıkta “Dönüşüm” Programı’nı uygulamakta ısrar ediyor. Bu ısrarın sonucunda, hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet günden güne artıyor, paran kadar sağlık hizmeti anlayışı yerleştiriliyor, hastaneler ticarethaneye, sağlık çalışanları taşeron şirket personeline, hastalar müşteriye dönüştürülmeye çalışılıyor. Hekime Kesintisiz mecburi hizmet, bütün sağlık çalışanlarına emekliliğe yansımayan belirsiz ücret, yoğun nöbetler ve angarya, taşeron sağlık işçisine 40 yaşında işsizlik dayatılıyor.

Türkiye, sağlık ve hekimlik ortamı bugün gündemde olan olumsuzlukların ötesinde yeni ve ne yazık ki olumsuz gelişmelere gebedir. Bütün belirtiler yerel seçimler sonrasında sağlık çalışanlarını ve vatandaşları çok daha zor günlerin beklediğine işaret ediyor.

Tüm sağlık çalışanları olarak, sağlık alanında yaşanan bu erozyona, yıkıma, olumsuz gidişe dur demek için eyleme geçiyoruz.

Doktorlar, hemşireler, biyologlar, laborantlar, hastabakıcılar, taşeron firma çalışanları, kısacası tekmil sağlık çalışanları;

İş Güvencesi/Can Güvencesi/Mesleki Bağımsızlık Güvencesi/Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık Güvencesi” için “NO MİNUTE” diyoruz.

Bu amaçla 12 Mart 2009 Perşembe günü 08.00-10.00 saatleri arasında tüm ülkede, bütün sağlık kurumlarında acil servislerin önünde toplanacağız ve görüşlerimizi, tepkilerimizi, taleplerimizi hastalarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız.

“Acil” Eylemimizden etkilenecek hastalarımız için alacağımız tedbirleri ve özen gösterilecek kuralları ekte sunuyoruz.

“Acil” Eylemimizin hedefi hastalarımız değil, bütün itirazlarımıza rağmen uygulanmaya devam eden, kar amaçlı, tüketime dayalı, gittikçe bilimsellikte uzaklaşan sağlık politikalarıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)
DİSK/DEV SAĞLIK-İŞ

 

12 Mart 2009 “Acil” Eylemde özen gösterilecek kurallar:

Tüm hekimler ve sağlık çalışanları eylem süresince her yaştaki acil hastalar ve çocukların tıbbi zarar görmemeleri için özel önem göstermelidir. Bu amaçla;

I- Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

II- Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecektir.

III- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık personeli, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

IV- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalıdır.

V- Bu hususlar TTB, SES ve Dev Sağlık-İş yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi sağlanacaktır.

 
 
 
 

392/2009
06.03.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22 Mart 2009 tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Gündemle  ilgili komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesini ve katılımcı isminin en geç 16 Mart 2009 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Tarih   :22 Mart 2009 Pazar
Saat     :09:30-17.00
 
Toplantının Gündemi  :

1 - Kol  Divan Kurulu seçimi

2 - Türkiye sağlık ortamı, işçi sağlığı ve işyeri hekimliğinde yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi,

3 - İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği'nde yaşanan son gelişmeler karşısında Tabip Odalarının çalışmaları konusunda bilgilendirmesi,

4 - "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" konusunda teknik ve hukuki değerlendirmeler ve kol olarak yönetmelik taslağına karşı örgütsel politikaların belirlenmesi,

5 - 2008-2010 dönemi TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Programı'nın görüşülüp karara bağlanması,

6 -TTB İşyeri Hekimliği Temel  ve   İleri   Eğitimlerinin   değerlendirilmesi,

7 -Bilim Eğitim Kurulu'nun (BEK) yeniden oluşturulması konusunda kolun bilgilendirilmesi,

8 -Kolun “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği “ ile ilgili Kongre ve Sempozyumlar konularında bilgilendirilmesi,

 
 

351/2009
25.02.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

21 Şubat 2009 tarihinde toplanan ve 31 tabip odasının katılımı ile gerçekleşen Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu’nda  (TTB GYK) Türkiye, sağlık ve hekimlik ortamı ile yürütülen çalışmaları değerlendirerek aşağıdaki açıklamayı kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırmıştır:

  1. Türkiye geçmişten bugüne iç ve dış birçok sorunun biriktiği sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu süreç kapitalizmin krizinin etkilerinin giderek daha fazla hissedilir olduğu bir zeminle birleşerek bütün toplumu içine almaktadır.
  1. Türkiye’nin aynı zamanda bir yerel seçim arifesinde olması sorunların farklı “yaşanmasına” neden olmaktadır.
  1. AKP iktidarını tecrübe etmişlikten kaynaklanan gerekçelerle bütün toplumda 29 Mart yerel seçimleri sonrasına dair endişeli, karamsar bir atmosfer vardır. “Bekletilen, geciktirilen” olumsuzlukların 29 Mart sonrası halka “şiddetle” fatura edileceği kesin gözükmektedir. Bunun en somut örnekleri ve beklentisi sağlık alanında yaşanmaktadır: sevk zincirinin seyri-ertelenmesi, on günlük süre içinde başvuru hakkının kısıtlanması uygulaması, Nisan başında ilaç zammı... ilk elde sayılabilecekler arasındadır. Ancak tüm bunların yanı sıra sağlığa ilişkin özel olarak vurgulanması gereken tehdit işsizliktir.
  1. Hekimler halkın sağlığının korunması, mümkünse var olan sağlıklılık halinin geliştirilmesi, bir nedenle bozulduğunda ise iyileştirilmesi ile ilgili sağlık ekibinin üyesidirler. Ancak bu görevlerini yerine getirebilmeleri gün geçtikçe daha da olanaksızlaşmaktadır. Bunun bugün ve yakın dönemdeki en önemli gerekçesi işsizliktir. Hekimlerin hiçbir güvencesi olmayan, sağlık açısından asgari yeterliliklere (yeterli gelir/iş, beslenme, barınma) sahip olmayan  insanlarımıza yardımcı olabilmesi ne yazık ki çok sınırlıdır. İşsizlik Türkiye’nin süregen bir halk sağlığı sorunudur. AKP iktidarı 6 yılı aşan iktidarı boyunca çözüm adına anlamlı bir icraat yapmadığı gibi bu sorunu “beslendiği” bir alan olarak sürdürmüş, insanların hakkı olanı işsizlere “sadaka” olarak vermeyi siyasetinin ana unsuru haline getirmiştir. Toplumun bugün ve gelecek endişesine düştüğü, umutsuzluğa itildiği koşullar hekimlerin de insanların sağlığına katkı sunmak açısından çaresizlikle daha fazla yüz yüze kalacakları anlamına gelmektedir. Bugün işsiz kalan bir kişi en geç altı ay sonra primleri ödenmeyen ve sağlık güvencesinden bütünüyle yoksun bir konuma gelecektir. İşsizlik giderek artan bir tehlikedir o nedenle bu soruna dikkat çekmek önümüzde sürekli bir görevdir.
  1. Söz konusu tablo bir başka ölçekte hekimler için de geçerlidir. Özel sağlık sektöründe çalışan hekimler iş, kamuda çalışanlar ise gelir güvencesinin öne çıktığı sıkıntılar içerisindedirler. Hekimlik uygulaması ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun düzenlemeleri ile piyasanın ihtiyaçları arasına sıkışmış durumdadır. Özel olarak poliklinikte, acilde, sağlık ocağında yaşanan hekime yönelik şiddet, hürmetsiz idareci tutumu hekimlerin taleplerini netleştirmektedir:

İş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık güvencesi ve herkese eşit-ücretsiz sağlık güvencesi.

          Bu dört talebin mevcut uygulamalar ve Sağlık Bakanlığı, hükümet, Meclis gündeminde olan düzenlemeler (malpraktis, “tam gün”,  kamu hastane birlikleri yasa tasarısı vd.) düşünüldüğünde daha da yakıcı hale geleceği ortadadır.

TTB-GYK topluma ve hekimlere sorumluluğu temelinde önümüzdeki günlerde aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmeye karar vermiştir:

  1. 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle işsizlik ve yarattığı/yaratacağı sağlık etkileri kamuoyu nezdinde işlenerek, hükümetin ivedilikle herkesin hiçbir engel olmaksızın sağlık hizmeti alabileceğini açıklaması istenecektir: “sağlık için nüfus cüzdanı yeterlidir!”  
  1. Bu amaçla 14 Mart 2009 Cumartesi günü tabip odalarımızın organizasyonuyla illerde “sağlık hakkıyürüyüşleri organize edilecektir. Toplumun örgütlü-örgütsüz bütün kesimlerinin katılımına ve katkısına açık olarak düzenlenecek bu yürüyüşlerde işsizliğe de vurgu yapılarak sağlık hakkı işlenecek, hekim ve sağlıkçıların sorunlarına dikkat çekilecektir.
  1. Hekime yönelik şiddet çalışma ortamlarımızın temel tehdidi olmuştur. 4 Mart 2009 günü çalışma koşullarımıza, meslek risklerimize dikkat çekmek için yapılacak olan “maskeli çalışma” etkinliğinin ana temaşiddet olacaktır. 4 Mart gününe kadar herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi’nin görevden alınması talebi bu açıklamalarda vurgulanacak, Merkez Konseyi de kendi programını yürürlüğe koyacaktır.
  1. Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye’nin halk sağlığı sorunlarının en başında işsizlik ve bu insanlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmalarının önünde bugün ve kısa süre sonra ortaya çıkacak engeller gelmektedir. Bu yurttaşlarımız hastalandıklarında ücret ödememek için zorunlu olarak acillere başvuracaklardır. O anki durumları “acil” olmadığı için polikliniğe başvurmaları istendiğinde ise hem hekimlerle gerilim yaşayacaklar hem de hizmet alamamış olacaklardır. Bu nedenle taleplerimizin
iş güvencesi,
can güvencesi,
gelir güvencesi,

mesleki bağımsızlık güvencesi,

herkese eşit-ücretsiz sağlık hizmeti güvencesi olduğunu vurgulamak,         halkın sağlık hizmeti alma sorunlarına dikkat çekmek, kamuoyunu uyarmak için

 12 Mart günü hekimler acil’lerde olacaktır.

12 Mart öncesi kamuoyuna yaygın olarak duyurulacak ve hekimlik etiği çerçevesinde yürütülecek bu etkinlikle sağlık sistemimizin, sağlık güvencesizliğinin durumuna ve acil’liğine dikkat çekilecektir.

  1. AKP’nin yürüttüğü sağlığı piyasalaştırma, ticarileştirme, paralı hale getirme programının alternatifi vardır. Bunun yolu Türkiye’nin zenginliklerini eşit, demokratik, adil, barış içerisinde paylaşmayı isteyen bir anlayış ve uygulama bütünlüğünden geçmektedir. 29 Mart yerel seçimlerine bu isteğin yansıması topluma umut verecektir. TTB dün olduğu gibi bugün ve yarın da topluma ve hekimlere karşı sorumluluğu çerçevesinde davranacak,  herkese sağlık, güvenli gelecek talebinin ısrarlı takipçisi olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
4II.Başkanı

 
 

354/2009
26.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından hazırlanan, şiddete maruz kalan kadınlara yaklaşımda meslektaşlarımızın çalışmalarına ışık tutacağını düşündüğümüz “Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi” broşürünü acil servislerde çalışan hekimlere ulaştırmayı hedefliyoruz.

            8 Mart 2009 Pazar günü kadın meslektaşlarımızın dünya kadınlar gününü kutlamak amacıyla Acil Servislerin dolaşılarak broşürün iletilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
II.Başkanı

 

342/2009
23.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden gelen http://www.ttb.org.tr/sil/yonetmelik.doc linkinde yer alan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüşlerinizi 2 Mart 2009 (Pazartesi) tarihine kadar iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter