Yazışmalar


1623/2011
24.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Sağlıkta Dönüşüm Programının dokuzuncu yılı içerisindeyiz.  Artık dönüşümle ilgili düzenlemeler TBMM’de görüşülmeden kanunlaştırılmaktadır. Bunun birden fazla gerekçesi olabilir. İlki programın toplum tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi gerekçesiyle “hükümet bildiğini yapmaktadır”! İkincisi; değişik gerekçelerle “zamana karşı bir yarış” söz konusudur; kaybedecek birkaç ay bile yoktur, ya da “birileri” derhal yapılması için zorlamaktadır. Üçüncüsü; çoğunluğa sahip olmaları nedeniyle yasaları meclisten geçirmek mümkün olmakla birlikte, artık gelinen noktada sağlık çalışanlarının muhalefeti yükselmektedir ve halkın da memnuniyetsizliğini artıracak uygulamalar -programın gerçek hedefleri nedeniyle- ortaya çıkmakta/çıkacak ve bu da adeta bir “büyü” taşıyan halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyetini sorgulanır kılacaktır.  Kuşkusuz gerekçeler artırılabilir, ama hangisi kabul edilirse edilsin Türkiye sağlık alanının tamamını ilgilendiren bu kapsamdaki bir düzenlemenin KHK ile meclisten kaçırılarak yürürlüğe konulmasının anti-demokratikliğini gizleyemez. TTB düzenlemenin içeriğine olan itirazıyla eş düzeyde bu keyfiyete de itiraz etmektedir.

Çıkartılan KHK’nin ana fikri TTB Yasasının birinci maddesinde bulunup yürürlükten kaldırılan şu cümlede özetlenmiştir. “Hekimlik kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmeyecektir”!

KHK’nin 2 Kasım 2011 gece yarısı çıkışı ve 3 Kasım’da kamuoyunun haberdar oluşu üzerine Merkez Konseyi 4 ve 5 Kasım tarihlerinde toplanmış ve 12 Kasım 2011 tarihinde Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’ni toplamıştır. Bunu izleyen dönemde 19 Kasım tarihinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresinin bir oturumu Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi olarak toplanmış ve eş zamanlı olarak bütün sağlık örgütlerinin çağrılı olduğu toplantılar yapılarak bir program çıkartılmıştır.

Programın iki ana vurgusu vardır:

1.      Yürütülecek mücadele hedefte ortaklaştığımız bütün sağlıkçılara, bu sağlıkçıların örgütlerine açıktır ve 5 Kasım’dan bu yana da ilgili herkese doğrudan yapılmıştır.

2.      Süreç hedeflerimize ulaşmak için gerektiğinde süresiz greve gitme kararlılığı ve hazırlığıyla yürütülecektir.

Programın tek bir başlık altında toplanan talepleri vardır.  KHK’nın çekilerek kamu-özel bütün sağlık çalışanları için iş güvencesi, gelir güvencesi, sağlıklı ortamlarda ve şiddete uğramadan çalışma ile mesleğimizi bağımsızca (performans, ciro baskısı, SUT vb.) yapabilme koşullarının sağlanması. Kuşkusuz bu talepler hastalarımızın, daha ötesi bütün Türkiye’de yaşayanların eşit, erişilebilir, nitelikli sağlık hizmeti taleplerinin bir parçasıdır.

Programın ilk aşamasında 15 Aralık 2011 tarihine kadar sürdürülecek etkinlikler yer almaktadır. Programımızın ilk aşaması “demokrasi dersi: demokrasi olmadan sağlık olmaz”dır. Bilindiği gibi Türkiye gündeminde öne çıkan konulardan biri Anayasa tartışmaları olup TBMM Başkanı düzeyinde bütün toplumun katılımı istenmekte, beklenmektedir. Beklentinin dile getirildiği ortamda biz hekimler, sağlık çalışanları ve onların örgütleri olarak geçtik anayasa tartışmalarına katılma ve fikirlerimizi söyleme, etkide bulunmayı; sağlık alanındaki düzenlemeler hakkında görüşlerimiz sorulmamakta, daha ötesi seçilmiş vekiller bile tartışamamaktadır. Bizi doğrudan ilgilendiren yasaların görüşülemediği bir meclis kim için ve ne amaçla Anayasa yapacaktır? O nedenle ilk görevimiz Anayasa tartışmalarının yürütülmesindeki katılım beklentisinin içtenliğini görünür kılmak ve katılım mekanizmalarını oluşturmak üzere Sağlıkçılar Meclisi’nin Kürsüsünü kurmak olacaktır. Biliyoruz ki demokrasinin, katılımın, özellikle de çalışanların katılımının olmadığı yerde sağlık olmaz.

O nedenle 15 Aralık 2011 Perşembe günü tüm Türkiye’de “Sağlıkçılar Meclise” etkinliği düzenlenecek, illerde, yerel meclislerce karar verilen yerlerde kürsüler kurulacaktır. %10 barajının olmadığı ve her sağlıkçının katılabileceği (kuşkusuz TBMM Başkanı, TBMM’deki milletvekilleri de dahil)  bu kürsü Türkiye’ye bir katkı olacak ve Anayasa tartışmaları sürecinin içtenliğinin de bir göstergesi olacaktır.

Ø  İşte biz hekimler, bütün sağlıkçılarla birlikte her yere kurduğumuz kürsülerle bu KHK’yi tartışıp katkımızı sunacağız ve kararlarımızı bir kez daha en katılımlı şekilde alacağız. Bu amaçla illerde hekim meclisleri, bütün sağlık örgütlerinin çağrısıyla sağlıkçı meclisleri kurulmalıdır. Bu meclisler hiçbir formel tartışmaya daraltılmaksızın ana hedefimiz ve dönemsel hedeflerimiz doğrultusunda önüne “iş” tanımlamalı ve çalışmaları başlatmalıdır.

Ø  Bu kapsamda öncelikle meslektaşlarımıza ve sağlıkçılara yönelik bilgilendirme faaliyeti yürütülmelidir. Bu amaçla “KHK’yı okuyoruz, acaba ne anlıyoruz?” başlığı altında KHK okuma toplantıları düzenlenmeli, 1 Aralık tarihini takiben TTB’den basılı olarak gönderilecek materyaller iletilmelidir.

Ø  İldeki bütün siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, dernek, sendika vb. gezilerek/toplantıya davet edilerek görüşlerimiz açıklanmalı, sağlık hakkına sahip çıkma anlamında mutlaka aktif katkıları talep edilmelidir. 15 Aralık 2011 günü “Sağlıkçılar Meclise” etkinliği nedeniyle aciller dışında sağlık hizmeti sunulamayacağı paylaşılmalı, demokrasi olmadan sağlık olmaz, katılım olmadan anayasa hiç olmaz, bu iş bu kafayla hiç olmaz” düşüncemiz aktarılmalıdır.

Ø   Benzer anlayışla yerel TV, köşe yazarları, basına yönelik çalışmalar da sürdürülmelidir.

TTB Merkez Konseyi önümüzdeki günlerde diğer sağlık örgütleriyle birlikte benzer çalışmaları merkezi düzeyde TBMM’deki parti başkanlarından başlayarak yürütecek olup sizlerle gelişmeleri paylaşacaktır. 10 Aralık 2011 tarihinde yapacağımız 61. Olağanüstü Büyük Kongre çalışmalarımızı gözden geçirmek ve önümüzdeki süreci planlamak için önemli bir fırsat olacaktır.

Mücadelemiz haklı taleplerimiz karşılanana dek sürecektir.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

1612/2011
22 Kasım 2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 15 Aralık 2011 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Mehmet Çakmak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :17 Aralık 2011, Cumartesi
Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA
Saat     :09.30-16.00

Gündem :

1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin birinci basamağa etkisi  (Sunum)

2. TTB tarafından Ocak 2012 tarihinde çıkarılacak olan “birinci basamak raporu”na temel olmak üzere, bütün komisyonlarımızca birinci basamak rapor taslağı oluşturularak bu taslak raporların toplantıya sunulması

3. Birinci basamakta mesleki gelişim (uzmanlık eğitimi nasıl olmalı) (Sunum)

4. Aile hekimleri özlük hakları ile ilgili olarak çalışma grubu oluşturulması

5. İllerde yaşananlar / Tabip Odaları Pratisyen Hekim Komisyonu sunumları (5’er dk)

6. 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi değerlendirmesi ve 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi çalışması

7. Önümüzdeki döneme ilişkin görüş, beklenti ve öneriler.

 

1574-2011
16.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Van’da 23 Ekim tarihinde meydana gelen deprem büyük acılara yol açmıştır.  Türk Tabipleri Birliği 23 Ekim’de deprem sonrası hızla bölgeye ulaşarak sağlık hizmetleri sunumu ve koordinasyonuna katkı sunmuş, çalışmalarını ve önerilerini hazırladığı dört raporla yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bir yandan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ile birlikte bölgede sağlık hizmeti sürdürülmesi ve koordinasyonuna katkı sunarken TTB’ye başvuran gönüllü hekimlerin isimleri de Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi ile paylaşılmıştır.

Kuşkusuz sürecin her aşamasında büyük bir sorumlulukla davranılmış ve durumun olağanüstülüğünü bilerek farklı yorumlara yol açabilecek tutum ve açıklamalardan da kaçınılmıştır.

9 Kasım tarihinde yaşanan ikinci deprem bölgede var olan sorunları derinleştirmiş, etki ve tahribatı çok yönlü olarak büyütmüştür. Barınmadan beslenmeye, sağlık hizmetlerinden eğitime yaşamı ilgilendiren bütün alanlarda etkileri uzun zamana yayılacak sorunlar acilen çözüm beklemektedir.

TTB önümüzdeki günlerde bölgede son durumun irdelendiği bir değerlendirme raporunu  kamuoyuyla paylaşacaktır. Ancak söylenmesi gereken bugün itibariyle durumun iç açıcı olmadığıdır.

Yukarda tanımlanan sebeplerle TTB Merkez Konseyi, ilgili çalışma grubu TTB ODSH (Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu) yürütme kurulu ve ilk andan başlayarak bölgede TTB – SES gönüllüsü olarak çalışan meslektaşlarımızdan aldığı bilgiler ışığında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştır:

1-      21 Kasım tarihinden başlayarak Van’da TTB ODSH Koordinasyon Birimi kurulacaktır. Konu ile ilgili olarak TTB ODSH kolundan iki meslektaşımız bir hafta süreyle bölgede sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve özellikle hizmete erişim, hizmet sunumu konusundaki sorunlar yanı sıra hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar ve sorunların çözümlenmesi konularında görev yapacak ve sonraki ekibe görevi devredecektir. Bu kapsamda barınmadan beslenmeye, çevre sağlığına dek uzanan bir yelpazede sağlığın sosyal belirleyenlerine ilişkin değerlendirmeler yapacak ve yetkilileri uyarma, kamuoyunu bilgilendirme işlevini sürdürecektir.

2-      Yaşanan sıkıntılar ve hava koşullarının sonucu olarak bölgede önemli ölçüde nüfus azalmıştır. Ancak bir başka ifadeyle en yoksul ve yoksunlar/ şu ya da bu gerekçeyle bölgeyi terk edemeyenler orada kalmıştır. Gözlemlerimiz devletin sağlıklı kalma  (barınma, ısınma vb) ve sağlık hizmetine ulaşma anlamında söz konusu insanlarımıza yeteri kadar ulaşamadığı yönündedir.  Bu görevin yerine getirilebilmesi için uyarıcı olma ve olanaklarımız ölçüsünde poliklinik hizmeti sunmak ve koordinasyon sorumlusunun yapacağı işlerde yardımcı olmak ve vereceği görevlere katkı sunmak amacıyla 3-4 günlük periyotlarla gönüllü hekimler görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki hizmetler SES ile birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede tabip odalarımızın 4 gün süreyle deprem bölgesine gidebilecek gönüllü meslektaşlarımızın isimlerini acilen bildirmeleri gerekmektedir.

3-      Meslektaşlarımızın deprem bölgesinde barınma ve beslenme gereksinimleri koordinasyon birimince karşılanacaktır. Tabip Odalarımızın gönüllü meslektaşlarımızın bölgeye ulaşımı konusunda katkıda bulunmaları, bu katkıyı sunamayan odalarımızın TTB Merkez Konseyi ile iletişime geçmeleri yerinde olacaktır.

Ağırlaşan kış koşullarının ve  bölgeden yaşanan göçün, orada kalanlar için terk edilme duygusu yaratabileceği bir dönemde TTB gönüllü hekimlerinin bölgeye uzatacağı el her şeyin ötesinde bir dayanışma duygusu yaratacaktır. Meslektaşlarımızın bu insani çağrıya yanıt verecekleri düşüncesiyle saygılar sunarız.

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

1608/2011
22.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 18 Aralık 2011 (Pazar) tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Odanız adına katılan hekimin isminin ve 2012 yılına ait asgari ücret önerisini en geç 15 Aralık 2011 tarihine kadar bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;
Tarih              :
18 Aralık 2011 (Pazar)
Yer                 :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No. 2 Kat.4 Maltepe/ANKARA
Saat                :10.00-16.00

 

Gündem:

1-Sağlık alanındaki son dönem gelişmeler ve TTB’nin konumu,

2-Çıkarılma sürecindeki İş sağlığı ve güvenliği yasasının değerlendirilmesi alana beklenen etkileri,

3-İleri eğitimler ile ilgili İllerin taleplerinin belirlenmesi ve bir eğitim programı oluşturulması. Bu dönemde özellikle yoğunlaşmamız gereken İleri Kursların talep durumunun belirlenerek toplantıya katılınması çok yararlı olacaktır,

4-2012 yılına ilişkin asgari ücret konusunda görüşlerin değerlendirilmesi,

5-Önümüzdeki döneme ilişkin yapılacakların planlanması.

 

 

 

1565/2011
16.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık alanının Kanun Hükmünde Kararnamelerle hızla yeniden biçimlendirildiği bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreç bir yandan sağlığın ticarileştirilmesine son noktayı koymaktadır. Diğer yandan Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. Maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini yürürlükten kaldırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Türkiye sağlık ortamının bu çerçevede değerlendirmesini yapmak ve üyelik kampanyası ve aidatların belirlenmesine ilişkin gündemleri ele almak üzere bir olağanüstü Büyük Kongre toplantısı düzenleme kararı almıştır.

TTB (Olağanüstü) 61.Büyük Kongresi (Seçimsiz) çoğunluk aranarak 03 Aralık 2011 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Konseyimiz Toplantı Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın ise 10 Aralık 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

Büyük Kongre’ye delegelerin yanı sıra konuk olarak katılmak isteyen diğer meslektaşlarımızın da gelmesi Türk Tabipleri Birliği bütünselliğine güç katacaktır. Gerek delegelerimiz, gerekse konuk olarak katılmak isteyenlere konaklamada yardımcı olabilmemiz için en geç 05 Aralık 2011 tarihine kadar Merkez Konseyi sekretaryasının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

TTB (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi’nin içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Notlar:

1- Ekteki yazı odanız delegelerine postalanmıştır, herhangi bir nedenle ellerine ulaşmaması durumu göz önüne alınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

1566/2011
16.11.2011

Sayın Delegemiz,

Sağlık alanının Kanun Hükmünde Kararnamelerle hızla yeniden biçimlendirildiği bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreç bir yandan sağlığın ticarileştirilmesine son noktayı koymaktadır. Diğer yandan Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. Maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini yürürlükten kaldırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği Türkiye sağlık ortamının bu çerçevede değerlendirmesini yapmak ve üyelik kampanyası ve aidatların belirlenmesine ilişkin gündemleri ele almak üzere bir olağanüstü Büyük Kongre toplantısı düzenleme kararı almıştır.

TTB (Olağanüstü) 61.Büyük Kongresi (Seçimsiz)  çoğunluk aranarak 03 Aralık 2011 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Konseyimiz Toplantı Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın ise 10 Aralık 2011 tarihinde Saat:09.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda (Sıhhiye-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60.maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek .... tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir.

Ayrıca yasamız gereği Büyük Kongre’ye katılan delegeler izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlar nedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür.  Konaklamanızda yardımcı olabilmemiz için en geç 05 Aralık 2011 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi Sekreteryasına bilgi vermeniz gerekmektedir.

TTB (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi’nin içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE

GÜNDEMİ

10 Aralık 2011 Cumartesi

Saat:09:30

  • Açılış ve saygı duruşu
  • Kongre Başkanlık Divanı seçimi
  • Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Açış Konuşması
  • Türkiye Sağlık Ortamı Değerlendirmesi
  • (Olağanüstü) 61. Büyük Kongre gündeminin okunarak oya sunulması

Ara

  • Üyelik kampanyası ile ilgili görüşme

Ara

  • Oda aidatlarının belirlenmesi

Ara

  • (Olağanüstü) Kongre Kararlarının oylanması
  • Kapanış

 

YER:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abdülkadir Noyan Konferans Salonu Sıhhiye -ANKARA