Yazışmalar


1306/2009
02.09.2009
               TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
               12 Eylül 2009 tarihinde TTB Merkez Konseyi toplantı salonu’nda ekte programı yer alan TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu tarafından Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? konulu bir günlük bir çalıştay düzenlenecektir.
               Katkı ve katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih  :12 Eylül 2009, Cumartesi

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDEYİZ, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM HEKİM EMEĞİNİ NASIL ETKİLİYOR, BİZ NASIL MÜDAHALE EDEBİLİRİZ?

12 EYLÜL 2009

09.45 Açılış Oturumu   : Hülya Biriken

10.00 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Bundan Sonra Bizi Neler Bekliyor? (Ata Soyer)

10.30-10.45 Ara

10.45 II. Oturum

            Sağlıkta Dönüşüm, Sağlık Çalışanlarını Nasıl Etkiliyor: Birinci Basamak

            Oturum Başkanı          :Muharrem Baytemür

            Konuşmacılar               :Memet Akbal

                                               Mahmut Çiftçi

                                               Utku Ersözlü

                                               Ali İhsan Gündoğdu

                                               Birtürk Özkavak

11.45 Tartışma

12.15-13.30 Yemek Arası

13.30 III.Oturum

            Sağlıkta Dönüşüm, Sağlık Çalışanlarını Nasıl Etkiliyor: İkinci Basamak

            Oturum Başkanı          :Önder Okay

            Konuşmacılar              :Metin Aydın

                                               Aytül Çakçı

                                               Ali Küçük

                                               Ali İhsan Ökten

14.30 Tartışma
14.45-15.00 Ara

15.00 IV. Oturum

            Sağlıkta Dönüşüm ve Üniversiteler

            Oturum Başkanı          :Dr. Hamit Boztaş

            Konuşmacılar              :Prof.Dr.Ramazan Aşçı

                                               Yrd.Doç.Dr.Nergül Çördük

                                               Prof.Dr.Melikşah Ertem

                                               Ayşe Gültekingil

16.00 Tartışma
16.30-16.45 Ara

16.45-18.15 Forum

Sağlıkta Dönüşüm Sürecine, Nasıl-Neyle-Ne Kadar Müdahale Edebiliriz?

            Oturum Sorumluları:              Altan Ayaz

                                                           Ferda Topal

                                                           Mehmet Zencir

 

1307/2009
02.09.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03 Ekim 2009 tarihinde saat 09.30'da TTB Merkez Konseyi toplantı salonu’nda yapılacaktır. Odanız pratisyen hekim komisyonundan bir temsilcinin toplantı için görevlendirilmesini; geçmiş dönem komisyon çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin projeleriyle birlikte toplantıya katılımlarının sağlanmasını ve katılımcı isimlerinin en geç 28 Eylül 2009 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih  :03 Ekim 2009, Cumartesi

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat    :09.30-17.00

Gündem

            1- Komisyon raporlarının sunulması,

            2-"Tam Gün" Yasa Taslağı;geçmiş sürecin ve geleceğin tartışılması

            3- İşyeri Hekimliği Yönetmeliği

            4-Aile Hekimliği Çalıştayı

            5-14.Pratisyen Hekim Kongresi;son hazırlıklar

            6-Diğer Konular

Not:    13 Haziran 2009 tarihli kol toplantısı tutanakları ektedir.


PRATİSYEN HEKİM KOLU TOPLANTISI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ:13 Haziran 2009/Ankara
KATILIMCI SAYISI:27

KATILAN KOMİSYON SAYISI:18(Ankara,İstanbul,İzmir;Çanakkale,Denizli,Tokat, Trabzon,Gaziantep,Mersin,Adıyaman,Isparta,Eskişehir,Manisa,Mardin,Antalya,Adana,Malatya,Bolu)

            Divana İstanbul Tabip Odası PHK üyelerinden Akif AKALIN başkan, Ayşegül Yeliz MUTLU üye olarak seçildiler.

GÜNDEM: 1-“Tam Gün Yasa Tasarısı” son durumu

                     2- Aile Hekimliği Pilot İlleri Çalıştayı

                     3- İstanbul Protokolü Eğitimleri

                     4- 14. Pratisyen Hekim Kongresi

                     5- Pratisyen Hekim Kolu 20.Yılı

                     6- TTB 58. Büyük Kongresi

           Gündem doğrultusunda Yürütme Kurulu üyesi Birtürk Özkavak “Tam Gün” konulu sunum yaptı.

            TTB MK Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu bu yasanın seyri içinde yapılan, yapılacak olan işler ve planlanan etkinlikleri anlattı.

            Ankara Tabip Odası PHK üyesi Figen Şahpaz Kurum Hekimleri ve Belediye Hekimlerinin farklılıklarını ve komisyonlarının bu konudaki çalışmalarını anlattı.

            Aile Hekimliği Çalıştayı konusunda çeşitli görüşler dile getirildi.

            14.Kongre hazırlıkları ve son durum konusunda Kol Sekreteri Mehmet Çakmak bilgi verdi.Görüşler dile getirildi.

            İstanbul Protokolü Eğitimlerine ilişkin Kol Başkanı Hasan Değirmenci bilgi verdi.

             

 KARARLAR: 1-24-25 Haziranda her ilde yapılması planlanan merkezi toplantılara katılımın arttırılması için komisyonlarımızın çaba harcamasına,

2-Meclis açıldıktan sonra yasa taslağında pratisyen hekimlerin lehine değişiklikler yapılabilmesi için Meclis düzeyinde taleplerimizin iletilmesine,

3-Muhtemelen Eylül ayında gerçekleşecek yasa taslağına karşı mitinge yüksek katılımı sağlamak için yoğun çaba harcanmasına,

4- 26/27 Haziran tarihlerinde yapılacak TTB 58.Büyük Kongresine katılınması ve pratisyen hekimlerin reçete yazma hakkını sınırlayan uygulamaların kaldırılarak pratisyen hekimlerin yazdıkları tüm reçetelerin SGK tarafından karşılanması doğrultusunda Kongreye karar önerisi sunulmasına,

5-Pratisyen hekimliğin kurum, belediye, işyeri vb. alanlarında çalışanlarının farklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve maaşlarının hakim ve savcılar düzeyine getirilmesi konusunda sürekli mücadele edilmesine,

6-Geniş kapsamlı bir birinci basamak sunumu hazırlanarak pratisyen hekimlerin Tam Gün, İSİG yasası, Aile Hekimliği vb. uygulamalardan nasıl etkilendikleri ve etkileneceklerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme oluşturulmasına,

7-Aile Hekimliği uygulanan illerdeki durumu değerlendirmek amacıya Temmuz ayında üç ilde  “Bölgesel Aile Hekimliği Çalıştayı” toplanmasına; buradan çıkacak sonuçlarla birlikte Eylül ayında “Aile Hekimliği Çalıştayı” toplanmasına,

8-Pratisyen Hekim Kolunun 20. kuruluş yılı nedeniyle 14. Kongrede etkinlikler yapılmasına; bu amaçla bir sergi hazırlanması,poster,belgesel çekimi gibi hazırlıkların yapılmasına; poster hazırlığını İst.TO PHK nın diğer hazırlıkları Ank.TO PHK nın sürdürmesine karar verildi.

 

17 Temmuz 2009
1101/2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin üçüncüsü Arsuz’da İskender Sayek Evi’nde, 9-16 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı programa www.fusunsayek.org sitesinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
 

1031/2009
30.06.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği'nin 58. Olağan Genel Kurulu’nda tanıtımı yapılan “heKİMLİK” ismini verdiğimiz program, tabip odalarımızda hekimlerin üyelik işlemleri için hazırlanmış web tabanlı bir programdır. Bu program ile yeni kayıt ve hekimlerin nakil işlemlerinde daha önce dile getirilen özellikle mükerrer kayıtların önlenmesi ve üye bilgilerinin niteliğinin korunarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Tabip odalarımız hekimlerle ilgili her türlü işlemi (kayıt-nakil işlemleri, kişisel bilgiler, adres bilgileri, aidat bilgileri, posta gönderi, e-posta, GSM gönderimi, eğitim istem ve kredi puanları vb.) bu program üzerinden yapabileceklerdir.

Bu programın tüm tabip odalarımız tarafından kullanılması geçmişte yaşanan kimi sıkıntıların giderilmesinde son derece önemlidir.

“heKİMLİK”  programının kullanımı için tabip odalarımızdaki bilgisayarların Internet erişiminin olması yeterlidir. Programı kullanacak kişilerin tabip odalarımız yönetim kurullarınca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

Tabip odamızda üyelik işlemlerini yapan çalışanımızın/çalışanlarımızın (kimi odalarda birden fazla sayıda çalışanımızın sorumluluğu olabilir) isminin 8 Temmuz 2009 Çarşamba gününe kadar Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmesi gerekmektedir.

Programın kullanımı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi daha sonra kullanıcı adı ve şifre ile birlikte gönderilecektir.

Tüm tabip odalarımızın son derece önemsedikleri bu konuda gerekli duyarlılığın gösterileceği umuduyla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
ACELE VE GÜNLÜDÜR!

06 Temmuz 2009
1069/2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            2009 yılının 1999 Marmara Depremleri’nin onuncu yılı olması başta deprem olmak üzere olağandışı durumlar başlığı altında ifade edebileceğimiz deprem, sel, fırtına gibi doğal olarak ortaya çıkabilecek ya da endüstriyel/teknolojik sebepli kaza, patlama, yangın, radyoaktif sızıntı vb. insan eliyle oluşabilecek durumlarda sağlık kuruluşlarının etkin çalışmasının hayatiliğini hatırlatmaktadır.

            Bilindiği gibi olağandışı durumlara karşı hazırlıklı olmak dinamik, sürekli ve planlı çalışmaları gerektirir. Geçtiğimiz Mayıs ayında Bursa’da yaşanan hastane yangını özellikle sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının hazırlıklılığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.    

            Bu amaçla sağlık kurumları ve çalışanlarının hazırlık durumlarına ilişkin olarak tabip odalarımızın aktif katkısı ile bir çalışma yürütülmesi planlanmıştır. Bir süredir hazırlıkları yürütülen bu çalışma sağlık kuruluşlarının hazırlıklığı, afet planlarının varlığı, bu planların güncelliği başlıklarından oluşmaktadır.

            Ekte sunulan yazı örneklerinden hareketle tabip odanız bölgesindeki hastanelerin hazırlıklılık durumlarına ilişkin yazılı bilgi alınarak en geç 31 Temmuz 2009 Cuma gününe kadar Merkez Konseyi’ne iletilmesi bütünlüklü bir değerlendirme yapılmasında yararlı olacaktır.

            Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

_______________Hastanesi Başhekimliğine

Olağandışı durumlar başlığı altında ifade edebileceğimiz deprem, sel, fırtına gibi doğal olarak ortaya çıkabilecek ya da endüstriyel/teknolojik sebepli kaza, patlama, yangın, radyoaktif sızıntı vb. insan eliyle oluşabilecek durumlarda sağlık kuruluşlarının etkin çalışması her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır.

 Olağandışı durumların yönetimi farklı kurumların işbirliğini gerektirir. Olağandışı durum meydana gelmeden olağandışı durumlara hazır olmak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye indirmek için önem taşımaktadır.

Olağandışı durumlara yönelik hazırlık aşaması çalışmaları, kurumun tüm hizmet birimlerinin yapısal sismik dayanıklılık ve yapısal olmayan hazırlıklarının yanı sıra, tüm personelinin hazırlık çalışmalarındaki rollerinin belirlenmesinden başlayarak, kurumsal afet planlarının sürekli güncellenmesi ve tatbikatlarla sınanmasına kadar genişletilebilmektedir.

Bu gerekçelerle İlimizin sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde bir taraf olarak  kurumunuzun  kendi bünyesinde oluşabilecek olağandışı bir durum veya  büyük ölçekte bir afette hizmet sunumuna yönelik olarak   kurumsal hazır oluşunu öğrenmek istiyoruz.

Bu amaçla;

1.    Hastanenizin hizmet binalarında sismik dayanıklılık değerlendirme raporlarının sonuçlarına göre yapısal güçlendirme gereksiniminin hangi düzeyde olduğunu ve eğer güçlendirme gerekiyorsa bu konudaki projelerinizin hangi aşamada olduğu,

2.    “Hastane Afet Planı”nınız olup olmadığını, hastane afet planı varsa hangi olağandışı durumları kapsadığını, hangi sıklıkta güncelleme ve tatbikat yapıldığı

Bilgilerini bizlerle paylaşacağınızı umut eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla

____________Tabip Odası Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

  

…………………….İli Valiliği’ne,

            Olağandışı durumlar başlığı altında ifade edebileceğimiz deprem, sel, fırtına gibi doğal olarak ortaya çıkabilecek ya da endüstriyel/teknolojik sebepli kaza, patlama, yangın, radyoaktif sızıntı vb. insan eliyle oluşabilecek durumlarda sağlık kuruluşlarının etkin çalışması her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır.

Olağandışı durumların yönetimi farklı kurumların işbirliğini gerektirir. Olağandışı durum meydana gelmeden olağandışı durumlara hazır olmak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye indirmek için önem taşımaktadır.

Olağandışı durumlara yönelik hazırlık aşaması çalışmaları, kurumun tüm hizmet birimlerinin yapısal sismik dayanıklılık ve yapısal olmayan hazırlıklarının yanı sıra, tüm personelinin hazırlık çalışmalarındaki rollerinin belirlenmesinden başlayarak, kurumsal afet planlarının sürekli güncellenmesi ve tatbikatlarla sınanmasına kadar genişletilebilmektedir.

Bu gerekçelerle İlimizin sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde bir taraf olarak …..ilindeki sağlık kuruluşlarının gerek kendi bünyelerinde oluşabilecek olağandışı bir durum veya  büyük ölçekte bir afette hizmet sunumuna yönelik olarak   kurumsal hazır oluşunu öğrenmek istiyoruz.

Bu amaçla;

1.     Sağlık kuruluşlarının hizmet binalarında sismik dayanıklılık değerlendirilmesine yönelik raporlarının sonuçlarına göre yapısal güçlendirme gereksiniminin hangi düzeyde olduğunu ve eğer güçlendirme gerekiyorsa bu konuda yürüyen projelerin hangi aşamada olduğu,

2.     Valilik tarafından “Hastane Afet Plan”larının hazırlanması ve güncellenmesine yönelik bir çalışmalar kapsamında, eldeki hastane afet planlarının hangi olağandışı durumları kapsadığını, hangi sıklıkta güncelleme ve tatbikat yapıldığı,

Konularında bilgi verilmesi için gereğiniz arz ederiz.

____________Tabip Odası Başkanı
Yönetim Kurulu Adına