Yazışmalar


645/2009
22.04.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında.

Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun değişik 8. maddesi uyarınca; yıllık aidat miktarı, 30 YTL'den az, 150 YTL'den fazla olmamak kaydıyla, ödeneceği tarihle birlikte Büyük Kongrece tespit edilir ve bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılır.

Bu çerçevede 18-19 Kasım 2006 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi, 2006 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere üye yıllık aidatını, yalnızca resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için 50 YTL, diğer üyeler için ise 150 YTL olarak belirlemiştir.

Tabip odalarımızın kendisine Yasa ile verilen kamusal görevlerin yürütülmesi için yeterli mali kaynağa sahip olmadığı gerçeği karşısında, aidatların en önemli gelir kalemini oluşturduğu da gözetilerek, mesleğini serbest olarak icra eden hekimler yönünden aidat miktarı 150 YTL olarak belirlenmiştir. Buna karşın yalnızca resmi kurumda görevli hekimler için aidat tutarı 50 YTL olarak saptanmış, bununla 6023 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tabip odalarına üyelik zorunluluğu bulunmayan bu hekim grubunun, üyelik için özendirilmesi amaçlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere Büyük Kongre’de, hekimlik mesleğinin icrası ile elde edilen gelir ortalamaları dikkate alındığında üyelik aidat miktarlarının adaletsiz olduğu yönünde görüşlerin paylaşılması üzerine 28-29 Haziran 2008 tarihinde toplanan Türk Tabipleri Birliği 57. Büyük Kongresi, üye aidatlarının adaletli biçimde belirlenmesi ile ilgili olarak Merkez Konseyi tarafından bir çalışma yapılmasına ve 58. Büyük Kongre’ye sunulmasına karar vermiştir.

Alınan karar doğrultusunda 58. Büyük Kongreye sunulacak olan karar önerisi, sizden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanacağından, hekimlerin üyelik zorunluluğu bulunup bulunmadığı da gözetilerek,

-yalnızca kamu kurumunda çalışan hekimler

-özel bir sağlık kuruluşunun sahibi ya da ortağı olan hekimler

-özel sağlık kuruluşunda ücretli çalışan hekimler

yönünden üye aidatlarının ne şekilde belirlenmesi gerekeceği konusundaki tabip odası görüşünüzü 08.05.2009 Cuma gününe kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

                                                             

                                                                       

 
 
 

639/2009
18.04.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı hk.

Tabip odalarımız tarafından yöneltilen sorular nedeniyle, tabip odası gelirlerinden Merkez Konseyi’ne gönderilecek payın ne şekilde belirleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılması gereksinimi duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca; “Oda gelirleri tahsilatının %10’u, Türk Tabipleri Birliği’ne harcanmak üzere, Merkez Konseyi’ne gönderilir.”

Maddede sözü edilen tabip odası gelirlerinin neler olduğu, Yasa’nın 8. maddesinde sayılmıştır. Buna göre, odaya giriş ücretleri ve üye aidatları, eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler, disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları, basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler, görevleri içine giren konularda onayladıkları belgelerden alınacak ücretler, genel olarak yapılan bağış ve yardımlar ile diğer çeşitli gelirler, tabip odasının gelirini oluşturmaktadır.

Yasa’da sayılan tüm bu kalemlerden sağlanacak her türlü ekonomik girdi odanın geliri olduğundan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilecek olan %10’luk pay da, tahsil edilen bu gelirler toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

Birlik payı brüt gelir üzerinden hesaplanan %10 olmakla birlikte, tabip odası tarafından belirli bir harcama yapılmasını gerektiren etkinliklerden elde edilen gelirlerden Birlik payının hesaplanmasında, o gelirin elde edilmesi için yapılan harcama tutarı (maliyet) düşüldükten sonra kalan net gelirin Birlik payının hesabına esas alınması uygun görülmüştür. Örneğin eğitim veya sosyal faaliyetlerde elde edilen gelirler ile yayınlardan elde edilen gelirlerde, organizasyon ya da yayın giderleri düşüldükten sonra, kalan net gelirin %10’u Türk Tabipleri Birliği’ne gönderilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

615/2009
13.04.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 09 Mayıs 2009 Cumartesi günü saat 9:30’da yapılacaktır.

Tıp Eğitimi Kol toplantısına katılacak temsilcinizin toplantıya, Odanız eğitim etkinlikleri ile ilgili çalışmaları aşağıda anabaşlıkları verilen bir raporla gelmesi son derece yararlı olacaktır.

Temsilcinizin isminin en geç 29 Nisan 2009 Çarşamba gününe kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirilmesi toplantının planlanmasında bizlere yardımcı olacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih     :              09 Mayıs 2009 (Cumartesi)  

Saat       :              9:30

Yer         :              Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok

No:2/4 Maltepe-Ankara

Taslak Gündem

1.                  TTB ve Tabip Odalarının Eğitim Etkinlikleri Bilgilendirme, Değerlendirme

2.                  Tıp Eğitimi Kolu Bilgilendirme

3.                  Önümüzdeki Dönem Programının Yapılandırılması

Not: Tabip Odası Eğitim Etkinlikleri Raporu

1.                  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Etkinlikleri (Varsa tıp fakültesi ile ilgili etkinlikler, tıp öğrencileri etkinlikleri)

2.                  Mezuniyet Sonrası Eğitimi Etkinlikleri (Çalışma Grubu, tıp fakültesi, eğitim ve araştırma hastaneleri ile ilgili etkinlikler, asistan, uzman hekimlerle ile birlikte yapılan çalışmalar)

3.                  Sürekli Tıp Eğitimi / Mesleki Gelişim Etkinlikleri (Kredilendirilen ve diğer etkinlikler)

4.                  Tabip Odası Eğitim Etkinlikleri ile İlgili Yapılanma (“Eğitim Komisyonu var mı? Çalışmaları Yönetim Kurulu mu koordine ediyor?, Hangi sıklıkla toplanıyor?” vb. bilgiler)

Tabip Odası olarak 09 Mayıs 2009 toplantısına katılamayacaksanız, katılamama gerekçenizi, olanaklı ise hazırlanan raporu en geç 29 Nisan 2009 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi önemle rica ederiz.

 
 

643/2009
21.04.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Tabip Odaları 6023 sayılı Yasa çerçevesinde ve demokratik teamüllerin belirlediği meşru bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedirler.

            Ne var ki son dönemde değişik yol ve yöntemlerle çalışmaların yürütülmesinin engellenmesi uygulamaları yaşanmaktadır. Bunun son örneği İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen aşağıdaki yazıda somutlanmaktadır.

            Tabip odalarımızın değerlendirmelerini doğrudan Dr. Mehmet Bakar’a iletecekleri düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:SG.B104İSM.4344743/597

Konu:Duyuru
 

                …………………………………………………… HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

                Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen seminer, toplantı, kongre vb. etkinliklere Müdürlüğümüzün bilgisi olmadan hiçbir Hastane personelinin katılmaması hususunda gereğini rica ederim.

Uz.Dr.Mehmet BAKAR
Sağlık Müdürü

Dağıtım: Tüm Hastaneler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi

Tel:212 453 08 74 / Faks:212 453 27 28 / e posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

572/2009
06.04.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türkiye’de tıp eğitimi bir kriz içerisindedir. Arttırılan tıp fakültesi sayıları/öğrenci kontenjanları, tıp fakültelerine rotasyonla öğretim üyesi gönderilmesi girişimleri vd. sorunun bir yüzüdür. Diğer yüzünde ise Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde yaşananlar bulunmaktadır.

            Bir süredir Sağlık Bakanlığı hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevirme girişimleri gündemdedir. Konunun Sağlıkta Dönüşüm Programı başlığı altında bütünlüklü olarak ele alınması gerekmekle birlikte söz konusu hastanelerde yaşananları ve özel olarak da son on yıl içeresinde açılan Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki durumu değerlendirmek üzere hızla bir toplantı yapılması gereksinim haline gelmiştir. Aşağıda tarih, yer ve programı sunulan toplantıya özellikle Sağlık Bakanlığı eğitim hastanesi bulunan tabip odalarımızın aktif bir şekilde katılımını beklemekteyiz.

Bu amaçla Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van tabip odalarının konuyla ilgili iller bazında toplantı yaparak durumu bildirir ön rapor hazırlayıp en geç 15 Nisan 2009 tarihine kadar Merkez Konseyi’ne göndermeleri yararlı olacaktır.  Ayrıca ilgili hastaneler ile irtibat halinde katılımcıları sayı ve isim olarak bildirmeleri toplantı organizasyonunu kolaylaştıracaktır.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih:18 Nisan 2009
Saat:   09.00-17.00

Yer:    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

Mavi Salon Sıhhiye-ANKARA

 
UZMANLIK EĞİTİMİNDE KRİZ:

Sağlık Bakanlığı hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevriliyor! :

Türkiye’nin uzman hekim gereksinimi nedir?

Hizmet hastanelerinin eğitim hastanesine çevrilmesi:doğru mu, gerekli mi?

Son on yılda Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine çevrilen hastanelerde -sorunlar/mücadeleler: ne yapıldı?

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın seyri de (tam gün yasa tasarısı, Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı vd.) göz önüne alınarak -ne yapılmalı?

09.00   Kayıt

09.30   Açılış

09.45   Forum:          Hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine çevriliyor!

Neden?
Nasıl?
Sorunlar
Hedef ne?

Çerçeve sunuş: Türkiye hekim/uzman hekim gereksinimine yaklaşım

12.30   Yemek arası

13.30   Çalışma grupları

Durum saptama

Ne yapmalı?

Çözüm önerileri

15.30   Ara

16.00   Grup Sunumları

16.30   Değerlendirme ve sonuç