Yazışmalar


125/2012
24.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Petrol Ofisi “Positive Card” uygulaması.

Petrol Ofisi ile yapılan "Positive Card" işbirliği anlaşması sonucu, Türk Tabipleri Birliği üyelerine, akaryakıt alımında indirim oranı %3’e çıkarılmıştır.

Üyelerimizin kartlarını aktive etmeleri için yalnızca sms göndermeleri yeterli olmaktadır. Kredi kart otomatik ödemesi yapılması isteniyorsa kartla birlikte verilen belgenin doldurularak PO bayisine teslim edilmesi gerekmektedir.

%3 oranındaki bu indirim, mevcut banka kampanyalarına ek olarak uygulanmaktadır.

Bu kartı kullanmak istemeyen üyelerimiz, kartı teslim almış olsalar dahi herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Aktive edilmeyen kartların geçerliliği veya herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Odanızda mevcut "Positive Card"ların tükenmesi halinde Merkez Konseyden talep edebilirsiniz.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

23.01.2012


TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA


28-29 Ocak 2012 tarihinde Hatay’da gerçekleştirilecek olan Mecburi Hizmet Zirvesinin programı aşağıdaki linkte yer almaktadır.  İlinizde çalışan hekimlerle yaygın bir biçimde paylaşılacağı, duyurusunun yapılacağı ve katılım sağlanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

http://www.ttb.org.tr/udek/images/stories/file/mh.pdf

050/2012
10.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Özel sağlık sektöründe çalışan hekim potansiyeli göz önünde tutularak tabip odalarının sorumlu ya da temsilcileri ile ön görüşmeler yapılmış ve 21 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da II. Hekim Emeği Çalıştayı sonrasında yapılmış olan kol kurulmasına yönelik toplantıya davet edilmişlerdir.

Çağrı sonucunda toplantıya İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Isparta tabip odalarının temsilcileri katılmış ve kolun oluşturulması yönünde ortak karar alınmıştır.

Toplantının yanı sıra toplantıya katılamayan birçok tabip odası kol kurulmasını desteklediklerini ve kurulum aşamasında da yer alacaklarını sözlü olarak belirtmişlerdir.

Gelinen noktada “Özel Hekimlik Kolu” oluşturulabilmesi yönünde bilindiği gibi en az beş tabip odasının TTB’ye yazılı olarak başvuruda bulunması ve kabulü halinde kolun toplanarak kendi içinde yapılanması gerekmektedir.

Yazılı başvurunun ve yapılacak olan ilk toplantıya katılım için özel hekimlik komisyonu, alana özgü sorumluları ya da temsilcileri olan odaların öneri ve imzaları konusunda bilgi vermeleri ve toplantıya katılmalarında yarar bulunmaktadır. Toplantıya katılacak temsilcinizin isminin en geç 2 Şubat 2012 tarihine bildirilmesi rica olunur.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarihi             :05 Şubat 2012

Saati               :10.30 – 14.30

Yeri                :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Dr. Hasan Oğan

İTO Özel Hekimlik Komisyonu

SorumlusuDr. Ümit Şen

İTO Özel Hekimlik Komisyonu

Yürütme Koordinatörüİletişim;

Emel Karaman

İTO Özel Hekimlik Bürosu

0212 514 02 92 – 121

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

071/2012
12.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

10 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da toplanan Türk Tabipleri Birliği (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi’nin aidatlarla ilgili aldığı kararlar hakkında 4 Ocak 2012 tarihinde İzmir Tabip Odamızca bir yazı kamuoyuna iletilmiş, 12 Ocak 2012 tarihinde de Samsun Tabip Odası’ndan bir yazı Merkez Konseyi’ne gelmiştir. Söz konusu yazılar nedeniyle aşağıdaki bilgilerin ve görüşlerimizin paylaşılmasında yarar görülmüştür.

1)Büyük Kongre 65 tabip odasının delegelerinden oluşur ve kararlar katılan delegelerce alınır.

2)Büyük Kongre kararları oyçokluğuyla alınabilmekte ve bu durumda, doğal olarak, alınan kararlarla hem fikir olmayan, karşı görüşe sahip olan delegeler bulunmaktadır.

3)Bir ya da birden fazla tabip odası yönetiminin alınan kararları doğru/yerinde/uygun bulmaması ve farklı görüşlerini paylaşması da çok doğal olup her anlamda yol ve yön göstericidir.

4)Türk Tabipleri Birliği farklı görüşlere sahip üyelerimizin/tabip odalarımızın hekimlik değerleri zemininde, ortaklaşılan hedefler için yürümesinin birlikteliğidir. Söz konusu birlikteliğin farklı görüşlerin aynı zeminde ve bütün hekimlerin katılımıyla oluşması TTB Merkez Konseyi’nin temel arzusudur.

5)Bugün Türkiye sağlık ve hekimlik ortamının karşı karşıya bulunduğu sorunlar bütün hekimlerin aynı zeminde yani tabip odalarında bir araya gelmesini, ortaklaştırdıkları talepler için mücadele etmelerini dayatmaktadır.

6)Kuşkusuz bu arzunun gerçekleşebilmesi çalışan tabip odaları ile mümkündür. Çalış(a)mayan odalar ancak “mış” gibi bir duruma yol açar ki bunun ne hekimliğe, ne hekimlere, ne mücadelemize ne de topluma bir yararı vardır.

7)Bir odanın çalışabilmesi için gönüllü olarak emek veren hekimlere ve aynı zamanda belirli bir maddi kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır.

8)2012 şartlarında yıllık asgari gelirin, odanın (bir çalışan, küçük bir apartman dairesi vd.) sadece açık tutulabilmesi için 25 bin, odanın iyi-kötü çalışır olabilmesi için 40 bin TL olması gerekmektedir.

9) Halen 33 tabip odası 500 ve altı, bunlar içerisinde de 25 tabip odası 300 ve altı üyeye sahiptir.

10)Bilindiği kadarıyla TTB camiasında her hekim konumu ve durumu ne olursa olsun hakları savunulması gereken bir meslektaş olarak görülmekte olup üye aidatlarının tek ve makul düzeyde olmasına itiraz edilmemektedir. Ancak farklı görüşler “miktara” ve bu miktarın nasıl bir yolla belirleneceğine ilişkindir.

11)Büyük Kongre’de belirlenen aidat miktarları meslek odaları içerisinde en düşük aidatlardır.

12)Büyük Kongre’de alınan kararla aile hekimi meslektaşlarımız dahil bütün hekimler için tek tip aidat geçerli hale getirilmiştir. 2012 için alınan istisnai karar Büyük Kongre’nin aile hekimi meslektaşlarımızla hep birlikte olma arzusunun somut bir adımıdır.

13)Yukarıdaki bilgiler ışığında “tek ve makul” rakam nedir? Aidatların Büyük Kongrece belirlenen miktarlarının tabip odalarının işlevsel/çalışır olması, mücadele edebilmesi için gerekliliği ortadayken; 2013 itibariyle, ayda 18 lirayı geçmeyecek  rakamların, nasıl olup da “içinde bulunduğumuz duyarlı günlerde.. öncelikli gündemi ve mücadelesi hekim hakları” için çalışan/mücadele eden hekimleri odalardan uzaklaştırma gerekçesi olacağı anlaşılamamaktadır.

14)Aksine maddi kaynaklar açısından az sayıda üyeye sahip odalarımızın da çalışır hale gelmesi için bu miktarlar zorunludur. Bilinmektedir ki tabip odalarının ana gelir kaynağı üye aidatları olup doğrusu da budur. Tıbbi endüstriyel kompleksin oda gelirleri içerisindeki katkısı olabildiğince azdır.

15)Eğer arzu edilen bu odalarımızın kapatılması ya da “çalışmasın yeter ki seçimlerde benim istediğim gibi oy kullansın” yaklaşımı ise bu anlayış Merkez Konseyi tarafından değil ama belki TTB Merkez Konseyi ve oda seçimleri için hesap yapanlarca  ya da az olsun bizim olsun mantığı ile hareket edenlerce savunulabilir. TTB’nin, Merkez Konseyi’nin çalışan odalara ihtiyacı vardır ve bunu hekimlere anlatmak da tabip odalarımızın görevidir. Hekimler, çalışan ve kendi güçlerine dayanan bir tabip odası mı yoksa ilaç endüstrisine, devlete vb. güç odaklarına yaslanan bir tabip odası mı istemektedirler? Her hekim kendi odasına bakarak karar verebilecektir.

16)TTB Merkez Konseyi, ülkemizde örneği olan, devlete/sermayeye yaslanan, neredeyse aidat bile toplamayan, yandaş örgütleri kendine örnek almamaktadır.

17)TTB Merkez Konseyi, 12 Eylül Anayasasının 135. maddesinin getirdiği zorunlu üye-zorunlu olmayan üye ayrımına karşı, çözümün tek tabip odası; meslek onurunu korumanın tek yolunun da hekimlerin bizzat katıldıkları oda faaliyetinden geçtiğini bilen, dolayısıyla bütün hekimlerin mesleğe atıldığı ilk gün kendine, mesleğine karşı duyduğu sorumluluğun gereği olarak üye olduğu bir hekimlik kavrayışı olduğunu düşünmektedir. Bu kavrayışın sağlanması odalarımızın asli görevidir.

18)Meslektaşlarımız oda yönetimleri ya da Merkez Konsey tutumlarını beğenmiyor, hatta zararlı buluyor olabilirler ama bu, odaya üye olmamanın ya da 2013 itibariyle ayda 18 TL aidat vermemenin ve çalışan bir oda için mücadele etmemenin gerekçesi olamaz.

19)Beklenti, mevcut Hükümet’in hekimliğe/sağlığa zararlı politikalarına karşı ve taleplerimizi gerçekleştirmek için mücadele eden güçlü bir oda faaliyetinin ekonomik kaynaklarını kurutmak, az üyeli odalarımızın çalışmadan varlığını sürdürmesi, yani “mış” gibi yapan bir oda/TTB oluşturmaksa, TTB Merkez Konseyi bu yaklaşımı destekleyemez.

Sonuç olarak oda aidatlarının ayrımcı olmamak ve bütün hekimleri kucaklamak adına tek tip olması ve 2012 için aylık 10.5 TL yapılması, çalışan ve mücadele eden bir oda çalışması için objektif ve geçerli gerekçedir. Aylık 10.5 TL.’nin -işsiz hekimler dışında- hekim katılımını nasıl olumsuz etkileyeceği izaha muhtaçtır. Beklentimiz hekimleri mücadeleye ve çalışan odalara çağıran bir çabanın İzmir ve Samsun Tabip Odalarımızca desteklenmese de en azından olumsuzlanmamasıdır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel SekreteriEk 1:61 Büyük Kongre Kararı
Ek 2:İzmir Tabip Odası’nın Web Sayfasındaki Yazısı
Ek 3:Samsun Tabip Odası Yazısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!
049/2012
09.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye hekimlik ortamının ve tek tek meslektaşlarımızın içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur.

Hekimliğimizi hekimlik değerlerine bağlı kalarak layıkıyla yapabilmemiz, sorunların azalması, daha iyisi çözülebilmesi için olmazsa olmaz olan hekimlerin tek bir zeminde birlikte değerlendirme yapmaları ve mücadele içerisinde olmalarıdır. Bunun adresi ise tartışmasız tabip odalarıdır.

Bu gerçeği ve birlikte çaba harcama isteğimizi hatırlatmak üzere hekimleri tabip odalarına üye olmaya –bir kez daha- çağırmak istiyoruz. Bu amaçla tabip odası başkanlarının her hekimi odaya üye olmaya davet eden tek cümlelik “duyuru”larını yayınlamak istiyoruz.

Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri birbiri ardına eklenerek TTB web’inde ve benzer ortamlarda yayınlanacaktır. Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

En geç elimizde olması gereken tarih: 28 Ocak 2012  

Kurgu:                                   

“tabip odanıza üye olunuz”,
“tabip odaları sizlerle güçlü, üye olunuz”,
“mücadele için tabip odalarına üye olalım”
gibi ya da uygun gördüğünüz bir cümleyi,

ışığı kamera arkasına alacak şekilde, sessiz, aydınlık bir ortamda, tercihan duvar önünde çalışma ortamlarınızda, önlüklü  (hastane vs. ya da tabip odasında) kameraya çekmeniz beklenmektedir.
Profesyonel bir kamera ile çekilebileceği gibi basit bir webcam ile de çekilebilir. Tercih edilen bir kayıt formatı yoktur. Çekilen görüntüler bir CD (disk) ortamında TTB Merkez Konseyine yollanmalıdır.