Yazışmalar


071/2012
12.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

10 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da toplanan Türk Tabipleri Birliği (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi’nin aidatlarla ilgili aldığı kararlar hakkında 4 Ocak 2012 tarihinde İzmir Tabip Odamızca bir yazı kamuoyuna iletilmiş, 12 Ocak 2012 tarihinde de Samsun Tabip Odası’ndan bir yazı Merkez Konseyi’ne gelmiştir. Söz konusu yazılar nedeniyle aşağıdaki bilgilerin ve görüşlerimizin paylaşılmasında yarar görülmüştür.

1)Büyük Kongre 65 tabip odasının delegelerinden oluşur ve kararlar katılan delegelerce alınır.

2)Büyük Kongre kararları oyçokluğuyla alınabilmekte ve bu durumda, doğal olarak, alınan kararlarla hem fikir olmayan, karşı görüşe sahip olan delegeler bulunmaktadır.

3)Bir ya da birden fazla tabip odası yönetiminin alınan kararları doğru/yerinde/uygun bulmaması ve farklı görüşlerini paylaşması da çok doğal olup her anlamda yol ve yön göstericidir.

4)Türk Tabipleri Birliği farklı görüşlere sahip üyelerimizin/tabip odalarımızın hekimlik değerleri zemininde, ortaklaşılan hedefler için yürümesinin birlikteliğidir. Söz konusu birlikteliğin farklı görüşlerin aynı zeminde ve bütün hekimlerin katılımıyla oluşması TTB Merkez Konseyi’nin temel arzusudur.

5)Bugün Türkiye sağlık ve hekimlik ortamının karşı karşıya bulunduğu sorunlar bütün hekimlerin aynı zeminde yani tabip odalarında bir araya gelmesini, ortaklaştırdıkları talepler için mücadele etmelerini dayatmaktadır.

6)Kuşkusuz bu arzunun gerçekleşebilmesi çalışan tabip odaları ile mümkündür. Çalış(a)mayan odalar ancak “mış” gibi bir duruma yol açar ki bunun ne hekimliğe, ne hekimlere, ne mücadelemize ne de topluma bir yararı vardır.

7)Bir odanın çalışabilmesi için gönüllü olarak emek veren hekimlere ve aynı zamanda belirli bir maddi kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır.

8)2012 şartlarında yıllık asgari gelirin, odanın (bir çalışan, küçük bir apartman dairesi vd.) sadece açık tutulabilmesi için 25 bin, odanın iyi-kötü çalışır olabilmesi için 40 bin TL olması gerekmektedir.

9) Halen 33 tabip odası 500 ve altı, bunlar içerisinde de 25 tabip odası 300 ve altı üyeye sahiptir.

10)Bilindiği kadarıyla TTB camiasında her hekim konumu ve durumu ne olursa olsun hakları savunulması gereken bir meslektaş olarak görülmekte olup üye aidatlarının tek ve makul düzeyde olmasına itiraz edilmemektedir. Ancak farklı görüşler “miktara” ve bu miktarın nasıl bir yolla belirleneceğine ilişkindir.

11)Büyük Kongre’de belirlenen aidat miktarları meslek odaları içerisinde en düşük aidatlardır.

12)Büyük Kongre’de alınan kararla aile hekimi meslektaşlarımız dahil bütün hekimler için tek tip aidat geçerli hale getirilmiştir. 2012 için alınan istisnai karar Büyük Kongre’nin aile hekimi meslektaşlarımızla hep birlikte olma arzusunun somut bir adımıdır.

13)Yukarıdaki bilgiler ışığında “tek ve makul” rakam nedir? Aidatların Büyük Kongrece belirlenen miktarlarının tabip odalarının işlevsel/çalışır olması, mücadele edebilmesi için gerekliliği ortadayken; 2013 itibariyle, ayda 18 lirayı geçmeyecek  rakamların, nasıl olup da “içinde bulunduğumuz duyarlı günlerde.. öncelikli gündemi ve mücadelesi hekim hakları” için çalışan/mücadele eden hekimleri odalardan uzaklaştırma gerekçesi olacağı anlaşılamamaktadır.

14)Aksine maddi kaynaklar açısından az sayıda üyeye sahip odalarımızın da çalışır hale gelmesi için bu miktarlar zorunludur. Bilinmektedir ki tabip odalarının ana gelir kaynağı üye aidatları olup doğrusu da budur. Tıbbi endüstriyel kompleksin oda gelirleri içerisindeki katkısı olabildiğince azdır.

15)Eğer arzu edilen bu odalarımızın kapatılması ya da “çalışmasın yeter ki seçimlerde benim istediğim gibi oy kullansın” yaklaşımı ise bu anlayış Merkez Konseyi tarafından değil ama belki TTB Merkez Konseyi ve oda seçimleri için hesap yapanlarca  ya da az olsun bizim olsun mantığı ile hareket edenlerce savunulabilir. TTB’nin, Merkez Konseyi’nin çalışan odalara ihtiyacı vardır ve bunu hekimlere anlatmak da tabip odalarımızın görevidir. Hekimler, çalışan ve kendi güçlerine dayanan bir tabip odası mı yoksa ilaç endüstrisine, devlete vb. güç odaklarına yaslanan bir tabip odası mı istemektedirler? Her hekim kendi odasına bakarak karar verebilecektir.

16)TTB Merkez Konseyi, ülkemizde örneği olan, devlete/sermayeye yaslanan, neredeyse aidat bile toplamayan, yandaş örgütleri kendine örnek almamaktadır.

17)TTB Merkez Konseyi, 12 Eylül Anayasasının 135. maddesinin getirdiği zorunlu üye-zorunlu olmayan üye ayrımına karşı, çözümün tek tabip odası; meslek onurunu korumanın tek yolunun da hekimlerin bizzat katıldıkları oda faaliyetinden geçtiğini bilen, dolayısıyla bütün hekimlerin mesleğe atıldığı ilk gün kendine, mesleğine karşı duyduğu sorumluluğun gereği olarak üye olduğu bir hekimlik kavrayışı olduğunu düşünmektedir. Bu kavrayışın sağlanması odalarımızın asli görevidir.

18)Meslektaşlarımız oda yönetimleri ya da Merkez Konsey tutumlarını beğenmiyor, hatta zararlı buluyor olabilirler ama bu, odaya üye olmamanın ya da 2013 itibariyle ayda 18 TL aidat vermemenin ve çalışan bir oda için mücadele etmemenin gerekçesi olamaz.

19)Beklenti, mevcut Hükümet’in hekimliğe/sağlığa zararlı politikalarına karşı ve taleplerimizi gerçekleştirmek için mücadele eden güçlü bir oda faaliyetinin ekonomik kaynaklarını kurutmak, az üyeli odalarımızın çalışmadan varlığını sürdürmesi, yani “mış” gibi yapan bir oda/TTB oluşturmaksa, TTB Merkez Konseyi bu yaklaşımı destekleyemez.

Sonuç olarak oda aidatlarının ayrımcı olmamak ve bütün hekimleri kucaklamak adına tek tip olması ve 2012 için aylık 10.5 TL yapılması, çalışan ve mücadele eden bir oda çalışması için objektif ve geçerli gerekçedir. Aylık 10.5 TL.’nin -işsiz hekimler dışında- hekim katılımını nasıl olumsuz etkileyeceği izaha muhtaçtır. Beklentimiz hekimleri mücadeleye ve çalışan odalara çağıran bir çabanın İzmir ve Samsun Tabip Odalarımızca desteklenmese de en azından olumsuzlanmamasıdır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel SekreteriEk 1:61 Büyük Kongre Kararı
Ek 2:İzmir Tabip Odası’nın Web Sayfasındaki Yazısı
Ek 3:Samsun Tabip Odası Yazısı

050/2012
10.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Özel sağlık sektöründe çalışan hekim potansiyeli göz önünde tutularak tabip odalarının sorumlu ya da temsilcileri ile ön görüşmeler yapılmış ve 21 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da II. Hekim Emeği Çalıştayı sonrasında yapılmış olan kol kurulmasına yönelik toplantıya davet edilmişlerdir.

Çağrı sonucunda toplantıya İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Isparta tabip odalarının temsilcileri katılmış ve kolun oluşturulması yönünde ortak karar alınmıştır.

Toplantının yanı sıra toplantıya katılamayan birçok tabip odası kol kurulmasını desteklediklerini ve kurulum aşamasında da yer alacaklarını sözlü olarak belirtmişlerdir.

Gelinen noktada “Özel Hekimlik Kolu” oluşturulabilmesi yönünde bilindiği gibi en az beş tabip odasının TTB’ye yazılı olarak başvuruda bulunması ve kabulü halinde kolun toplanarak kendi içinde yapılanması gerekmektedir.

Yazılı başvurunun ve yapılacak olan ilk toplantıya katılım için özel hekimlik komisyonu, alana özgü sorumluları ya da temsilcileri olan odaların öneri ve imzaları konusunda bilgi vermeleri ve toplantıya katılmalarında yarar bulunmaktadır. Toplantıya katılacak temsilcinizin isminin en geç 2 Şubat 2012 tarihine bildirilmesi rica olunur.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarihi             :05 Şubat 2012

Saati               :10.30 – 14.30

Yeri                :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Dr. Hasan Oğan

İTO Özel Hekimlik Komisyonu

SorumlusuDr. Ümit Şen

İTO Özel Hekimlik Komisyonu

Yürütme Koordinatörüİletişim;

Emel Karaman

İTO Özel Hekimlik Bürosu

0212 514 02 92 – 121

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

005/2012
02.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tabip odaları seçilmiş kurul üyelerimizin ve gönüllü katkı sunan meslektaşlarımızın çabaları ile çalışmalarını yürütmektedir. Kuşkusuz bu çalışmaların sürdürülmesinde profesyonel oda çalışanlarımızın önemli bir katkısı olmaktadır.

Merkez Konseyimiz; Hükümetin genel olarak bütün sivil toplum örgütlerine yönelik tutumunun ötesinde tabip odalarına dönük söylem ve düzenlemelerden oda profesyonel çalışanlarımızın kimi endişeler duyduğunu gözlemlemektedir. Bu çerçevede Ankara’da 13 Ocak 2012 (Cuma) tarihinde odalarımızın profesyonel çalışanlarına yönelik bir toplantı düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmiştir.

Toplantıya katılacak çalışan(lar)ınızın ismini bildirmeniz toplantıyı planlamamız açısından önemlidir. Gerekli duyarlılığın gösterileceği umuduyla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Gündem:

1-TTB-Tabip Odaları:

-Üyelik çalışmaları

-Yasamızda yapılan değişiklik

-Sorunlar, öneriler

2-hEKİMLİK (üye kayıt programı)

Toplantının;

Tarih  :13 Ocak 2012 Cuma

Saat    :10:00-16.00

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

 

006/2012
02.01.2012

Değerli Tabip Odası Çalışanları,

Geçtiğimiz yıl boyunca yapmış olduğumuz il ziyaretlerinde tabip odası çalışanlarımız çeşitli başlıklarda kimi kaygı ve endişelerini bizlere iletmişlerdi.

Merkez Konseyimiz; Hükümetin genel olarak bütün sivil toplum örgütlerine yönelik tutumunun ötesinde tabip odalarına dönük söylem ve düzenlemeler hakkında sizleri doğrudan bilgilendirmenin yerinde olacağını düşünmektedir. Bu amaçla Ankara’da 13 Ocak 2012 (Cuma) tarihinde odalarımızın profesyonel çalışanlarına yönelik bir toplantı düzenlenecektir.

Toplantıda görüşmek umuduyla, iyi yıllar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık 
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Gündem:

1-TTB-Tabip Odaları:

-Üyelik çalışmaları

-Yasamızda yapılan değişiklik

-Sorunlar, öneriler

2-hEKİMLİK (üye kayıt programı)

Toplantının;

Tarih  :13 Ocak 2012 Cuma

Saat    :10:00-16.00

Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

ACELE VE GÜNLÜDÜR!
049/2012
09.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye hekimlik ortamının ve tek tek meslektaşlarımızın içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur.

Hekimliğimizi hekimlik değerlerine bağlı kalarak layıkıyla yapabilmemiz, sorunların azalması, daha iyisi çözülebilmesi için olmazsa olmaz olan hekimlerin tek bir zeminde birlikte değerlendirme yapmaları ve mücadele içerisinde olmalarıdır. Bunun adresi ise tartışmasız tabip odalarıdır.

Bu gerçeği ve birlikte çaba harcama isteğimizi hatırlatmak üzere hekimleri tabip odalarına üye olmaya –bir kez daha- çağırmak istiyoruz. Bu amaçla tabip odası başkanlarının her hekimi odaya üye olmaya davet eden tek cümlelik “duyuru”larını yayınlamak istiyoruz.

Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri birbiri ardına eklenerek TTB web’inde ve benzer ortamlarda yayınlanacaktır. Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

En geç elimizde olması gereken tarih: 28 Ocak 2012  

Kurgu:                                   

“tabip odanıza üye olunuz”,
“tabip odaları sizlerle güçlü, üye olunuz”,
“mücadele için tabip odalarına üye olalım”
gibi ya da uygun gördüğünüz bir cümleyi,

ışığı kamera arkasına alacak şekilde, sessiz, aydınlık bir ortamda, tercihan duvar önünde çalışma ortamlarınızda, önlüklü  (hastane vs. ya da tabip odasında) kameraya çekmeniz beklenmektedir.
Profesyonel bir kamera ile çekilebileceği gibi basit bir webcam ile de çekilebilir. Tercih edilen bir kayıt formatı yoktur. Çekilen görüntüler bir CD (disk) ortamında TTB Merkez Konseyine yollanmalıdır.

009/2012
02.01.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi hk.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 17 Kasım 2011 tarih 28115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:410" ile 2011 yılının yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak açıklanmıştır.

Buna göre;

  1. 1. Aidatlar

2012 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a)

Üye kayıt ücreti

47,00 TL

b)

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için aidat

125,00 TL

c)

Diğer üyeler için aidat

215,00 TL

Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesine göre aidatlar Haziran ayı sonuna kadar ödenebilir. Haziran ayından sonra üye olanlardan aidat, kayıt sırasında peşin alınır. Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur.

  1. 2. Para cezaları

2012 yılında işlenen suçlara ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

 

6023 sayılı Yasa maddesi

Eylem

Alt sınır

Üst sınır

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti
olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

215,00 TL


36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

645,00 TL

1.075,00 TL

39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eylemi

645,00 TL

1.075,00 TL

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

2.150,00 TL

4.300,00 TL

Ek Madde 1/1

6023 sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya
Yasa'nın yayım tarihinde üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek,
yanlış bildirmek veyahut bu konuda Yönetim Kurulu'nun verdiği
karara uymayarak göreve devam etmek

1.075,00 TL

2.150,00 TL

Ek Madde 1/2

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşın
beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde beyanname vermek
veyahut ek göreve devamda ısrar etmek veya bu görevi bıraktığı
halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul
etmek,

2.150,00 TL

4.300,00 TL

Belge ücretleri

2012 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Belgenin niteliği

Ücreti

Üye kimlik kartı yenileme ücreti

31,00 TL

Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, sertifika yenileme vb.) her bir belge için

15,00 TL

Tescil ve onay işlemleri için

78,00 TL

 

NOTLAR:

1-Odaya ilk kayıtta üye kimlik kartı ücretsiz olarak düzenlenir.

2-2-İşyeri hekimliği ilk onayında, işyeri hekiminin aylık ücretinin %20'si alınır.

3-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır.

 

Merkez Konseyi tarafından temin edilen bir kısım basılı evrak ile malzemenin (odalara yönelik) 2012 yılı tarifesi de aşağıda gösterilmiştir:

Niteliği

Ücreti

Protokol Defteri

33,00 TL

Teftiş ve Denetim Defteri

33,00 TL

Asgari ücret kitabı

33,00 TL

Kimlik kartı

22,00 TL

Yaka rozeti

5,50 TL

 

 

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri