Yazışmalar


324/2010
09.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Bilindiği gibi 10.02.2010 tarih ve 175/2010 sayılı yazımız ile TTB Etik Kurulu’nca Nisan ayının ilk yarısında “Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım” çalıştayı düzenleneceğini iletmiştik.

            Çalıştay’ın amacı, Tabip Odalarımızın var olan yasal düzenlemeler ile tanıtım ihlali olup olmadığına kolay karar veremedikleri ilanlara ilişkin yol gösterici olabilecek bir kılavuz hazırlamaktır. Bu kılavuzun ayrıca ilan verecek hekim ve kurumlara da yardımcı olacağı öngörülmektedir.

            Sözü edilen çalıştayda ele almak üzere sizden, reklam kapsamına girip girmediğini değerlendirmekte güçlük çekilen ilan örnekleri göndermenizi diliyoruz.

            Bu örnekler gazete, dergi ilanları, tabela fotoğrafları ya da internet sayfaları şeklinde olabilir.

            Tanıtım ihlali olup olmadığına kolay karar verilemeyen örnekleri, odanızı temsilen çalıştaya katılacak bir kişinin ismi ve iletişim bilgileri ile birlikte 22 Mart 2010 tarihine dek iletmenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

(Not: İletişim için Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresini kullanmanız ve ilan örneklerini elektronik ortamda göndermeniz rica olunur)

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

275/2010
01.03.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            26 Şubat 2010 tarihinde göndermiş olduğumuz genelgemizde aşağıdaki kararı iletmiştik.

            “14 Mart 2010 Pazar günü hükümetin/Sağlık Bakanlığı’nın hekimleri-sağlık çalışanlarını (son olarak tam gün yasası sürecinde çok açık olarak yaşadığımız gibi) halkla karşı karşıya getiren tutumunu protesto etmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılacaktır. Bu etkinlik daha önce 14 Ekim 2009 tarihinde gazete ilanı veren bütün tabip odaları ve uzmanlık derneklerine açık olacaktır. Çelenk her odadan bir kişinin temsili katılımı ile oda adına Sağlık Bakanlığı önüne bırakılacaktır.”

            Bu amaçla 14 Ekim 2009 tarihindeki gazete ilanında olduğu gibi tabip odalarımızın ayrı ayrı aşağıda çerçevesi belirtilen açıklama doğrultusunda 14 Mart 2010 Pazar günü yapılacak etkinlikte adlarının yer alacağı çelenklerin konması için ONAYLARININ ve katılacak bir temsilcilerinin adını en geç 5 Mart 2010 Cuma günü saat:17.00’ye kadar bildirmelerini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

14 Mart 2010 günü yapılacak etkinlikte kullanılacak açıklama:

            Hükümetlerin uyguladıkları sağlık politikalarının ekonomik ve politik tercihleriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bizler de kendi değerlendirmelerimizi yaparak görüşlerimizi açıklıyor, tutum alıyoruz. Bunları “olağan” buluyoruz.

            Ancak politika yapanların, iktidarların, hükümetlerin tercih ettikleri politikayı uygularken hekimleri (sağlıkçıları) kötüleyen, halkla karşı karşıya getiren, gerçek dışı beyanlarla yönlendiren bir tutum izlemelerini kabul etmiyoruz.

            Bizler bu tarzın en belirgin örneğini 12 Eylül’le birlikte Kenan Evren’in söyleminde görmüştük. Son olarak “tam gün” yasası sürecinde de Başbakan’ın ve Sağlık Bakanı’nın Kenan Evren’i aratmayacak şekilde benzer tarz ve söylem içerisinde olduğunu yaşadık.

            Bu ülkenin hekimleri (sağlıkçıları) olarak (14 Mart 2010 tarihinde) hükümetin bu yaklaşımını protesto ediyor ve tarihe hekimlerin bütün örgütlerine rağmen icraat yapan bir Hükümet ve Sağlık Bakanı olarak kaydediyoruz.

266/2010
26.02.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI' NA

            Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 28 Mart 2010 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası evsahipliğinde gerçekleştirilecektir. Katılımınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

Toplantının

Yeri                :Diyarbakır Tabip Odası Toplantı Salonu

                        Mimar Sinan Cad. İnka 4 Apt. Kat:2 No:6

                        Yenişehir-Diyarbakır

Tarihi             :28 Mart 2010 (Pazar)

Saati               :09.30-18.00

GÜNDEM:
1- 2008- 2010 kol faaliyetlerinin değerlendirilmesi

2- 21. 22. 23 Mayıs 2010 tarihinde Ankara' da yapılacak olan “KADINI GÖRMEYEN BİLİM VE SAĞLIK POLİTİKALARI'' konulu II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi hazırlık çalışması

3- Sunumlar
4- Ek gündem önerleri

Konaklama ve iletişim:

Dr. Uğur Işık (0532 4278547)

268/2010
26.02.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            14 Mart günü ve haftası sağlık alanının ve özel olarak da hekimlik sorunlarının konuşulduğu, duygu, düşünce ve değerlendirmelerimiz ile tepkilerimizin kamuoyu ile paylaşıldığı bir şekilde yaşanmaktadır.

            Tarihsel olarak bugünden geriye doğru bakıldığında 14 Mart programları bir yönüyle o yıla ait “durumu” ifade etmektedir.

            Türkiye sağlık ve hekimlik ortamımız için olumsuz sonuçlar doğuracak olan “tam gün” uygulaması yasalaşalı henüz bir ay geçmiştir.

            -30 Ocak 2010 tarihinde değerlendirmelerini almak üzere uzmanlık dernekleri ile bir araya gelinmiştir.

            -6 Şubat 2010 tarihinde toplanan Genel Yönetim Kurulu toplantısında yasa tasarısının gündeme geldiği 2008 yılından bu yana yaptıklarımız değerlendirilmiş (mail olarak bütün üyelere yollanmıştır) ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın(SDP) bundan sonraki seyrine yönelik saptamalar ışığında yapılması gerekenlere dair görüşler ifade edilmiştir.

            -19 Şubat 2010 tarihinde sağlık alanındaki diğer meslek örgütü, sendika ve derneklerle bir araya gelerek süreç bir kez de bu ortak zeminde ele alınmıştır.

  1. Hükümet/Sağlık Bakanlığı gerek yıllardır ve son olarak da “tam gün” yasa sürecinde hekimlerle ilgili gerçekleri çarpıtan ya da daha kötüsü gerçekle ilgisi olmayan beyanlarda bulunarak -deyim yerindeyse- halkı hekimlere karşı kışkırtan bir tutum izlemiştir, izlemektedir. Bu nedenle maaşlarımızdan çalışma koşullarımıza kadar gerçekler kamuoyu ile ısrarla paylaşılmalı, basın toplantıları ile duyurulmalıdır.
  2.  Hekime yönelik şiddet olaylarının artışında hükümetin/sağlık bakanlığının bu politikasının önemli bir yeri olduğu kuşkusuzdur.  Bu durum TTB, tabip odaları, uzmanlık dernekleri başta olmak üzere kurumsal olarak her ortamda dile getirilmeli ve protesto edilmelidir.  Hekimlik meslek onuruna sahip çıkmak açısından bu vazgeçilmez ve ertelenmez, sürekli bir görevdir. Hükümetler/Sağlık Bakanları hekimlerin yaklaşımını ve tavrını net olarak görmelidir.
  3. “Tam gün” yasasının çıkması bu alandaki çabalarımızın sonlandırılması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle “tam gün” mağduru hekimler başta olmak üzere tabip odalarının yapacakları vardır; dolayısıyla tabip odalarının önemi düne göre daha fazla artmıştır. Hekimlerin ve halkın sağlık hakkını savunan, bağımsız kimliğiyle sermaye ve her türlü güç odağından uzak duran bir tabip odası her zamankinden daha fazla hekimlerin ihtiyacıdır ve bu vurgulanmalıdır.
  4. SDP’nın bundan sonraki yasa adımı TBMM’de bekleyen Kamu Hastane Birlikleri (KHB) yasa tasarısıdır. Meslektaşlarımızın bir kısmının halen “tam gün” yasası hakkında yeni bilgi sahibi olarak tepki gösterdikleri göz önüne alındığında benzer durumun KHB için geçerli olmaması bize bağlıdır. O nedenle SDP’nın bütününün (GSS; Aile Hekimliği vd) yanı sıra KHB yasa tasarısını anlatmak üzere etkinlikler yapılmalıdır.
  5. Hekimlerle halkın talepleri örtüşmektedir. “Tam gün” yasası sürecinde de yaşadığımız gibi Hükümet/Sağlık Bakanlığı hekimlerle halkı karşı karşıya getirmeye çalışan bir tutum izlemesine karşın yapılması gereken ortak taleplerimizin dile getirilmesidir. Katkı-katılım payı başta olmak üzere vatandaşın cebine odaklanan piyasacı ve ticarileştirilmiş bir sistemin dayatıldığı koşullarda halka yönelik olarak katkı-katılım payının kaldırılmasını kendimiz ve halk için istediğimiz mutlaka işlenmelidir.
  6. Türkiye’de çalışanların mücadele deneyimleri kazanım için bir arada olmanın zorunlu olduğuna işaret etmektedir. Kaldı ki sağlık alanında hizmetin ekiple veriliyor olması birlikte olmamızı kolaylaştıran önemli bir olanaktır. Bu yönde çabalar yoğunlaştırılmalıdır.

Yukarıdaki saptamalar ışığında Merkez Konseyi aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Tabip odalarımızın 14 Mart sağlık haftasında yürütecekleri özgün programları olmaktadır. Bu programlara olabilen en geniş hekim kitlesinin katılması için çaba gösterilmelidir.
  2. 10 Mart 2010 Çarşamba günü bütün illerde iş yerlerimizde ve/veya belli merkezi yerlerde öğlen saatleri başta olmak üzere katkı-katılım payı ile ilgili hasta-hasta yakınlarına bildiri dağıtılacaktır*.
  3. 12 Mart 2010 Cuma günü sağlık müdürlüklerine gidilecek ve taleplerimizi içeren basın açıklamaları yapılacaktır.
  4. 14 Mart 2010 Pazar günü hükümetin/Sağlık Bakanlığı’nın hekimleri-sağlık çalışanlarını (son olarak tam gün yasası sürecinde çok açık olarak yaşadığımız gibi) halkla karşı karşıya getiren tutumunu protesto etmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılacaktır. Bu etkinlik daha önce 14 Ekim 2009 tarihinde gazete ilanı veren bütün tabip odaları ve uzmanlık derneklerine açık olacaktır. Çelenk her odadan bir kişinin temsili katılımı ile oda adına Sağlık Bakanlığı önüne bırakılacaktır. Ayrıca illerde sağlık hakkı yürüyüşlerinin düzenlenmesi sağlığın ve taleplerimizin gündem yapılması açısından önemlidir.

            Yukarıdaki 2, 3, 4 no’lu etkinliklerin birlikte karar aldığımız örgütlerin** yanı sıra olabilen en geniş katılımla yapılmasına çaba harcanması uygun olacaktır.

            Özel olarak “tam gün” yasasının teşhirinin ve gerçek içeriğinin, SDP açısından anlamının anlatılmasının ve kamuoyu ile paylaşılmasının sürdürülmesi gerektiği kuşkusuzdur. Bilindiği gibi hekimlere ve sağlıkçılara rağmen, halkın aleyhine bir yasanın gerçekleşmesi düşünülemez.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

*Merkez Konseyince etkinliklerde kullanılabilecek materyaller gönderilecektir.

** Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, SÖZSEN, Çevre ve Sağlık Derneği

269/2010
01.03.2010

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                Türk Tabipleri Birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı imzalanan protokol gereğince 27-31 Mart 2010 tarihlerinde İstanbul’da “Turizm Hekimliği Kursu” gerçekleştirilecektir.

                Kurs kontenjanı 100 kişiyle sınırlıdır. Kurs ücreti 700.00 TL’dir.

                Odanız bölgesinden kursa katılmak isteyen meslektaşımızın adı ve soyadı ile birlikte iletişim bilgilerinin (adres,e-mail,telefon) ve banka dekontunun en geç 19 Mart 2010 (Cuma) tarihine dek Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
Banka Hesap No:

T.Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi

Şube Kodu:089
Hesap No:00158007281179118
IBAN Numarası:TR17 0001 5001 5800 7281 1791 18