Yazışmalar


ACELE VE GÜNLÜDÜR!

045/2010
15.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Tam Gün Yasası Türk Tabipleri Birliği/Tabip Odaları/Uzmanlık Dernekleri/ Sendikalar iş kolumuzdaki emek ve meslek örgütlerinin büyük çoğunluğunun itirazına rağmen 13 Ocak 2010 Çarşamba günü TBMM gündemine gelmiş olup görüşülmesi sürmektedir.  Bu süreçte yaptıklarımızın yanı sıra bugün ve yarın da yapacaklarımız vardır.

            Önemli olan ve daha sonra yürüteceğimiz mücadelede de kritik olan bugün için en etkin çabamızı harcamak ve birlikteliğimizi sağlamaktır.

            Yasa 19 Ocak 2010 Salı günü Meclis’de görüşülmeye devam edecektir. Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğimiz örgütlerle yaptığımız değerlendirmede önümüzdeki haftaya ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-      19 Ocak 2010 Salı günü tüm ülkede “tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız” şiarı ile iş bırakacağız. Aynı gün saat 11.30’a kadar iş yerleri önünde halka bilgilendirme faaliyetleri yapılmalıdır. 11.30’dan itibaren; eylem kararını birlikte alan örgütlerin, illerde ortak olarak belirleyecekleri yerlere yürüyüşler ve alan eylemleri gerçekleştirilecektir.

2-      Eylemin güçlü geçmesi için illerde; iş kolumuzdaki emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere en geniş emek ve demokrasi güçlerinin desteğinin de alınması için çalışma içine girilmelidir.

3-      Halkın geniş kesimlerinin eylemden haberdar olabilmesi için; yerellerdeki görsel ve yazılı basın ziyaret edilmeli açıklamalar yapılmalıdır.

4-      Salı günü okunacak ortak basın metni Pazartesi günü örgütümüze gönderilecektir.

            Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
ACELE VE GÜNLÜDÜR!

039/2010
14 Ocak 2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Tam Gün Yasası dün itibariyle TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeye başlamıştır. Tabip Odalarımızın 15.01.2010 Cuma günü illerinde belirledikleri bir yerde hekimler/sağlıkçılarla birlikte Yasaya ilişkin tepki ve değerlendirmelerini içeren basın toplantıları yapmaları, bugüne kadar yürüttüğümüz çabaların bir devamı olarak önemlidir.

            Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
ACELE VE GÜNLÜDÜR!

002/2010
04.01.2010

            TABIP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 30. maddesi gereği, 2009 yılına ait bilgi edinme başvuruları ve sonuçları hakkındaki sayısal bilgiler rapor halinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilmektedir.

            Gerek anılan Yasa’nın 30. maddesi, gerekse “Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor” konulu ve 2006/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Tabip Odasına ait raporun Birliğimiz aracılığıyla sunulması gerekmektedir.

            Bu nedenle Odanıza ait raporun, ekli genelgede yer alan “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor” formatında düzenlenerek, 20 Ocak 2010 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
ACELE VE GÜNLÜDÜR!

023/2010
08.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA;

            Uzun bir süredir TBMM gündeminde olan Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarılarından Tam gün yasa tasarısının önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na ineceği kamuoyuna yansımıştır.

            Bilindiği gibi kısaca sağlık işgücü piyasasını düzenleyerek hekimler başta olmak üzere bütün sağlıkçıları düşük ücret, uzun süre ve güvencesiz çalıştırmayı hedefleyen bu tasarı tabip odaları ve uzmanlık derneklerince kabul edilemez olarak değerlendirilmişti.

            Ortak değerlendirmelerimiz 14 Ekim 2009 da bir gazete ilanı verilerek kamuoyu ile paylaşılmıştı. Son olarak 27 Aralık 2009 günü tam gün süreci ile ilgili tabip odalarımızla toplantı yapılmış, bu toplantıda Ocak 2010 içerisinde ve takiben sürede neler yapılabileceği üzerine bir program taslağı konuşulmuştu.

            Toplantıda Tam Gün yasa tasarısı konusunda -kamuoyu nezdinde- düne göre farklı olarak dört noktaya vurgu yapılmıştır:

            1. 2009 yılında sağlık alanındaki gelişmeler ve son çeyrekte gündeme gelen global bütçe, sevk zincirinin uygulanmasından bütünüyle vazgeçiş, 2-8-15 TL’lik birinci basamak dahil katkı payı, ilaçta artan katılım payı, hastanelerin sınıflandırılması, fark ücreti vb. uygulamalar Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı gerçek yüzüyle görünür kılmaktadır.

            2. Sağlık alanında hekiminden eczacısına, diş hekiminden taşeron işçisine mağduriyetler artmış, özel sağlık sektöründe tekelleşme ve “kayırma” görünür bir hal almıştır.

            3. Uzun bir süredir sağlık alanındaki bütün örgütlerle değerlendirme/etkinlik yapma çabalarımızın da mütevazı katkısıyla birlikte davranma eğilimi güçlenmiştir.

            4. TEKEL işçisinin 4C’ye itiraz eden eylemi ile Tam Gün yasa tasarısına karşı çıkışımız aslında aynı saldırının farklı alanlardaki tezahürüne tepkidir. Sağlıkçılar da TEKEL işçileri gibi güvencesizliğe karşı iş güvencesi, düşük ücret yerine yeterli temel ücret talebini dile getirmektedirler ve tasarının Hükümetin bütün sağlık çalışanlarını güvencesiz, düşük ücretle, uzun süre çalıştırma hamlesi olduğunu söylemektedirler. Kısacası hekimler bu tasarıya karşı çıkışları ile düne göre toplumun diğer kesimlerince daha fazla anlaşılma olanağına sahiptirler.

Yukarıdaki değerlendirme ve saptamalar ışığında TTB Merkez Konseyi;

önümüzdeki hafta, 13 Ocak 2010 Çarşamba günü

14 Ekim 2009 tarihli gazete ilanında imzası bulunan oda ve dernekler başta olmak üzere (katılmak isteyen diğer derneklerin de) Başkan ve/veya temsilcilerini Ankara’ya çağırma kararı almıştır.

            Saat 10:30 da toplanılarak, 11:30 da Basın Toplantısı düzenlenecek, takiben Başbakanlık/ TBMM ve/veya Sağlık Bakanlığı önüne gidilerek açıklama yapılacaktır. Etkinliğe sağlık alanındakilerin yanı sıra çalışanların temsilcisi sendika ve örgütlerde davet edilecektir. Böylece Hükümetin yasa tasarısının hekimler ve kamuoyunca desteklendiğine dair propagandasına yanıt verilmiş olacaktır. Öğlenden sonra süreç içerisinde yapılacak etkinliklere dair toplantı gerçekleştirilecek ve alınan kararları gerçekleştirmek üzere toplantı sonlanacaktır.

            Katılımınızla hep birlikte bu anlamlı süreci yürüteceğimiz düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Not      :Katılımcı isimlerinin 12 Ocak 2010 Salı günü saat 12.00’ye

            kadar bildirilmesi rica olunur.

Tarih              :13 Ocak 2010 Çarşamba

Saat                :10.00-16.00

Yer                 :Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

                        Kırmızı Salon Sıhhiye/ANKARA

Ek: 27 Aralık 2009 tarihinde yapılan sunulardan yararlanmak isteyenler için: http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/1816 adresinden edinilebilir.

Sunular daha önce Türk Tabipleri Birliği’nce hazırlanan “Tam Gün Yasa Tasarısı Hekimlere Ne Getiriyor?” ve “Türk Tabipleri Birliği Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Tasarısı Önerisi” broşürleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

 
ACELE VE GÜNLÜDÜR!

001/2010
04.01.2010

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu:Üye listelerinin gönderilmesi.

Bilindiği gibi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun Ek Madde 5 hükmü gereğince; “Her bir oda, her yıl ocak ayı içinde, kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığına bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. ….”

            Konuyla ilgili TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden gelen form ektedir. Konunun aciliyeti ve önemi nedeniyle istenen verilerin eksiksiz ve formda belirtilen niteliklere uygun olarak ve form onaylanarak 20 Ocak 2010 tarihine kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
haber