Yazışmalar


307/2009
16.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            7 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI KARARLARI

TARİH: 07.02.2009

YER: TTB Merkez Konseyi

KATILIMCILAR:
 1. Ankara-Müge Yetener, Didem Gelegen, Havva Güneş Özden, Filiz Ak Parlak.
 2. Çanakkale-Yasemin İlhan Yalçın
 3. Denizli-Melek Demir, Füsun Düzcan
 4. Hatay-Selva Bayar
 5. İstanbul-Lale Tırtıl
 6. İzmir-Meltem Çiçeklioğlu
 7. Muğla-Şehriban Aydın
 8. Tokat-Sevim Altın
 9. TTB-Feride Aksu Tanık
 

Aşağıda belirtilen gündemle toplanan kolumuz başlıklar altındaki kararları almıştır.

GÜNDEM:

 1. Bilgilendirme
 2. Çalışma ilkeleri
 3. Çalışma programı
 4. 8 Mart çalışmaları
KOL ÇALIŞMA İLKELERİ:

Ankara Tabip Odası kadın komisyonu tarafından önerilen aşağıdaki ilkeler kol çalışma ilkeleri olarak kabul edildi.

 1. Egemen söylemden bağımsızlaşmış bir kadın dili oluşturmak ve bunu mümkün olduğunca ortak kılmaya çalışmak. Bu amaçla yazılı ve görsel dokümantasyon
yapmak, çalışmalarda bu konuya yer açmak.
 1. Üretim ve strateji geliştirme süreçlerinde sermayeden, güç ilişkilerinden, fonlardan, projecilikten uzak kalmak.
 2. Kadınların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kadın bakışını içeren yöntemlerle

stratejiler üretebilecekleri,  erkeklik ideolojisinin filtresinden geçmemiş

fikirleri rahatça ve çekincesiz olarak  dillendirebilecekleri, kadınların kendilerine ait sözleri söyleyebilecekleri ve aynı zamanda, bunu duyulur kılan bir alanda üretebilmek için, komisyon ve kol toplantılarının kadınların katılımına açık olması.

 1. Erkek meslektaşlarımızla dayanışmak, onlardan dayanışma talebetmek, daha yaşanılır bir dünya  hedefimiz doğrultusunda birlikte dönüşmek ve dönüştürmek için ortak eylemlilikler ve çalışma alanları oluşturmak.
 2. Tıbbın egemen ataerkil bakışını sorgulamak, tıbbi uygulamalarda kadını ve kadına özgü sağlık sorunlarını görünür kılmak.
 3. Kadının sağlık ve güvenlik politikalarından dışlanmasına karşı mücadele etmek, kadın emeğini görünür kılma mücadelesine katkıda bulunmak.
 4. Bir halk sağlığı sorunu , kadın bedenini /cinselliğini / emeğini denetleme aracı ve patriarkal kapitalizmin en önemli silahı olarak olarak  ''kadına yönelik şiddet'' konusunu gündemde tutmak.
 5. Hiyerarşik olmayan, şeffaf ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak.
ÇALIŞMA PROGRAMI:
 1. Eril tıp uygulamaları, beden politikaları, üreme sağlığı konuları üzerinde öncelikli çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bu konuların 2010 yılı II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinde tema olarak ele alınması önerildi.
 2. Kadınların sık karşılaştığı sağlık sorunlarının bir el kitabında ele alınması ya da 2010 yılı II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinde tema olarak ele alınması önerildi.
 3. Krizin kadın sağlığı üzerine etkilerini çalışılmasına karar verildi.
 4. Kadına yönelik şiddet ile ilgili bir çalışma grubu kuruldu (İzmir: Aslı Davas, Aylin Sena Beliner, Sema İlhan, Ankara: Havva Özden, Şevkat Bahar Özvarış, Didem Gelegen, İstanbul: Yeşim İşlegen, Elif Kırteke, Gülsüm Önal, Lale Tırtıl). Bu çalışma grubu KYŞ eğitim modülü oluşturmak için bir çalışma yürütecek.
 5. Kadın hekim envanteri: emek, iş yükü, atama ve yükselmelerde durum, uzmanlık alanı seçimleri, ekonomik gelir düzeyi gibi tıp mesleği içinde kadın hekimlerin statüsünü belirlemeye yarayacak bir envanter oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirmesi zor ve zaman alan bir çalışma olacağı düşünülen bu etkinlik için bir ön araştırma yapılmasına karar verildi.
8 MART:

1.      Kolumuz 8 Mart 2009 için, “Kriz, savaş ve yoksulluğun kadın üzerine etkileri” konusunu tema olarak seçmiştir. Bu temayı işleyen bir basın açıklaması yapılacaktır.

2.      “Kriz, savaş ve yoksulluğun kadın üzerine etkileri” temalı afişimiz tabip odalarına gönderilecek ve sağlık kurumlarında değerlendirilmesi sağlanacaktır.

3.      8 mart günü acil servislerde nöbetçi olan meslektaşlarımız ziyaret edilip günlerini kutlayan bir kokart ve “Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi Ve Yönlendirilmesi Broşürü” dağıtılacaktır.

 

264/2009
11.02.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Üyelerimizce sıklıkla sorulan konulardan biri de Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortaları ile ilgili olmaktadır. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde Mevcut Sorunlar ve Öneriler başlığında hazırlanan doküman ve eklerine TTB Web sayfasından  (www.ttb.org.tr/index.php/hukuk/hukuk-haberleri/1432-malpraktis ) ulaşabilirsiniz.  Konuyla ilgili düzenleme ve düzeltme taleplerimiz ayrıca Hazine Müsteşarlığı’na da gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde Mevcut Sorunlar ve Öneriler

Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlık çalışmalarında yer aldığı, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 16 Mart 2006 tarihinde, Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ise 21 Eylül 2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

2006 yılının sonundan itibaren bir kısım sigorta şirketleri tarafından hekim mesleki sorumluluk sigortası poliçeleri hazırlanarak hekimler sigortalanmaya başlanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği başından itibaren, özel sigortacılık sisteminin ABD örneğinde yaşandığı gibi sağlık hizmetine ve hekimlere olumsuz etkilerini dikkate alarak, eleştiri ve önerilerini her düzeyde belirtmiştir. Türk Tabipleri Birliği “malpraktis” olarak bilinen tıbbi uygulama hatalarını bir halk sağlığı sorunu olarak görmektedir. Bu bakış açısından yola çıkarak, dünya örnekleri de incelendiğinde; hastaların zararını karşılayacak, hekimleri yalnızca hastanın yararını gözeterek uygulama yapmaya özendirecek, giderek hataları en aza indirecek sistemin kamusal bir zarar karşılama sistemi olduğu görülmüştür. Bu kapsamdaki önerilerimiz Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir.

Toplum ve hekimler adına uygun olan sistemin kurulması için gösterilen çabaların yanı sıra mevcut uygulamaların gözden geçirilerek hekimlerin aydınlatılması, haklarının korunabilmesi Türk Tabipleri Birliği’nin önemli bir çalışma alanıdır. Bu nedenle mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili elde edilen bütün poliçeler incelenmiştir. İnceleme sonucunda hazırlanan rapor, poliçelerde karşılaşılan sorunlar ve poliçelere yönelik öneri özetlerine de yer verilerek hekimlerin bilgisine sunulmaktadır. 

 
 

246/2009
04.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            26.01.2009 tarihli ve 174/2009 sayılı yazımızda Başbakan’dan randevu istediğimizi belirtmiştik. Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası merkez yönetimleri olarak yaptığımız görüşmede taleplerimizin iletileceği randevunun verilmesi için 12 Şubat 2009 tarihine kadar beklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Herhangi bir olumlu yanıt verilmediği takdirde 13 Şubat 2009 Cuma günü örgüt yöneticisi/aktivistlerimizin katılımı ile daha önce bildirdiğimiz etkinlik* gerçekleştirilecektir.

            Kampanya sürecini yürüten örgütlerin merkez yönetimleri olarak yapılan görüşmede Şubat ayı içerisinde ekte sunulan programın hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

*13 Şubat 2009 Cuma günü en geç saat 11:45’de TTB Merkez Konseyi'nde toplanılacak ve 12.30’da Başbakanlığa gidilip basın açıklaması yapılacak, program çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülerek taleplerin gerçekleştirilmesi için süreci devam ettirmek üzere illere dönülecektir.

 
EK:

            1-“Yemek Genelgesi Geri Çekilsin” Etkinliği: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Mart 2008 tarihinde yaptığı yiyecek yardımı konulu genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla bedel ödeyerek yararlandırılmaları belirtilmiştir. Geçen süre boyunca başta sendikalar olmak üzere sağlık çalışanları konuya ilişkin tepkilerini gündeme getirdiler.

            Merkez Konseyi konuyu her sağlık çalışanından belli bir paranın kesilmesinin ötesinde bir hak mücadelesi olarak değerlendirmektedir. Kesilen ücretlerin zaman içerisinde giderek artacak olmasıyla birlikte çalışanlara hemen her şeyin paralı hale getirilmesi de söz konusu olacaktır. Lojman, kreş, servis vb. taleplerin dile getirilmesi gerekirken yemeğin ücretli olması kabul edilemez. Bu nedenle 11 Şubat 2009 tarihinde “yemek genelgesi geri çekilsin” etkinliği yapılması kararlaştırılmıştır. Etkinliğin organizasyonu için SES ile işbirliği kurularak mümkünse bütün yataklı tedavi kurumlarında temsilcilerin 11 Şubat 2009 günü öğlen yemekhane de aşağıdaki açıklamayı yapmaları kararlaştırılmıştır. 

            “Değerli sağlık çalışanları,

            Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Mart 2008 tarihinde yaptığı yiyecek yardımı konulu genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla bedel ödeyerek yararlandırılmaları belirtilmiştir. Genelge halen Türkiye’de bütün yataklı tedavi kurumlarında yürürlüğe konmamıştır. Ancak uygulama adım adım genişletilmektedir. Bu nedenle, onay verdiğiniz takdirde ………… tabip odası temsilcisi olarak (sendika-şube temsilcisi olarak/ hastanesi mensubu olarak) aşağıdaki dilekçeyi Maliye Bakanlığı’na faks olarak geçeceğiz.

            Sayın Maliye Bakanı,

            Bakanlığınız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Mart 2008 tarihinde yaptığı yiyecek yardımı konulu genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla bedel ödeyerek yararlandırılmaları belirtilmiştir.  Bizler …………. Hastanesi çalışanları olarak ücretsiz yemek hakkımızın ortadan kaldırılmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Genelgenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.

                                                                                              ………… Hastanesi Çalışanları
                                                                                              Adına
                                                                                              …………. Temsilcisi

Maliye Bakanlığı Faks:

425 00 58

            2-Bordro Etkinliği: İmza kampanyası sürecinde hekimler dahil olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının temel ücretlerinin arttırılması talebinin en çok destek gördüğü saptanmıştır. Ancak Sağlık Bakanının başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının ücretlerinin yüksek olduğu şeklindeki kamuoyunu yanıltan propagandası en yakınlarımız için bile etkili olmaktadır. Bu nedenle 18-19-20 Şubat 2009 tarihlerinde “işte bordrom:bu günüme ve geleceğime dair kaygı duyuyorum” cümlesinin altında herkesin (mümkünse emekli hekimlerin de) kendi bordrosunu bilgisayar ortamında tarayarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, köşe yazarları, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine elektronik ortamda iletmeleri sağlanacaktır. (E-mail adresleri ektedir.)

            3-İşyeri Sağlık Birimi Etkinliği: Sağlık kuruluşları birçok riske ve meslek hastalığına yol açan ortamlardır. Sağlık çalışanları şiddetten aydınlatmaya, gürültüden kan ve kan ürünleriyle bulaşan hastalıklara vb. kadar çok sayıda riskle karşı karşıyadırlar. Bu konuda işyeri sağlık birimleri kurulması için bir yönetmelik çıkarılması ve kurulan işyeri sağlık birimlerinin alınması gereken önlemler, periyodik muayeneler vb.konusunda sistemli bir çalışma yürütmesi sorunları önemli ölçüde azaltacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir yönetmelik çıkartmasının önünde Bakanın iradesi dışında hiçbir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla konuyu gündeme taşımak üzere Mart ayının ilk haftasında (4 Mart 2009 Çarşamba günü)  bütün sağlık çalışanları gün içerisinde belirlenen bir süreyle tıbbi maskeyle çalışacaktır. Aynı gün her ilde en az bir yerde basın açıklamaları yapılacaktır.

            Yukarıda ifade edilen 2 ve 3 nolu etkinlikler için afiş ve vb.hazırlık yapılmakta olup, tabip odalarımıza iletilecektir. Ayrıca Şubat ayı boyunca tabip odalarımızın illerinin milletvekilleri ile görüşerek daha önce gönderdiğimiz broşürlerden de yararlanarak imza kampanyasındaki taleplerimizi aktarmaları ve baskı oluşturmaları uygun olacaktır.

            Genel Yönetim Kurulu toplantısı 21 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, toplantıda o güne kadar gerçekleştirilenler ve sürecin sonrası hep birlikte değerlendirilecektir.

Başbakanlık:
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Sağlık Bakanlığı:
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Maliye Bakanlığı :
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu : 
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Plan ve Bütçe Komisyonu:
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

KÖŞE YAZARLARI

GAZETE
YAZAR
E-POSTA
AKŞAM
ALİ TEZEL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
GÜLER KÖMÜRCÜ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
MANSUR FORUTAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
SERDAR TURGUT
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
DENİZ GÖKÇE
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
VOLKAN AKI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
YAVUZ SEMERCİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
MUSTAFA DOLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
İSMAİL KÜÇÜKKAYA
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
HÜSEYİN YILDIZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
ELİF ÇAKIR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
MEHVEŞ EMİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
AKŞAM
BURHAN AYERİ
burhan.ayeri.com.tr
AKŞAM
ALİ SAYDAM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
MUSTAFA BALBAY
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
ERDAL ATABEK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
YAKUP KEPENEK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
ERGİN YILDIZOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
EROL MANİSALI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
TÜRKEL MİNİBAŞ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
HİKMET ÇETİNKAYA
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
DENİZ SOM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
ÖZGEN ACAR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
ORHAN BURSALI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
ŞÜKRAN SONER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
ORHAN BİRGİT
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
IŞIL ÖZGENTÜRK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
BEDRİ BAYKAM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
IŞIK KANSU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
ORHAN ERİNÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
GÜRAY ÖZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
CUMHURİYET
AHMET CEMAL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
YÜCEL SARPDERE
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
FATİH POLAT
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
TİJEN ZEYBEK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
CEM SOMEL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
AYDIN ÇUBUKÇU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
İ.SABRİ DURMAZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
KAMİL TEKİN SÜREK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir '; document.write( '' ); document.write( addy_text80087 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
YÜCEL ÖZDEMİR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
ARİF NACAROĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
SERDAR DERVENTLİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
A.CİHAN SOYLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
SEYİT ASLAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
H.HÜSEYİN KIRMIZITOPRAK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
EVRENSEL
UMUR HOZATLI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
OKTAY EKŞİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
BEKİR COŞKUN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
YALÇIN DOĞAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
ÖZDEMİR İNCE
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
ENİS BERBEROĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
YALÇIN BAYER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
CÜNEYT ÜLSEVER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
ŞÜKRÜ KIZILOT
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
DOĞAN HIZLAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
TUFAN TÜRENÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
GİLA BENMAYOR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
ERDAL SAĞLAM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
AHMET HAKAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
ERCAN KUMCU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
CENGİZ ÖZDEMİR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
AYŞE ARMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
HADİ ULUENGİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
YILMAZ ÖZDİL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
MEHMET YILMAZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
HÜRRİYET
ŞÜKRÜ KÜÇÜKŞAHİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
GÜNERİ CİVAOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
HASAN CEMAL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
MERAL TAMER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
TAHA AKYOL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
CAN DÜNDAR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
ECE TEMELKURAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
MELİH AŞIK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
SİNA KOLOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
FATOŞ KARAHASAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
FİKRET BİLA
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
HASAN PULUR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
HURŞİT GÜNEŞ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
GÜNGÖR URAS
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
ÇETİN ALTAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
DERYA SAZAK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
SERPİL YILMAZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
YAMAN TÖRÜNER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
ABBAS GÜÇLÜ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
SAMİ KOHEN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
METİN MÜNİR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
MİLLİYET
NAİL GÜRELİ
MİLLİYET
DOĞAN HEPER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ÖZGÜR GÜNDEM
ÖZGÜR GÜNDEM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ÖZGÜR GÜNDEM
METİN AYÇİÇEK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ÖZGÜR GÜNDEM
DEMİR KÜÇÜKAYDIN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ÖZGÜR GÜNDEM
CELAL BEŞİKTEPE
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ÖZGÜR GÜNDEM
SUNGUR SAVRAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
MURAT YETKİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
HASAN CELAL GÜZEL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
HAKKI DEVRİM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
TÜRKER ALKAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
İSMET BERKAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
MAHFİ EĞİLMEZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
ADNAN EKİNCİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
KORKMAZ İLKORUR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
HALUK ŞAHİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
TARHAN ERDEM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
FUNDA ÖZKAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
MUSTAFA AYSAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
CENGİZ ÇANDAR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
METİN ERCAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
ORAL ÇALIŞLAR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
RADİKAL
ERDAL GÜVEN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
NAZLI ILICAK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
ERDAL ŞAFAK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
MEHMET BARLAS
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
HINCAL ULUÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
UMUR TALU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
EMRE AKÖZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
AYDIN AYAYDIN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
SAİT GÜRSOY
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
ABDURRAHMAN YILDIRIM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
BALÇİÇEK PAMİR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
REFİK DURBAŞ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
MUHARREM SARIKAYA
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
ALİ KIRCA
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
ŞELALE KADAK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
YAVUZ DONAT
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
MELİHA OKUR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
ERGUN BABAHAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
SOLİ ÖZEL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
SABAH
HASAN BÜLENT KAHRAMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
YILMAZ ÖZTUNA
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
MEHMET SOYSAL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
RESUL İZMİRLİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
ADNAN YALDIZ
TÜRKİYE
MEHMET ALİ ÖZBUDUN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
MUSTAFA NECATİ ÖZFATURA
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
YILMAZ ALTUĞ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
METİNER SEZER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
SADIK KAHRAMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
MUSTAFA SELÇUK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
BEHÇET FAKİHOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
NURİ ELİBOL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
AHMET SAĞIRLI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
İSMAİL KAPAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
İSMAİL YAĞCI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
FUAT BOL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
TÜRKİYE
ÖMER ÖZTÜRKMEN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
SÜHEYL BATUM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
SALİH NEFTÇİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
ZÜLFÜ LİVANELİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
GÜNGÖR MENGİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
METİN MÜNİR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
AHMET VARDAR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
DENİZ ARMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
OKAY GÖNENSİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
ASAF SAVAŞ AKAT
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
HAŞMET BABAOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
MUSTAFA MUTLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
RUHAT MENGİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
MURAT BİRSEL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
SEYFETTİN GÜRSEL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
VATAN
RUŞEN ÇAKIR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
NAZİF GÜRDOĞAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
MELİKŞAH UTKU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
MEHMET OCAKTAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
RESUL TOSUN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
KÜRŞAT BUMİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
AHMET KEKEÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
HÜSNÜ MAHALLİ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
MUSTAFA KARAALİOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
ALİ BAYRAMOĞLU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
TAHA KIVANÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
ÖZLEM ALBAYRAK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
DAVUT DURSUN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
RASİM ÖZDENÖREN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
KORAY DÜZGÖREN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
AHMET TAŞGETİREN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
TAHSİN SINAV
YENİ ŞAFAK
FEHMİ KORU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
MEHMET ŞEKER
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
YENİ ŞAFAK
HAYRETTİN KARAMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
AHMED ŞAHİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
AHMET SELİM
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
ŞAHİN ALPAY
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
EKREM DUMANLI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
ALİ BULAÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
FİKRİ TÜRKEL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
EYÜP CAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
HÜSEYİN GÜLERCE
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
MUSTAFA ÜNAL
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
TAMER KORKMAZ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
ESER KARAKAŞ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
İBRAHİM KIBRIZLI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
ETYEN MAHÇUPYAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
BÜLENT KORUCU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
ZAMAN
ALEV ALATLI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
AHMET TULGAR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
ADNAN GENÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
AZİZ KONUKMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
AHMET ÇAKMAK
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
ALİ BİLGE
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
HALUK GERAY
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
DOĞAN TILIÇ
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
METE ÇUBUKÇU
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
METİN YEĞİN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
NAZIM ALPMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
RIDVAN AKAR
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
YAŞAR SEYMAN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
BİRGÜN
ŞEYHMUS DİKEN
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 
 

247/2009
04.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            25 Ekim 2008 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısında 2008-2009 yılında hep birlikte yürüteceğimiz faaliyetleri değerlendirmiş ve çalışma programımıza son halini vermiştik. Geçen üç aylık süre içerisinde yapılanları değerlendirmek ve sonrasına ilişkin kararlar almak üzere GYK toplantısı 21 Şubat 2009 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Ocak ayı itibariyle yürüttüğümüz imza kampanyası ile bir kez daha destek aldığımız taleplerin gerçekleştirilmesi için yapacaklarımız özel bir gündem oluşturmaktadır. Odalarımızın öneriler oluşturarak katılması karar alma süreçlerimizi hızlandıracaktır.

            Yukarıdaki bilgiler ışığında toplantının taslak gündemi aşağıda olup, toplantı organizasyonu açısından da katılacak isimlerin en geç 18 Şubat 2009 tarihinekadar bildirileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
Taslak Gündem:
1) Açılış: -Divan oluşturulması

                 -Merkez Konseyi değerlendirmesi

2) Odalarca yapılanların aktarılması ve değerlendirme
3) Etkinlik takviminin tartışılarak netleştirilmesi

Toplantı Tarihi          :21 Şubat 2009 (Cumartesi)

Saat                            :09.30

Toplantı Yeri:                        İçkale Otel

GMK Bulvarı No:89

Maltepe-ANKARA
 
 

225/2009
02.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 28 Şubat 2009 Cumartesi günü aşağıdaki gündemle Eskişehir’de gerçekleştirecektir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:        28 Şubat 2009 Cumartesi

Saati:                          09:30-17:00

Yeri:                           Eskişehir Tabip Odası

İsmet İnönü Cad. No.20 Tıp İşhanı Kat:6

Eskişehir
Toplantı Gündemi
1-Bahar Okulu
2-Doku Dergisi 3.sayısı
3-İntörn Sorunu
4-Ek Gündem Önerileri