Yazışmalar


ACELE VE GÜNLÜDÜR

9 Temmuz 2010

1014/2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Anayasa Mahkemesi, “tam gün” yasası ile ilgili olarak CHP’nin açtığı davada konu hakkında bilgi almak üzere, TTB Merkez Konseyi Başkanı ve yöneticilerini 14 Temmuz Çarşamba günü sözlü açıklama için çağırdı.

TTB Merkez Konseyi bu çağrı öncesi 13 Temmuz 2010 Salı günü Tabip Odalarımızın Tam Gün Yasası ve tutumumuz ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren basın açıklamaları yapmalarının yerinde olacağını düşünmektedir. Ekte bu amaçla hazırlanmış taslak bir basın açıklama metni bulunmaktadır.

Metinden yararlanılacağı ve uygun görülen bir biçimde (Basın Açıklaması/Basın Toplantısı vb.) 13 Temmuz 2010 Salı günü gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

Değerli Basın Mensupları,

Olasılıkla bu hafta içinde yaşamsal bir karar verecek.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Hekimler neye itiraz ediyoruz? Bir kez daha sizlere açıklamak istiyoruz.

Bu yasa ile ilgili Hükümetin,  Sağlık Bakanı’nın kamuoyuna söylediklerinin doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını, aldatmaca olduğunu biliyoruz.

 1. Hükümet sürekli olarak yanıltıcı beyanlarla hekim ücretlerine yönelik açıklamalar yapmakta ve hekimleri hedef tahtası haline getirmektedir. Biliyoruz ki global bütçeye geçildiği, Kamu Hastane Birlikleri kurularak maaşların da döner sermayeden ödeneceği koşullarda şu andaki ücretleri almak bile hayal olacaktır. Çünkü Kamu Hastane Birliği işletmesi kurulduğunda devletin maaş ödemesi kalkacak elde edilen gelir ölçüsünde para ödenecektir.
 2. Ayrıca hekimlerce yine çok iyi bilinmektedir ki Sağlık Bakanı ve Başbakan’ın kamuoyuna duyurduğu ücretler kağıt üzerinde olup tavan rakamları yansıtmaktadır. Halen mevcut döner sermaye ödemeleri bile tavandan yapılmamakta, tasarıda belirtilen mesai dışı çalışma ile elde edilecek kazanca ulaşabilmek ise günde en az 13-14 saat çalışmayı gerektirmektedir. Bu gerçeği de bütün hekimler bilmektedir.
 3. Emekli hekimlere 1.250 TL civarında ödeme yapılmaktadır. Yasa mevcut emeklilere hiçbir iyileştirme sunmamakta; yasa çıktıktan bir yıl sonra emekli olan hekimin maaşında ise 19-44 TL arasında iyileştirme yapmaktadır. Bugün çalışmakta olan hekimler için bir tür zorunlu bireysel emeklilik sigortası getirilerek 30 yıl sonra emekli olacakların maaşının 2.000 küsür TL’yi ancak geçeceğini vaat etmektedir. Oysaki bugün emekli bir hakimin maaşının 3.000 TL’nin üzerinde olduğu bilinmektedir.
 4. Yasa araştırma ve sağlık hizmeti açısından da eğiticilere, öğretim üyelerine daha iyi bir ortam sağlamamaktadır. Hekimleri güvencesiz bir ortamda çalışmaya iten bu anlayış, hekimlerin gelirini performans sistemiyle hastaların cebinden alınacak paraya, daha fazla ve niteliksiz hasta bakmaya endekslemiştir. Son beş yılın performans uygulamasının sonucu budur.
 5. Sağlık hizmetlerinin katkı-katılım payı, fark ücreti getirilerek giderek daha fazla paralı hale dönüştürülmesi gidilen yolu göstermektedir.
 6. Yasa radyoloji çalışanlarının sağlığını riske etmektedir.
 7. Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ise sağlık hizmet sunumunda zarar gören vatandaşı mahkemelerde süründürüp -eğer parası varsa- sigorta avukatlarıyla boğuşmaya ve yıllar sonra zararını tazmin etmeye yöneltirken hekimlerden de içine ittiği uzun ve olumsuz çalışma koşullarında daha fazla yapacağı hatalar için prim kesmektedir. Amerika’nın iflas etmiş modelini Türkiye’de yaşatmayı hedeflemektedir. Sürekli suçlu ilan ettiği hekimleri şiddete maruz bırakmaktadır. İşin özü ise kesilen paralarla sigorta şirketlerini zengin etmeye, kaynak aktarmaya dayanmaktadır.

Yasa tasarı halindeyken uyarmıştık, yine uyarıyoruz:

Tam Gün adıyla bilinen yasa halen TBMM gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı ile birlikte değerlendirildiğinde Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile tıp fakülteleri hastaneleri başta olmak üzere sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan sakıncalar doğacaktır:

 • Hastane gelirlerinin artırılması temel hedef olurken, nitelikli hasta bakımı, eğitim ve araştırma bugünkünden daha da geri plana itilecektir;
 • Zor ve zaman harcanması gereken hastalardan uzak durularak, sadece "bakılan" hasta sayısının artırılmasına çalışılacak;
 • Öğretim üyesinden sağlık ocağı hekimine tüm sağlık çalışanları, emekliliğe yansımayan düşük bir temel ücrete mahkum edilerek, daha fazla hasta bakıp daha fazla kazanç elde etmeye yönlendirilecektir.
 • Sonuç olarak verilen sağlık hizmeti her alanda giderek kötüleşecektir.

Biz; hekimlerden taşeron işçilere, kamu-özel ayrımı olmaksızın bütün sağlık çalışanlarının, iş güvencesi başta olmak üzere, özlük haklarının kalıcı bir şekilde düzeltilmesini;

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının, iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri, işsizlik kaygısı duymayacakları ve emekliliklerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acilen yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Buradan Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz:

Bugüne dek uyarılarımıza kulak verilmemiştir. Bu yasa basit bir “çalışma alanı” düzenlemesi değildir. Bu yasa sağlık alanında hekim iş gücü piyasası düzenlemesidir.

Neredeyse 7 gün 24 saat çalışmayı dayatan, hizmetin niteliğini daha fazla tehlikeye sokan, ülkenin kaynaklarını özel sigorta şirketlerine aktaran/heba eden, radyoloji çalışanlarının sağlığı başta olmak üzere uzun çalışma süreleri sonucu bütün sağlık çalışanları ile birlikte halkın sağlığını tehdit eden bir düzenlemedir.

Anayasa Mahkemesinden; sadece bizlerin değil, gelecek nesillerimizin de sağlık hakkını gasp eden uygulamaların bir parçası olan bu yasayla ilgili yürürlüğü durdurma ve iptal kararı vermelerini talep ediyoruz.

1031/2010
09/07/2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2010-2012 dönemi Merkez Konseyi’ne seçilen meslektaşlarınız olarak ilk toplantımızı yaptık ve görev paylaşımımızı gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde arayan, yazılı olarak kutlayan, başarı dileklerini ileten bütün tabip odası yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Merkez Konseyi üyeleri olarak  aktif mesleki yaşantılarımızın sınırlılıklarını, yıllar içerisinde oluşan meslek örgütünde mücadele deneyimlerimiz, aramıza görece yeni katılan genç arkadaşlarımızın enerjisi ve  59. Büyük Kongre’de ortaya çıkan farklı yaklaşım, yorumların katacağı güçle aşmaya çalışırken zor bir dönemeçte onurlu ve önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’de hekimlerin sorunları, talepleri ve çözüme yönelik yapılabilecekler açısından önemli bir ortaklaşmanın gerçekleşebileceğini, başta oda yönetimlerimiz ve aktivistlerimiz olmak üzere önümüzdeki iki yıl boyunca geniş bir hekim çevresi ile birlikte mücadele etme, üretimde bulunma  anlayışımızın karşılık bulacağına dair umudumuzun güçlendiğini belirtmek istiyoruz.

Merkez Konseyi’nin 11 üyesiyle çalışacağımızı ve daha çok çalışacağımızı Büyük Kongre’de söylemiştik. Bunun yeterli olmayacağını; hep birlikte üretmek, değerlendirmek, çalışmak,  mücadele etmekle sonuç alınacağını biliyoruz.

Elbette izlenen sağlık politikalarının, zorlukların farkındayız; Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamı yaşıyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara karşın hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için iyi ve güzel şeyler yapacağımız inancını taşıyoruz. “Dönüştürülen” ve piyasalaştırılan sağlık ortamında hekimlik/hekimler için çaba harcarken herkes için sağlık hakkını   savunma mücadelesini de bir arada sürdürecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Hepimize kolay gelsin.

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

 

II. Başkan  Prof. Dr. Özdemir Aktan

Genel Sekreter Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Muhasip Üye Doç. Dr. Özlem Azap

Veznedar Üye Dr. Arzu Erbilici

Üye Dr. Zülfikar Cebe

Üye Dr. Hüseyin Demirdizen

Üye Prof. Dr. Gülriz Ersöz

Üye Dr. Osman Öztürk

Üye Dr. Halis Yerlikaya

Üye Doç. Dr. Mehmet Zencir

973/2010
25 Haziran 2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 08 Temmuz 2010 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :10 Temmuz 2010, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00

 

Gündem :

1-Aile hekimliği pilot uygulamalarında son durum. Ankara ve İstanbul süreçlerinin gözden geçirilmesi.

2-En son yasal değişiklikler (25 Mayıs 2010 tarihli Aile Hekimliği Yönetmeliği, Taşra Teşkilatı Standartları Yönetmeliği....)

3-TAHUD, PHD, AHEF' le ilişkiler ve Sonbaharda yapılması düşünülen "Aile Hekimliği Çalıştayı".

4-15. Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları.

5-2008-2010 Kol çalışmalarının değerlendirilmesi.

6-Yeni Kol Yürütme Kurulunun seçimi.

7-Diğer konular.

 

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
Mithatpaşa Cad. No:3
06434
Sıhhiye / ANKARA

 

12 Temmuz 2010

1015-2010

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Sağlık Bakanlığı web sayfasında 6 Temmuz 2010 günü Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Atamaları Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar ile başarısız adayların ve sınava girmeyen adayların isimlerine ilanda yer verilmemiş yalnızca TC kimlik numaralarına yer verilmiştir. Böylece kazanan kişileri kendileri dışında diğer adayların öğrenmesi olanağı ortadan kaldırılmıştır.

Türk Tabipleri Birliği’ne hekimlerden; sözlü sınavda jürilerin yöntemine uygun olarak oluşturulmadığı, taraflı olduğu, sınavların objektif yapılmadığı, başarılı sayılan adayların önceden keyfi bir biçimde belirlendiği, hatta yerleştirileceği bilinen adayların başarılı sayıldığı, dolayısıyla bilimsel, nesnel bir değerlendirme yapılmadığı yönünde çok sayıda başvuru gelmektedir.

Aleniyetin sağlanması, Türk Tabipleri Birliği ve Hekimler yönünden sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, oluşturulan jüri havuzunun, jürilerde görev alan hekimlerin isimlerinin, sınavda başarılı ve başarısız sayılan hekimlerin isimlerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Birliğimize ivedilikle iletilmesi için gereği bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter
 

855/2010
09.06.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

DİSK’e bağlı Emekli-Sen tarafından 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı SSGSS Yasası’nın sağlık kurumlarına başvuranlardan muayane ücreti, katılım/katkı payı ve ilaç katkısı adı altında para alınmasına karşı bir etkinlik yapılacaktır.

11 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan etkinlikle ilgili TTB Merkez Konseyi’ne gönderilen yazı aşağıdadır. Tarafınızdan değerlendirilerek gerekli destek ve katılımın sağlanacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

 

TTB Merkez Konseyi Başkanlığına

Bilindiği gibi 5510 sayılı SSGSS Kanununun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra sağlık kurumlarına başvuranlardan muayene ücreti, katılım/katkı payı ve ilaç katkısı adı altında para alınmaktadır.

Elbette bu uygulama en çok ilerlemiş yaşlarından dolayı sağlığını kaybetmiş ve birçoğu kronik hastalıklarla boğuşan emeklileri etkilemektedir. Üstelik bu ücretler emeklilerden elden alınmayıp aylıklarından kesilmektedir. Kendilerine bordro verilmeyen emekliler ise bu kesintilerle ilgili bilgi sahibi olamadıkları için mağdur olmaktadırlar.

Bu uygulamanın tepki çekmemek amacıyla hayata geçirilen bilinçli bir hükümet politikası olduğunu düşünen Merkez Yürütme Kurulumuz, emeklilerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve hükümetin uyarılması amacıyla 11 Haziran 2010 tarihinde saat 10.00’da yapılacak bir basın açıklamasıyla başlayıp, 11 Haziran saat 18.00’e kadar sürecek olan bir oturma eylemi yapılmasını kararlaştırmıştır. Şube ve temsilciliğimizin olduğu tüm il ve ilçe merkezlerinde aynı tarih ve saatte eş zamanlı olarak yapılacak olan eylem 4 Haziran 2010 tarihinde sendikamız genel merkezinde yapılacak olan basın toplantısıyla basına ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Eylemimize destek ve katılım sağlanması için, Birliğinize bağlı odaların eylemimiz hakkında bilgilendirilerek katılım ve destek sağlanmasını saygılarımızla arz ederiz.

İbrahim Pekacar                                  Veli Beysülen

Örgt.D.Bşk.                                           Genel Başkan

 

ŞUBE  ADI

ADRES

TLF

FAX

ÇANKAYA ŞB

Süleyman Sırrı Sk. No: 2/4 Sıhhıye/

0312 431           41 45

431 41 49

YENİMAHALLE ŞB
YAKUP ÖZDEMİR

İlkyerleşim Mh.10. cad.369.Sk. No : 2 Batıkent

0312- 385 31 61

386 15 13

KEÇİÖREN ŞB. ŞABAN DEMİRTAŞ

Keçiören Eğitim-Sen Şb. Yanı

0312- 325 06 04

314  34  24

MAMAK ŞB.
ADEM ÇETİN

Tuzluçayır Mh. Süleyman Ayten cad. 37 / 39

0312- 389 75 94

365 86 64

ETİMESGUT –SİNCAN ŞB.
Özcan YILDIZ

Gökçek Mh.  Ziyaretçiler Sit. Döşemeci Sk.  15 / 1  Fatih /

0312-  272  59 81

272  59 81

ADANA ŞB.
Veli YEŞİLBAĞ

Kuruköprü Mh. 10. sk No: 46
Kat : 3

0322- 351 21 79

351 21 79

ANTALYA ŞB.
Meliha TÜRK

Milli Egemenlik Cad. Kışla Mh. Çankaya Apt.No:2 Kat:4 / 12

0242- 247 30 43

247 30 43

AKHİSAR ŞB.
Mehmet CURAOĞLU

Paşa Mh. Tahür-Ün Cad.
No:99     Kat: 2

0236 -  415  01 05

413 36 05

AYDIN ŞB.
Uğur ÖNAL

Ramazanpaşa Mh. Hükümet Bulv. 27.sk. No: 15/ 1

0256- 215 12 17

212  82  00

ADAPAZARI NURETTİN MEÇLİ

Ali Necdet Güven cad.
No: 77 Kat : 3

0264- 281 46 30

281 46 30

DİDİM ŞB.

Cumhuriyet Mh. 1030. Sk. Halı saha yanı   No: 2

0256- 811 40  70

811 40  70

BURSA ŞB. 
GÜNAY ONAYMAN

İnönü cad. Erşan 2 İş hanı
Kat : 3  No: 6 / 33

0224- 223 23  95
223 31  84

222 64 92

ÇANAKKALE ŞB.
KAYA ÇELİK

İsmet Paşa Mh. Miralay Şefik Cad. Koyuncu Parkı karşısı ( e.Muhtarlık

0286- 217 72  90

217  17  13

ÇORUM ŞB.
ŞEREF KARATAŞ

Yeniyol  8. Gazi Mh. Poyraz Apt.       1 / 33

0364- 224 44 23

224 56 05

DENİZLİ ŞB.

Çaybaşı Cad. 64 / 3

0258- 262 22 18

262 08 32

EDİRNE ŞB.
ALPARSLAN ÖZDEMİR

Bilgen Çarşısı No : 33

0284- 225 01 51

225 01 51

ESKİŞEHİRŞB.
Suat BAŞARANER

Sakarya Cad. Birlik Han. Kat:2

0222- 223  56  14

233 98 85

GAZİANTEP ŞB.
Mevlüt TAŞDEMİR

Çukur Mh. O.Bilen Sk. No: 33 Uncuer Vakıf İş Mrkz.Kat 3 / 3 Şahinbey

0342- 232 32 49

220 21 56                 ( 230 13 98 )

GEBZE ŞB.
CEMİL YÜKSEK

Mustafa Paşa Mh. Şehit Yılmaz Argon Cad. No : 38

0262- 656  50  67

656  50  67

İSKENDERUN
Halil KATKAT

Hürriyet Mh.Namık Kemal Civelek Apt. No: 62 / 1

0326- 617 96 68

614 14 98

İST / KADIKÖY ŞB.
YALÇIN VURAL

Osmanağa Mh. Kırtasiyeci Sk. 
No: 15 / 4  Kadıköy /İST.

0216- 414  62 12

345  77  90

İST / KARTAL ŞB.
EMİR BABAKUŞ

İstasyon cad. Yaşar Han
No: 6 / 3 Kartal

0216- 389  12  95

389  12  95

 

İST/ AKSARAY ŞB.
Rahime İldemir  BAYRAK

Beykoop 1. Bölge. 1. Cad.  As Bulut Sit. Avrupa Apt. Daire :2  Beylikdüzü / B.Çekmece

0212- 520 13 93

852  76  02

İST/ BEYOĞLU ŞB.
HASAN KAŞKIR

Gülbağ Cad. Meriç Pasajı No: 15 Mecidiyeköy

0212- 212 55 58

212 21 40

BUCA
RAMAZAN ŞAHİN

Barış Mh. 347. sk. No: 80 / A Şirinyer

0232- 439 01 55

439 01 55

BORNOVA
MEMET DÜŞÜNCELİ

540. sk. No: 14 Ağa Mustafa Bey iş Hanı  / Bornova

0232- 374  75  73

374  75  73               339  29  78

KONAK
İbrahim YILMAZ

865. Sk.  Hacılar İş. Han.  Kat: 3  No: 319

0232-  425 96 37
(iş) 281 30 18

425 96 37
388 34 98

KARŞIYAKA
Duran ATAK

1690 Arabacılar Sk. No:48 Saadet İşhanı Kat: 4 / 403

0232-

 

ÖDEMİŞ ŞB.
Lütfi GERGEROĞLU

Öğretmen evi / Ödemiş

0232- 544 65 47

544 66 23

KOCAELİ ŞB.
Osman Nuri ŞENOL

Belediye Çarşısı İşhanı Batı Blok   Kat : 5

0262- 323 78 08

323 78 08

KIRŞEHİR ŞB.

Müftülük yanı. 735. Sk.
Çağdaş Apt.     No: 3 /2

0386- 212 85  39

212 85 39

KIRIKKALE  ŞB. YAŞAR SARAY

Yenidoğan Mh. B. Hayrettin Cad. 29. Sk. Kutay Apt. No: 1 / 23-24

0318- 224  24  32

224  70  31

KIRKLARELİ ŞB.
RAFET İLDENİZ

Demirtaş Mh. Karahıdır cad.      Coştur İş hanı Kat:2 No: 55

0288- 212 46 48

214 31 20

KONYA ŞUBE
VURAL KARAKİŞİ

Gazi Alemşah Mah. Alaaddin Cad. Tahir Paşa Sk. Bahadır İş hanı.        No: 204  Meram

0332- 350 61  84

351  59  41

MANİSA ŞB.
ALİ  AKYOL

Gazi Osmanpaşa Cad. 1.Anafartalar Mh. No: 61 / 5

0236- 231 57 47

231 57 47
(237  76  90)

MALATYA ŞB.
İsmail BALAMAN

Hasanbey cad. Samanlı Mh.
No : 331

0422- 324 94 03

324 94  03

MERSİN ŞB.
İlhami TOL

Mahmudiye Mh. 4812.sk. No : 15

0324- 336 30 51

328 46 29

NAZİLLİ ŞB.
Muzaffer KILIÇ

Zafer Mh. Hürriyet cad.
107 / 1.sk.   Bağkur karşısı

0256- 312 64 19

315  83  57
(314  00  98)

SİLİFKE ŞB.

Saray Mh. 123.sk. No : 9 Merkez Cami arkası  / Silifke

0324- 712 08 16

714 46 43

SAMSUN ŞB.
SÜLEYMAN BAYRAK

Kale Mh. Himayeyi Etfal Sk. 
No: 9 / 2

0362- 435  77  28

435  77  28

TRABZON ŞB.
Abdulvahap ULUDÜZ

Kemerkaya Mh. Gazipaşa Cad. Razi Aksu İşhanı. Kat-5  No: 36

0462- 323 06 93

321 27 98

TURGUTLU ŞB.
Vahit DOĞRUCU

Yılmazlar Mh. Türkoğlu sk. 15 / A

0236- 312 69 11

313 81 91

 

 

 

TEMSİLCİLİKLER

 

 

ALANYA
Kemal KOLDAKOÇ

Kadı paşa Mh. Gür Sk. PTT arkası Çetinkaya Apt. No:1

0242- 513 90 38

512 49 95

AVANOS
Ramazan ÇELİK

Cumhuriyet Mh. Sümbül Sk.
No: 17 / 2 Avanos

 

 

AKŞEHİR / KONYA
Mehmet YURTSEVEN

Paçacı İş hanı  Kat: 2  ( Eğitim-Sen

0332-  813  14  69

812 28 00

BULANCAK

İhsaniye Mh. Özdemir Peker cad. Gülen Yapı Koop. B Blk  No: 128300

0454- 314 50 38

318 21 45

BANDIRMA
Niyazi ARSLAN

Hal Cad.  Ozan Kitapevi  No:  9 / 1 Bandırma

0266 – 714 49 06

714 49 06

BARTIN
Ramazan ÇAĞLAYAN

Çağlayan Tarım Tic. Kemer Köprü Mh.  No: 8

0378  228  45  52

227  63  33

BOLU
Lütfiye ÖZKAN

Belediye Meydanı  Bolu İş hanı 
No: 17

0374-  218  1148

217  38  38

ÇORLU
KEMAL DİNÇER

Ekin Kırtasiye Mandıracı cad.
No : 50

0282- 653 51 16

653 51 16
853  88  06

ÇATAK / VAN
Tahsin BABUR

Adnan Menderes Mh. Taşköprü Sk No: 9  Kat: 3

0432- 512 28 38

 

ÇAN / ÇANAKKALE
Hikmet  KILIÇ

İda Kırtasiye Öğrt. Evi karşısı

0286  881  22  31

416 06 82

DÜZCE
Hüseyin SARIBAŞ

Eğitim-Sen Düzce Şb. Kültür Mh. Kültür Sk. No: 17

0380- 523 60 50

512 25 04

DİNAR / AFYON
ETEM ÇAĞLAR

İstiklal Mah. Haydarlı Kasabası
Dinar / Afyon

0536- 488 25  98

358  24  87

ERDEMLİ / MERSİN
H. İsmail DOĞAN -

Alata Mh. Selcen St. J Blok      Kat : 6  No: 11

0324- 511 42 83

516 22 82

KARABÜK
Şaban ERSÖZ

Tüm/Bel-Sen Karabük Şb. Bayır Mh. Gökalp cad. Acarlar Apt. 1/ 1

0370- 412 46 49-

412 28 58

LÜLEBURGAZ
Kemal ANDOĞLU

Özeller Mh. Enver Cengiz Cad .     No: 4 / A   İnci Saraf Üstü

0288- 412 31 20

412  63  51

MİLAS / MUĞLA
Hilmi  KARAOĞLAN

Sürücü Otel

0252- 512 70 13

513  20  65

SALİHLİ / MANİSA
S
eyfiye  YILDIRIM

Yörük Mh. 395. Sk. No: 21 / 2 Salihli

0236- 716 02 56

 

TOKAT
TURAN BOZKURT

 

 

 

YALOVA
Halil DEDE

Fatih Cad.  Asmaz Plaza No: 29 / 6  Eğitim-Sen  Şb. Yanı

0226-  813  24  69

813  24  69

Ş.KOÇHİSAR
Şaban KILIÇ

İstiklal Mh. Doğan Cad.  Arif Doğan Apt.  No:1 /3

687  75  27
687 91 72

687 91 72

TURHAL / TOKAT
Hulusi KELEŞ

Emek Mh. Sezai Küçük Sk. Küçükler Apt. No: 2 / 14

0356-276 96 80

276 96 80

 

KİLİS / G. ANTEP
Muzaffer ÇETİN

Cumhuriyet Cad. No: 156
( Eğitim-Sen)

0348- 814 47 45

814 47 45

DİVRİĞİ / SİVAS
Haydar KAPLAN

Eğitim-Sen Şb. Cumhuriyet Cad.     No : 156

0348- 814 47 45

814 47 45

ILGIN/ KONYA
M. Züfer ERTEN

Milli Egemenlik Mh. Semçuklu Cad. 32. Blok.   No : 3 / 9

0332- 40 66
881 37 27

881  48 51

İPSALA / EDİRNE
Zafer  DOĞAN

Savaş İlyas Mah.
Kasaplaş Hali

(iş) 0284 616 33 26

 

KURTALAN/ SİİRT
Hayrettin  BAYRAM

Kültür Mah. Hürriyet Cad. 
No: 45 Kurtalan / SİİRT

0544- 770 22 53

 

BAFRA / SAMSUN
Ayhan  KARAGÖZ -

Tabakhane Mh.   Hacıbaşı Sok.    No:  3        Bafra / Samsun

0362- 532 36 61

543 20 38

SEYDİŞEHİR
Şerife  TUNÇ

Hacı Seyir Ali Mah. Çeşmeli Apt.   29/6  Seydişehir

0332-

582  52  08

ALTINOLUK / BALIKESİR
Ali AÇIKGÖZ

KÜÇÜKSU Mah. Sadık Alp Cad.  No:33 Altınoluk / Edremit / BALIKESİR

0266- 395 19 77

 

TEKİRDAĞ
Şerif KARACA

Ertuğrul Mah. Peştamalci Cad.  No: 135 / Alp Aprt.   Daire : 7

0282- 361 48 70

 

NİZİP  /  GAZİANTEP
Mehmet DEMİR

Namık Kemal Yeni Sk.  No: 95  Nizip

0342- 518  36  89

518  36  89

İNEBOLU

Muammer ÇELİK

Hacı Numan Cad. No: 15

0366- 811  44 32
( iş)- 811  26  77

 

ERZİNCAN
Müslüm YÜRÜMEZ

MOR KİTABEVİ  -Ali Ekber Candan  
Atatürk Mah.  Nerim Tombul Cad. No: 11 / 2

0446- 223 38  22

 

H. BEKTAŞ / NEVŞEHİR
Ahmet EROĞLU

Balı Sk. Zir Mh.  No: 4  Hacıbektaş

0384-441 34 07

441  31  14
( Eğitim-Sen)

ORHANGAZİ / BURSA
Süreyya CANDAŞ

Camikebir Mh. Recepzade Sk.
No: 2 / 5 Orhangazi / Bursa

0224- 852  24  37

 

RİZE
Servet TURANLI

Cumhuriyet Cad. Yeniköy Mh. Altaylar Apt.  No: 6  / 11

 

 

TORBALI / İZMİR
Fuat AKKAYA

Hükümet Cad. 1071. Sk.  No: 1

0232- 856  86  02

856  33  75

EREĞLİ / KONYA

İstasyon Cad. Esnaf Sit.  A Blok    2. kat   No: 206

 

 

HATAY ŞB.

Meryem KILIÇ

Saray cad. Sakarya İş Hanı
13 / C  Kat: 2   No:6

0326- 216  20  66

216  52  02

 

GELİBOLU
Ahmet KARTAL

Belediye İş hanı Kat:2 No: 58

0286- 566 15 00

566 32 99

UŞAK
İsmail ÇITIR

Kurtuluş Mah. Dede Hasan Sk.        No: 12 / 2  ( Eğitim-Sen  Şb).

0276 - 227 21  74

216  52  02

MUT / MERSİN
Hüseyin KÖKTEN

Pınarbaşı Mh. Atatürk Bulv.  Cihan Fırını üstü.  25 / B

0324- 774 11 44

774  65 55