hskweb HALK SAĞLIĞI KOLU ttbamblem
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK HAKTIR!     SAĞLIK OCAKLARI ve HASTANELER HALKINDIR!
ETKİNLİKLER
Çevre Sağlığı
Bulaşıcı Hastalıklar
Sağlık Politikaları
Halk Sağlığı Eğitimi
Nusret Fişek Ödülleri
Diğer Etkinlikler
 
LİNKLER

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 18-22 Ekim 2010

 
 
 
 
 
 
HABERLER
 
YAYINLAR

Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım

Düzce İli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu

Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye'de Kanser

TTB'nin diğer yayınları için tıklayınız...
 
 
Daha Önce Ana Sayfadan Verilen Haberlere Göz Atmak İçin Tıklayınız...
 
 
SAĞLIK HAKTIR!

Sağlıkta Dönüşüm

Aile Hekimliği

Mevzuat Düzenlemeleri / Değişiklikleri

Uluslararası Örgütlerin Raporlarının İncelenmesi

Diğer Ülkelerde Sağlık Sistemlerindeki Değişim Çalışması

Kriz ve Sağlık

Döner Sermaye Uygulamaları

Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Kampanyası

"Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz"

Olumlu Deneyimler Çalışması

“Sağlık Ocaklarında Aşıda Yaşanan  Sorunlar” Araştırması ( “Türkiye’de Sağlık Ocaklarında Aşı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi”)

Başa Dön


Sağlıkta Dönüşüm

Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) Güncel Değerlendirmesi

TTB-HSK’nun Nisan 2010 toplantısında toplumcu halk sağlıkçıların Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı güncel olarak değerlendirmesi için bir etkinlik düzenlemeye karar alınmıştır. Alınan karar doğrultusunda 12 Haziran 2010 tarihinde bir günlük etkinlik düzenlenmiştir. Hazırlanan etkinlikte ele alınan konular ve konuşmacılar şunlardır:

 • SDP’nın Güncel Değerlendirilmesi Etkinliğinden Beklentiler (Mehmet Zencir)

 • SDP-Finansman:

  • Sağlık Harcamaları-Önümüzdeki Süreçte Olası Gelişmeler (Ata Soyer)

  • SDP’nın Ekonomi Politiği. GSS bileşeni: (Onur Hamzaoğlu)

  • SDP- Ödeme Sistemleri Sağlık Kurumlarını Nasıl Etkiliyor? Önümüzdeki süreçteki olası değişiklikler (Kayıhan Pala)

  • Tartışma (Kolaylaştırıcı-Mehmet Zencir)

 • SDP-Hizmet Sunumu:

  • SDP-Sağlık Örgütlenmesini Nasıl Etkiledi, Süreçte bizi neler bekliyor? (Gazanfer Aksakoğlu)

  • SDP-Halk Sağlığı Hizmetlerini Nasıl etkiliyor? SDP ve Halk Sağlıkçılar (Hamdi Aytekin)

  • Tartışma (Kolaylaştırıcı-Mehmet Zencir)

 • SDP-TTB Değerlendirme (Feride Aksu)

 • Forum: Kolaylaştırıcılar Hamdi Aytekin-Muzaffer Eskiocak

  • SDP-Sağlık Emekçileri

  • SDP’nın sonuçları/etkileri

  • SDP’nın izlenmesi

  • SDP Karşıtı Mücadele

Panel: "Sağlık Haktır"

“Sağlık Haktır” konulu panel ve foruma katkı: İçerisinde İstanbul Tabip Odası’nın da bulunduğu Sağlığıma Engel Olma Platformu’nun düzenlediği “Sağlık Haktır” konulu panel ve foruma katkı sunuldu. 29 Mayıs 2010 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan etkinliğe kol aktivistlerinden Cavit Işık Yavuz, “Sağlığın Ticarileştirilmesi ve Sonuçları” ve Mehmet Zencir “Halk Sağlığı Bakışıyla Sağlık Hakkı” sunumları ile destek verdi. Forum sonrası Sağlığıma Engel Olma Platformu tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili Mevzuat’ın İzlenmesi

Sağlıkta Dönüşüm Programının yaşama geçirilmesi aşamasında çeşitli bakanlık (Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik vb.) çıkartılan yasa, yönetmelik, tebliği, genelge vb. dokümanlar izlenerek TTB-MK ve kol üyeleri ile paylaşılmaktadır. İzlenme sürecinde mevcut düzenlemeler ne anlama gelmektedir, sağlık ortamında nasıl değişikliklere yol açmaktadır, sağlık çalışanlarını nasıl etkileyecektir sorularına yanıt aranmaktadır. Bu çalışma ile ilgili Ağustos 2009 kol toplantısında Mehmet Zencir ve Nisan 2010 kol toplantısında Cavit Işık Yavuz ve Mehmet Zencir tarafından kola kısa sunumlar yapıldı.

Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Reformları ve Sonuçları: Ne Yapabiliriz?

7-8 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Sosyalleştirmenin 47.Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları: Ne Yapabiliriz?” başlıklı etkinliğin hazırlığına katkı verildi. Yine etkinlikte yer alan oturumlara kol aktivistlerinden Kayıhan Pala, Muzaffer Eskiocak, Ata Soyer, Mehmet Zencir tarafından destek verilmiştir. Etkinlik programında şu başlıklar yer almıştır:

 • Dünyada Sağlık Reformları ve sonuçları-Panel

  • Dünyada Sağlık Reformlarının Temel Dinamikleri (Hans Ulrich Deppe)

  • Latin Amerika’da Sağlık Reformları (Asa Christina Laurell)

  • Avrupa’da Sağlık Reformları (Alexis Benos)

  • Türkiye’de Sağlık Reformları (Ata Soyer)

 • Tartışma: Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları, Sağlık Hakkına Karşı Yapılan Saldırılara Karşı Birlikte Neler Yapabiliriz?

 • 1960-2008 Türkiye’de Neler Değişti? (Korkut Boratav)

 • Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık Finansmanına Etkileri (Mehmet Zencir)

  • Finansman Boyutu (Kayıhan Pala)

  • Örgütlenme Boyutu (Muzaffer Eskiocak-Aylin Sena Beliner)

 • Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Çalışanlarına Etkileri (Muharrem Baytemür)

  • Arzu Çerkezoğlu (Dev-Sağlık İş)

  • Köksal Aydın (SES)

  • Rıdvan Yılmaz (Pratisyen Hekimlik Derneği)

  • Önder Okay (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

  • Deniz Nalbantoğlu (TTB Pratisyen Hekimler Kolu)

  • Bülent Aslanhan (TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu)

 • Tartışma: Ne Yapabiliriz?

Sağlık Reformları

58. ve 59. Hükümet Dönemlerinde “Sağlıkta Reformları”ın tekrardan gündeme getirilmesi üzerine “Sağlık Reformlarının Tarihçesi” konusunda bir sunum hazırlanarak grup çalışması biçiminde yapılması planlanmıştır. 22-23 Şubat 2003 tarihinde yapılan GYK’da tartışmaya açılmış ve bir atölye çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar toplam dört kez gerçekleştirilmiştir ve yaklaşık 80 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Kitapçığı

Sağlık alanında yapılan ya da yapılmaya çalışılan reformların ne amaçla yapıldığını, halka ve sağlık personeline etkilerini ele alan bir kitapçık hazırlanmıştır. Ata Soyer, Bülent Kılıç, İlker Belek, Kayıhan Pala katkıları ile kolektif bir çalışma olarak hazırlanan çalışma “Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiye'sinde Halka ve ve Hekimlere / Sağlık Personeline Ne Getiriyor?” adlı kitapçık olarak basılmıştır.

Başa Dön

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği Uygulamasının Başlaması ile Birinci Basamakta Çalışma Biçimindeki Değişim

“AH uygulamasının başlaması ile birinci basamakta çalışma biçimindeki değişim” başlıklı çalışma sürdürülmektedir. Bu çalışma PHK ile birlikte yapılmaktadır. Bu çalışmada;

 • ASM ve TSM çalışanlarına ilişkin çalışma biçimindeki değişiklikler ve sorunlar; AH uygulaması dışında kalan pratisyen hekimlerin çalışma koşullarındaki değişiklikler,

 • TTB’nin konu ile ilgili deneyimleri/birikimi. AH pilot illerdeki TO’larına ve TTB’ye gelen başvurular (şikayetler, bilgiler),

 • TTB-MK, TTB-PHK eski ve yeni dönem yöneticilerinin görüşleri,

 • AH Derneklerinden yazılı görüş,

 • Hukuksal boyut,

 • Olgu örnekleri,

 • Çalışma biçimi değişikliğine kuramsal yaklaşım yer almaktadır.

ASM ve TSM çalışanlarına ilişkin çalışma biçimindeki değişiklikler ve sorunlar; AHuygulaması dışında kalan pratisyen hekimlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere yönelik yapılandırılmış bir anket formu TTB-HSK tarafından oluşturulmuş, TTB-PHK tarafından illerdeki komisyonlarla temasa geçilerek anketin uygulanmaya başlanmıştır. TTB-PHK tarafından elde edilen veriler TTB-HSK ile birlikte değerlendirilecektir. Çalışmaya TTB-HSK adına Cavit Işık Yavuz, Hakan Tüzün, Aslı Davas, Mehmet Zencir katılmaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen bilgiler TTB-HSK ve PHK üyeleri ile paylaşılmaktadır.


Aile Hekimliği İzleme Süreci İle İlgili Kılavuz Hazırlığı

Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) İzlenmesi’ne yönelik bir kılavuz hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştırıldı. Birkaç toplantıda bu kılavuz gözden geçirilerek son hali verilmeye çalışıldı. Işıl Ergin, Muzaffer Eskiocak, Nasır Nesanır, Binali Çatak, Nilay Etiler, Mehmet Zencir’den oluşan grup ile kılavuz hazırlığı yürütüldü. TTB-HSK’na birkaç kez sunulan taslaklar, kol üyelerinin görüşü ile daha da zenginleştirilerek son hali verildi.

İzleme sürecine yönelik kılavuz şu başlıklardan oluşmaktadır:

Ana Felsefe: SDP bütünselliği açısından konuya yaklaşım; Sağlık hakkını dikkate alan izleme; Sağlıktaki eşitsizliklerin ön plana çıkartılması: Kapitalizm-Sağlık ilişkisinde saklı eşitsizlikler + SDP sürecinin katkısı; Sağlığın belirleyicileri yaklaşımı ile izlem sürecini yönlendirmek.

Kimlerle ve Kimlerin Katkısı İle TTB ve TTB-HSK’nın Rolü

İzleme Süreci Hangi Düzeyde Yapılmalı?

Hangi Yöntemleri Kullanalım?

İçerik;

 • Piyasalaşmayı ortaya çıkaran veriler

 • Dezavantajlı durumu ortaya dökecek veriler (Eşitsizlik verileri)

 • Sağlık emek gücünün durumu ile ilgili veriler

 • Derinleştirmemiz gereken alanlar (Niteliksel verilerle)

 • Olgu/Olay çalışmaları

 • Sosyal göstergeler

 • Toplumsal sağlık göstergeleri

 • Mevzuat izleme

İzlemede Temel İlkeler:

Nasıl sunmalı?


Sağlıkta Dönüşüm ve Aile Hekimliği

Son bir yıl içinde AH ve diğer Sağlıkta Dönüşüm bileşenlerinin hükümet tarafından hızla hayata geçirilmesi nedeniyle, HSK’nın gündemini ağırlıklı olarak bu konular belirlemiştir. Ülkenin değişik illerinde yapılan, Sağlıkta Dönüşüm ile ilgili çok sayıda etkinliğe kol üyeleri katkı sağlamıştır.

Sağlık harcamalarının artması, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık harcamaları ile diğer kurumların karşılaştırılması ve ilaç giderlerinin artışı ile ilgili konularda derlenen bilgiler ve veriler paylaşılmıştır. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili gelişmeler izleme alınmıştır.

“Düzce Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu” basımından sonra da, Düzce AH pilot uygulaması ile ilgili gelişmeler hakkında tüm toplantılarda bilgilendirme yapılmıştır. Birinci yılın sonunda Düzce Aile Hekimliği Pilot Uygulaması sonuçlarını yerinde incelemeye yönelik olarak Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından yapılan çalışmaya destek verilmiş, inceleme sonrası kamuoyu ile paylaşılan  “Düzce Modeli” Birinci Yıl Sonu Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Etkinliğe kol adına Dr.Muzaffer Eskiocak, Dr.Nilay Etiler ve Dr.Binali Çatak katılmıştır.

Pilot il olması planlanan 10 il için de değerlendirmeler ve izlemler için yapılabilecek programlar paylaşılmıştır. Eskişehir’de AH’nin başlaması sonrasında, 29.07.06 tarihinde Eskişehir’de 10 pilot ilin Tabip Odası (TO), TTB Merkez Konsey temsilcilerinin ve HSK adına Mehmet Zencir’in katıldığı toplantıda, bu illerin izlenmesi karara bağlanmıştır. İzmir TO Halk Sağlığı Komisyonu’nun da hazırladığı izlem kriterleri HSK’nın hazırladıklarıyla birlikte paylaşılmıştır. Özellikle Toplum Sağlığı Merkezleri’nin değerlendirilmesi önemli bulunmuştur. Genel olarak tıp, özel olarak da halk sağlığı çevrelerinde bu gündemin artarak yer alması amacıyla, mail gruplarında konunun tartışmaya açılmasına yönelik girişimlerde bulunulmuştur.

Düzce İli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması ile İlgili İnceleme Gezisi

Sağlık ocaklarında aşılama hizmetlerinde yaşanan sorunları saptamak amacıyla düzenlenen bu çalışma Türkiye’nin 7 bölgesinden toplam 188 sağlık ocağında yürütülmüştür. Veriler, illerdeki Halk Sağlığı Anabilim Dalları tarafından toplanmış ve üç büyük kent dışında araştırmaya katılması hedeflenen sağlık ocağı sayına ulaşılmıştır. Bu çalışma ile aşağıdaki sorunlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Türkiye gereksinimi olan aşıları ithal etmektedir. Yani ‘aşıda dışa bağımlı’ bir ülkedir.

Dünyada aşı üretimi bir “can pazarı” haline gelmiştir, karı düşük olan aşıların üretimi azalmıştır. Bu azalma sonucu, aşı ithal eden ülkelerin hemen tümünde aşı eksikliği baş göstermiştir.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin başında gelen “aşılama hizmetleri” aşı yokluğu ve sağlık ocaklarının içinde bulunduğu durum nedeniyle giderek bozulmaktadır.

Sağlık ocaklarında “döner sermaye” uygulaması ile esas görevi evlerde koruyucu sağlık hizmeti yapmak olan ebeler ‘yazarkasa’ başında görevlendirilmiştir.

Aşı yok; Pamuk - alkol yok; Bölgesinde alanda hizmet veren sağlık çalışanları yok ; Araç yok

Son yıllarda azalan aşılama oranlarının bundan sonra daha da düşmesi beklenmelidir. Bu da; aşıyla korunabilen hastalıklarda artış ile sonuçlanacaktır.  (Çocuk ölümleri, hastalıklar, sakatlıklar) Bu tablonun vebali SAĞLIK BAKANLIĞI’nın olacaktır.

Türkiye’nin üç yıl boyunca aşı ithali için ödediği bedel ile ülkenin gereksinimi olan aşıların üretimini sağlayacak laboratuvarların kurulması olanaklıdır.

Sağlık Bakanlığı, ulusal aşı laboratuvarını kurmalıdır. Aşı üretimi kamusal kaynaklarla yapılmalıdır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde; entegre, yaygın, eşit hizmet sunulduğu sağlık örgütlenmesi geliştirilerek devam ettirilmelidir.


Başa Dön

Mevzuat Düzenlemeleri / Değişiklikleri

 

Mevzuat Düzenlemeleri / Değişiklikleri

HSK, 1 Temmuz 2006 Genelgesi, 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar, 28.07.06 tarihli AH Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik (işyeri hekimleri, kurum hekimleri ve serbest çalışan uzman hekimlere AH  olabilme yolunun açılması) gibi, son 1 yıl içinde gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerini inceleyip, bu değişikliklerin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile bağlantısı, halkın sağlığına ve sağlık personeline olan etkileri açısından değerlendirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Bu mevzuat değişikliklerinden sonra, hastane yatak işgal oranlarının, Bütçe Uygulama Talimatının incelenmesi gibi ilgili etkinlikler yapılarak Kol tarafından ve Merkez Konsey’e iletilmek üzere paylaşılmıştır.

Son gelişmelerden biri olan Sağlık Memurluğu’nun kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı konusunda, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin hazırladığı açıklama metnine destek verilmiştir. Konuyla ilgili olarak “Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık İnsan Gücü” konulu bir etkinlik planlanmasına karar verilmiştir.


Mevzuat Düzenlemeleri / Değişiklikleri

TTB-HSK, son dönemde sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen çok sayıda mevzuat değişikliklerini inceleyip, bu değişikliklerin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile bağlantısı, halkın sağlığına ve sağlık personeline olan etkileri açısından değerlendirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir.

Başa Dön

Uluslararası Örgütlerin Raporlarının İncelenmesi

 

Sağlık Reformları ile İlgili Uluslararası Raporların İncelenmesi

 

DSÖ’nün son dönem çıkan raporlarının (Talin Şartı, Sosyal Eşitsizlikler, DSÖ-2008) tümünün ortak noktalarının olduğu; özellikle sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik yeni müdahaleler içerdiğini ve sosyal bir örtü aracılığıyla gerçeğin saklanmaya çalışıldığı görüşü ile mevcut raporların ayrıntılı olarak ele alınmasına karar verildi. Yine Lancet 2008 sonbahar sayılarında sağlık hakkı, eşitsizlik ve sağlık hizmetlerindeki reformlara yönelik makalelerin olduğu, bunların da inceleme kapsamına alınmasına karar verildi. Oluşturulan çeşitli çalışma grupları ile raporlar hakkındaki çalışmalar sürdürülmektedir.

 • Talin Şartı: DSÖ Avrupa bölge ofisi tarafından 26-28 Haziran’da Estonya’da gerçekleştirilen ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için stratejik çerçeve ve kılavuz oluşturulmasını amaçlayan toplantı ile ortaya konan Talin Şartı ile ilgili olarak Nilay Etiler tarafından kola bilgi verildi. Talin Şartı’nın sağlıkta özelleştirme sürecinin önemli bir aşaması olması nedeniyle daha ayrıntılı olarak incelenmesi, Nilay Etiler ve İzmir-HSK desteği ile tamamlanan çalışma kol üyeleri ile paylaşıldı.

 • Sosyal Eşitsizlikler Raporu: Sosyal eşitsizlikler raporu ele alındı. Raporun ilk değerlendirmesinde üç başlığı içerdiği (Günlük yaşam koşulları; Para güç ve kaynakların dağılımı; Sosyal eşitsizliklerin ölçümü ve müdahale), sisteme yönelik eleştirinin olmadığı, sermayeyi motive etmek üzerinden yapılan tartışmalara, bireyselleştirmeye yönelik yaklaşımın ön planda olduğu belirtildi. TTB-HSK olarak; hazırlayacağımız rapora yönelik çalışmada: “DSÖ’nün hazırladığı rapordan: Biz ne anlıyoruz?, Değişim ne?, Dilimize sokulmaya çalışılan kavramlar neler?” başlıklarının yer almasına karar verildi. Mehtap Türkay koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmaya kol adına Meltem Çiçeklioğlu, Zeliha Öcek, Aslı Davas, Işıl Ergin, Alpaslan Türkkan, Hakan Tüzün, Nasır Nesanır, Mine Kaya ve Mehmet Zencir destek vermektedir. Yapılan hazırlıklar Işıl Ergin, Hür Hassoy, Alpaslan Türkkan, İlker Kayı tarafından toparlanmaktadır. Toparlanma sürecinde sağlığın sosyal belirleyicileri ve son dönem DSÖ raporları ile bağlantı kurulmasına çalışılmaktadır.

 • Temel Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm (DSÖ-2008 Raporu): Temel Sağlık Hizmetlerinde reformu ele alan raporun öncelikle yönetici özeti kısmı kol üyeleri ile paylaşıldı. Kavramların neoliberal politikalarla uyumlu şekilde içeriklerinin boşaltıldığı görüşüne varıldı. Raporun tümünün incelenmesine karar verildi. Mehmet Zencir koordinatörlüğünde yapılan çalışmaya Işıl Ergin, Hür Hassoy, Raika Durusoy, Cavit Işık Yavuz, Aslı Davas destek vermektedir. Sürdürülen çalışmalar Mehmet Zencir tarafından toparlanarak kol üyelerine TTB-HSK nisan ayı toplantısında sunuldu. Kol üyeleri ve çalışmada yer alanların eleştiri ve katkıları ile son halini alacaktır.

 • Diğer uluslar arası raporlar: DSÖ başta olmak üzere halk sağlığı konusunda çok sayıda rapor peşi sıra yayınlanmaktadır. Bu raporların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kol tarafından yürütülmektedir. Çalışmalara kol üyeleri ve kola destek veren halk sağlıkçılar yürütmektedir. Bu raporlara yönelik çalışmaların TTB ve halk sağlığı kamuoyu ile paylaşılmasının yararlı olacağına karar verildi.

Uluslararası Örgütlerin Raporlarının İncelenmesi

Dünya Sağlık  Örgütü’nün (DSÖ) 2002 Dünya Sağlık Raporu, UNDP’nin 2002 Yıllık Raporu ve 2003 Dünya Gelişme Raporu HSK tarafından incelenerek değerlendirilmiş ve bu raporların kısa yorum-raporları yazılmıştır.

Başa Dön

Diğer ülkelerde sağlık sistemlerindeki değişim çalışması

Sağlık Reformları - Ülke Örnekleri

Ülke örnekleriyle ilgili daha önce paylaşılan verilerin ve makalelerin toparlanması amacıyla özellikle İzmir TO Halk Sağlığı Komisyonu’ndan HSK Yürütme Kurulu’nda bulunan arkadaşlarımız ve üniversitelerin Halk Sağlığı Anabilim Dalı araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri görev almışlardır ve çalışmalar Toplum ve Hekim Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Diğer Ülkelerde Sağlık Sistemlerinde Değişim Çalışması


Sağlık sistemlerinde son 10 yıldaki değişimlerin incelenmesi amacıyla bir çalışma yapılması planlanmıştır.  Merkezi kapitalist ülkelerin, sosyalist sistemden kapitalist sisteme geçen Doğu Avrupa ülkelerin ve Latin Amerika ülkelerin sağlık sistemlerindeki değişimler/kayıplarının incelenmesi amaçlanmıştır. Konular kol üyeleri ve illerdeki halk sağlığı komisyonlarının kollektif çalışması ile incelenmiştir. Konu ile ilgili doküman hazırlık aşamasındadır.


Başa Dön

Kriz ve Sağlık

 

Kriz ve Sağlık/Sağlık Hizmetleri Çalışması

TTB-HSK ve Sağlık ve Politika Çalışma grubu tarafından “Kriz ve Sağlık/Sağlık Hizmetleri” çalışması yürütülmektedir. Bu çalışma 2001 krizi sonrası TTB-HSK tarafından yapılan çalışma ve rapora benzer bakış ile ele alınmaktadır. Bu çalışma şu başlıklarda yürütülmektedir:

 • Kriz, nasıl ele alınmalı

 • Kriz ve sağlık

  • Sağlıklı var olma (yaşama) hakkına etkileri

  • Sağlığa etkileri

  • Sağlık hizmetlerine etkileri

 • Kriz ve Sağlıkta Dönüşüm

 • Kriz ve Sağlık Emekçileri

 • Kriz ve TTB

Kriz ve Sağlık, Kriz ve Sağlık Hizmetleri başlığı ağırlıklı olarak TTB-HSK tarafından; Kriz ve Sağlıkta Dönüşüm, Kriz ve Sağlık Emekçileri, Kriz ve TTB başlıkları ağırlıklı olarak Sağlık ve Politika grubu tarafından yürütülmektedir. TTB-HSK adına bu çalışmada Nilay Etiler, Aslı Davas ve Mehmet Zencir yer almaktadır. Yapılan çalışma ile ilgili ilk değerlendirmeler Mehmet Zencir tarafından Sağlık ve Politika grubu toplantısında sunulmuş, grup üyelerinden eleştiri ve katkılar alınmıştır. Çalışma halen devam etmektedir.


Kriz ve Sağlık

Şubat 2001’de yaşanan kriz, tüm alanlarda olduğu gibi sağlığı da etkilemiştir. HSK, krizin sağlık üzerine etkilerini saptamaya yönelik olarak başlattığı çalışmalarını geçtiğimiz yıl da sürdürmüştür. Kriz ve sağlık konusunda geniş bir literatür taraması yapılarak ardından çeşitli kurum ve kuruluşların rutin verileri üzerinden değerlendirme yapılmış ve 2001 Ekonomik Krizinin Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri başlıklı bir rapor hazırlanmıştır.

Başa Dön

Döner Sermaye Uygulamaları

Döner Sermaye Uygulamaları

Sağlık Bakanlığı’nın I. basamak sağlık hizmetleri için başlattığı döner sermaye uygulamaları HSK tarafından incelemeye alınmıştır. Bu konuda döner sermaye uygulamasına geçen illerin Tabip Odalarına ortak form gönderilmiş sorunlar saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca birkaç ilde ortak araştırmalar başlatılmıştır. Çalışma, rapor olarak yayınlanmıştır.

Başa Dön

Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Kampanyası

Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu bu proje HSK’nun çalışma başlıklarından biridir. Anne ve Bebek Ölümlerini Engelleme Kampanyası için İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonun hazırladığı rapor ve konu ile ilgili diğer bir yazı 15 Kasım 2002 tarihli Tıp Dünyası’nda yayınlanmıştır.

Başa Dön

"Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz"

"Sağlık Bakanlığını Uyarıyoruz!" Başlıklı Yazı

Sağlık Bakanlığı’nın politikalarının konusunda HSK’nun görüş ve önerilerini kapsayan yazı Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu tarafından hazırlanarak “Sağlık Bakanlığı’nı Uyarıyoruz!” başlığı ile 1 Kasım 2002 tarihli Tıp Dünyası’nda yayınlanmıştır.

Başa Dön

Olumlu Deneyimler Çalışması

 

Son yıllarda sağlık alanında yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle Halk Sağlığı Kolu, pozitif deneyimlerimizi ön plana çıkarmak, tarihi bir süzgeçten geçirmek ve motivasyon sağlamak amacıyla “Türkiye’de Sağlık Alanında Yaşanan Olumlu Deneyimler” etkinliği başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu’nun “Türkiye’de Aşı Üretiminin Tarihçesi” konulu çalışmanın sonuçları 2002 Nusret Fişek Günleri’nde bir konferans ile kamuoyuna açıklanmış ve TRT tarafından “Aşıyla Gelen Hayat” adında bir belgesel çekilerek 14 Mart 2003 tarihinde TRT 2’de yayınlanmıştır. Ayrıca “Aşı Pazarı Can Pazarı: Aşı Üretiminin Perde Arkası” adlı bir kitapçık basılmıştır. HSK’nun “Türkiye’de Aşı Üretimi” konusunda çalışmaları sürmektedir. TTB Merkez Konseyi ile birlikte bu konuda basın açıklaması yapılmıştır.

Sağlıkta olumlu deneyimler olarak saptanan diğer konularda (Köy Enstitülerinin Toplum Sağlığına Katkıları ve Bergama Köylüleri vb.) çalışmalar sürmektedir.


Başa Dön

Sağlık Ocaklarında Aşıda Yaşanan  Sorunlar” Araştırması ( “Türkiye’de Sağlık Ocaklarında Aşı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi”)

 

Sağlık ocaklarında aşılama hizmetlerinde yaşanan sorunları saptamak amacıyla düzenlenen bu çalışma Türkiye’nin 7 bölgesinden toplam 188 sağlık ocağında yürütülmüştür. Veriler, illerdeki Halk Sağlığı Anabilim Dalları tarafından toplanmış ve üç büyük kent dışında araştırmaya katılması hedeflenen sağlık ocağı sayına ulaşılmıştır. Bu çalışma ile aşağıdaki sorunlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Türkiye gereksinimi olan aşıları ithal etmektedir. Yani ‘aşıda dışa bağımlı’ bir ülkedir.

Dünyada aşı üretimi bir “can pazarı” haline gelmiştir, karı düşük olan aşıların üretimi azalmıştır. Bu azalma sonucu, aşı ithal eden ülkelerin hemen tümünde aşı eksikliği baş göstermiştir.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin başında gelen “aşılama hizmetleri” aşı yokluğu ve sağlık ocaklarının içinde bulunduğu durum nedeniyle giderek bozulmaktadır.

Sağlık ocaklarında “döner sermaye” uygulaması ile esas görevi evlerde koruyucu sağlık hizmeti yapmak olan ebeler ‘yazarkasa’ başında görevlendirilmiştir.

Aşı yok; Pamuk - alkol yok; Bölgesinde alanda hizmet veren sağlık çalışanları yok ; Araç yok

Son yıllarda azalan aşılama oranlarının bundan sonra daha da düşmesi beklenmelidir. Bu da; aşıyla korunabilen hastalıklarda artış ile sonuçlanacaktır.  (Çocuk ölümleri, hastalıklar, sakatlıklar) Bu tablonun vebali SAĞLIK BAKANLIĞI’nın olacaktır.

Türkiye’nin üç yıl boyunca aşı ithali için ödediği bedel ile ülkenin gereksinimi olan aşıların üretimini sağlayacak laboratuvarların kurulması olanaklıdır.

Sağlık Bakanlığı, ulusal aşı laboratuvarını kurmalıdır. Aşı üretimi kamusal kaynaklarla yapılmalıdır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde; entegre, yaygın, eşit hizmet sunulduğu sağlık örgütlenmesi geliştirilerek devam ettirilmelidir.


Başa Dön


  Ana Sayfa | Çalışma Raporları | Belgeler | Çevre Sağlığı | Bulaşıcı Hastalıklar | Sağlık Politikaları | Halk Sağlığı Eğitimi
Nusret Fişek Ödülleri | Etkinlikler | Fotoğraf Galerisi | Bilimsel Programlar | Bağlantılar | İletişim